Verslag Dorpsraadvergadering 18 juli 2017

1. OPENING

Op deze derde dinsdag van juli opent Jeroen Verhaak (voorzitter) de openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo. Hij heet 7 leden van de Dorpsraad (Ben Bel, Jeanet van Offenbeek, Gerard Roossink, Ben Schoppert, Gonny ten Veen en Kas de Vries zijn onder ander wegens vakantie afwezig) en circa 10 belangstellenden van harte welkom. Jan ten Elzen is namens de gemeente Enschede en Wilfried Bossink namens de politie aanwezig.

3. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 13 JUNI 2017

Het Verslag van de openbare Dorpsraadvergadering van 13 juni jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag zegt Jeroen Verhaak dat hij op persoonlijke titel het   niet eens met de opmerking van Fleur ter Kuile over de cultuurhistorische waarde van complex Henry Dunantlaan/Bastinglaan, wel dat dit een mooie wijk is.

4. POSTLIJST

Hierover worden geen vragen gesteld

5. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

Onze nieuwe wijkagent Wilfried Bossink is voor het eerst aanwezig. Afkomstig uit Lonneker en 14 jaar wijkagent geweest in Glanerbrug. Nu de overstap naar Boekelo en omstreken. Hij is nog niet aangesloten bij de whatsapp-groepen van de buurtpreventie en zal bij zijn voorganger Randy Oude Engberink informeren. Vanuit de zaal kwam de melding dat nabij de Rutbeek een meisje was lastig gevallen door aan auto met 3 personen. Dat valt niet onder het gebied van Wilfried, maar hij neemt wel contact op met de betreffende (wijk)agent.

6. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

Dagelijks bestuur

– De voorgestelde korting op de wijk- en dorpsbudgetten is door de gemeenteraad afgekeurd, dus de huidige budgetten blijven.

– De voorgestelde korting op de wijk- en dorpsbudgetten is door de gemeenteraad afgekeurd, dus de huidige budgetten blijven.- Op 11 juli is overleg geweest over de toekomst van de vrijdagmarkt, alle vragen van de Dorpsraad zijn beantwoord en de gesprekken over het nieuwe beheer gaan in de komende tijd verder.

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu] (Jeroen Verhaak en Bernd Weijers)

– Fietspad Boekelo-Usselo.
Aanleiding is de voorgenomen herinrichting van de kern en een deel van de Boekelosestraat in Usselo naar een 30 km-zone. Voor Boekelo is van groot belang dat het bestaande vrijliggende fietspad langs de Boekelosestraat ten alle tijde blijft gehandhaafd en wij vragen  daarvoor keiharde garantie van de gemeente.Aanleiding is de voorgenomen herinrichting van de kern en een deel van de Boekelosestraat in Usselo naar een 30 km-zone. Voor Boekelo is van groot belang dat het bestaande vrijliggende fietspad langs de Boekelosestraat ten alle tijde blijft gehandhaafd en wij vragen  daarvoor keiharde garantie van de gemeente.- Ontsluiting Bungalowpark Resort Boekelo. In juni is overleg geweest met de Klankbordgroep en een deel van de direct omwonenden waar nieuwe varianten voor de ontsluiting naar voren zijn gekomen die momenteel worden onderzocht. Op 19 juli vervolgoverleg.

– Extra bushaltes Boekelosestraat.
Vanwege de gewijzigde busroutes vervallen een aantal bushaltes en bushokjes. Er ligt een voorstel om nieuwe haltes te maken langs de Boekelosestraat ter hoogte van de Bastinglaan/Landsteinerlaan. Met een kleine wijziging wordt ingestemd met dit voorstel.

– Ontwerp Bestemmingsplan Onzelfstandige Bewoning Enschede.
Bewoners van dit soort wooneenheden zijn vaak studenten, kwetsbare groepen en seizoenarbeiders. Om overlast te beperken wil de gemeenteraad het aantal nieuwe onzelfstandige woningen reguleren via voorgenoemd bestemmingsplan. De Dorpsraad stemt in met dit voorstel.

– Bestemmingsplan Buitengebied – Noordwest Twekkelerhof.
Dit betreft de verdere ontwikkeling van het Landgoed Het Stroot en heeft met name te maken met het realiseren van 6 woningen in het buitengebied met een totale inhoud van bijna 3.000 m³. We hebben bij de gemeente nog nadere informatie opgevraagd en ontvangen. Omdat de Dorpsraad in principe tegen verdere
‘verstening’ van het buitengebied is (tenzij de Rood voor Rood regeling van toepassing is, en dat is hier niet het geval), wordt voorgesteld om vanuit de Dorpsraad in eerste instantie negatief te adviseren. Omdat de meningen verdeeld zijn, wordt hierover gestemd. Er zijn 5 stemmen voor en 2 tegen, dus het voorstel (voor negatief advies) wordt overgenomen.

– Glasvezelaanleg Buitengebied.
Henk Abbink geeft aan dat uiteindelijk ruim 60% meedoet en dat eind 2018 iedereen aangesloten is.

– Strooikaart 2017/2018.
Bart Stokkers meldt dat er een nieuwe concept strooikaart is. Daar zullen wij nagenoeg dezelfde reactie op geven als voorgaande jaren.

Publiciteit (Ben ter Stal)
Binnenkort overleg over de aanpassingen en invulling van de site Boekelo.info.

Ouderencommissie  – Geen nieuws.

M.F.A. (Ben ter Stal).
De werkgroep “3e fase” heeft gesprekken gevoerd met alle belangrijke belanghebbenden en sleutelspelers. Er is een concept plan opgesteld. De komende periode wordt het plan dit verder uitgewerkt en dit najaar wordt het dan in de Dorpsraad nader toegelicht.

RSCJ: Recreatie Sport Cultuur en Jeugd (Jeroen Verhaak en Bart Stokkers)

Natuurlijk Spelen.
Het proces is zeer moeilijk geweest, met name vanwege alle eisen en aanvullende randvoorwaarden. Er is evaluatie geweest waar voor alle partijen de nodige leerpunten zijn gekomen.
Bordjes op speeltoestellen.
Vanuit de zaal wordt door Henk Post wordt gemeld dat alle toestellen onlangs zijn voorzien van bordjes “Gerealiseerd door de gemeente Enschede”. Dat klopt natuurlijk niet, en de grote groep enthousiaste vrijwilligers is bijzonder ontstemd en ziet het als een “onhandige streek van de gemeente”. Jan ten Elzen neemt dit intern bij de gemeente op.

– Er ligt regelmatig hondenpoep op de speelplek op De Mans. Hondenbezitters worden dringend gevraagd deze (en andere) SPEELPLEK niet als uitlaatplaats te gebruiken!!! Jan ten Elzen geeft aan dit te melden bij de gemeente, dan kan er actie worden ondernomen.

Klankbordgroep Grolsch.
Geen nieuws

Dorpsbudget  
Geen nieuwe aanvragen.

Bookels Höltink.  (Jeroen Verhaak)
Er is onlangs weer een bijeenkomt geweest, met ongeveer 50 deelnemers. Daar werden minder positieve opmerkingen gemaakt over het project veilig Thuis voor senioren. Aan de gemeente is via een ander kanaal gevraagd naar de evaluatie en monitoring van dit project.

7. RONDVRAAG EN SLUITING

Fleur ter Kuile (belangstellende) wijst op het feit dat bij het Kruispunt gemaaid is

De vergadering wordt om 21:04 uur gesloten.

 

Jeroen Verhaak, voorzitter.                          Bernd Weijers