Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 17 september 2019

1. Opening door de voorzitter. mededelingen

Afwezig m.k.: Jeroen Verhaak, Jos Brunink, Bernd Weijers. 

 De voorzitter heet iedereen welkom. De tafel opstelling is deze vergadering anders. Doel is om meepraten door de bezoekers gemakkelijker te maken. In de juli vergadering was aangekondigd dat de secretaris zou stoppen. Er is nog geen secretaris gevonden. De voorzitter roept op om in de eigen omgevingen op zoek te gaan naar een secretaris. De voorzitter meldt dat we zo niet verder kunnen en dat het werk van de Dorpsraad er onder gaat leiden. 

2. Presentatie bouw sportzaal en fundraising 

Ben ter Stal geeft een statusupdate, aan de hand van een aantal sheets. Fase 3 beoogt de huidige gebruikers beter te faciliteren en nadrukkelijk de nieuwe gebruikers ruimte te geven. Ben schetst vervolgens de ruimtes die in het gebouw gepland zijn. Het wordt een multifunctionele zaal: sport, cultuur en samenleving. Er komt extra vergaderruimte en ruimtes voor huurders en ook veel extra opslagruimte. Het gebouw zal energieneutraal worden. Verdere detaillering van de tekeningen vindt momenteel plaats en momenteel wordt ook gewerkt aan de plannen voor het vervoer van de schoolkinderen naar de Zweede (onder de naam Busz). De financiering is nagenoeg rond. Laatste nieuws is dat ook de Leader-subsidie is toegekend. In totaal is 2,1 miljoen noodzakelijk. Er is nog ca €300.000 voor volledige realisatie. De fundraising is opgestart. Daartoe is een Stichting Vrienden van de Zweede opgericht, zodat donaties kunnen worden ontvangen en een ANBI status kan worden verworven. Veel verenigingen zijn aangesloten en ook de betrokken wijkraden. Er is een verdriedubbelaar: iedere euro die door de dorpen wordt ingelegd is 3 euro waard. Doelstelling is om €50.000 op te halen, wat daarmee €150.000 bijdrage geeft. Op zaterdag 2 november volgt een grote actie in de dorpen. Onder het motto 12x€12 wordt ingezameld. De komende periode worden alle inwoners van het werkgebied geënthousiasmeerd. Via de sociale media, pers, een MFA-magazine (oplage 2300, waarbij de Dorpsraad zich garant stelt tot €1000 als bijdrage aan de productiekosten) en presentaties wordt iedereen geïnformeerd. Ook de facebookpagina van de Dorpsraad zal worden gebruikt. Dit moet ook leiden tot meer betrokkenheid nadat het gebouw gereed is. Wijkteams zullen op 2 november de dorpen langsgaan. Op 2 november wordt ook in de Zweede door de scholen een presentatie van hun Droom van Boekelo gepresenteerd. Dat zal dus een dag worden met veel activiteiten rondom de Zweede. 

3. Verslag van de vergadering van 16 juli

 Geen opmerkingen. Onder dankzegging wordt het verslag vastgesteld. 

4. Mededelingen van de wijkagent 

De wijkagent is afwezig maar heeft zijn opmerkingen doorgegeven aan de voorzitter. Het is rustig geweest in de vakantieperiode. Wel zijn er enkele diefstallen geweest: van 4 groene Otto’s, van een elektrische fiets aan de Windmolenweg, van een elektrische fiets aan de Beckumerstraat en een diefstal uit een woning aan de Beckumerstraat. Vanuit het buitengebied zijn meldingen binnengekomen van schoten, waarbij wordt gedacht aan stropers. 

5. Voortgang Dorpsplan 2020-2030

Half november zal de informatieverzameling eindigen en zal begonnen worden met het opstellen van een plan. Er lopen veel initiatieven om inwoners te raadplegen. De doe-groep heeft al erg veel informatie opgehaald. Op de scholen loopt op dit moment een actie, waarbij leerlingen uitgenodigd worden om hun droom van Boekelo te benoemen. Op 2 november kunnen ouders en anderen stemmen op de ideeën. Op 27 september vindt raadpleging plaats: ’s morgens op de markt, ’s middags op de Bleekerij en aan het einde van de middag bij café De Buren. 

6. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

 • Reconstructie Windmolenweg. Begin oktober, na de military, start die reconstructie vanaf de bovenzijde van het viaduct/kruising Haimersweg tot aan de eerste toerit naar de Marssteden. Rond de kerst zal de reconstructie gereed zijn. Het werk wordt in 3 fasen uitgevoerd: deel 1 tot aan de eerste toerit, dan het middenstuk en tenslotte het gedeelte vanaf de tweede toerit. TWW, de aannemer, bekijkt nog op welke wijze de afsluiting van Boekelo over de Windmolenweg bekort kan worden. 
 • De strooikaart is weer verschenen. De Dorpsraad heeft er voor gepleit om de Mans op te nemen in de strooikaart en ook de toegangsweg en de parkeerplaatsen bij de Zweede. Dat heeft niet geleid tot een wijziging in het strooibeleid. 
 • Bomenkap aan de Boekelosestraat. Voorzien was om meerdere bomen te kappen. Jan ten Elzen heeft met de omwonenden gesproken, waaruit volgt dat er twee bomen gekapt worden, waarbij meteen de wortels worden weggefreest. Bomen met ‘olifantenoren’ verzwakken en dienen dus gekapt te worden. De eiken langs de Boekelosestraat zijn beeldbepalende bomen. De Noorse Esdoorn kan worden geplaatst waar de eiken stonden. Die bomen kennen het bezoek van een grote variëteit aan insecten. 

  De omwonenden wisten niet dat de gemeente de reconstructie van de Boekelosestraat voorbereid. Inmiddels heeft Bart Stokkers ervoor gezorgd dat een presentatie over dit onderwerp op de sociale media is geplaatst. 3 – 3 

  Boominspecteurs hebben de bomen gecontroleerd, gemerkt en advies gegeven aan ten Elzen. 

  De bomen die gekapt zijn bij het bruggetje in de Beckumerstraat worden nog niet vervangen. Bezien wordt of de weg op die plek verbreed kan worden. Daarover valt binnenkort een besluit. 

 • Gemeld wordt dat er op 25 september een bijeenkomst is over duurzame energie bij café De Buren. 

Commissie Sociaal

 • Edith Robers bericht over de week van/tegen de eenzaamheid, de eerste week van oktober. Het thema is al vaker op de agenda geweest. Op 1 oktober is er een evenement voor mensen die wel wat extra aandacht kunnen krijgen vanaf De Berken. Gefietst wordt, er zijn ook duofietsen beschikbaar, naar Het Scharrelhoes alwaar een lunch plaatsvindt, waarna met knuffelhonden gespeeld kan worden, waarna er nog een demonstratie schapen drijven zal zijn. Om 15:00 uur is het afgelopen. Maximaal 40 mensen kunnen deelnemen. 

Dorpsbudget

 • Sinterklaascomité. De Dorpsraad heeft €800 toegekend voor de Sinterklaasintocht 2019.
 • De Dorpsraad kende in mei budget toe aan de Historische Kring voor de aanschaf van vlaggenmasten voor het monumentje aan de Kwinkelerweg.
 • Ter vergadering herhaalt de stichting nog eens zijn verzoek om de bank bij dat monument onder te brengen bij de bankencommissie en zorg te dragen voor vernieuwing van die bank. 

Publiciteit 

 • Het septembernummer van Boeke-loos was in een nieuwe opzet/lay-out. De aanwezigen zijn vol lof over de nieuwe opzet en ook over het lettertype. Wel wordt de datum/maand/jaartal en logo Dorpsraad gemist. 

6. Rondvraag

Boekelose vlag. Er zijn veel vlaggen gekocht en nieuwe moeten worden besteld. 

7. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21:15