Verslag Dorpsraadvergadering 17 september 2013

1.OPENING.Bij afwezigheid van onze voorzitter, Jeroen Verhaak, wordt de vergadering om enkele minuten over acht geopend door zijn vervanger, Jan Haven.Afwezig zijn de leden Gonny ten Veen, Carry Hilbink, Jules Overzee,  Jeroen Verhaak en Brenda Schukkert. Peter Colijn (politie) en Marrianne van den Berg, Hans Koning ter Heege en Jan ten Elzen (allen “gemeente”) hebben laten weten niet aanwezig te kunnen zijn.

2.NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING (20 AUGUSTUS 2013).De notulen van de augustusvergadering worden besproken en met onderstaande wijzigingen vastgesteld. Ben Bel heeft een opmerking en een vraag: 1. Het afscheid van Ds. M. van der Meer was niet op woensdag 28 -, maar op zondag 25 augustus; 2. Naar aanleiding van “Wijziging Huishoudelijk reglement” (punt 5): zijn de bij deze wijziging betrokken bewoners hiervan op de hoogte gesteld? Aangezien hierover twijfel rijst en we vinden dat dat in ieder geval moet gebeuren, wordt het vaststellen van deze wijziging in de oktobervergadering geagendeerd! Gerard Roossink merkt op dat de consequentie van deze wijziging ook is dat het M.FA.- en daarmee onze aanstaande vergaderlocatie, op “Usseloos” grondgebied ligt.Saskia Duesmann merkt op dat haar achternaam in de augustusnotulen (punt 6 en 7) verkeerd gespeld is. Jan Haven zegt dat de “asfaltvrije onderbrekingen” (rondvraag) in het fietspad langs de Beckumerstraat niet het resultaat waren van graafwerkzaamheden en dat intussen duidelijk is geworden dat het oneffen klinkerwegdek in de Boekelosestraat, ter hoogte van de Landsteinerlaan/Bastinglaan, nog voor de winter in orde zal worden gebracht.

3.DE POSTLIJST VANAF 3475.Over de postlijst worden geen vragen gesteld.

4.NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.Dorpsplan+. Jan Haven geeft het woord aan de heren Brunink (projectleider vanwege de gemeente) en Pelle (uitvoerder Firma Abbink). Zij lichten het uitvoeringsplan voor de Dorpshartrenovatie (ontwikkeld in het kader van Dorpsplan+) toe. De werkzaamheden zullen 23 september a.s. van start gaan en naar verwachting eind november afgerond zijn. [Voorafgaande aan deze Dorpsraadvergadering was er een zeer goed bezochte informatiebijeenkomst waar beide heren de plannen uit de doeken deden voor aanwonenden en verdere belangstellenden.]Ook Dorpsplan+ zijn de plannen voor Natuurlijk spelen. Saskia Duesmann zegt dat de eerste fase van dit plan nog dit kalenderjaar op het grasveld achter het tennisveld aan De Mans gerealiseerd zal worden. Dit project betreft ook de Bleekerij, hierover is, m.n. over de toegezegde financiële bijdragen, nog overleg gaande tussen Dorpsraad, gemeente en Ter Stege.

Dorpsbudget.Ben Schoppert weet te melden dat de eerste aanvraag voor een bijdrage aan de gladheidbestrijding binnen is.

R.O.M.Joost Brunink meldt bij het agendapunt R.O.M. dat er over de “Notitie waterbeheer Rutbekerveld” van het Waterschap Regge en Dinkel in een Dorpsraadbrief de nodige vragen gesteld zullen worden.Jan Haven wijst op het recent verschenen tracebesluit betreffende de N18.

R.S.C.J.Ben Schoppert spreekt de hoop uit dat de Ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat voor 1 november geplaatst zal zijn.

M.F.A.Jan Haven geeft aan ons door dat volgens zijn informatie de start van de bouw nu echt aanstaande is. De betrokken aannemers zijn e.e.a. druk aan het voorbereiden.

Beheerscommissie voormalig kerkgebouw Kwinkelerweg 5 (onze huidige vergaderlocatie).Henk Guchelaar: “op 15 juli 2013 is op de bankrekening van de Dorpsraad een bedrag van 3.159,42 euro overgemaakt door de erven H. van der Valk inzake “Vrienden Buurthuis”. Deze heeft dit bedrag ontvangen d.m.v. giften en schenkingen ten behoeve van Muziekvereniging Unisson en meer in het algemeen voor het stimuleren van het muziekleven van de Boekelose jeugd. Het door de Dorpsraad ontvangen bedrag moet  overeenkomstig deze bedoeling worden gebruikt.”De Dorpsraad heeft het bedrag ontvangen, accepteert het bestedingsdoel en zal het geld daarvoor  gebruiken.

Ouderencommissie.Jan Groothuis (Open Ouderenwerk Boekelo, O.O.B.), aanwezig als belangstellende, wijst op de brief die O.O.B. zeer recent aan de Dorpsraad stuurde en waarin om een gesprek gevraagd wordt met het oog op het plan om te komen tot een Stichting O.O.B. Dat gesprek zal binnenkort gehouden worden.

Publiciteit.Ben Schoppert zegt dat de websiteredactie van Boekelo.info morgen (1809) een gesprek heeft met een vertegenwoordiger van EnschedePromotie.

5.RONDVRAAG EN SLUITING.Ben Bel wijst op een vrij verwarrende situatie voor wat betreft de huisnummering/ verwijzing aan de Boekelose Stoombleekerij en vanuit de zaal wordt de vraag gesteld of de renovatie van het dorpshart (na voltooiing daarvan) ook aanleiding zal zijn voor een feest.

De voorzitter sluit de vergadering om enkele minuten voor negenen!

 

Ben Schoppert