Verslag Dorpsraadvergadering 18 april 2017

1. OPENING

Zoals beloofd in de agenda, wordt de openbare Dorpsraadvergadering van 18 april 2017 om 20:00 uur door de voorzitter, Jeroen Verhaak, geopend. Hij verwelkomt 12 leden van de Dorpsraad (Joost Brunink is verhinderd) en 9 belangstellenden, w.o. Rien van Faassen, teamleider Stadsdeelbeheer-West, Jan ten Elzen, ook Stadsdeelbeheer-West en Nico Bolhuis, Stadsdeelmanagement-West hebben laten weten niet te kunnen komen. Een speciaal welkom is er voor de kascommissie 2017, Edith Howard en Michel Roescher.

We herdenken Jules Overzee, het onlangs overleden oud-lid van onze Dorpsraad (2010/2014).

2. VERSLAG

Het Verslag van de vergadering van 21 maart jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. JAARREKENING, BALANS, VERSLAG KASCOMMISSIE 2016 – BEGROTING 2017

De kascommissie 2017 trapt bij monde van Michel Roescher af met de verklaring dat “de administratie in perfecte orde is bevonden en dat zij voorstellen de penningmeester decharge te verlenen”. Aldus geschiedt! De voorzitter bedankt Edith Howard voor haar tweejarig lidmaatschap van de kascommissie.

Henk Guchelaar (penningmeester) licht e.e.a. toe. Het nadelig saldo op de exploitatie van Boeke-loos komt uitgebreid ter sprake. Ben Bel dringt aan op maatregelen om per 2018 dit tekort weg te werken. Uiteraard streven we naar een dekkende exploitatie van Boeke-loos. Wellicht zal dit gezocht moeten worden in een aanpassing van de advertentietarieven en een kostenbesparing. De jaarrekening en balans 2016 worden vastgesteld, evenzo de begroting voor 2017, met de aantekening dat de gemeentelijke bijdrage voor de exploitatie van Boeke-loos 1000 euro hoger is uitgevallen!

4. POSTLIJST

We schenken aandacht aan de lijst van in- en uitgaande poststukken (inclusief mailverkeer). Enkele krenten uit deze postpap: – Parkeerprobleem Beckumerstraat tegenover De Buren. Daar staan regelmatig automobielen wandelaar-onvriendelijk op het trottoir. Gedrag! – De gemeente Enschede verblijdde ons met de “Zwembadvisie”. Wij zullen daar niet op reageren! – Waar wij wel op zullen “aanslaan” is de brief van de Rechtbank Overijssel die ons liet weten dat de heer H.Afink een procedure tegen ons wil beginnen wegens vermeende discriminatie…

5. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

Uit de hoek van de politie (wijkagent) hebben wij niets vernomen. Geen bericht, goed bericht?

6.NIEUWS

Het Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen betreft:

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur (woordvoerder Jeroen Verhaak) meldt:

1 – dat er enkele weken geleden een goed gesprek geweest is met vertegenwoordigers van de gemeente Enschede n.a.v. een aantal minder gelukkig verlopen procedures van wederzijds belang. Er zijn afspraken gemaakt om zulke incidenten in de toekomst te vermijden.

2 – Er is contact geweest tussen enkele leden van de Dorpsraad en een werkgroep die bezig is verschillende toeristische activiteiten (o.a. rond vrijdagmarkt en beschrijving wandel/fietsroutes) op te zetten, ten einde Boekelo op te stoten in de vaart der recreatie! Hulde voor dit initiatief!

ROM

R.O.M. [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu] (woordvoerders Kas de Vries, Bernd Weijers en Henk Abbink).

1. We zullen de gemeente positief adviseren m.b.t. bestemmingsplan “Rutbek Moat”; maar daarbij wel melden dat de gevolgde procedure bepaald niet de schoonheidsprijs verdient.

2. Bungalowpark “Resort Boekelo” (aan te leggen in recreatiegebied Het Rutbeek, wij verwonderen ons over de gekozen naam!). Het (politieke) spel rond de te kiezen aanvoerroute naar dit park wordt vervolgd. We zullen ons standpunt, in goed overleg bepaald met de Buurtkringen Usselo en Broekheurne en de Wijkraad Helmerhoek, nogmaals schriftelijk onder de aandacht brengen van de gemeente Enschede.

3. Enschede wekt op (duurzame energie). Kas de Vries geeft kort een historisch overzicht. We zijn bepaald “niet blij” met het windmolenbeleid van gemeente Enschede. “Wij zijn fel gekant tegen plaatsing van windmolens in gemeente Enschede”. Dit standpunt zullen we de gemeenteraad nogmaals laten weten! Wordt vervolgd.

4. N18. Er is binnenkort overleg tussen enkele R.O.M.-leden en Noaber18 (aannemerscombinatie) over de vormgeving van de “kunstwerken” (lees: viaducten) in de aan te leggen N18.

MFA

M.F.A. [Multi Functionele Accommodatie De Zweede] (Jeroen Verhaak vertegenwoordigt ons in het overleg met bestuur van de Zweede.) Een werkgroep is bezig te onderzoeken of de aanleg van de 3e fase van de M.F.A. (sportzaal) financieel haalbaar is.

RSCJ

R.S.C.J  [ Recreatie Sport Cultuur Jeugd] (woordvoerder Gonny ten Veen). Het werk aan de speelplek (Natuurlijk spelen) op de Bleekerij vordert dankzij de vrijwilligers goed. Opening voor zomerseizoen moet haalbaar zijn!

Klankbordgroep Grolsch

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel, onze vertegenwoordiger in die club) Spreker geeft een enkele aanvulling op zijn eerder gedane verslag van vorige bijeenkomst.

Dorpsbudget

Dorpsbudget [Ons ”loket” voor aanvraag van sponsoring van bewonersinitiatieven] (woordvoerder Kas de Vries). Organisatie van Palmpasenoptocht ontving 360 euro. In behandeling is de aanvraag voor een bijdrage in de kosten van een Tuin-Pop-Festival. In volgende vergadering meer daar over.

7. RONDVRAAG EN SLUITING

Gerard Roossink. Hij heeft enkele verkeerskundige/infrastructurele onvolkomenheden in de tijdelijke maatregelen gemeld bij de aannemerscombinatie Noaber18, maar ziet vooralsnog weinig enthousiasme bij de bouwers tot aanpassing. Hij, maar ook Rien van Faassen, blijven actie ondernemen in deze.

Ben Bel vraagt naar de status van de vrijdagochtendmarktplannen (het betreft hier het beheer van de markt). In het eerste gesprek dat wij 27 maart jl. hadden met de betrokken ambtenaren werd ons al gezegd dat de procedure langdurig zou zijn en inderdaad: we hebben nog niets over een vervolgactie mogen vernemen.

Henk Abbink wijst ons op voortgang die gemaakt wordt bij “uitrollen” van glasvezelnetwerk in buitengebied. (Ben Schoppert zal mailing daarover doorsturen aan alle Dorpsraadleden.) Henk Abbink zal de organisatie wijzen op mogelijkheid tot plaatsen van artikel over deze activiteiten in Boeke-loos.

Jeanet van Offenbeek. Zij zegt dat de bebording bij de deze week aangelegde verkeersluis in Boekelosestraat (ter hoogte van M.F.A.) niet overal duidelijk is.

Edith Howard (belangstellende) wijst ons erop dat eventuele toeristisch-stimulerende activiteiten rond de vrijdagochtendmarkt en het feit dat de M.B.S. niet op vrijdag rijdt elkaar bepaald niet ondersteunen.

Arend Stokkers (belangstellende) (1) pleit, in het kader van Boeke-loos en de site Boekelo.info, voor een meer op Boekelo gerichte advertentieaanpak. (2) Hij kaart ook het redactionele beleid m.b.t. schrappen in – of niet plaatsen van aangeboden kopij aan. Kas de Vries (onze verbindingsofficier met redactie) zal dit met redactie bespreken. (3) Kwinkelerweg-trottoir wordt gerenoveerd, mooi, maar de afval van intussen verwijderde bomen blijft wel erg lang liggen! (4) Aanleg N18 en toeristische bereikbaarheid? Ben Schoppert antwoordt dat RoutenetwerkenTwente (verantwoordelijk voor de bewegwijzering van de fiets- en wandelpaden) pas na de voltooiing van de weg weer garant kan staan voor een juiste routering.

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:35 uur.

 

Jeroen Verhaak, voorzitter.                            Ben Schoppert, secretaris.

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 21 maart 2017

1. OPENING

De klap met de voorzittershamer om precies 20:00 uur luidt de eerste lentevergadering van Boekelose Dorpsraad in. De hamergebruiker, Jeroen Verhaak, heet iedereen welkom: 11 leden van de Dorpsraad (Jeanet van Offenbeek en Joost Brunink lieten weten niet aanwezig te kunnen zijn) en 11 belangstellenden. Richard Belshof (Stadsdeelbeheer-West) komt tegen half negen binnen. Wegens de vergadering van de Stadsdeelcommissie-West vanavond (in de Buren, hoofdonderwerp: Military) ontbreken Jan ten Elzen en Nico Bulthuis.

2. VERSLAG

Het Verslag van 21 februari jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. POSTLIJST /
4. JAARREKENING 2016

Deze twee agendapunten worden verdaagd naar de aprilvergadering. Niet alle leden van de Dorpsraad hebben de bijbehorende stukken kunnen bestuderen.

5. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

(Deze worden gedaan door Kas de Vries.) De krakers van het voormalige kerkgebouw aan de Kwinkelerweg hebben uit eigen beweging het pand verlaten. Er zal op korte termijn tot sloop worden overgegaan. Naar aanleiding van een incident nogmaals de oproep om verdachte situaties bij de politie te melden! Gonny ten Veen vraagt naar aanleiding van dit agendapunt aandacht voor de regelmatig terugkerende parkeerproblematiek bij OBS Molenbeek. Daar wordt frequent op het trottoir geparkeerd waardoor voor kinderen gevaarlijke situaties ontstaan. Spreekster wijst ook op het Schierbeekplein waarop nog al eens geparkeerd wordt. Handhaving?

6.NIEUWS.

Het Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen betreft:

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur opent bij monde van Jeroen Verhaak de rij.
– 1. In de aprilvergadering hopen wij informatie te kunnen geven over de vrijdagochtendmarkt. In het kader van een landelijke ontwikkeling tot het verzelfstandiging van deze activiteiten zijn er in de gemeente Enschede enkele zaken veranderd. Hierover worden we als Dorpsraad op korte termijn bijgepraat.
– 2. Kortgeleden was er overleg m.b.t. de verplaatsing van het hoofdterrein van de Military. Ook de Dorpsraad was met een delegatie bij dat gesprek vertegenwoordigd. De activiteiten gaan naar het zgn. Smeltterrein en Teesinkbos. Het eerder aan de gemeente, via mail, uitgebrachte advies wordt bekrachtigd.

ROM (woordvoerder Kas de Vries)

 

– 1. Beheer openbaar groen. In de vorige openbare vergadering (februari) werd besloten tot deelname aan een pilot op dit gebied. Intussen heeft een extra (besloten) vergadering van onze raad nieuwe inzichten opgeleverd. Om een lang verhaal kort te maken: vanavond besluiten we (met 10 tegen 1) dat een pilot zelfbeheer (door de Dorpsraad) er momenteel niet inzit, maar dat een commissie van vier Dorpsraadleden en twee “buitenleden” de komende tijd met Stadsdeelbeheer-West om de tafel gaat zitten/ het veld in gaat om knelpunten in het huidige beheer te inventariseren en op grond daarvan (en wensen van bewoners!) te komen tot een dringend advies tot verbetering van het beheer. Dit vervolgonderzoek zou mogelijk tot veranderingen in de beheersstructuur kunnen leiden.

– 2. Bebouwing noordkant Bleekerij. Plannen voldoen aan bestemmingplan en beeld-kwaliteitsplan. Start van de bouw in najaar 2017. Met name het aspect “steenkleur” heeft onze aandacht!

– 3. Goorseveldactiviteiten (aanleg zanddepot en verontdieping). In samenhang met de aanleg van de nieuwe N18 (over het terrein van het zanddepot aan de Haaksbergerstraat) is de aanleg van de nieuwe zandopslag aan de Weleweg/Rutbekerveldweg (verhard) in volle gang. Wat de verontdieping betreft: het tempo van deze activiteit hangt uiteraard af van het aanbod van geschikte grond. Dit heeft gevolgen voor het aantal transportbewegingen in dat gebied. Evaluatie: voorjaar 2018.De tijdens de vorige openbare vergadering gestelde vragen zijn o.i. goed beantwoord.

– 4. Bungalowpark op Rutbeek. Discussie m.b.t. ontsluitingsweg naar dit project loopt nog. Hierin trekken Buurtkring Usselo, Wijkraad Helmerhoek, Buurtkring Broekheurne en Dorpsraad Boekelo zo mogelijk gezamenlijk op. Wordt vervolgd! 5. Aanleg N18. Jeroen Verhaak en Kas de Vries zijn op uitnodiging van aannemerscombinatie Noaber 18 wezen kijken. Gaat hard! Op verzoek van Henk Abbink zullen wij infomeren naar de “inpakstatus” van de gebruikte vliegas.

– 5. “Enschede Wekt Op”. We hebben ons als Dorpsraad geroerd in de discussie. Intussen is het voorstel dat op basis van de gevoerde gedachtewisselingen opgesteld is, en op 27 maart in de stedelijke commissie van Enschede besproken wordt, zeer recent verschenen.  In de aprilvergadering meer hier over.

– 6. Reconstructie groen Schierbeekplein. De bomen en het gras worden vervangen. Speelwerktuigen zijn daarvoor tijdelijk weggehaald. In de loop van de zomer zal situatie weer hersteld zijn. De communicatie tussen gemeente en aanwonenden was niet correct gegaan, maar is intussen opgelost!

– 7. Glasvezel in buitengebied. Henk Abbink meldt dat binnenkort informatieavonden worden georganiseerd. Duidelijk is dat de kosten voor de gebruikers omhoog gaan! 8. Diversen: bordje “Doodlopende straat” aan begin Jan van Elburgstraat wordt nogal eens “niet gezien”. Verkeerssluis in Windmolenweg levert regelmatig riskante situaties op.

Publiciteit (woordvoerder Jeroen Verhaak).

Begin maart was er weer een overleg tussen werkgroep Publiciteit en redactie Boeke-loos. Aan wijzigingen in beheer en opzet van site Boekelo.info wordt gewerkt.

Ouderencommissie (woordvoerder Ben Bel).

Commissie was betrokken bij gesprek over valpreventie. 65+bewoners worden benaderd voor deelname aan deze activiteit.

RSCJ (Gonny ten Veen, Bart Stokkers en Ben Schoppert)

Aan de vereiste aanpassingen op Natuurlijk Spelen De Bleekerij wordt gewerkt. We hopen dat deze voor het speelseizoen zijn uitgevoerd. Alle 22 Dorpsraadbanken (incl.Ontmoetingsplek aan Boekelosestraat)  zijn de laatste weken weer zitproof gemaakt. Werkgroep Wandelpad enz. heeft vorige week, met forse inbreng van fa. Roossink, de bypass aan het pad tussen Beckumerstraat en Lansinkweg gerealiseerd.

7. RONDVRAAG EN SLUITING

Bart Stokkers, ondersteund door Jeroen Verhaak: wordt wellicht weer eens tijd om gemeente Enschede te herinneren aan goede gewoonte om alert te reageren op adviezen, acties, initiatieven Dorpsraad!

Henk Abbink vraagt naar betrouwbaarheidsstatus gerucht dat Koningsdagactiviteiten voor een belangrijk deel plaats zullen vinden op M.F.A.-terrein. Bart Stokkers (lid van Oranjecomité) zegt dat die activiteiten inderdaad daar plaats zullen vinden! [Zie ook artikel over Koningsdag in deze Boeke-loos!] Vrager betreurt dat dorpscentrum daardoor actie-verarmt die dag!

Arend Stokkers, sinds kort kinderwagenbestuurder, ervaart passageproblemen met hekken in wandelpad tussen Stemlandeweg en Beckumerstraat. Hem worden enkele oplossingen (draagzak, wachten tot kleindochter kan lopen) aan de hand gedaan, maar hekken moeten krap afgesteld blijven staan om fietsers te weren.

Fleur ter Kuile wijst er op dat Rondje Enschede (fietspad) nog steeds over Wandelpad wordt geleid. Is gemeld bij route-uitzetter! Zelfde spreekster: slecht wegdek Rutbekerveldweg (onverhard). Gerard Roossink vult aan: fietspad Teesinkweg is ook slecht!

De voorzitter sluit de vergadering om 21:26 uur.

 

Jeroen Verhaak, voorzitter.                            Ben Schoppert, secretaris.