Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 16 juli 2019

1. Opening door de voorzitter. mededelingen

Om exact 20.00 uur opent voorzitter Jeroen Verhaak de vergadering en meldt de afwezigheid van drie Dorpsraadleden: Kas de Vries, Ben ter Stal en Edith Robers. Verder zijn Nico Bolhuis (Stadsdeel West) en wijkagent Wilfried Bossink afwezig met kennisgeving.

N.a.v. een publicatie in Boeke-loos wordt meegedeeld dat Erve Menzo aan de Beldershoekweg een rijksmonument is.

Over het mysterie van de zandhopen aan de Windmolenweg wordt gemeld dat dit een tijdelijk zanddepot is voor de opslag van zand bestemd voor de aanleg van het ecoduct over de A35. Door de bouwstop kon dit niet rechtstreeks worden aangevoerd.

2. Verslag van de openbare vergadering van 21 mei 2019

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld, met dank aan Djoeke.

3. Mededelingen wijkagent

Wegens afwezigheid van de wijkagent zijn er geen mededelingen.

4. Voortgang Dorpsplan 2020-2030

Er zijn inmiddels verschillende gesprekken geweest met de Doe Groep en verschillende groepen Boekeloërs. De jongeren van groep 8 zullen na de schoolvakantie bevraagd worden. Gestreefd wordt naar een eerste concept plan medio oktober/november a.s. Er staat een afspraak gepland met Doe groep eind augustus. Wordt vervolgd.

5. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

 • Renovatie Windmolenweg (Marssteden)
  de fundering onder de rijbaan moet worden vervangen, waardoor verkeer over de Windmolenweg niet meer mogelijk zal zijn. De werkzaamheden zullen 10-12 weken in beslag nemen. Er volgt nog overleg met de gemeente in hoeveel fasen de werkzaamheden kunnen plaatsvinden, dit om de overlast voor Boekelo zoveel mogelijk te beperken.
 • Reconstructie kruising Haimersweg/Windmolenweg
  Hier wordt allen de toplaag vervangen en er zullen verhoogde betonbanden aangelegd worden zodat keren met de auto op de oprit naar het viaduct niet meer mogelijk is. Gehoopt wordt dat verkeerd gebruik van de Haimersweg hierdoor verder afneemt. Tevens wordt de afwatering van de weg verbeterd .
 • Bestemmingsplan Rutbeek
  Plan was ter inzage gelegd, maar door onvolkomenheden in de ter inzage gelegde stukken is de procedure ingetrokken en wordt het concept bestemmingplan na de zomer wederom in procedure genomen.
  Het gezamenlijke advies van Buurtkring Usselo, Buurtkring Broekheurne en Dorpsraad Boekelo niet is als zodanig overgenomen in het bestemmingsplan. Medio augustus komen we hier na hernieuwd overleg met de gemeente op terug.
 • Rutbekerveld
  Ons advies over het concept bestemmingsplan is verzonden. Het antwoord wordt afgewacht. Duurzame energie: Om Boekelo energieneutraal te krijgen heeft de commissie fysiek een bezoek gebracht aan een energiecoöperatie in Dalfsen. Dat heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd. Gewerkt wordt aan een advies hierover.
 • Duurzame energie
  Om Boekelo energieneutraal te krijgen heeft de commissie fysiek een bezoek gebracht aan een energiecoöperatie in Dalfsen. Dat heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd. Gewerkt wordt aan een advies hierover.
 • Noordtak
  Verder is de Noordtak in het nieuws geweest. Wij zijn hier tegen. Gelet op de mogelijke consequenties voor Boekelo wordt dit met bijzondere aandacht gevolgd. Met andere betrokken partijen zoals bv de UT wordt zo nodig samenwerking gezocht.

Commisie Sociaal

 • Bookels Holtink
  Op 13 juni jl. is er een bijeenkomst geweest van Bookels Höltink. Er is o.a. gesproken over het idee om per wijk een zorgverlener als aanspreekpunt aan te wijzen uit het oogpunt van effectiviteit en efficiency. Vanuit de Zonnebloem is gemeld dat er meer gebruik gemaakt kan worden van de twee beschikbare duofietsen. Van 1 tot 8 oktober vindt de week van de eenzaamheid plaats. Dit is een landelijk initiatief.

Dorpsbudget

 • Er is een aanvraag binnengekomen van Soundgardens. Voor de organisatie van de tweede editie van dit muziekfestival in particuliere tuinen is een bedrag van € 1.200 toegezegd.

MFA Fase-3: sportzaal

 • In de zomernota is een bedrag opgenomen van 690.000,–. De tekeningen worden zo snel mogelijk afgerond en hopelijk kan eind dit jaar of komend voorjaar met de realisatie worden begonnen. Over een andere subsidieaanvraag wordt in september uitsluitsel verwacht. In november is er een fundraisingactie in de drie kernen om het resterende bedrag voor een sluitende financiering op te halen.

6. Rondvraag

 • Fleur ter Kuile: op het Bleekerijplein heeft men bij buitenactiviteiten overlast van hondenuitwerpselen. Uit reacties blijkt dit incidenteel te zijn.
 • Jan ten Elzen (stadsdeelbeheer west):
  – deelt mee dat medio augustus/september de openbare ruimte Henry Dunantlaan en Bastinglaan in kaart wordt gebracht. De huidige beeldvormingen wordt vastgelegd met foto’s en beschrijven welke soorten er staan. Ook de plantvakken die worden onderhouden door bewoners of in bruikleen zijn. De bewoners worden vooraf per brief geïnformeerd komende tijd. Dit in het kader van de aanvraag van de monumentenstatus. Als beheer wil men dit in beeld hebben voor de opstelling van een beheerplan.
  – Aan de Beckumerstraat thv 150 heeft een noodkap plaatsgevonden van drie lindebomen (naast de al gekapte) die los staan en een onveilige situatie vormen voor de weggebruikers en omwonenden. De stobben worden gefreesd en de bestrating hersteld. Ook zullen er op termijn enkele grote eiken worden gekapt aan de Boekelosestoom Bleekerij. Deze zijn in zeer slechte staat.
  – M.b.t. de eikenprocessierups wordt het landelijke beleid gevolgd. Dit houdt in dat er op uitzonderlijke plekken waar veel samenloop is van mensen actie kan worden ondernomen door Onderhoud Enschede. Meldingen van inwoners worden geregistreerd. Toch zal er een grote overlast blijven bestaan.
  – Eind augustus zullen aan de Boekelose Stoomblekerij aanpassingen plaats vinden aan twee wadi’s. Bij de eerste grote wadi daar waar ook speeltoestellen staan zal aan het eind van de wadi’s t.h.v. de patiowoningen de bodem worden gefreesd en worden ingezaaid met een wildbloem mengsel. Dit gebeurd vanaf de overstortkolken aan het eind tot de verharde doorsteek pad. Er blijft dan nog genoeg ruimte over om te spelen door kinderen. De tweede wadi is de kleinste aan het eind van de straat. Deze wadi functioneert niet door dat er een harde laag in de bovengrond zit. Deze wadi wordt onderin afgegraven en weer met zand aangevuld. Ook daar zal een wildbloem mengsel ingezaaid worden. Het inzaaien zal in september gepland worden.

7. Sluiting

Bij de sluiting om 20.50 uur meldt de voorzitter dat er door de verhuizing van de huidige verslaglegster er wederom een vacature voor het secretariaat is ontstaan. Hij dankt Djoeke voor haar inzet de afgelopen maanden.

Geschreven door Djoeke

 

De volgende openbare vergadering van de Dorpsraad is op dinsdag 17 september a.s. 20.00 uur De Zweede.

 

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 21 mei 2019

1. Opening door de voorzitter, mededelingen

Bij afwezigheid van de voorzitter en vicevoorzitter opent Edith Robers de vergadering . Jos Brunink en Bert Bennink zijn afwezig met kennisgeving. Bernd Weijers zal in verband met een vergadering betreffende het Rutbeek wat later.

Medelingen: Djoeke Ludwig is sinds 2 maanden werkzaam voor de Dorpsraad.als ambtelijk secretaris.
Verder is er een brainstormsessie geweest in de interne Dorpsraadvergadering over hoe de openbare vergaderingen voor het aanwezige publiek attraktiever kan worden gemaakt en de voorzitter roept het aanwezige publiek dan ook op om mee te denken. Thema’s uit het publiek zijn ook welkom. Verder zullen er sprekers worden uitgenodigd die nader uitleg zullen geven over thema’s die op dat moment spelen binnen ons stadsdeel.

2. Verslag van de openbare vergadering van 19 maart 2019

Verslag wordt goedgekeurd zonder wijzingen goedgekeurd met dank aan Bernd Weijers.

3. Mededelingen van de wijkagent

 

 • Op 29 maart 2019 heeft er bij de oversteek voor De Zweede een aanrijding plaatsgevonden. De toedracht is nog niet geheel bekend.
 • 10 april hebben 2 12-jarige meisjes op de Kwinkerlerweg nabij de autobaan een naakte man gezien. Publiek wordt opgeroepen, mocht deze man weer gezien worden, dit te melden bij de wijkagent
 • Er zijn inbraken gemeld uit in aanbouw zijnde woningen aan de Boekelosestraat en de Kwinkelerweg waarbij gereedschappen en bouwmaterialen ontvreemd zijn. Deze melding is ook gedeeld op de facebookpagine.
 • Op 22 april heeft er een burenruzie plaatsgevonden waarbij er met een mes is gestoken. Er zijn beelden van de inbraak, die ter beschikking aan de politie zullen worden gesteld. Er is een arrestatie verricht en het onderzoek loopt nog.

4. Proces herinrichting Boekelosestraat

Rien van Faassen van Stadsdeel West is uitgenodigd door de Dorpsraad om iets te vertellen over het proces hoe de gemeente komt tot wegonderhoudwerkzaamheden en welke stappen er volgen om tot een herinrichtingsplan te komen. Dat doet hij door middel van een Powerpoint Presentatie.
De technische staat van de Boekelosestraat is dermate slecht dat er onderhoud nodig is. Dit zal worden opgepakt in 2019-2020. Inrichtingsaspecten komen aan de orde alsmede de wettelijke kaders, materiaalgebruik, verlichting, de riool- en waterhuishouding. Omwonenden en direct belanghebbenden zullen betrokken worden bij de herinrichting van de Boekelosestraat/Verzetslaan. Daarvoor zal t.z.t. nog een bewonersavond (na de zomer) georganiseerd gaan worden. Waar mogelijk worden tips, suggesties en ideeën van omwonenden meegenomen worden in het ontwerp.

De bezoekers van de openbare vergadering uiten hun zorgen over de snelheid die gereden wordt door het verkeer binnen de 30 km-zone, de overgang op de Boekelosestraat bij de overgang van De Zweede alsmede het vrachtverkeer dat vanuit de Verzetslaan door het dorp gaat. Deze problematiek heeft de aandacht van de dorpsraad en er zal binnenkort nog een overleg over deze zorgen volgen met de vice-voorzitter van de dorpsraad en gemeente.

5. Voortgang Dorpsplan 2020-2030

De “doe-groep”is inmiddels omgedoopt tot de “Droom van Boekel” en komt 1 keer per maand bij elkaar. De thema’s zijn: wonen en leven, verkeer en veiligheid, natuur en milieu, cultuur en sport, voorzieningen en ondernemers. Verwezen wordt naar de site: www.jijenoverijssel.nl
waar meer te lezen is. Er zal nog een wedstrijd georganiseerd worden over het onderwerp: het beste idee voor Boekelo in 2030” Ideeën zijn van harte welkom.


6. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen

Algemeen

geen nieuws

Commissie Fysiek (R.O.M.)

 • BW heeft overleg gehad met de klankbordgroep Rutbeek. De Dorpsraad heeft samen met buurtkring Usselo hun standpunten c.q. daar neergelegd.
 • bestemmingsplan Welenmosweg: Er is nog geen formele terugkoppeling van de gemeente gekomen betreffende de bestemmingsplanwijziging van het Labyrith Der Zinnen. De dorpsraad heeft vragen neergelegd over de invulling van de recreatieve manier van overnachtingen en hoe dit gehandhaafd zal gaan worden.
 • parkeren Windmolenweg: de dorpsraad heeft geadviseerd het parkeerverbod te handhaven zoals het nu is, mede omdat er ook uit het dorp zelf geen verzoek is geweest dit verbod op te heffen.
 • duurzame energie. De commissie heeft een bezoek gebracht aan Dalfsen en dit heeft veel informatie opgeleverd hoe er met regelgeving moet worden omgegaan en zo nodig zal deze opgedane kennis ingezet worden bij het verduurzamen van Boekelo.

Commissie Sociaal

Onderwerp “Eenzaamheid van ouderen” heeft weer de volle aandacht. Boekelo zal hier geen voortrekkersrol in spelen en zal meeliftenmet Enschede omdat dit thema Enschede breed zal worden ingezet.

Dorpsbudget

Er ligt een aanvraag van de BOV maar deze is nog te summier wegens het ontbreken van onderbouwing, zodat aanvraag nog niet behandeld zal worden.

Publiciteit

Vanuit de bezoekers komt de vraag of de oplage verhoogd kan worden. Meestal is het zo dat de boekjes binnen 1 dag al op zijn.

M.F.A.: sportzaal:

het wachten is op de BOSA bijdrage. Het gaat om 400.000,–. Het ministerie zal binnenkort hierop op antwoorden. De fundraising zal in afwachting van de BOSA-bijdrage waarschijnlijk over de vakantie getild worden.

7. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen rondvragen en de vergadering wordt gesloten met dank aan Edith als voorzitter.