NOTULEN DORPSRAADVERGADERING 11 JUNI 2013

 

1.OPENING.

Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad, opent de vergadering. Ben Schoppert, Brenda Schukkert, Gerard Roosink, Henk Guchelaar, Jan Haven en Jules Overzee zijn afwezig met kennisgeving, evenals Peter Colijn (wijkagent). Gezien het bescheiden aantal aanwezigen is er een persoonlijk welkom voor alle aanwezigen, waaronder Jan ten Elzen (wijkbeheerder West), Hans Koning ter Heege (Stadsdeelmanager West), Fleur ter Kuile, Jan Groothuis Sr. en Marcel Schilderman.

 

2.NOTULEN 21 MEI 2013.

De notulen van de meivergadering worden ongewijzigd vastgesteld. Neemt niet weg dat er nog vragen en opmerkingen zijn bij specifieke punten in deze notulen. Ben Bel vraagt naar de actuele status aangaande de ‘duo-fiets’, omdat hem ter ore is gekomen dat de aanschaf nog niet heeft plaats¬gevonden door een stroef lopende subsidie¬verstrekking via het Stimuleringsfonds. Saskia Duesmann meldt dat de definitieve paal op de wegversmalling in de Windmolenweg ter hoogte van de Boekelose¬bleekweg één dag na de vorige vergadering al geplaatst was! Henk Abbink meldt in dat kader dat de massieve palen bij de Windmolenweg/Haimersweg naar zijn mening minder verkeersveilig zouden kunnen zijn: zelfs bij 60 km/uur kan de impact op inzittenden en de auto weleens funest zijn! Waarop Jan ten Elzen aangeeft dat de plaatsing op voorstel van verkeerskundigen is uitgevoerd, om echter de zichtbaarheid te maximaliseren zullen de beton-grijze palen een signaalkleur krijgen.

Gonny ten Veen meldt dat de snelheidssmiley aan de Weleweg, ter hoogte van de Jan van Elburgstraat, nog steeds niet functioneert! Waarop wordt voorgesteld om het definitief te laten verwijderen.

 

3.DE POSTLIJST VANAF 3458

Het punt postlijst vraagt niet om verdere aandacht respectievelijk komt verder op terug in de agenda.

 

4.NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Ook Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen staat natuurlijk weer op de rol, alhoewel menig direct verantwoordelijke niet present is en/of dat er geen actuele ontwikkelingen te melden zijn:

Dorpsplan+: [Jeroen Verhaak] In dit kader wordt bij Banken/Ontmoetingsplek:[Gonny ten Veen] door Henk Abbink gevraagd hoe het staat met de plaatsing van een nieuwe bank bij de Grolsch. Waarop duidelijk wordt gemaakt dat Buurtkring Usselo hiervoor verantwoordelijk is, maar dat vernomen is dat eerst duidelijk moet worden wat de impact van het kruispunt door de N18 hierop is. Ook wordt aangegeven dat er in 2014 nog drie banken geplaatst gaan worden en dat de bank aan de Teesinkweg verplaatst wordt. Natuurlijk spelen: [Saskia Duesmann] men heeft voor de omwonenden Mr. de Wolfstraat een infoavond gehouden die heel positief is verlopen.

R.O.M.: [Jeroen Verhaak] Jeroen Verhaak vraagt aan de dorpsraadleden of zij nog aan- of opmerkingen hebben bij de conceptbrief over het bestemmingsplan Rutbekerveld, die vorige week aan alle dorpsraadleden ter beoordeling is verstuurd. Die zijn er niet, dus kan de brief verstuurd worden. Verder meldt hij dat er voor de MFA een bestemmingsplan¬wijziging is ingediend om de muziekvereniging en dorpsraad aldaar legaal te laten vertoeven. Om de snelheid en daarmee eerder afgesproken planning voor de start van de bouw actueel te houden is per omgaande advies uitgebracht. Dit maakt dat de wijziging voor 1 juli ter visie ligt. Het streven is nog altijd dat er januari 2014 bij de MFA gesport én binnen gedoucht kan worden! Tevens is er advies uitgebracht voor een bestemmingsplanaanpassing voor de Rosinkweg ingediend. Met de Buurtkring Usselo hebben we vragen over het laten vervallen van bepaalde regels. Dit plan ligt ter visie vanaf 13 juni.

B.A.R.T.: [Carry Hilbink] Henk Abbink meldt onder deze noemer zijn ervaringen door de deelname aan de werkbijeenkomst Twentse Kracht 2013 in Haaksbergen. Doel van deze bijeenkomst was om tot een concretisering van ideeën, opgaven en projecten te komen die van belang zijn voor de toekomst van het landelijk gebied in Zuidwest Twente. Om antwoorden te vinden werken de Twentse gemeenten aan een gezamen¬lijke gebiedsvisie ‘Twentse Kracht: Groene Metropool Twente (2014-2020)’. Hierdoor kan de kans op realisatie van de gekozen aandachts¬punten door mee te liften op de subsidiestroom van de Europese Unie ook worden vergroot. Wordt vervolgd!

 

5.RONDVRAAG EN SLUITING.

Carry Hilbrink: de buurtbewoners van de Dr. de Jongstraat hebben in een overleg bijgestaan door 4 medewerkers van de gemeentedienst Openbare Ruimte voor een verdere opwaardering van de buurt een speelfaciliteit gekozen. Bovendien dat de reparatie van de riolering en asfaltering van de Pastoor Schneiderstraat heeft geresulteerd in aantal merkwaardige afwerkzaken, belangrijkste hierbij zijn de op- en afritten. Hiervoor zal contact opgenomen worden met de projectleider van de gemeente om tot een voor alle partijen optimale invulling te komen.

Ben Bel: Edwin Kist heeft de bakkerij in Usselo gekocht om daar een mortuarium en huiskamers te realiseren. Het Diacon heeft aangegeven door te willen gaan met de realisatie van een mortuarium in de Marcellinuskerk er, maar heeft daarbij wel de kanttekening geplaatst dat het bisdom Utrecht voor 1 juli a.s. goedkeuring moet gegeven.

Gonny ten Veen: neemt waar dat de door Fleur ter Kuile geplaatste picknicktafel bij De Bleekerij frequent gebruikt wordt en dat de tafel vooralsnog goed gebruikt wordt. De nabije, belemmerende steltonplaten worden op korte termijn afgevoerd meldt Jan ten Elzen.

Joost Brunink: vraagt of de strook grond die voor de Bleekerij langs de Boekelosestraat ligt (bouwgrond van Ter Steege) verfraaid kan worden om de kans op (verdere) vervuiling door hondenbezitters en/of illegale vuilstorters te minimaliseren? Het animo hiervoor is gering omdat het al aanwezige gras bijtijds wordt gemaaid, maar bovenal omdat voor elke serieuzere invulling geen budget is. Tevens meldt hij dat hij in gesprek is met AkzoNobel over het vullen van potentieel instabiele zoutholtes met afvalstoffen. Dat is tevens een onderwerp voor Groen Beraad waarin hij ook zitting heeft. Met beide petten op hoopt hij op termijn, zo’n vaart loopt het nog niet, informatie te kunnen leveren die de ongerustheid wegneemt. Hans Koning ter Heege geeft daarbij aan dat er 2 juli weer een informatie¬avond is over de opslag van gasolie in zoutholtes. Brunink geeft verder aan dat er onlangs weer een vergadering van Energiek Boekelo, het voormalige Buurtenergie, is geweest. Een belangrijk thema daarbij was de nog te houden enquête onder dorpsgenoten, dit om de ‘collectieve’ wensen duidelijk(er) te krijgen.

Uit de zaal – Marcel Schilderman: de situatie rond de Zorgboerderij is onduidelijk. Momenteel worden alle bijbehorende huisjes zwart geschilderd, terwijl er enkele verwijderd zouden worden. Er moet gecontroleerd worden of de actuele stand van zaken, aanpassingen in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan.

 

 

Joost Brunink

 

UITNODIGING

De volgende openbare vergadering van de Boekelose Dorpsraad is op dinsdag 20 augustus 2013, aanvang 20.00 uur in het voormalig kerkgebouw aan de Kwinkelerweg 5.

 

U bent van harte welkom en hebt in deze vergadering volop de gelegenheid om mee te praten over de Boekelose belangen.

De agenda vindt u enkele dagen vóór de vergadering op de website www.boekelo.info (tabblad Dorpsraad).

 

Lintje voor Wim Nijhuis

Op vrijdag 24 mei 2012 ontving Boekeloër Wim Nijhuis een Koninklijke onderscheiding voor zijn uitzonderlijke inzet voor diverse sportverenigingen. Tijdens de algemene ledenvergadering van Gymnastiekvereniging Unisson werd Wim Nijhuis eerst gehuldigd vanwege het feit dat hij 50 jaar lid is van de vereniging. Daarna verscheen de Enschedese burgemeester Peter den Oudsten. Namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander overhandigde Den Oudsten hem het lintje (het eerste in Enschede namens de koning). Wim Nijhuis werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In zijn speech gaf de burgemeester een overzicht van de bijzondere inspanningen van Wim voor de verenigingen.
Lees meer