Verslagen vergaderingen dorpsraad

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 18 september 2018

1. Opening

De openbare vergadering van de Dorpsraad 2018-2022 wordt om 20.00 uur door Jeroen Verhaak (voorzitter) geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn 9 leden van de Dorpsraad (Jos Brunink en Ben Bel zijn afwezig), 11 belangstellenden, wijkagent Wilfried Bossink en namens de gemeente zijn Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) en Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) aanwezig. Ook zijn Femke van Eijzeren van Livio en Bea Vrugteveen van De Zonnebloem aanwezig i.v.m. agendapunt 2.

Jeroen meldt dat Hans Formanoy afscheid heeft genomen als bezorgcoördinator van Boeke-loos. Na een oproep is er een vervangster gevonden in de persoon van Sonja Heijink. Met ingang van het oktobernummer neemt zij het stokje van Hans over. We zijn nog wel op zoek naar meer bezorgers voor Boeke-loos.

2. Presentatie project ‘KOMT ER IN!’ door Femke van Eijzeren (Livio)

Er is veel meer eenzaamheid onder ouderen in Boekelo dan gedacht, terwijl er zoveel voor deze groep te doen is in het dorp. Vanuit Bookels Höltink kwam de vraag hoe we meer mensen uit deze groep kwetsbare ouderen uit hun isolement kunnen halen en aan activiteiten kunnen laten deelnemen. Het idee is om een maatje te koppelen aan een kwetsbare oudere die dit kan en wil gebruiken. Om samen met iemand naar een activiteit te gaan, verlaagt de drempel. Ook wil men een maatje koppelen binnen de activiteit, waardoor men op termijn het maatje om ermee naartoe te gaan niet meer nodig is.

Als maatjes denkt men in eerste instantie aan de ‘jongouderen’. Ze zoeken een grote groep vrijwilligers, zodat deze groep wel vrij blijft en er niet bijvoorbeeld elke week ‘aan vastzit’. De vrijwilligers krijgen trainingen en er is een mentor op de achtergrond aanwezig. Het plan is dat mensen zich kunnen aanmelden via de partners in Bookels Höltink, maar nog mooier is als iedereen in Boekelo signaleert wie er hulp kan gebruiken. Er is een intakecoördinator die met zowel ouderen als vrijwilligers een gesprek voert en mensen aan elkaar koppelt.

Punt van aandacht is dat het lastig is om de mensen te bereiken die het nodig hebben. Door de nieuwe AVG mag de huisarts bijvoorbeeld niet zomaar namen doorgeven. Maar ze kunnen wel aan mensen die het wellicht nodig hebben vragen of ze willen dat er eens iemand langskomt.

Nico Bolhuis vraagt of er ook contact is met andere zorgpartners. Femke geeft aan dat ze nog in de ontwikkelfase zijn en dat dat wel mogelijk is. Ze zijn nu nog de behoefte in kaart aan het brengen, dan pas kunnen ze ook verder qua financiën en aantrekken van zorgpartners. Jeroen Verhaak vraagt hoe de cijfers tot stand zijn gekomen, wat de definitie is van ‘kwetsbaar’ en of men daar nog eens kritisch naar wil kijken. Dat gaan ze doen. Belangstellenden uit de zaal geven aan 2x per week langs te gaan bij hun buurvrouw en haar ook weleens mee uit te nemen. Als iedereen dat nu doet, kunnen we al veel bereiken. Dat is zo, maar helaas is niet iedereen zo dat ze dat doen.

 

3. Verslag van de openbare vergadering 19 juni 2018

Het verslag van de op 19 juni jl. gehouden Dorpsraadvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. In- en uitgaande post

Inkomende post: Leuk om te noemen dat de Modelbaan Zuiderspoor in de MBS wordt ondergebracht.

Uitgaande post: Brief ecoduct, maar nooit antwoord op gekomen.

5. Mededelingen wijkagent

Augustus:

 • Er zijn jongens met 1 vuurwapen en 1 gaspistool aangetroffen in het bos bij de Winterhaarweg-Loerhazenweg. Onderzoek hiernaar loopt nog.
 • In een loods aan de Badweg zijn diverse koper- en dieseldiefstallen geweest.
 • Aan de Keuperweg is een caravan gestolen.
 • Er is een insluiping geweest in een woning, waarbij een kluis is weggenomen en later is teruggevonden.

September:

 • Er is melding gemaakt dat iemand met een raar verhaal (babbeltruc?) aan de deuren rondom de Topaasstraat is geweest. De wijkagent geeft aan op te passen voor insluipers.
 • Er is extra toezicht bij manage Denneboom. Daar zijn wat vreemde types gesignaleerd.

6. Brainstormavond Dorpsplan 2020-2030
16 oktober 20:00-22.00 uur

Tijdens de brainstormavond hoopt de Dorpsraad input te krijgen voor het Dorpsplan 2020-2030 van zoveel mogelijk dorpsbewoners. We gaan het hebben over onderwerpen als de samenstelling van de bevolking in het dorp, voorzieningen, woningbouw, duurzaamheid, etc. U bent van harte welkom om uw ideeën te delen.

Loes Dijkhuis en Ferenc van Damme van Trendbureau geven de avond vorm. Daarna buigt de Dorpsraad zich over de input, om dit op een juiste manier in een Dorpsplan te krijgen. Tegen de tijd dat er een concept is hoort u dat van ons.

Vanuit de zaal komt de vraag of het vorige Dorpsplan nog geëvalueerd wordt. Jeroen Verhaak geeft aan dat dat al is gebeurd, omdat dat Dorpsplan liep tot 2015. Alle punten uit dat plan zijn of geeffectueerd of inmiddels achterhaald.
Nico Bolhuis geeft aan dat men in de gemeente ook bezig is met een Stadsdeelagenda voor West en dat het goed zou zijn om in de gaten te houden of deze 2 plannen met elkaar te koppelen zijn. De Dorpsraad geeft aan dat dat uiteraard mooi zou zijn, maar dat de wijken in West over het algemeen andere aandachtspunten hebben dan Boekelo.

7. Ontmoetingsclusters & MFA de Zweede (Ben ter Stal)

burgerinitiatief het idee van Ontmoetingsclusters in Enschede ontstaan. De stad Enschede is verdeeld in twaalf clusters waar veel activiteiten samenkomen in het sociale domein, sport, onderwijs, etc. In deze clusters komen door middel van Ontmoetingsparken, Ontmoetingshuizen, Ontmoetingsspeeltuinen en Ontmoetingskinderboerderijen inwoners samen. Om dit plan verder uit te werken is een coöperatie opgericht. Die gaat ervoor zorgen dat geldstromen goed worden (her)verdeeld en mensen en middelen op de juiste plek komen. Alles in de opstart wordt ontwikkeld door vrijwilligers.

MFA De Zweede wordt vaak genoemd als goed voorbeeld en is dan ook aangemerkt als Ontmoetingspark. Aan Stichting MFA De Zweede is gevraagd of ze mee wil doen aan de coöperatie. Stichting MFA De Zweede denkt erover om snel, voor 1 oktober, aan te sluiten bij de coöperatie. De Dorpsraad staat hier zeer positief tegenover. Wel wordt aangegeven om ook na te denken of er andere plekken in het dorp zijn die kunnen aanhaken, door bijvoorbeeld De Berke als Ontmoetingshuis aan te merken. We zouden dan ook weer verbinding kunnen zoeken met het project “Komt er in!” (zie agendapunt 2). Ook geeft de Dorpsraad aan om hierbij ook heel nadrukkelijk samenwerking te zoeken met Usselo. Dit pakt Stichting MFA De Zweede op.

Meer informatie is te vinden op www.ontmoetingsclusters.nl.

8. Resultaten Schouw (Kas de Vries)

Alle leden van de Dorpsraad hebben in twee- of drietallen het gehele dorp en buitengebied nagelopen en aangetekend hoe alles erbij ligt. We zijn van plan om het gehele document met Jan ten Elzen, Rien van Faasen en Richard Belshof te bespreken. Wat highlights uit de schouw:
1. Veel stoepen hebben last van wortelgroei.
2. Er zit enorm veel onkruid op stoepen en straten.Er wordt wel gebrand hebben we gezien, maar wellicht is er achterstand.
3. Veel bewegwijzering en lantaarnpalen zijn vies door mos: graag schoonmaken.
4. Er is wat achterstand in het snoeien van bosschages in het buitengebied, wat gevaarlijke situaties oplevert.
5. Oprukkende Japanse Duizendknoop: hier moeten we echt wat mee, deze moeten weg.

Positief is dat de bermen en wegen er over het algemeen goed bij liggen. Nog wat kleine losse, maar heel concrete punten die we ook meenemen zijn de ‘sluiproute’ (zandpad) bij de Kwinkelerweg, het viaduct bij de Badweg, het pad tussen de Topaasstraat en Diamantstraat en de fietspaden aan de Teesinkweg en Beckumerstraat die onderhoud behoeven. Uit de zaal komt de vraag of bewoners ook hebben meegedaan. Nee, maar er is wel spontaan input gekomen vanuit dorpsbewoners die mee is genomen. Een tweede vraag: worden de resultaten ook ergens gepubliceerd zodat dorpsbewoners kunnen zien wat er aangeleverd is bij de gemeente? Daar gaat de Dorpsraad zich over beraden.

9. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen

Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

 • Akzo – Er zijn twee Dorpsraadleden naar de klankbordvergadering geweest. Problemen met lekkages, vervuiling en verzakking spelen vooral in Twekkelo. We hebben aangegeven Twekkelo te steunen richting de Akzo indien dit nodig is.
 • N18 –Twee Dorpsraadleden hebben een bezoek gebracht aan een omwonende in verband met de klachten over geluidsoverlast van de nieuwe N18. Onze indruk is dat er geluidsoverlast is, maar we wachten op meer feiten voor we hiermee aan de slag gaan.
 • Parkeeroverlast Momentum bij uitvaarten – Tijdens uitvaarten is er een groot probleem met het parkeren van auto’s. Vaak staan auto’s overal in bermen aan de Beckumerstraat geparkeerd. De Dorpsraad wil hierover in gesprek met de beheerders van Momentum.
 • Broekmaatweg/Rutbekerveldweg – Gerard Roossink vraagt de vertegenwoordigers van de gemeente wat ze van plan is de Broekmaatweg/Rutbekerveldweg tot aan de Badweg. Het fietspad is weggehaald, de verharding is weg, de paaltjes zijn weg en bermen zijn gefreesd, terwijl het een fietsroute is. Nu is het een racebaan geworden. Jan ten Elzen gaat het uitzoeken.

Sociaal

 • Toerisme –  Er liggen nieuwe flyers met wandel- en fietsroutes op diverse plekken in het dorp.
 • Bankencommissie – In oktober worden weer banken geplaatst. Op het plein voor Momentum en ter vervanging bij het watergat aan de Teesinklandenweg.
 • Kinderboerderij – We zijn locaties aan het bekijken en bespreken met eigenaren wat mogelijkheden zijn. Ook gaan we wat veldwerk doen bij andere kinderboerderijen in de regio. Alle ideeën en tips voor locaties zijn welkom!

Dorpsbudget

 • Kas de Vries geeft aan dat de toekenningskaders voor aanvragen uit het dorpsbudget zijn gecontroleerd en nog kloppen. We kunnen dus nog steeds goed met de spelregels en kaders uit de voeten. Er is een aanvraag binnengekomen van het koor Intervocaal die in januari rondom Momentum iets wil doen met zang en muziek, samen met MV Unisson en midwinterhoornblazers. We hebben hierover wat aanvullende vragen gesteld aan de organisatie en wachten op antwoord. We zijn akkoord gegaan met een aanvraag van het Sinterklaascomité voor een bijdrage van € 800,-.
 • Er is nog budgetruimte voor dit jaar, dus er kunnen nog aanvragen gedaan worden.Denk aan een bijdrage voor het opknappen van speelplekken of andere fysieke zaken. Op boekelo.info staat een overzicht van zaken waar de afgelopen tijd subsidie voor is aangevraagd, zodat mensen weten waarvoor ze budget kunnen aanvragen.

MFA

 • Ben ter Stal : Het papierwerk en de rekenpartijen zijn klaar. De stadsdeelmanager is nu aan zet om de rapporten bij het college van B&W te krijgen.

10. Rondvraag en sluiting

 • Ben Schoppert vraagt of de Dorpsraad zich nog actief bezig houdt met de twee Natuurlijk Spelen plekken. Dit deed Commissie RSCJ uit de vorige Dorpsraad wel. We doen dat niet actief, want formeel is de gemeente aan zet (die controleren eens per jaar). Wij zullen het in de Commissie Sociaal bespreken. Jan ten Elzen geeft aan dat men gewoon melding kan maken als er iets is.
 • Fleur ter Kuile vraagt hoe het gaat met de spreekuren. Wisselend in opkomst. Maar we gaan een langere periode bekijken hoe het gaat.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur.

Geschreven door Susanne Harperink

 


Volgende bijeenkomsten

 • Brainstormavond voor het Dorpsplan 2020-2030 16 oktober om 20.00 uur
 • Volgende vergadering 20 november om 20.00 uur

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 19 juni 2018

1. Opening

De openbare vergadering van de Dorpsraad 2018-2022 wordt om 20.00 uur door Jeroen Verhaak (voorzitter) geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn 10 leden van de Dorpsraad (Kas de Vries is afwezig), 7 belangstellenden en wijkagent Wilfried Bossink. Namens de gemeente is Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) aanwezig. Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) kon niet aanwezig zijn. 

Voorafgaand aan de Dorpsraadvergadering is er een spreekuur geweest. Nico van der Veen was benieuwd naar de brief van de Dorpsraad aan de gemeente met betrekking tot het negatief advies voor een vliegveld aan de Badweg voor de Twentse Radio Modelvliegtuigclub (TRMC). Ook wilde hij wat meer uitleg over waarom er minder openbare Dorpsraadvergaderingen zijn. Gerard Huiberts kwam melden dat hij op meerdere plekken in het dorp de ‘Japanse Duizendknoop’ heeft gesignaleerd. Dit is een zeer vervelende woekerplant die moeilijk uit te roeien is. Wij gaan de plekken doorgeven aan de gemeente. Nico Bolhuis geeft aan dat de gemeente bekend is met het probleem en probeert deze plant zoveel mogelijk binnen de perken te houden. 

2. Verslag van de openbare vergadering 17 april 2018

Het verslag van de op 17 april jl. gehouden Dorpsraadvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Jeroen meldt dat er over de geleiders die wellicht geplaatst zullen worden op de kruising Windmolenweg – Haimersweg contact gezocht is met de verkeerskundige van de gemeente om te horen wat de stand van zaken is. Daarop is nog geen reactie gekomen. Met betrekking tot verlichting op het viaduct aan de Badweg/N18 meldt Nico Bolhuis dat dit actiepunt bij de juiste persoon terechtgekomen is en dat die ermee bezig is. Nico geeft ook aan dat de buslijnen op elkaar afgestemd worden. Men is hiermee bezig. 

3. In- en uitgaande post

Inkomende post: Er is een e-mail binnengekomen dat de Huis aan Huis in (een deel van) Boekelo de laatste tijd niet bezorgd is. Jeroen toetst dit bij de aanwezigen die dit beamen. De Dorpsraad gaat hierover een brief sturen naar de verspreiders van Huis aan Huis. 

4. Mededelingen wijkagent

 Vanuit De Berke was gevraagd of Wilfried Bossink ook daar een spreekuur wilde houden. Dit heeft Wilfried een aantal keren gedaan als pilot. Omdat hier geen animo voor was is besloten hiermee niet verder te gaan.

 • In de nacht van 19 op 20 mei zijn er vernielingen aan de Beckumerstraat geweest. Op 25 mei waren er jongeren in het dorp die vervelend gedrag vertoonden. Daarom is extra toezicht gehouden. In juni zijn er geen incidenten geweest en het lijkt nu weer rustig.
 • In mei zijn er leidingen uit huisjes gehaald aan de Landsteinerlaan, wat wateroverlast heeft veroorzaakt. Ook zijn er wat ruiten ingegooid.
 • Snelheid: de laatste tijd is er gelaserd op de Beckumerstraat en Kwinkelerweg, waar het meeviel qua snelheid. Wellicht is er op verkeerde tijdstippen gecontroleerd. Wilfried gaat binnenkort weer laseren, op andere tijdstippen. 

5. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen

Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

(Jeroen Verhaak en Gerard Roossink)

 •  Over de drempel Boekelosestraat – Bleekerij zijn klachten binnengekomen bij de Dorpsraad. Daarop hebben wij de gemeente geadviseerd om een zebrapad aan te leggen of iets te doen in de trant van het plaatsen van strepen op het wegdek. De gemeente heeft aangegeven er niets aan te gaan doen.
 • Haaksbergerstraat na afwaardering van de N18: Gerard geeft aan naar de informatieavond te zijn geweest. De weg wordt 5 meter breed met watergootjes aan beide kanten en elke 400 meter een drempel. De snelheid in Usselo wordt 30 km/u, zonder stoplichten. We zijn bang voor onveilige situaties. Gerard geeft aan dat er nog veel verkeer gebruikmaakt van de oude N18. Ook zijn er veel problemen met de afwatering, wat gemeld is bij Rijkswaterstaat. Tot nu toe wordt er niets mee gedaan. Het gevoel leeft dat Rijkswaterstaat dit soort issues doorschuift naar de gemeente bij de overname. Nico Bolhuis geeft aan dat hij de projectleider bij de gemeente hierop gaat attenderen. De overdracht is van 1 mei dit jaar verplaatst naar 1 oktober, maar er zijn geluiden dat het zelfs naar 1 januari 2019 of nog later opgeschoven wordt.
 • De Verondieping van het Rutbekerveld gaat heel hard nu. Er wordt af en aangereden met zandwagens.
 • De Dorpsraad is op dit moment bezig met een schouw van de straten in Boekelo. Dit om de gemeente aan te geven waar reparatiewerkzaamheden en dergelijke nodig zijn. 

Sociaal

(Edith Robers)

 •  Project eenzaamheid onder ouderen: er zijn 400 kwetsbare ouderen in Boekelo, waarvan bij 125 de situatie echt problematisch is qua eenzaamheid of verwaarlozing. De zorgverleners (bijvoorbeeld de praktijkondersteuners van de huisartsen) hebben het wel in beeld, maar mogen in verband met de privacywetgeving niet zomaar aan de projectgroep doorgeven welke mensen dit zijn. Zij moeten dus eerst aan deze mensen vragen of ze iets van ondersteuning of hulp vanuit het project willen. Men wil de vitale 65+ers uit het dorp betrekken om iets te doen met de eenzame ouderen. In de Dorpsraadvergadering van september zal Femke van Eijzeren (projectleider vanuit Livio) dit project, met de naam ‘Komt d’r in’, toelichten.
 • Kinderboerderij: De commissie sociaal wil graag iets concreets opleveren in deze zittingsperiode en daarom proberen een kinderboerderij te realiseren in Boekelo. Dit is nog in een erg pril stadium (welke locaties zijn geschikt, wat is er nodig, etcetera). Zijn er suggesties of tips, dan graag melden bij de Dorpsraad.
 • Werkgroep banken: in het voorjaar zijn er 3 nieuwe banken geplaatst en er is nog een aantal op voorraad. Er is nu 1 aanvraag binnen om een bank te plaatsen voor Momentum. We gaan nieuwe banken plaatsen met minimaal 3 tegelijk (in maart 2019 is de verwachte volgende uitlevering). Suggesties voor banken zijn welkom bij de Dorpsaad. Let op: de banken mogen alleen op grond van de gemeente geplaatst worden, dus niet op grond van Landschap Overijssel of iets dergelijks. 

Dorpsbudget

(Jeroen Verhaak)

 • Gehonoreerd is 1500 euro ten behoeve van M.F.A. fase 3 (sportzaal). Er is 10.000 euro benodigd om verder te gaan met een eerste uitwerking van de plannen met de architect en meerdere partijen is gevraagd om iets bij te dragen. De Dorpsraad heeft de Werkgroep M.F.A. verzocht om de gymnastiekvereniging een hogere bijdrage te vragen, aangezien deze een groot belang heeft bij de eventueel te realiseren sportzaal. 

Klankbordgroep Grolsch

(Ben Bel)

 • Ben en Kas zijn naar de klankbordgroep Grolsch geweest. Ben geeft aan dat het vooral informatieve bijeenkomsten betreft en ze daar geen inspraak hebben. Jeroen geeft aan dat we toch ook wel wat meer overleg willen op beleidsmatig niveau (bijvoorbeeld over de plannen van Grolsch met betrekking tot duurzaamheid). Naast de Klankbordgroep is er ook een overleg met de directe buren van Grolsch. Henk Afink (belangstellende en deelnemer van het overleg met de buren) geeft aan dat het belangrijk is dat we in de gaten houden of er in beide overleggen hetzelfde wordt gezegd. Laten we elkaar vooral goed informeren hierover. 

MFA

(Ben ter Stal)

 • Deze maand gaat het advies met betrekking tot M.F.A. fase 3 (sportzaal) naar de gemeente. De werkgroep heeft de architect een voorzichtige opdracht gegeven om met het ontwerp te beginnen, daarvoor is onder andere de 10.000 euro benodigd. Op dit moment worden alle cijfers met betrekking tot de investering en exploitatie gecheckt. Daarna kunnen alle stukken naar het College van B&W. We moeten eerst wachten op een nieuw college voor er een al dan niet akkoord gegeven kan worden. Als we meer weten vanuit de gemeente en wat eerste ontwerpen hebben, willen we dit presenteren aan een groter gremium, bijvoorbeeld in de Dorpsraadvergadering van september. Maar we willen wel eerst afwachten of de geluiden positief zijn. 

7. Rondvraag en sluiting

 • Ben Bel meldt over het Marcellinuscomplexplein dat de opdracht voor een herinrichting moet komen vanuit de 4 initiatiefnemers. Die zijn bezig met een projectplan hiervoor.
 • Ben ter Stal geeft aan dat we in het najaar willen beginnen met het opstellen van een Dorpsplan 2020-2030. Met onderwerpen zoals bijvoorbeeld de wenselijkheid van verdere woningbouw in Boekelo.
 • Fleur ter Kuile (belangstellende) verifieert wat nu precies de stand van zaken is met betrekking tot het vliegveld voor de TRMC, omdat ze in ‘Rondje Usselo’ heeft gelezen dat de Buurtkring Usselo een positief advies heeft gegeven voor een proefperiode van een jaar en de Dorpsraad een negatief advies. Dat klopt, het is nu aan de gemeente om hierover te beslissen.
 • Henk Afink (belangstellende) stelt vragen aan de Dorpsraad of het oordeel dat verstoring van het groene buitengebied moet worden voorkomen alleen geldt voor het werkgebied van de Dorpsraad of ook daarbuiten. Janny Joosten geeft aan dat de Dorpsraad geen zeggenschap heeft over gebieden buiten het werkgebied. Jeroen geeft aan dat erover zaken die zowel Boekelo als buurtgebieden aangaan altijd goed overleg is tussen betrokken partijen, zoals bijvoorbeeld de Dorpsraad en de Buurtkring Usselo. Henk Afink heeft nog meer vragen die dit punt aangaan, waarop de voorzitter aangeeft dat dit teveel vragen zijn om in een rondvraag te behandelen. De Dorpsraad neemt de vragen aan (die al door Henk Afink op papier waren gezet) en komt hierop terug.
 • Monique Visser-Tijhof (belangstellende) heeft gereageerd op de Facebook-post over de snelheid in Boekelo en hierop een reactie gekregen namens de Dorpsraad. Ze geeft aan graag te willen weten wie er namens de Dorpsraad heeft gereageerd op haar post en ze adviseert om hier een naam bij te zetten. Omdat de post is geplaatst vanuit de redactie van Boeke-loos beantwoordt Susanne Harperink haar vraag. Zij geeft aan het eens te zijn met het advies en dit te gaan bespreken in de redactie van Boeke-loos. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 uur.

Geschreven door Susanne Harperink

 

Vastgesteld op 17 april 2018.

 

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 17 april 2018

1. Opening

De eerste openbare vergadering van de Dorpsraad 2018-2022 wordt om 20.00 uur door Jeroen Verhaak (voorzitter) geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn de 11 leden van de Dorpsraad en 11 belangstellenden, Roelant Lawerman namens de Verkiezingscommissie en de gemeentelijke vertegenwoordigers Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) en Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West).

Alle aanwezigen nemen 1 minuut stilte in acht ter nagedachtenis aan Harry Stam, die op 16 april jl. op 73-jarige leeftijd is overleden. Harry was van 1982-1994 lid van de Dorpsraad en heeft veel gedaan voor Boeke-loos. We wensen zijn vrouw Toos, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

2. EVALUATIE DORPSRAADVERKIEZINGEN

Voorzitter van de Verkiezingscommissie Roelant Lawerman heeft een verslag aangeleverd bij de Dorpsraad over het verloop van de verkiezingen. Hij benoemt de belangrijkste punten: de verkiezingen zijn technisch goed verlopen. Dank voor de zitters bij de stembureaus en de tellers, gemeente en redactie van Boeke-loos voor de medewerking. Ook dit jaar was het weer moeilijk om kandidaten te krijgen. Misschien is het een idee om naar minder leden te gaan zodat we meer echte verkiezingen hebben. Mensen zouden graag foto’s van de kandidaten in de stemhokjes zien om makkelijker een keuze te kunnen maken. Tenslotte adviseert de Verkiezingscommissie de Dorpsraad om te kijken naar het werkgebied: is het nodig dat je in Usselo een stemlokaal hebt voor de Dorpsraad van Boekelo? Kunnen de circa 80 stemmers uit Usselo, ook hun stem uitbrengen in een van de twee stemlokalen in Boekelo? De Dorpsraad zal zich buigen over de aanbevelingen.

3. Verslag van de openbare vergadering 20 maart 2018

Het verslag van de op 20 maart jl. gehouden Dorpsraadvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Ben Bel merkt op dat hij met betrekking tot het Marcellinuscomplexplein details mist. We laten dit punt terugkomen bij punt 6 van de agenda (nieuws uit de Commissie Fysiek). Nico Bolhuis heeft het actiepunt met betrekking tot Camping Buytenplaets opgepakt en komt hier de volgende Dorpsraadvergadering op terug.

4. In- en uitgaande post

Over de post zijn geen opmerkingen.

5. Mededelingen wijkagent

Omdat Wilfried Bossink niet zelf aanwezig kan zijn bij de vergadering heeft hij de voorzitter van de Dorpsraad de belangrijkste punten doorgegeven.

 • Een man die zich uitgaf voor iemand van de gemeente is bij een woning aan de Mr. De Wolffstraat binnengekomen en heeft daar een portemonnee met geld weggenomen.
 • Op 24 maart zijn twee jongens aangehouden voor graffiti spuiten (o.a. bij beide scholen). Er is contact geweest met de ouders en de jongens gaan zelf de graffiti verwijderen.
 • In de nacht van 8 op 9 april is geprobeerd met een aanhangwagen een deel van het terras van Hotel Bad Boekelo weg te nemen.
 • Tijdens een snelheidscontrole in de 60 km/u zone aan de Windmolenweg zijn meerdere bekeuringen uitgedeeld aan automobilisten die behoorlijk te hard reden.

6. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen

Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

Kas de Vries meldt dat:

 • Overleg geweest met Stawel over Duurzame energie. Stawel heeft veel ervaring met duurzame energie in het buitengebied, waar we voor Boekelo van kunnen leren.
 • Overleg geweest met een verkeerskundige van de gemeente Enschede over de verkeerssituatie op de kruising Windmolenweg – Haimersweg. De gemeente gaat proberen het voor fietsers veiliger te maken door op de strook tussen de fietspaden geleiders te plaatsen. Tegen het keren bij de Winterhaarweg en Molenveld kunnen we helaas weinig doen. We blijven in gesprek met de verkeerskundige.
 • Kas de Vries praat ons bij over hoe de Haaksbergerstraat eruit komt te zien na afwaardering van de N18. Binnenkort wordt er een inloopavond georganiseerd door de gemeente. Vertegenwoordiger van de Buurtbus vraagt de Dorpsraad pro-actief in gesprek te gaan met gemeente over de bushaltes en het qua vertrektijden koppelen van buslijnen. Nico Bolhuis gaat kijken waar dit op de gemeentelijke agenda staat.
 • De Dorpsraad wil graag afstemming met afdeling onderhoud van gemeente Enschede over het onderhoud openbaar groen in Boekelo. Nico Bolhuis pakt dit op.
 • Akzo Nobel heeft bij Molenveld aangeplant. Dit stukje bovengronds ziet er nu weer netjes uit.
 •  Commissie gaat samen met Klankbordgroep Goorseveld voortgang van de verondieping van het Rutbekerveld / Goorseveld beoordelen.
 • M.b.t. de vervanging van de verlichting in het buitengebiedpleit de Dorpsraad ervoor om verlichting pas uit te zetten als de bewoners aldaar actief aangeven dat te willen. Nico Bolhuis initieert een overleg met het bedrijf dat bezig is met de verlichting. Jan ten Elzen zal bij de verantwoordelijke voor de N18 aankaarten of er op de brug bij de Badweg verlichting geplaatst kan worden. – De Dorpsraad gaat een schouw doen van de bestratingin Boekelo en het buitengebied.
 • Bernd Weijers is gevraagd zich te blijven bemoeien met infrastructurele zaken.
 • De Dorpsraad bespreekt de fondsenwerving m.b.t. het Marcellinuscomplexplein op een ander moment.

Algemeen

Jeroen Verhaak:

 • De Dorpsraad houdt nog eens in de twee maanden een openbare vergadering in plaats van iedere maand.
 • Wel is er een maandelijks spreekuur met 2 Dorpsraadleden iedere 3edinsdag van de maand van 19.00 – 19.30 uur in M.F.A. De Zweede.
 • De Dorpsraad gaat een Dorpsplan 2020-2030 opstellen.

Sociaal

Edith Robers:

 • Deze commissie is een combinatie van de ‘oude’ R.S.C.J. en alles dat met zorg en ouderen te maken heeft.
 • De Werkgroep Toerisme, BOV en Dorpsraad gaan in zee met Twente Marketing om diverse promotiemiddelen voor Boekelo te ontwikkelen.
 • Vanuit de Werkgroep banken wordt gemeld dat er 3 nieuwe banken geplaatst worden.
 • Ben Bel (Bookels Höltink) meldt dat het plan ‘Eenzaamheid in Boekelo’ klaar is en binnenkort gepresenteerd wordt.

Dorpsbudget

Kas de Vries 

 • Gehonoreerd wordt de aanvraag van 700 euro (excl. btw) voor de ontwikkeling van promotiemiddelen voor Boekelo door Twente Marketing.

Publiciteit

 Jeroen Verhaak

 • De vernieuwde site Boekelo.infois een hele vooruitgang.
 • Binnenkort volgt overleg over de Facebook-pagina van de Dorpsraad en Boeke-loos.

MFA

Ben ter Stal

Er zijn nog twee gesprekken met de gemeente voor de haalbaarheidsstudie M.F.A. Begin mei moet het advies klaar zijn voor het College van B&W.

 

7. Rondvraag en sluiting

 • Ben Bel stuurt de stukken t.b.v. het overleg over het Marcellinuscomplexplein rond.
 • Nico van der Veen vraagt wanneer er in de openbare vergadering weer wordt gesproken over het vliegveld voor de Twentse Radio Modelvliegtuigclub. Dit is nog niet bekend.
 • Jan ten Elzen meldt dat iemand in een boom aan de Windmolenweg een gat heeft geboord en daar zuur in heeft gedaan, waardoor de boom doodgaat. Dit is in Enschede al vaker gebeurd. Ook meldt hij dat er opdracht is gegeven voor onderzoek naar de staat van de lindenbomen tussen de Mr. De Wolffstraat en Momentum.
 • Henk Afink geeft een compliment voor de manier waarop de handhaving bij een feest bij De Zweede onlangs is verlopen.
 • Gonny ten Veen bedankt Jan ten Elzen voor het terugplaatsen van de banken op het Schierbeekplein. Ze zijn erg mooi opgeknapt.

De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur.

Geschreven door Susanne Harperink

 

Vastgesteld op 17 april 2018.

 

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 20 maart 2018

1. Opening

De laatste openbare vergadering van Dorpsraad 2014/2018 wordt om 20:00 uur door Jeroen Verhaak – voorzitter – geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn de 12 leden van de Dorpsraad en 30 belangstellenden, waaronder kandidaat-Dorpsraadleden, de Verkiezingscommissie, een delegatie van de Twentse Radio Modelvliegtuigclub en de “ambtelijke vertegenwoordigers” Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Wilfried Bossink (wijkagent).

2.VLIEGVELD TRMc.

In afwijking van de gepubliceerde agenda gaan we eerst aan de slag met het (ROM-) punt “Advies vliegveld Twentse Radio Modelvliegtuigclub”. Jeroen Verhaak leidt dit onderwerp in, hij wordt hierin bijgestaan door de (waarnemend) voorzitter van de TRMc. Er ontstaat een “levendige” gedachtewisseling tussen TRMc-vertegenwoordigers, Dorpsraadleden en een aantal omwonenden van het beoogde vliegveldaan de Badweg. Om een lang verhaal kort te maken: de door de gemeente aan ons gevraagde adviesaanvraag zal in één van de komende  Dorpsraadvergaderingen opnieuw aan de orde komen.

3.Verslag van de openbare vergadering 20 februari 2018

Het Verslag van de op 20 februari jl. gehouden openbare vergadering van de Dorpsraad wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding hiervan zegt Gonny ten Veen dat de banken van het Schierbeekplein intussen door Stadsdeelbeheer-West verwijderd zijn voor een opknapbeurt en dat zij in het vervolg door omwonenden onderhouden zullen worden. Hiervoor levert Stadsdeelbeheer-West de benodigde materialen.

4. In- en uitgaande post

Opgemerkt wordt dat de Dorpsraadleden op korte termijn het “Erkenningsdocument” (De brief waarin de Gemeente Enschede de Dorpsraad opnieuw erkent als officieel wijkorgaan.) zullen ontvangen. Na gedegen juridisch advies te hebben ingewonnen zullen we de afzender van het schrijven waarin hij van de Dorpsraad een financiële tegoedkoming eist vanwege het ter tafel brengen van een vermeende leugen met betrekking tot de eiser door een lid van de Dorpsraad in een openbare vergadering van die raad, laten weten zijn schrijven voor kennisgeving te hebben aangenomen.

5. Mededelingen wijkagent

Wilfried Bossink.

 • Diefstal fiets bij supermarkt.
 • Illegale autokofferbakverkoop van gereedschap.
 • Op 6 maart opmerkelijke activiteiten van onbekend persoon aan Windmolenweg gesignaleerd (“Let op je eigendommen!”). – Snelheidsmetingen gedaan op Boekelosestraat. Er is deze keer nog niet beboet, overtreders zijn bekend, zullen door politie worden aangesproken.
 • Belangstellende wijst op mogelijke illegale camerabewaking aan Ganzebosweg. Politie zoekt dat uit.

 

6. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

Kas de Vries meldt dat:

 • Bestemmingsplan Twekkelerhof aan de Haimersweg in Twekkelo (Landgoed Het Stroot) is mede door onze inspanningen (vooralsnog) in de ijskast gezet. Wordt vervolgd.
 • Binnenkort is er (opnieuw) een gesprek met een verkeersdeskundige van de Gemeente Enschede en leden van de Dorpsraad over de problematische verkeerssituatie op de kruising Windmolenweg enHaimersweg.
 • Eind deze maand is er overleg tussen “Stawel” en Dorpsraad over Duurzame energie-aanpak.
 • Verlichting buitengebied. Bart Stokkers praat ons bij over dit onderwerp. Besloten wordt hierover een brief richting gemeente te lanceren. Nico Bolhuis zoekt uit waarom de Dorpsraad niet om advies gevraagd is over dit dossier.
 • Toerisme. Er was voor dit onderwerp een werkgroep actief. Deze heeft kortgeleden een voorstel gepubliceerd. Werkgroep, BOV en Dorpsraad hebben binnenkort overleg over deze tekst.
 • Marcellinuscomplex plein. Hoewel dit geen Dorpsraadactiviteit is geven we Ben Bel de gelegenheid om te melden dat de fondsenwerving ten behoeve van een renovatie van dit plein van start is gegaan.
 • Camping Buitenplaats. Bart Stokkers spreekt zijn bevreemding uit over het feit dat het gemeentelijk beleid ten aanzien van permanente bewoning op deze camping zwalkt. Nico Bolhuis komt terug op dit onderwerp. Eigenaresse van camping (aanwezig als belangstellende) zegt dat zij hierover in gesprek wil met Dorpsraad.

Publiciteit

Jeroen Verhaak. De Dorpsraad-site Boekelo.info is grondig gerenoveerd.

Ouderencommissie / Bookels Höltink

Ben Bel. Het plan van aanpak “Eenzaamheid in Boekelo.” verschijnt volgens de initiatiefnemers binnenkort.

MFA

Ben ter Stal. Officieel onderzoek naar haalbaarheid realisatie 3efase (Spelzaal) is van start gegaan.

 

Dorpsbudget

Kas de Vries. Gehonoreerd zijn de aanvragen:

 • voor de organisatie van de Palmpasenoptocht (400 euro),
 • onder een zeker voorbehoud die voor de aanschaf van vlaggenmasten ten behoeve van een aantal verenigingen (1155 euro) en die van het Oranjecomité voor de organisatie van de Oranjefeesten (1000 euro).
 • Enkele aanvragen “hangen” nog.

7. Voorstellen van de kandidaat-dorpsraadsleden.

Hierna krijgen alle (14) kandidaten voor de Dorpsraadverkiezingen op 21 maart a.s. de gelegenheid zich voor te stellen. Aldus gebeurt.

8. Rondvraag en sluiting

Jos Brunink: zaterdag 25 maart, Boekelo Doet, aanvang 09:15 uur in MFA De Zweede. Doel is het opruimen van zwerfafval in het buitengebied.

Ben Schoppert (aftredend Dopsraadlid, niet herkiesbaar): “Het waren min of meer 8 fantastische jaren”.

Nico van der Veen (belangstellende) bedankt de Dorpsraadleden 2014/2018 voor hun inspanningen.

Nadat Jeroen Verhaak álle Dorpsraadleden jaargang 2014/2018 heeft bedankt en in de bloemen – en aan de wijn heeft gezet, bedankt Kas de Vries de voorzitter voor zijn inzet!

De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur.

Geschreven door Ben Schoppert, secretaris Dorpsraad 2014/2018.     

Vastgesteld op 17 april 2018.

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 20 februari 2018

1. Opening

De 43e openbare vergadering van de Dorpsraad 2014/2018 wordt om precies 20:00 uur door de voorzitter, Jeroen Verhaak, geopend. Er zijn 20 aanwezigen: 11 Dorpsraadleden (Jeanet van Offenbeek heeft zich afgemeld) en 9 belangstellenden op de “publieke tribune”. Onder die laatsten zijn Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West), Wilfried Bossink (wijkagent) en Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West). Alle aanwezigen worden welkom geheten! De voorzitter memoreert het overlijden van ons mede-Dorpsraadlid Henk Abbink. Hij was o.a. jarenlang lid van de commissie ROM. Wij wensen de familie Abbink sterkte! Daarna staan we allen enkele momenten stil naar aanleiding van deze gebeurtenis.

2.Verslag van de openbare vergadering 16 Januari 2018

van de vergadering van 16 januari jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van deze tekst wijst de voorzitter er op dat meningen en/of standpunten van Dorpsraadleden, verwoord in het Verslag van de openbare vergaderingen, niet per definitie de mening van de hele Dorpsraad weergeven!

3. In- en uitgaande post

De postlijst geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.

4. Mededelingen wijkagent

Onze wijkagent, Wilfried Bossink, meldt:

 • In januari werd er een auto gestolen aan de Oude Deldenerweg;
 • De afgelopen maand werden door enkele dorpsbewoners “verdachte auto’s” gemeld bij de politie;
 • Aan de Wissinkdijk werd een jong persoon mishandeld door passanten;
 • Bij Bad Boekelo werd eind januari een auto bekrast;
 • De Boekelose carnavalsactiviteiten verliepen rustig. In het kader van deze politionele mededelingen wordt er gewezen op het hinderlijk parkeren op het trottoir voor “De Smederij” aan de Beckumerstraat  Er werd zelfs al een geparkeerde auto aangetroffen die half op het spoor stond!

5. Financiën

Onze penningmeester, Henk Guchelaar, licht enkele facetten van de Jaarrekening en Balans 2017 toe: – Natuurlijk Spelen De Bleekerij werd afgerond; – Het muziekbudget werd conform de wens van de schenker besteed; – De exploitatie van Boeke-loos leverde een klein verlies op; – In 2018 zal naar verwachting de website Boekelo.info een negatief saldo opleveren omdat er geïnvesteerd gaat worden in een renovatie van deze site. Hierna laat de Kascommissie, bij monde van Klaas Hessels, weten dat zij de boekhouding “gecontroleerd – en in orde bevonden heeft”. Op grond hiervan wordt er decharge verleent aan het bestuur. De voorzitter bedankt de penningmeester en de Kascommissie voor hun werk. Jacco Keizer wordt benoemd tot lid van de Kascommissie 2019. Deze gaat die klus klaren samen met Klaas Hessels. Michel Roesscher is aftredend. Er wordt nog een reservelid voor de Kascommissie 2019 aangezocht.

6. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen

Dagelijks bestuur

Jeroen Verhaak zegt dat wij ons moeten beraden op de consequenties die de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft voor de Dorpsraad, haar commissies en werkgroepen. Deze AVG treedt binnenkort in werking.

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

Kas de Vries meldt dat:

 • De Dorpsraad zich de laatste maanden o.a. bezig heeft gehouden met de vraag hoe de woningbouw in Boekelo e.o. zich zou moeten/kunnen ontwikkelen. Provinciaal beleid (en daarmee gemeentelijk uitgangspunt) is dat er behalve “inbreiing” (vervangende bouw) geen ruimte is voor nieuwbouw! Het is aan de Dorpsraad 2018/2022 om eventuele noodzaak van bouw onder de aandacht van de overheid te brengen;
 • Er plannen zijn om op een terrein (17 ha) in Twekkelo een natuurbegraafplaats aan te leggen. Wij zijn geen direct belanghebbende, maar volgen de ontwikkelingen wel nauwkeurig. Aspecten: eventuele aansluiting op Windmolenweg, parkeergelegenheden, ruimte voor andere faciliteiten. Uiteraard hebben wij over deze zaak contact met de Vereniging Behoud Twekkelo(VBT);
 • Er een Bestemmingsplan Twekkelerhof is. Het gaat hier om bouwplannen op landgoed Het Stroot (grenzend aan voormalig militair terrein aan Haimersweg). In overleg met de VBT (wij delen hun terughoudendheid m.b.t. deze plannen) hebben wij op de vergadering van de Stadsdeelcommissie-West hierover het een en ander te berde gebracht. Het gaat met name om bezwaren m.b.t. financiering en bouwvolume;
 • Wij de Gemeente Enschede zullen laten weten dat wij het beslist niet eens zijn met hun opvatting dat het uitgevoerde verkeersonderzoek m.b.t de verkeersbewegingen op en nabij de kruising Windmolenweg/Haimersweg niet noopt tot maatregelen! Ook deze zaak (en de brief) is een overlegpunt tussen VBT en Dorpsraad. In het kader van dit onderwerp wordt gewezen op het feit dat het viaduct over de A35 in de Windmolenweg wel erg smal is. Dit punt is al eerder door ons onder de aandacht gebracht van gemeente en Provincie. Gerard Roossink zegt dat het viaduct in de Badweg over de nieuwe N18 eveneens aan de smalle kant is! Fleur ter Kuile (belangstellende) vraagt of dat viaduct van verlichting wordt voorzien. Gerard Roossink hoopt dat daar bij gladheid gestrooid gaat worden.
 • Ben Bel meldt dat er eind deze week met de gemeente gesproken zal worden over de herinrichting van het plein voor het Marcellinuscomplex. Hij vraag nog gespreksversterking vanuit de Dorpsraad.

Ouderencommissie / Bookels Höltink

Ben Bel doet verslag van de laatst gehouden bijeenkomst. Er werd uitvoerig van gedachten gewisseld over het onderwerp “Eenzaamheid”. Een viertal deelnemers aan dit zorgplatform komt op korte termijn met een “aanvalsplan”.

MFA

Ben ter Stal zegt dat de start van het Haalbaarheidsonderzoek m.b.t. fase 3 vertraagd is.

RSCJ

Ben Schoppert laat weten dat de renovatie van Natuurlijk Spelen De Mans zeker niet op korte termijn gaat gebeuren. Er zal eerst nog het nodige aan fondsenwerving moeten gebeuren.

Dorpsbudget

Kas de Vries licht de aanvraag voor het Tuinenfestival toe. Het gaat hier om een muziekfestijn in tuinen op 22 april 2018. Wij kennen de gevraagde 675 euro toe!

7. Rondvraag en sluiting

Gonny ten Veen. Zij wijst op de conditie van de banken op Schierbeekplein en Bleekerijplein. Deze zitplaatsen zouden wel een lakbeurt kunnen gebruiken! Jan ten Elzen komt hier op terug.

Bart Stokkers vraagt nogmaals aandacht voor de slechte staat waarin fietspad Beckumerstraat verkeert en vraagt of de gaten in de Windmolenweg, ontstaan door boringen, nog bijgewerkt gaan worden.

Gerard Roossink merkt op dat de Teesinkweg (fietspadgedeelte), tussen Teesinklandenweg en Rutbekerveldweg erg slecht is! Ook vraagt hij alvast aandacht voor noodzaak van het opnemen van de Badweg in het strooiplan van de Gemeente Enschede.

Fleur ter Kuile (belangstellende) bedankt de Dorpsraad voor aanleg en onderhoud van het (blauw bepijlde) wandelpad. Ben Schoppert zal de dank overbrengen aan de Werkgroep Wandelpad&Faunafort Boekelo.

Nico van der Veen (belangstellende en net als Fleur ter Kluile trouw bezoeker van onze openbare vergaderingen) sluit zich aan bij deze dank en trekt haar wijder: “Er is veel gedaan door Dorpsraad  2014/2018!”.

Wilfried Bossink(wijkagent) krijgt de laatste tijd klachten over snelheid op Boekelosestraat. Politie zal snelheidsuitspattingen aanpakken!

Jan ten Elzen (SDB-W) kondigt aan dat men op 13 maart aan de Boekelosestraat boomplantdagactiviteiten hoopt te ontplooien!

De voorzitter sluit de vergadering om 21:20.

 

 Jeroen Verhaak, voorzitter,                        Ben Schoppert, secretaris.

 

Verslag Dorpsraadvergadering 16 januari 2018

1. Opening

De eerste openbare Dorpsraadvergadering van 2018 wordt om enkele minuten over acht nm. door de voorzitter, Jeroen Verhaak, geopend. Na de verwelkoming en het uitspreken van de goede wensen voor 2018, constateert onze voorman dat de Dorpsraad bijna compleet is (Jeanet van Offenbeek heeft laten weten verhinderd te zijn) en dat op de publieke tribune 7 belangstellenden zitten, waaronder Jan ten Elzen (SDB-W), Nico Bolhuis (SDM-W) en Wilfried Bossink (wijkagent). Over de aanstaande verkiezingen (21 maart) voor een nieuwe Dorpsraad weet de voorzitter te melden dat er zeer waarschijnlijk 11 kandidaten zijn. Verder doet spreker kort verslag van het gesprek dat er geweest is met Henk Afink. Wilfried Bossink nam ook deel aan dat gesprek. Samenvatting van beiden: “Goed gesprek”. We hopen op een verbeterde relatie!

2.Verslag van de openbare vergadering 19 december 2017

Het verslag van de december-vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. In- en uitgaande post

Over de postlijst worden geen inhoudelijke vragen gesteld.

4. Mededelingen wijkagent

Wilfried Bossink meldt: – Vuurwerkoverlast viel mee in Boekelo.

 • Er was de afgelopen week (overdag) een woninginbraak aan de Topaasstraat.
 • Aan de Kwinkelerweg werd een poging tot inbraak in een tuinhuis geconstateerd.
 • In december werden in het buitengebied twee kettingzagen ontvreemd. DRINGENDE OPROEP: doe ook van dit soort zaken aangifte! Naar aanleiding van deze mededelingen zegt Edith Howard (belangstellende) dat zij de laatste weken erg veel moeite heeft moeten doen om de gemeente te bewegen enkele defecte straatlantaarns te repareren, terwijl deze uitval echt een veiligheidsrisico vormde.

5. Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen

Het nieuws uit de diverse werkgroepen en vertegenwoordigingen behelst:

Dagelijks bestuur

Woordvoerder Jeroen Verhaak:  – Uit het budget “Initiatiefkracht” van Stadsdeel-West krijgen we bijdragen voor de financiering van de Dorpsraadverkiezingen op 21 maart a.s. en het uitgeven van Boeke-loos.

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

(bij monde van Kas de Vries).

Verkeersonderzoek – Wij ontvingen van de gemeente Enschede het resultaat van het verkeersonderzoek dat in het najaar van 2017 gehouden is op de kruising Windmolenweg/Haimersweg. Wij zullen, na overleg met de Vereniging Behoud Twekkelo, uiteraard reageren op de bevindingen. In Twekkelo hebben de genomen verkeersmaatregelen effect gesorteerd, maar wij pleiten voor een betere oplossing van de verkeersproblematiek ter plaatse. Het aantal ongewenste verkeerscapriolen dat op en nabij de kruising wordt uitgehaald baart ons grote zorgen!

Enschede wekt op – In het kader van “Enschede wekt op” (proces dat moet leiden tot meer duurzame energie) is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau verschenen. Wij zullen daar, vandaag nog, op reageren met een zienswijze. Ben ter Stal zegt dat dit soort reacties niet alleen in samenspraak met “Twekkelo” moet worden gegeven, maar ook met Buurtkring Usselo. Dat zal in het vervolg gebeuren!

Goorseveld – Over de zandwinning in het Goorseveld zullen door Henk Abbink en Kas de Vries aandachtspunten worden geïnventariseerd bij de omwonenden van dat gebied. Dit is ter voorbereiding op een gesprekmet de firma Langezaal.

AKZO-plannen in de concessie “Ganzebos” – We hebben een zienswijze ingediend op de plannen die AKZO-Nobel heeft in het gebied Ganzebos.

Ouderencommissie / Bookels Höltink

Vanuit de Ouderencommissie en Bookels Höltink heeft Ben Bel een voorzet geschreven voor een notitie over eenzaamheid (m.n. onder ouderen). Uiteraard zal dit onderwerp in Bookels Höltink verder aan de orde komen. Ben Bel wijst op het bestaan van de “GezelschapsApp” van Alifa, hiermee kun je als oudere activiteiten in de buurt vinden en in contact komen met andere senioren. Nico Bolhuis zegt dat over de eerder beloofde publicatie van de vervanging van de zgn. “Sociale kaart” nadere mededelingen volgen.

MFA

Het M.F.A.-nieuws wordt ons gebracht door Ben ter Stal: 1. Zaterdag jl. was de grote schoonmaak in en om het M.F.A. complex. Een kleine dertig vrijwilligers hebben er voor gezorgd dat een en ander er weer spic-en-span uitziet. 2. Het haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van fase 3 (Spelzaal) start binnenkort.

RSCJ

Gonny ten Veen en Ben Schoppert laten vanuit RSCJ weten dat:

 • Het overleg met de gemeente over renovatie en uitbreiding van Natuurlijk Spelen op De Mans volgende week is.
 • De commissie Welkomstbeukske heeft het uit te reiken materiaal grondig herzien en hoopt binnenkort nieuwe bewoners  daarmee te verblijden.
 • Deze week is de laatste hand gelegd aan een overzicht van belangrijke telefoonnummers. We zullen dit publiceren via Boeke-loos, de site Boekelo.info en ons Facebookaccount.
 • De Werkgroep Wandelpad & Faunafort Boekelo heeft recent onderhoud gepleegd aan het pad langs de Boekelerbeek. Deze groep komt half februari weer bijeen.
 • De Bankencommissie heeft een tiental banken aangeschaft, deze zullen de komende jaren m.n. de oude exemplaren (“1.0” en “2.0”) gaan vervangen. Deze “3.0”-versie is hopelijk duurzamer!
 • RSCJ is druk bezig met de dossiervorming voor overdracht aan Dorpsraad 18/22.

6. Rondvraag en sluiting

Bart Stokkers: – Maaien slootkanten en schonen sloten in buitengebied lijkt nog niet gedaan te zijn. Jan ten Elzen zegt dat men inderdaad met een achterstand kampt bij deze activiteit! – Zijn er nog Boekelose vlaggen? Henk Guchelaar en Ben ter Stal lichten de productie- en leveringsproblemen van dit dundoek toe. Men hoopt binnen enkele maanden weer in de behoefte te kunnen voorzien.
Ben Bel: – Voor wat betreft de financiering van de renovatie van het plein voor het Marcellinuscomplex zal spreker zich opwerpen als fondsenwerver.
Gerard Roossink: – Materiaal banken “3.0”? Ben Schoppert antwoordt: betonnen staanders en kunststof zitting. – Afwatering gebied Usselerzijde van nieuwe N18 is danig verstoord. Diverse duikers zijn verstopt.  Wij adviseren hem dat bij de gebiedsconciërge te melden.
Edith Howard (belangstellende): – Kunnen de banners tussen de zuilen op Bleekerijplein niet beter verwijderd worden? Ben ter Stal: ze zijn vandaag weggehaald, over eventuele vervanging wordt nagedacht!

De voorzitter sluit de vergadering om zes minuten over negen.

 

 Jeroen Verhaak, voorzitter,                        Ben Schoppert, secretaris.

 

Verslag Dorpsraadvergadering 19 december 2017

1. OPENING

De laatste openbare vergadering in 2017 van de Boekelose Dorpsraad wordt, zoals we dat van de voorzitter – Jeroen Verhaak – gewend zijn, om precies 20:00 uur geopend. Hij heet allen welkom, dat zijn: de voltallige Dorpsraad (13 personen) en 13 belangstellenden waaronder Wilfried Bossink (wijkagent) en Rien van Faassen (Stadsdeelbeheer-West). Jan Haven (buitenlid Dorpsraad), Nico Bolhuis (SDM-W) en Jan ten Elzen (SDB-W) hebben laten weten verhinderd te zijn. Een speciaal woord van welkom voor onze buren: vertegenwoordigers van het bestuur van Buurtkring Usselo. De agenda heeft een kleine wijziging ondergaan: ná de presentatie over het ontwikkelingsproces Natuurlijk Spelen De Bleekerij zal Ben ter Stal ons bijpraten over de stand van zaken m.b.t. de plannen voor de bouw van een spelzaal als onderdeel van de M.F.A. De Zweede.

2. PRESENTATIES

Natuurlijk Spelen De Bleekerij – De eerste presentatie betreft die van Rien van Faassen over de gang van zaken rond Natuurlijk Spelen De Bleekerij. Spreker is teamleider Stadsdeelbeheer-West en als zodanig nauw betrokken bij de ontwikkeling van de “Natuurlijk Spelen”-plekken op de Bleekerij en De Mans. Conclusie: de gang van zaken was een leerzaam proces, zowel voor Gemeente als voor de Dorpsraad! Van Faassen spreekt zijn waardering uit voor datgene dat door de vrijwilligers onder regie van de Dorpsraad op De Bleekerij is neergezet. En: “Jullie (lees: Gonny ten Veen, BS) hebben het budget uitstekend bewaakt!”

De presentatie is hier terug te zien.

MFA Fase 3 – Hierna neemt Ben ter Stal (lid Dorpsraad én lid M.F.A.-bestuur) plaats naast/voor de beamer om ons in te lichten over de actuele stand van zaken voor wat betreft de plannen voor de bouw van een M.F.A.-spelzaal.

Resultaat van deze avond is dat zowel de Dorpsraad Boekelo als de Buurtkring Usselo hun adhesie zullen betuigen met de gepresenteerde plannen. Deze worden binnenkort gelanceerd richting de Enschedese gemeenteraad en het College van B&W.

De presentatie is hier terug te zien.

3.VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 21 NOVEMBER 2017

Het Verslag van de op 21 november jl. gehouden Dorpsraadvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Desgevraagd (door Ben Bel) wordt gezegd dat de 30 km-maatregel die t.z.t. van kracht wordt in de bebouwde kom van Usselo een “politiek bestuurlijk besluit” is. Zelfde spreker: zie laatste Boeke-loos voor informatie over openbaar vervoer richting Haaksbergen! Gerard Roossink vraagt naar de stand van zaken m.b.t. verlichting langs de wegen in buitengebied. Wij hebben de gemeente Enschede laten weten ook ons Dorpsraadlicht over deze zaak te willen laten schijnen!

4. IN-EN –UITGAANDE POST

wordt besproken. De brief van de AKZO over hun geplande activiteiten in de Boekelose dreven zal (nogmaals) naar álle Dorpsraadleden worden gestuurd

5. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

Wilfried Bossink: – Er zijn klachten ingediend over vuurwerkoverlast her en der in Boekelo. De laatste dagen van december zal er verscherpt politietoezicht zijn op het gebruik van knalmateriaal. – Er wordt onderzocht of de politie, naast het M.F.A., ook elders in Boekelo een spreekuur kan organiseren.

6. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

Het nieuws uit de diverse werkgroepen en vertegenwoordigingen behelst:

Dagelijks bestuur

Woordvoerder Jeroen Verhaak:  – Uit het budget “Initiatiefkracht” van Stadsdeel-West krijgen we bijdragen voor de financiering van de Dorpsraadverkiezingen op 21 maart a.s. en het uitgeven van Boeke-loos.

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

Ontsluiting van Resort Boekelo – Bij monde van Jeroen Verhaak, Kas de Vries en Henk Abbink): – Voor wat de ontsluiting van Resort Boekelo (bungalowpark op Rutbeek) betreft heeft zich de laatste weken een door ons (en Buurtkring Usselo) ongewenste ontwikkeling voorgedaan. De voorgestelde aan- en afvoerroute gaat over wegen die bepaald niet in ons wensenpakket zitten. Wordt vervolgd!

AKZO-plannen in de concessie “Ganzebos” – We zullen onderzoeken of het wellicht zinnig is een zienswijze in te dienen naar aanleiding van de AKZO-plannen in de concessie “Ganzebos” – Enkele ROM-leden praten binnenkort met firma Langezaal over de bijgestelde plannen in het zandwinningsgebied Goorsche Veld.

Ouderencommissie

Ben Bel belooft binnenkort met een notitie te komen over “Eenzaamheid”.

Dorpsbudget

Woordvoerder Kas de Vries: -Toegezegd is 400 euro voor sleutelkast t.b.v. Buurtbus. – Adviezen: besluit positief m.b.t. subsidies aan M.F.A. (voor airco bovenzaal) en bestemming restant Dorpsbudget voor Boeke-loos. Aldus besloten!

7. RONDVRAAG EN SLUITING

Van de rondvraag wordt door niemand gebruik gemaakt.

 

De voorzitter sluit om 21:34 uur de vergadering.

 

 Jeroen Verhaak, voorzitter,                        Ben Schoppert, secretaris.

 

Verslag Dorpsraadvergadering 21 november 2017

1. OPENING

Op dinsdagavond 21/11, om 20 uur, smaakt Jeroen Verhaak, voorzitter van de Boekelose Dorpsraad,
het genoegen om de openbare novembervergadering te kunnen openen. Hij heet alle aanwezigen
welkom. Dat zijn 9 leden van de Dorpsraad (afwezig zijn Henk Abbink, Jeanet van Offenbeek, Gerard
Roossink en Bernd Weijers) en 10 belangstellenden, waaronder Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-
West) en Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West). Wilfried Bossink, wijkagent, heeft laten weten
verhinderd te zijn.

2.VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 17OKTOBER 2017

Het verslag van de vergadering van 17 oktober jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Ben Bel vraagt naar aanleiding van dat verslag of er al duidelijkheid is over de wettelijke gronden waarop de snelheid in de kern van Usselo op termijn naar max. 30 km. gaat. Die duidelijkheid is er nog niet. Jan ten Elzen meldt, ook n.a.v. oktoberverslag, dat nu ook in de Meester De Wolfstraat  “schoolzone” staat aangegeven op het wegdek. Dezelfde spreker wijst er op dat het voetpad aan de Boekelosebleekweg weer zichtbaar is gemaakt.

 

3. IN-EN –UITGAANDE POST

Er wordt aandacht besteed aan de postlijst. Wij reageerden op de zgn. “strooikaart” van de gemeente Enschede. In dat kader weet Jan ten Elzen te melden dat het plein voor het Marcellinuscomplex (onderdeel van busroute) in het vervolg meegenomen wordt in de strooiroute.

4. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

Wilfried Bossink, wijkagent, heeft zijn politionele mededelingen doorgespeeld aan Jeroen Verhaak. Deze zegt dat er geen criminele activiteiten zijn te melden, wel dat er kortgeleden snelheidsmetingen op de Boekelosestraat en Windmolenweg zijn gedaan. Er waren uitschieters, maar in het algemeen houdt men zich redelijk aan de vereiste snelheid.

5. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

Uit de diverse werkgroepen en vertegenwoordigingen komt het volgde nieuws door.

Dagelijks bestuur

De voorzitter heeft kort geleden, samen met enkele leden van de verkiezingscommissie, overleg gevoerd met de gemeente over de op 21 maart 2018 te houden verkiezingen voor een nieuwe Dorpsraad. De gemeente heeft alle medewerking toegezegd. Er zal weer met stempassen worden gewerkt. Deze zullen de kiesgerechtigden eind februari toegestuurd worden. Uiteraard zijn er kosten verbonden aan deze activiteit.er wordt 50% wordt betaald door de Dorpsraad, de andere 50% zal aangevraagd worden bij Stadsdeel-West. Het vergaderschema voor 2018 wordt vastgesteld.

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

Uit de Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu hoek wordt een aantal wetenswaardigheden gemeld door ROM-voorzitter Kas de Vries.

1. Bungalowpark op het Rutbeek: binnenkort wordt de definitieve toegangsroute vastgesteld door het College van B&W. Naar verwachting zal dit de, door Buurtkring Usselo en Dorpsraad gewenste, noordelijke route zijn. Leppeweg en Zonnebeekweg worden op deze manier gespaard voor toenemende verkeersdruk. We dringen aan op verkeersmaatregelen om het verkeer ook daadwerkelijk te dwingen de noordelijke route te volgen.

2. AKZO. Naar verwachting zal het bedrijf via Boeke-loos vanaf december regelmatig mededelingen doen over haar werkzaamheden rond Boekelo. Een woord dat vanavond valt is “putintegeriteit”. Dit behelst het onderzoek naar de kwaliteit van de zoutputten. (Wel of geen lekkages.)

3. Zonnepanelen op de Usseler es. Aangezien wij ons als Dorpsraad de afgelopen jaren gemengd hebben in de discussie over duurzame energie in Enschede, zijn wij uitgenodigd voor “Atelier Zonnige Usseler es”. Dit platform houdt zich o.a. bezig met de vraag wat de Usseler es  zou kunnen betekenen in de plannen voor het plaatsen van zonnepanelen. Vastgesteld kan worden dat er wat dat betreft uiteenlopende ideeën zijn. In dit kader dringt zich uiteraard de vraag op: En Boekelo dan? Wordt vervolgd. Ton Taselaar (aanwezig als belangstellende en al eerder actief op dit terrein) meldt zich als mee-denker!

4. Onderhoud Openbaar Groen. Er zijn vanwege de Dorpsraad een 6-tal bladkorven geplaatst. Deze zullen regelmatig door de firma Roossink worden geleegd. Gewezen wordt op behoorlijke bladophopingen bij OBS De Molenbeek en aan de Doolhof.

5. Omgevingswet. Jeroen Verhaak attendeert op de komende Omgevingswet (in te voeren in 2021), deze wet zal verschillende wetten bundelen en uitgaan van het principe “Ja, mits”. Wat we de komende tijd ook kunnen verwachten is een nieuwe Mobiliteitsnota (incl. Fietsnota) van de gemeente Enschede. Dorpsraad 18/22 krijgt hier zéker mee te maken!

6. Diversen.

-Ben Bel: fietspad Beckumerstraat heeft “berg en dal” status. Jan ten Elzen zegt dat het probleem de gemeentelijke belangstelling heeft. Wij zullen probleem schriftelijk onder aandacht van betrokken gemeentelijke dienst brengen.

-Verder vraagt Ben Bel of wij als Dorpsraad de trage besluitvorming rond verbouwplannen aan kunnen kaarten. Als voorbeelden noemt hij de sloop/herbouw aan de Zoutindustrieweg en verbouwplannen m.b.t. de voormalige bakkerij aan de Beckumerstraat.

-Vanuit de zaal wordt gewezen op de verkeerssituatie op de Boekelosestraat. Er wordt daar (te) hard gereden meldt Henk Afink (aanwezig als belangstellende), hij doet de suggestie de borden “60” een aantal meters richting Usselo te verplaatsen. Ook het feit dat er door fietsers richting Enschede twee keer moet worden overgestoken wordt als problematisch ervaren door een belangstellende. Oplossing voor dat probleem is er momenteel niet. Hopelijk zal de verkeersdrukte op de Boekelosestraat en Haaksbergerstraat afnemen na ingebruikname van de nieuwe N18!

Publiciteit

De werkgroep Publiciteit laat bij monde van Kas de Vries weten dat er recent een nieuwe redactie bij Boeke-loos is aangetreden en dat er iemand gezocht wordt die de advertentiewerving op zich wil nemen.

Ouderencommissie

Ben Bel, lid Ouderencommissie, komt terug op de in de oktobervergadering gedane uitspraak van Wilfried Bossink: “Er is veel eenzaamheid in Boekelo”. Dé vraag is natuurlijk: Hoe bereik je die mensen? Telefooncirkel opzetten? Ben Bel en Gonny ten Veen, beiden betrokken bij zorgplatform Bookels Höltink, zullen e.e.a. bespreken. Hierbij sluit Nico Bolhuis aan met een aantal opmerkingen over de zgn. “sociale kaart” die beschikbaar is voor Stadsdeel-West. Hij zal hierover een artikel schrijven in Boeke-loos.

M.F.A.

Ben ter Stal, lid M.F.A. bestuur, zegt dat dat bestuur kortgeleden een vernieuwingskuur heeft ondergaan. [Kas de Vries is o.a. toegetreden tot het M.F.A.-bestuur. BS]. Aandachtspunten zijn de huidige exploitatie en de ontwikkeling van een derde fase (Sportzaal). Hierin is progressie! Men hoopt de realisering van die 3e fase binnenkort op de gemeentelijke agenda te krijgen!

RSCJ: Recreatie Sport Cultuur en Jeugd (Jeanet van Offenbeek en Bart Stokkers)

-Natuurlijk Spelen. Gonny ten Veen meldt recente opening van Natuurlijk Spelen-plek op de Bleekerij. Zie verslag daarvan in Boeke-loos! In de decembervergadering hoopt zij met concrete plannen te komen voor de aanleg van een zgn. “Blote voeten pad” op het terrein van Natuurlijk Spelen De Mans. In aansluiting hierop zegt Jeroen Verhaak dat Rien van Faassen (Teamleider Stadsdeelbeheer-West) in de decembervergadering een presentatie zal houden over het ontwikkelingsproces van Natuurlijk Spelen op de Bleekerij.

-Banken, Wandelpad & Faunafort. Ben Schoppert: de werkers van de groepen Banken en Wandelpad&Faunafort hebben hun activiteiten in dit “winterseizoen” op een laag pitje gezet, maar zowel banken als wandelpad staan/liggen er uitstekend bij!

Bibliotheekbus. Over de “ontwikkeling” van een eventueel alternatief voor de Bibliotheekbus voor volwassenen valt te zeggen dat de besprekingen tussen Openbare Bibliotheek Enschede, Livio en Dorpsraad daarover stop zijn gezet. Livio wil ruimte beschikbaar stellen in de Berke-zaal, de Dorpsraad heeft toegezegd een bijdrage te willen leveren voor de aanschaf van  kasten  en een vrijwilligersorganisatie op te zetten, de OBE moet dan met goed bruikbare (mobiele) kasten op de proppen komen. Dat laatste lukt niet, daarom hebben we in goed overleg besloten dat dit “dossier” (tijdelijk?) gesloten wordt.

Klankbordgroep Grolsch

Ben Bel heeft overleg van deze groep op 15 november jl. bijgewoond. Hij wijst op actualisatie milieuvergunning, deze zal voorjaar 2018 zijn afgerond. Er zijn bij Grolsch klachten ontvangen over het parkeren van vrachtwagens op de Brouwerijlaan. Wij zullen dit onder de aandacht van de wijkagent brengen.

Dorpsbudget  

Kas de Vries kaart aan: aanvraag bijdrage in 2e fase herinrichting Marcelinuscomplexplein. We wachten af wat de gemeente in deze gaat doen. Wij komen op korte termijn op dit onderwerp terug. Ben Schoppert licht de aanvraag voor een budget voor de aanschaf van een 10-tal banken toe. Deze banken moeten de komende tijd een aantal bestaande banken (waarvan een deel al weer 8 jaar staat) gaan vervangen. Joost Brunink vraagt voor welke banken gekozen is. Antwoord: banken met betonnen staanders en kunststof planken. Dorpsraad gaat akkoord met aanschaf.

6. RONDVRAAG EN SLUITING

 • Bart Stokkers (Dorpsraadlid): diverse bewoners van het buitengebied hebben van de gemeente Enschede een brief ontvangen over de verlichting van de wegen buiten de bebouwde kom van Boekelo.  Wij hadden als Dorpsraad wel graag op de hoogte gesteld willen worden over deze activiteit. Nico Bolhuis zoekt uit waarom de Dorpsraad in deze niet is gekend.
 • Ton Taselaar (belangstellende) wijst op de mogelijkheden om het openbaar vervoer richting Haaksbergen te verbeteren. Hij zal ons per mail daarover berichten.
 • Henk Afink (belangstellende) zegt dat:-  hij de indruk heeft dat door hem naar de Dorpsraad gestuurde post niet in de postlijst wordt opgenomen; – hij het betreurt dat klachten over geluidsoverlast etc. de Dorpsraad niet bereiken via de politie; – hij vindt dat de mededeling van Ben Bel, in de vorige Dorpsraadvergadering gedaan, niet klopt en dat wij daarmee onze eigen integeriteitsverklaring schenden; – hij vindt dat Grolsch naar tevredenheid omgaat met de aangepaste milieuvergunning.

 

De voorzitter sluit om 21:53 uur de vergadering.

 

 Jeroen Verhaak, voorzitter,                        Ben Schoppert, secretaris.

 

Verslag Dorpsraadvergadering 17 oktober 2017

1. OPENING

De voorzitter van de Boekelose Dorpsraad, Jeroen Verhaak, hamert om 20:00 uur de oktobervergadering open. Hij verwelkomt 12 leden van de Dorpsraad en bijna 20 belangstellenden, daaronder zijn Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West), Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) en Wilfried Bossink (wijkagent). De voorzitter meldt de afwezigheid van Joost Brunink, hij is door een thuisongeval tijdelijk uitgeschakeld, wij wensen hem beterschap! Speciale gasten zijn Miranda Meerman, Gerrit Bijvank en Gijs Mondria, zij zullen de Usselose renovatieplannen presenteren.

2. PRESENTATIE HERINRICHTINGSPLANNEN BEBOUWDE KOM USSELO.

We geven woord en beeld aan de Usselose delegatie. Sprekers lichten de plannen uitvoerig toe. De plannen voor de herinrichting van de Haaksbergerstraat zijn al in een vergevorderd stadium. Na oplevering van de nieuwe N18 zal de Haaksbergerstraat in de bebouwde kom van Usselo afgewaardeerd worden naar een 30km-weg. Het gedeelte vanaf de bebouwde kom van het dorp tot aan die van Haaksbergen wordt dan 60km.(Die afwaarderingen zijn afgesproken tussen Provincie en de gemeenten aan de huidige N18.) De inrichting van die weg zal daar uiteraard op aangepast worden. Een vrij grote groep Usseloërs heeft dit aangegrepen om een fraaier dorpsbeeld te (laten) scheppen. Een ander aandachtspunt is de herinrichting van de Boekelosestraat binnen de bebouwde kom van Usselo. We zullen de gemeente Enschede en Buurtkring Usselo laten weten dat wij hun plannen m.b.t. de Boekelosestraat steunen, mits de veiligheid van álle verkeersdeelnemers en de bereikbaarheid van Boekelo (inclusief hulpdiensten) gewaarborgd is!

3. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 18 JULI 2017

Na een korte pauze wordt de vergadering vervolgd met aandacht voor het Verslag van de vergadering van 17 september jl. Bart Stokkers zegt dat hij de in die vergadering gemaakte opmerking over verlichting op de Boekelosestraat mist. Arjan de Koning (belangstellende) merkt op dat in dit verslag de Leppeweg ontbreekt als zijnde een weg waarlangs de Dorpsraad (net als via de Zonnebeekweg) beslist geen aanvoer van gebruikers van het nog aan te leggen bungalowpark wenst te zien gaan! Beide opmerkingen zijn relevant en worden dus alsnog in het septemberverslag gezet! Ben Bel en Jan ten Elzen laten weten dat het kerkplein voor het Marcellinuscomplex nu definitief in “de strooikaart” is opgenomen. Dit betekent dat er bij gladheid ook daar door TwenteMilieu gestrooid gaat worden.

4. IN-EN –UITGAANDE POST

Bij het agendapunt “in-en uitgaande post” wordt door Ben ter Stal gevraagd of wel álle daarvoor in aanmerking komende bewoners op de hoogte zijn gesteld van de eventuele afsluiting van hun straat tijdens de TwenteRally. Wij zullen de organisatie laten weten dat dát wel zeer gewenst is!

5. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

Hierna is het woord aan Wilfried Bossink, onze wijkagent. Hij zegt dat er tijdens de Military een paar incidenten zijn geweest en dat er tijdens de Oude Voertuigendag enkele metaaldieven zijn aangehouden. Bewoners van de Dirk Papestraat en Windmolenweg hebben geklaagd over de (uiteraard: te hoge) snelheid die er door sommige weggebruikers wordt ontwikkeld. GEDRAG! Gonny ten Veen vraagt waarom de “schoolzone” wél in de Dirk Papestraat, maar niet in de Meester De Wolfstraat wordt aangegeven. Wilfried Bossink en Jan ten Elzen “zoeken dit uit”.

6. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur heeft in de persoon van Jeroen Verhaak, samen met enkele leden van de verkiezingscommissie, een gesprek gehad met de gemeente Enschede over de op 21 maart 2018 te organiseren Dorpsraadverkiezingen (op dezelfde dag als die voor de Gemeenteraad). Adressenbestand in ons werkgebied wordt gescreend. Kandidaatstelling voor de Dorpsraadverkiezingen sluit op 5 februari 2018.

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

–  De commissie ROM (woordvoerder Kas de Vries) heeft afspraken gemaakt met Stadsdeelbeheer-West over het beheer en uitzetten van de bladkorven. Deze zullen vanaf eind oktober hier en daar geplaatst worden. Het beheer (en daarmee ook het legen) is geen gemeentelijke activiteit meer, maar wordt overgenomen door de Dorpsraad.

–  We zullen de Military-organisatie en de gemeente Enschede een overzicht sturen van + en – punten m.b.t. de editie 2018 van hét paardenevenement. We vragen daarin om tijdig ingelicht te worden over o.a. het verkeersplan.

–  Ben Bel vraagt of ROM wellicht ook nog aandacht kan schenken aan de afbraakactiviteiten aan de Zoutindustrieweg tegenover de Meestersweg, ziet er bepaald niet uit. Hij complimenteert Noaber18 met hun verfraaiingsactie door diverse bermen in te zaaien met een wildmengsel. Verdient navolging.

–  Het plein voor het Marcellinuscomplex wordt heringericht.

 

Publiciteit

Jeroen Verhaak en Kas de Vries melden vanuit de commissie Publiciteit dat de redactie van Boeke-loos sinds kort weer een redactielid rijker is en dat de renovatie van de site Boekeo.info aanstaande is.

Ouderencommissie

– Geen nieuws.

M.F.A.

Ook de M.F.A. De Zweede komt ter sprake: Ben ter Stal zegt dat er gewerkt wordt aan een bestuursuitbreiding en aan de plannen voor de 3e fase. (Sporthal). Ben Schoppert nam deel aan de oktobervergadering van de Gebruikersraad, daarin was o.a. aandacht voor de minder goede bereikbaarheid van het complex in de Military-week.

RSCJ: Recreatie Sport Cultuur en Jeugd (Jeanet van Offenbeek en Bart Stokkers)

R.S.C.J. is de paraplu voor een drietal werkgroepen: Natuurlijk Spelen, Wandelpaden en Banken.
–  Wat Natuurlijk Spelen De Bleekerij betreft zegt Gonny ten Veen dat: Gemeente Enschede bezwaar ingediend tegen de eisen van het Keurmerkinstituut, dit heeft nu de eisen laten vallen en akkoord gegeven. De speeltoestellen zijn goedgekeurd en mogen officieel in gebruik worden genomen. De opening van de speelplek De Bleekerij is op 21 oktober. Van 15.00 uur tot 17:00 uur is er een opening voor de kinderen, vanaf 18:00 uur is er een BBQ voor de vrijwilligers en de genodigden van de gemeente. De leden van de Dorpsraad zijn welkom tijdens het middagprogramma. In de juli-vergadering werd opgemerkt dat er op de toestellen bordjes zouden zitten met de tekst “Gerealiseerd door de Gemeente Enschede”. Dat zou de vrijwilligers zeer te kort doen! Het blijkt dat die tekst niet juist geciteerd is! Er staat: “Leverancier Gemeente Enschede”. Tijdens de opening wordt een bord onthuld met de tekst: “Gerealiseerd door de vrijwilligers van De Bleekerij.” Er zijn plannen om met het geld dat is overgebleven uit de Natuurlijk Spelen De Bleekerij-pot een blote voetenpad aan te leggen.      Klankbordgroep Grolsch.

– Ben Schoppert: Werkgroep Wandelpad en de Bankencommissie zijn volop actief. Over een eventuele bibliotheekvoorziening in Boekelo is nog steeds overleg gaande tussen Livio, Openbare Bibliotheek Enschede en de Dorpsraad.

–  Bart Stokkers citeert uit het verslag van de laatstgehouden RSCJ-vergadering: de komende maanden zullen er dossiers aangelegd worden waarin de werkzaamheden van de commissie gedocumenteerd zullen worden met het oog op de overdracht aan de nieuwe Dorpsraad in maart 2018. Er wordt gewerkt aan een flyerachtige tekst waarin contactgegevens komen te staan van diverse instanties.

Klankbordgroep Grolsch

Ben Bel, lid van de Klankbordgroep Grolsch, zegt dat er recent geen vergadering geweest is. Bart Stokkers en Bernd Weijers vragen Ben naar Grolschzaken als verbeterpunten na geuronderzoek. Antwoord: e.e.a. is naar tevredenheid opgelost. In dit kader hecht Ben Bel er zeer aan het volgende algemeen bekend te laten zijn: “hij (is) door Henk Afink in de CooP winkel grof beledigd vanwege zijn lidmaatschap van de Dorpsraad. Dit was op dat moment hoorbaar voor zo’n 10 klanten. De politie heeft de belediger daar over aangesproken en er is een aantekening over zijn gedrag gemaakt”.

Dorpsbudget  
– geen nieuws

Bookels Höltink.

Vanuit Bookels Höltink doet Ben Bel verslag van de op 17 oktober gehouden bijeenkomst. Aandachtspunten waren o.a.: dementie-zorg en bewindvoerdersaandacht. Wilfried Bossink (ook deelnemer aan deze bijeenkomsten): “Er is veel eenzaamheid in Boekelo!” Naar aanleiding van een opmerking van Nico Bolhuis wordt er besloten dat er op de volgende Dorpsraadvergadering aandacht zal zijn voor de ontwikkeling van een soort “sociale kaart”: een inventarisatie van hulpinstanties.

7. RONDVRAAG EN SLUITING

 • Gerard Roossink zegt dat er van buiten ons werkgebied belangstelling is voor Boeke-loos. Gerard en Kas zullen bekijken hoe we aan deze vraag zouden kunnen voldoen.
 • Bernd Weijers: afgelopen zondag veroorzaakten de activiteiten van Oude Voertuigendag en Bad Boekelo een verkeersinfarct op de Oude Deldenerweg. Marcel Themmen, voorzitter BOV, (aanwezig als belangstellende) zal deze opmerking doorspelen aan de organisatoren van beide evenementen.
 • Gonny ten Veen: verkeersgedrag in o.a. Meester De Wolfstraat liet zondag jl. te wensen over. Veiligheidsrisico! Op het Meester Schierbeekplein en aanliggend gazon werd zondag jl. tijdens de Oude Voertuigendag helaas geparkeerd, spreekster stelt voor dit in het vervolg te verhinderen door het tijdelijk aanbrengen van een lint.
 • Fleur ter Kuile (belangstellende):”Er wordt op Labyrint-terrein gebouwd!” Reactie: “Mét vergunning!”

 

De voorzitter sluit om 22:26 uur de vergadering.

 

 Jeroen Verhaak, voorzitter,                        Ben Schoppert, secretaris.

 

Verslag Dorpsraadvergadering 19 september 2017

1. OPENING

Op deze derde dinsdag van september opent Kas de Vries (vice-voorzitter) de openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo. Hij heet 7 leden van de Dorpsraad (Ben Bel, Joost Brunink, Ben Schoppert, Ben ter Stal, Gonny ten Veen en Jeroen Verhaak zijn onder ander wegens vakantie afwezig) en circa 10 belangstellenden van harte welkom. Jan ten Elzen en Nico Bolhuis zijn namens de gemeente Enschede aanwezig en Wilfried Bossink namens de politie.

2. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 18 JULI 2017

Het Verslag van de openbare Dorpsraadvergadering van 18 juli jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag wordt nogmaals bevestigd dat met betrekking tot het Bungalowpark Rutbeek (Resort Boekelo) de Dorpsraad Boekelo tegen ontsluiting via de Zonnebeekweg is.

3. IN-EN –UITGAANDE POST

Hierover worden geen vragen gesteld

4. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

Wijkagent Wilfried Bossink geeft aan dat het redelijk rustig is, alleen bij de oude tennishal Tesinkweide zijn vernielingen en pogingen tot inbraak gepleegd, daar wordt extra gesurveilleerd.

Dit jaar is de Military op de nieuwe locatie in Boekelo, de politie is actief bij de voorbereiding betrokken en volgt een en ander tijdens de dagen van Military.

5. VOORSTEL BENOEMEN LEDEN VERKIEZINGSCOMMISSIE

Volgend voorjaar zijn er weer Verkiezingen. Tijdens de vergadering worden de 6 leden van de Verkiezingscommissie benoemd. Dat zijn: mw. Kerensa Broersen-Nutma, mw. Tanja Dijkstra-Tibbe, dhr. Jurian Assink, dhr. Jaap Hilbink, dhr. Roelof Sjoerd Bruinsma en dhr. Roelant Lawerman.

6. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

Dagelijks bestuur (Kas de Vries)

– Geen meldingen.

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu] (Jeroen Verhaak en Bernd Weijers)

– Bestemmingsplan Buitengebied – Noordwest Twekkelerhof (Landgoed Het Stroot).
Omdat de Dorpsraad in principe tegen verdere ‘verstening’ van het buitengebied is (tenzij de Rood voor Rood regeling van toepassing is, en dat is hier niet het geval), heeft de Dorpsraad eerst een negatief advies ingediend en vervolgens een zienswijze tegen de voorgenomen wijziging van het

– Kruising Windmolenweg/Haimersweg.
Er hebben camera’s gehangen om de verkeersbewegingen vast te De beelden worden nu geanalyseerd en daarna zal de verkeerskundige van de gemeente de bevindingen en eventuele aanpassingen van de kruising met de commissie bespreken.

– Vrachtverkeer Weleweg.
Vanuit een bewoner is melding gemaakt van veel vrachtverkeer (met name zandwagens). Er is reeds overleg geweest met politie en de transporteurs en een en ander is opgelost en medegedeeld aan de

– Fietspaden buitengebied.
Diverse fietspaden zijn in slechte staat, zoals delen langs de Weleweg, Rutbekerveldweg en de Beckumerstraat. Jan ten Elzen geeft aan dat fietspaden buitengebied niet onder hem, maar onder Paul Koekkoek Er wordt contact opgenomen met Paul om dit te bespreken.

Strooikaart 2017-2018.
We hebben onze opmerkingen op deze kaart doorgegeven aan de gemeente, met daarbij het verzoek om ook De Mans in de strooiroute op te nemen.

– Glasvezelaanleg Buitengebied.
Henk Abbink geeft nogmaals aan dat uiteindelijk ruim 60% meedoet en dat eind 2018 iedereen aangesloten

– AKZO.
Er schijnen lekkages op te treden in de diepere lagen bij putten waar voorheen zout is gewonnen. We zullen bij AKZO navraag

– Plannen kern Usselo.
In het kader van de afwaardering van de N18 heeft Usselo plannen voor de reconstructie van het centrumgebied en een deel van de In verband met het belang van een goede fiets- en autoverbinding tussen Boekelo-Usselo-Enschede is de Dorpsraad daar ook bij betrokken. Over de laatste plannen zijn een aantal vragen gesteld die door de verkeerskundige van de gemeente moeten worden beantwoord. In de oktobervergadering zullen de plannen met een presentatie worden toegelicht door de Buurtkring Usselo.

– Ontsluiting Bungalowpark Resort Boekelo.
Vanuit de initiatiefnemer zijn alle mogelijk routes nogmaals bekeken, inmiddels is er ook een variant Op 3 oktober 2017 is er weer een bijeenkomst van de Klankbordgroep waarin een en ander wordt besproken.

Publiciteit (Kas de Vries)

Een aantal redactieleden is gestopt of gaat stoppen. Er is dringend behoefte aan nieuwe leden!!
Hierbij roepen wij mogelijke kandidaten op om zich te melden bij de Redactie of bij de Dorpsraad

Ouderencommissie

– Geen nieuws.

M.F.A.

– Geen nieuws.

RSCJ: Recreatie Sport Cultuur en Jeugd (Jeanet van Offenbeek en Bart Stokkers)

– Onderhoud wandelpaden.
Het onderhoud is weer opgestart na de De relatie tussen de Werkgroep Wandelpaden en de Dorpsraad wordt heroverwogen.

– Natuurlijk Spelen.
In het najaar wordt een barbecue gehouden voor alle vrijwilligers die aan natuurlijk spelen op de Bleekerij hebben

Klankbordgroep Grolsch.

– Geen nieuws

Dorpsbudget  

Er zijn drie aanvragen:

– Schommel Doolhof. Er wordt ingestemd met het voorstel om de aanvraag te
– Sinterklaascommissie. De aanvraag wordt
– Tuinenfestival. Gaat dit jaar niet door in verband met samenloop met Conrad Aanvraag voor voorjaar 2018 wordt te zijner tijd ingediend.

Bookels Höltink.

– Geen nieuws

7. RONDVRAAG EN SLUITING

 • Bart Stokkers vraagt naar aanleiding van een melding op facebook aandacht voor het wandelpad door het Rode Jan te Elzen geeft aan dat hij daar mee aan de slag gaat. Jan ten Elzen vraagt of het plein bij de Macelinnuskerk in de strooikaart is meegenomen. Helaas is de strookaart niet gedetailleerd genoeg om dat te kunnen zien. Dat zal bij de gemeente worden gemeld.
 • Arend Stokkers (belangstellende) vraag hoe het zit met het krantje Kas de Vries geeft aan dat het een krantje is van de wijken Boswinkel, Pathmos en Stadsveld, en dat het vergelijkbaar is met Boekeloos.

De vergadering wordt om 21:01 uur gesloten.

 

Kas de Vries, vice-voorzitter.                       Bernd Weijers,2e  secretaris.