Verslag Dorpsraadvergadering 21 februari 2017

1. OPENING

Jeroen Verhaak is terug van vakantie en hanteert vandaag weer de voorzittershamer. Daarmee laat hij om 20:00 uur weten dat de tweede openbare vergadering van 2017 begonnen is. 11 Dorpsraadleden (Ben Schoppert en Bart Stokkers zijn met kennisgeving afwezig) en 9 belangstellenden (w.o. Jan ten Elzen, Stadsdeelbeheer-West en Bennie Beuving, politie) bevolken vanavond de Nijmeijerzaal in de MFA De Zweede.

Mededeling: De vergadering van 20 juni wordt vervroegd naar 13 juni.

2. VERSLAG

Het Verslag van de vergadering van 17 januari jl. roept geen vragen op. Ben Bel meldt naar aanleiding van dit Verslag dat hij nog contact heeft gehad met Handhaving en een van de eigenaren ten aanzien van de gaten in de Spieleweg. De gemeente is bezig om in overleg met beide partijen tot een oplossing te komen.

3. POSTLIJST

Wat de postlijst betreft meldt Ben Bel dat een mail over de gecombineerde AED-cursus Usselo/Boekelo niet op de lijst staat, maar inmiddels is de actie uitgezet en zijn de juiste personen aan elkaar gekoppeld.

4. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

De wijkagent (Randy Oude Egberink) is verhinderd vanavond, maar zijn vervanger Bennie Beuving geeft aan dat er met het kerkbestuur gesproken is over het gekraakte kerkje aan de Kwinkelerweg. Op Facebook is binnen Boekelo een discussie gaande over het uitlaten van honden. Bennie Beuving geeft aan dat handhaven op dit onderwerp soms moeilijk is en dat het ook goed is elkaar aan te spreken op ongewenste situaties.

5.NIEUWS.

Het Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen betreft:

 

Dagelijks bestuur

Jeroen Verhaak meldt dat er overleg is geweest met de Vereniging Behoud Twekkelo, onder meer over de situatie bij de kruising Haimersweg-Windmolenweg. Ook is overleg geweest met de Buurtkring Usselo over: het werkgebied, het Freshtival, duurzame energie (windmolens, zonnepanelen, de N18 en de herinrichting van de kern van Usselo als 30 km zone na openstelling van het nieuwe tracé. Op 15 februari is de slotbijeenkomst geweest van ‘Enschede wekt op’, daar waren vier leden van de Dorpsraad bij aanwezig. Deze slotbijeenkomst was teleurstellend omdat eigenlijk geen resultaten zijn gemeld en ook geen terugkoppeling vanuit voorgaande discussies. Er zijn wel voorstellen gedaan voor andere oplossingen zoals aardwarmte, zonnepanelen, verticale-as turbines e.d.. Op 6 maart komt de gemeente met een document waarin de keuzes worden aangegeven. Door Ben Bel en Bennie Beuving wordt de suggestie gedaan om op ‘Boekelose schaal’ te kijken naar mogelijkheden.

ROM (woordvoerder Kas de Vries)

– Bomenkap Bleekerij. Bij de Bernard Roerinkstraat worden 48 bomen gekapt en bij de Boekelosestraat 6, met name omdat ze in slechte staat zijn. Het exacte aantal is onduidelijk, in de kapvergunning staat 64 bomen, maar op bijbehorende tekening staat 54 bomen. Er worden nieuwe bomen aangeplant langs de Boekelosestraat en op de grondwal langs tussen de Bernard Roerinkstraat en de Verzetslaan. Aandachtspunten: goed onderhoud van de nieuwe aanplant in de eerste jaren en plantgarantie met herplantplicht.

– Zanddepot Rutbekerveldweg. Een aantal omwonenden heeft diverse mails gestuurd aan de Dorpsraad, gemeente Enschede, het Waterschap en de exploitant Roelofs/Langezaal. Er blijkt dat Roelofs/Langezaal wel overleg heeft gehad met de direct omwonenden, zoals de Weleweg, maar niet met bijvoorbeeld de Oude Veenweg. Op 22 februari is de Klankbordgroep Verontdieping, waar ook een aantal omwonenden is uitgenodigd. Uit dit overleg zal duidelijk worden of acties van de Dorpsraad nodig zijn. Gerard Roossink geeft aan dat er nu en in de toekomst (na het afsluiten van de Weleweg) intensief vrachtverkeer over de Badweg rijdt.

– Bernd Weijers meldt dat overleg is geweest met Ter Steege over de geplande patiowoningen op de Bleekerij (binnenplein Bernard Roerinkstraat). Ter Steege levert een document met verantwoording van de afwijkingen ten opzichte van het Beeldkwaliteitsplan. Na een goede toelichting kan de Dorpsraad akkoord zijn met de bouw van patiowoningen in het middengebied.

– Eerste Klankbordgroep AkzoNobel is geweest op 30 januari j.l. Vragen/opmerkingen kunnen worden gemeld en worden meegenomen in de volgende bijeenkomsten.

– Ben Bel geeft aan dat er in de afgelopen winterse periode niet is gestrooid op de route van de parkeerplaats van de bus en de Boekelosestraat, dit wordt direct bij Jan ten Elzen neergelegd.

– Onderhoud Openbaar Groen, het belangrijkste onderwerp van deze avond. Kas de Vries geeft een presentie: het uiteindelijk doel is om met hetzelfde geld (of minder) beter onderhoud te verzorgen dan de gemeente op dit moment doet. Betekent wel dat er een aantal taken en verantwoordelijkheden bij de Dorpraad komen te liggen. Na de toelichting en het beantwoorden van een aantal vragen wordt gestemd: 10 dorpsraadleden zijn voor en 3 tegen. Afspraak is dat het gaat om een pilot in 2017 hoofdzakelijk binnen de kern Boekelo die aan het eind van het jaar wordt geëvalueerd. Er zijn nog wel een aantal aandachtspunten (zoals verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid, bemensing) die in de komende weken verder worden besproken en vastgelegd. De voorzitter zegt een zorgvuldige terugkoppeling van de voortgang naar de Dorpsraadleden toe. – Bernd Weijers meldt nog dat een aantal vragen met betrekking tot de N18 zijn neergelegd bij Noaber18 en binnenkort worden besproken.

Publiciteit (woordvoerder Kas de Vries).

Ben Bel meldt dat een door hem aangeboden tekst over de buurtbus geheel anders is geplaatst in Boeke-Loos. Enkele aanwezigen uit de zaal bevestigen dat. Binnenkort is weer overleg met de redactie en wordt dat meegenomen.

Ouderencommissie (woordvoerder Ben Bel).

Ben Bel meldt het overlijden van Ton Burggraaf.

MFA/Gebruikersraad.

Geen nieuws.

RSCJ (diverse sprekers)

– Gonny ten Veen en Jeanet van Offenbeek melden dat er door vandalisme schade is bij de wandelpaden en het Natuurlijk Spelen op de Bleekerij en De Mans. Die moet nog gemeld worden bij de politie.

– De Commissie Banken begint op 6 maart weer met het groot voorjaarsonderhoud.

– Gonny ten Veen meldt dat bij Natuurlijk Spelen op de Bleekerij momenteel aanpassingen worden gedaan naar aanleiding van de toetsing van de toestellen. – Het overleg over het alternatief voor de sinds 1 januari jl. uit het dorpsbeeld verdwenen Bibliotheekbus loopt nog.

Klankbordgroep Grolsch (woordvoerder Ben Bel)

Vandaag het verslag ontvangen van de bijeenkomst van 30 november 2016. Op 14 april 2017 is de volgende bijeenkomst.

Dorpsbudget (woordvoerder Kas de Vries)

Er is voor 2017 weer budget beschikbaar. De vast reguliere dingen zijn al bestemd. Er is ruimte voor nieuwe initiatieven.

Bookels Holtink (woordvoerder Ben Bel)

Er is een bijeenkomst geweest waar met name is gediscussieerd over zorg in de toekomst. – Ben Bel meldt ook dat daar gemeld is dat het beleid van de woningbouwvereniging is gewijzigd: een vrijkomende huurwoning wordt niet direct verkocht, om ook potentiële huurders een kans te geven.

6. RONDVRAAG EN SLUITING

Vanuit de zaal wordt gemeld dat er een kapvergunning is aangevraagd voor twee kastanjes langs de Windmolenweg. Jan ten Elzen geeft aan dat het geen gemeentelijke bomen zijn, maar particuliere bij de voormalige uitspanning De Windmolen. Het is niet bekend of er ook sprake is van herplant. Dat kan worden beoordeeld nadat de gemeente de vergunning heeft afgegeven. – Vanuit de zal wordt ook gemeld dat het trottoir langs de Kwinkelerweg erg ongelijk ligt, de wortels van de bomen drukken de stenen omhoog waardoor het gevaarlijk is voor mensen met een rollator of rolstoel. Het is een bekend probleem, met name omdat er weinig ruimte is. Jan ten Elzen neemt dit mee.

 

Jeroen Verhaak sluit de vergadering om 22:20 uur.

 

Jeroen Verhaak, voorzitter.                            Ben Schoppert, secretaris. [Tekst: Bernd Weijers]