Verslagen vergaderingen dorpsraad

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 21 september 2021

1. Opening door de voorzitter JeroenVerhaak, mededelingen

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Dit is de eerste openbare vergadering sinds januari 2020 om bekende redenen. De Dorpsraad vertrouwt er op dat alle aanwezigen gezond zijn, ingeënt of recent negatief getest. Hij meldt de afwezigheid van Bernd Weijers en Gerard Roossink; Ben ter Stal komt later. Hij wijst erop dat de vergadering wordt opgenomen ten behoeve van een kwalitatief goede verslaggeving.

Naast Nico Bolhuis en Wilfried Bossink zijn er 7 dorpsgenoten aanwezig.

2. Verslag van de vergadering van 21 januari 2020

Het verslag wordt vastgesteld.

3. Mededelingen van de wijkagent 

Sinds het laatste verslag zijn er weinig incidenten geweest. Het is rustig in het dorp wellicht mede door de vakantieperiode. Wat de verdwenen kliko’s betreft meldt hij dat er wel veel in Boekelo verdwijnen. Twente Milieu heeft overigens bevestigd dat er incidenteel kliko’s in de vuilniswagen verdwijnen. Worden dan ook meteen door TM vervangen.

Wilfried heeft klachten ontvangen over de (lange) afsluiting van het kruispunt in Usselo.

4. Vaststelling jaarrekening en balans 2019 en 2020. Verslag kascommissie. Benoeming reserve lid kascommissie. Vaststelling begrotingen 2020 en 2021.

Statutair moet de vaststelling hiervan in een openbare vergadering plaatsvinden. Penningmeester Ben Bel licht e.e.a. toe. De kascontrolecommissie heeft over 2019 geadviseerd om vaker om een verantwoording te vragen voor de toegekende bedragen. Dat advies is opgevolgd. Over beide jaren heeft de kascontrolecommissie positief geadviseerd. De jaarrekening en balans 2019 en 2020 worden vastgesteld. Ook het dorpsbudget over deze jaren is volledig besteed.

Henk Stoel volgt Klaas Hessels op als lid van de commissie. Een reserve lid wordt gezocht.

5. Voortgang Dorpsplan 2020-2030

De uitwerking van het Dorpsplan volgt. De afgelopen en komende tijd hebben we vooral de toekomstige woningbehoefte centraal gesteld. We hebben het over gematigde groei van het dorp maar dit moet nader ingevuld worden. Wat zijn potentiële woningbouwlocaties? Volgende week vervolggesprek met de gemeente. Eind dit jaar/begin volgend jaar wordt dit aan het dorp voorgelegd. Nico geeft aan dat de gemeente blij is met het dorpsplan omdat dit een kader biedt voor de gemeente voor de besluitvorming. Bepaalde initiatieven staan daarom on hold.

6. Dorpsraadverkiezingen maart 2022.

De zittingsperiode van deze Dorpsraad eindigt in maart 2022. De vorige kiescommissie is bereid dit nog een keer te organiseren. Aan hun opvolging moet daarom gewerkt te worden. Kas heeft zich bereid verklaard in de commissie zitting te nemen. De gemeente heeft inmiddels de gevraagde medewerking toegezegd.

7. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

 • Duurzame energie. Gemeente heeft geen besluit genomen over de energievisie die voor ons een kader biedt voor verdere standpuntbepaling. Gemeente vindt dat windmolens buiten het buurtenergieplan moeten blijven, is buurt overstijgend. Is voor ons niet acceptabel en op dit moment breekpunt om verder te praten. We hebben veel voorbereid. Conclusie: wordt vervolgd.
 • Renovatie Boekelosestraat. Dorpsraad vindt dat deze straat 6 meter breed moet blijven, gemeente 5,5 meter. Gaat naar onze mening in de toekomst problemen geven met het vracht- en landbouwverkeer. Deze straat is een doorgaande weg. Gemeente en m.n. betrokken ambtenaren weigeren met ons verder te praten. Wij gaan actie ondernemen richting de politiek. Het is vreemd dat de beide standpunten zo ver uiteen liggen. Probleem begint al bij de gemeente die een kant en klaar plan voorlegt waarop geen wijzigingen mogelijk zijn. Er is bv. ook een probleem met lantaarnpalen door omwonenden geconstateerd waarover de Dorpsraad pas recent geïnformeerd is. Wij zijn zeer tevreden over de bemiddelende rol die Nico vanaf het begin in dit proces vervuld heeft.
 • Algemeen zijn wij ontevreden over de wrevelige relatie de laatste tijd met (een deel van) het ambtelijk apparaat. Nico neemt het initiatief tot een gesprek met de verantwoordelijk wethouder.
  Probleem is o.i. ook dat de rol van de stadsdelen de afgelopen jaren steeds verder is uitgekleed.

Commissie Sociaal

 • De planvorming voor de kinderboerderij, of beter belevingsboerderij, wordt steeds concreter. Is goed overleg over met de gemeente. Meest kansrijke locatie lijkt toch De Zweede.
 • Hanging baskets. Is iedereen enthousiast over alleen de financiering in de toekomst is een aandachtspunt. Betaling nu voor belangrijk deel uit dorpsbudget maar in de nabije toekomst zullen anderen dat moeten overnemen. Gonny ten Veen heeft gelezen dat de marktkooplieden geen “huur” betalen voor de wekelijkse markt. Zou een goede inkomstenbron hiervoor kunnen zijn. E.e.a. is gevolg van verzelfstandiging van de markten door de gemeente.
 • Speeltuin aan de dr.de Jongstraat is in uitvoering. Pannakooi staat, gras ingezaaid, we zijn benieuwd naar verdere uitvoering van het plan.
 • Wat terrein achter de Mans betreft zijn we bezig met planvorming. Er is een plan van enkele jaren geleden. Focus op natuurlijk spelen vervalt. Vanuit de zaal wordt erop gewezen dat in het verleden allerlei subsidiemogelijkheden zouden zijn.
 • Er is een initiatief om de speeltuin aan de Topaasstraat te renoveren. Overleg daarover wordt opgestart.
 • Gonny ten Veen vraagt aandacht voor de betrokkenheid van de Dorpsraad bij het Welkomstbeukske ook in de toekomst. Boekje is recent geüpdatet. Nieuwe druk binnenkort noodzakelijk.

Dorpsbudget

Diverse aanvragen zijn de afgelopen tijd gehonoreerd. Door corona zijn veel activiteiten vervallen en dus bijdragen daaraan niet gevraagd.

Bookels Höltink

Begin oktober is er voor het eerst sinds ruim 1,5 jaar weer een bijeenkomst.

MFA

Bouw sporthal is gestart!

Publiciteit

Redactie Boekeloos zoekt versterking i.v.m. een vacature.

8. Rondvraag

 • Ben Bel meldt dat het carillon weer niet speelt. Is gevolg van uitschakeling door de groenteboer (is volgens afspraak) tijdens de markturen. Hij “vergeet” dan blijkbaar de schakelaar weer om te zetten. (P.S. Heb vanochtend met Leo Nijhof afgesproken dat hij een sleutel van deze kast krijgt zodat hij als bewoner meteen kan reageren).
 • Kas de Vries meldt dat er op 26 oktober as. ’s avonds een bijeenkomst plaatsvindt voor belangstellenden voor het 200 zonnedaken project. Staat in de Boekeloos van oktober.
 • Gonny ten Veen vraagt aandacht voor het onderhoud van natuurlijk spelen op de Bleekerij, het bord dat dit met de buurt gerealiseerd is, is verdwenen en wordt de veiligheid van de toestellen gecontroleerd? Laatste gebeurt periodiek, recent is onderhoud gepleegd. Betrokkenheid buurt lijkt minder dan in het verleden. Zet opmerkingen en klachten op www.slimmelden.nl.
 • Nico Bolhuis vraagt aandacht voor de duurzaamheidsroute A 35. Bij eerdere bijeenkomsten zijn weinig belangstellenden geweest. 6 oktober as. nieuwe avond om mee te denken. Dorpsraad wil er samen met Usselo en Twekkelo bij betrokken zijn, we hebben dat ook eerder kenbaar gemaakt maar over het voorgestane proces van de gemeente hebben we andere ideeën.
 • Tom Hassink vraagt namens een aantal bewoners aan de Kwinkelerweg en de fam. Been aan de Agaatstraat aandacht voor de activiteiten in de voormalige garage Vossebeld. Dit omdat er een kennisgeving is gepubliceerd van een aanvraag om het bestemmingsplan voormalige garage Vossebeld te wijzigen. Wordt op dit moment gepresenteerd als bedrijfsverzamelgebouw. Is o.a. verhuurd aan visboer en autospuiterij in. Er wordt geur- en geluids- en verkeersoverlast geconstateerd. Hij vraagt naar de mening van de Dorpsraad hierover. Wald Been vult aan dat dit gebouw in een woonwijk ligt waar andere normen voor gelden. Gemeente heeft beleid op bedrijfsverzamelgebouwen en daar lijkt dit strijdig mee te zijn. Wat zit er in een grote container die geplaatst is? Houdt de gemeente wel toezicht? Op slimmelden wordt door de gemeente niet gereageerd. Verwezen wordt naar procedures.

  Kas heeft informatie opgevraagd bij de gemeente. Schadeherstelbedrijf zou passen binnen het bestemmingsplan. Vreemd dat een spuiterij vroeger aan Vossebeld is geweigerd. Maar het is nu ook een spuiterij. Activiteiten in enkele boxen passen niet in het bestemmingsplan. Gedoogtermijn daarvoor is verstreken. Visboer vraagt inmiddels geen vergunning meer aan voor visrokerij. Actie kan pas als gemeente ons om advies vraagt over de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan en/of de gemeente een besluit heeft genomen over de aanvraag. Er ontstaat een bedrijfsverzamelgebouw, de Dorpsraad is daar geen voorstander van. Is bovendien bestemmingsplanwijziging voor noodzakelijk.

  Nico vraagt zich af of de gemeente wel alle informatie heeft. Tonny Grundel volgens Kas wel. Blijkbaar heeft gemeente in het vooroverleg over de aanvraag aangegeven dat ze bereid zijn om hieraan mee te werken. Gemeente praat blijkbaar wel met de bedrijven maar niet met de omwonenden. Omwonenden vragen zich af of gemeente er alleen voor de bedrijven is of ook voor de bewoners.

  Tot slot wordt afgesproken dat Nico z.s.m. een gesprek arrangeert tussen betrokken ambtenaren, omwonenden en de Dorpsraad over de geconstateerde problematiek. E.e.a. moet wel worden vastgelegd. Een volgende stap kan zijn het schrijven van een brief waarin een aantal vragen worden gesteld.

 

9. Sluiting

Tenslotte dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit 21.33 uur de vergadering.

 

 

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 19 november 2019

1. Opening door de voorzitter JeroenVerhaak, mededelingen

Afwezig: Ben ter Stal (mka) en  Gerard Woerdenbag

De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door voorzitter Jeroen Verhaak. Op de publieke tribune zijn ca 15 aanwezigen. Namens de gemeente zijn zowel Nico Bolhuis als Jan ten Elzen present. Zoals eerder gemeld is Jos Brunink verhuisd buiten het dorp en is Gerard Woerdenbag zijn opvolger.

Wij zijn er in geslaagd een nieuwe ambtelijk secretaris te vinden: Wilfried Kroep. Wij wensen beiden veel succes bij het werkzaamheden voor de Dorpsraad.

De fundraising voor de nieuwe sportzaal is een geweldig succes geworden: op dit moment is er al meer dan € 210.000 toegezegd. De voorzitter bedankt namens de Dorpsraad iedereen die daaraan heeft bijgedragen en feliciteert het MFA bestuur en de commissie fundraising met het behaalde succes.

2. Verslag van de vergadering van 17 september

Het verslag van de openbare vergadering van 17 september 2019 wordt zonder wijzigingen met dank aan Kas de Vries vastgesteld. De voorzitter meldt n.a.v. een vraag in het verslag dat de bank bij het vliegermonument niet door de bankencommissie wordt vervangen. Deze is indertijd overgedragen aan het comité vliegermonument.

3. Mededelingen van de wijkagent 

De Oude Voertuigendagen is weliswaar in het water gevallen maar verder zonder noemenswaardige problemen verlopen. Dat geldt ook voor de Military, goede verkeersaan- en afvoer. Tussen Broekmaatweg en de Verzetslaan waren er dit jaar geen knelpunten. Op 10 oktober is er een diefstal van een fiets gemeld en op 12 oktober van een bakfiets. Op 13 oktober is er gepoogd in te breken in een woning aan de Beckumerstraat. Er zijn meerdere klachten over het afsteken van vuurwerk.

Ook meldingen inzake schieten (jagen/stropen), deze worden onderzocht, maar op 15 oktober jl. is het jachtseizoen weer geopend. Verder geen meldingen, het is rustig in het dorp.

 

4. Voortgang Dorpsplan 2020-2030

Tot 2 november is er de nodige informatie verzameld, schoolkinderen hebben hun ideeën gepresenteerd, en burgemeester Onno van Veldhuizen heeft prijzen uitgereikt aan de schoolkinderen.

Met de DOE-groep is geconstateerd dat we voldoende informatie hebben. De hoofdlijnen worden nu besproken en binnenkort overhandigd aan de Dorpsraad. Daarna zal de Dorpsraad uit al deze onderwerpen waarschijnlijk keuzes moeten maken. We zitten dan al in het nieuwe jaar voordat er meer mededelingen hierover kunnen worden gedaan. In ieder geval komt er voor definitieve vaststelling een terugkoppeling naar alle betrokkenen.

6. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

 • Bij de ontwikkeling van het Bungalowpark Rutbeek blijft de ontsluitingsroute blijft een punt van aandacht. Via Usselerveenweg en richting Broekheurne, laatste heeft de voorkeur van de Buurtkring Usselo. De Dorpsraad ondersteunt dit. We onderkennen dat verkeer moeilijk te sturen is maar daarom is een voorkeursroutes wenselijk.Bestemmingsplan Welenmosweg: (vml Labyrint): de Dorpsraad R heeft eerder vragen gesteld inzake het bouwvlak en volume van de gebouwen binnen dit bestemmingsplan. Uit het antwoord blijkt dat was dit past binnen het bestemmingsplan en het eerder door ons gegeven advies.Bestemmingsplan Rutbekerveld: regelt dat Fishing Adventures daar zijn activiteiten kan starten. Dit bestemmingsplan is zeer complex en omvangrijk. De Dorpsraad heeft eerder een aantal verbeterpunten gestuurd, maar het is onduidelijk of en zo ja waar deze in het bestemmingsplan zijn verwerkt. Daarom is aan de verantwoordelijk ambtenaar verzocht om hierop antwoord te geven. Tot 27 november kunnen we een zienswijze indienen.

   

  Op dit terrein speelt er echter meer gestort (enerzijds ontgronding, anderzijds verontdieping); sinds 1 oktober is er geen zand meer gestort i.v.m. PFAS. Onbekend is wanneer het storten hervat kan worden. Er zou 1,3 mio m3 zand gestort worden waarvan er nu ca. 200.000 m3 is gestort. Verwacht wordt dat het nog te storten volume niet meer te realiseren is tot 2025. Dat heeft consequenties voor de oorspronkelijk geplande bestemming/natuur.

  Bocht Badweg N18: de rijbaan is te smal voor landbouwverkeer in de bocht. We hebben een brief gestuurd aan de gemeente om de weg te verbreden door grasbetontegels in de bocht aan te brengen. De reactie wordt afgewacht. De uitvoering van de werkzaamheden i.v.m. de afwaardering van de N18 kan nog even duren. Tegelijkertijd met de aanpassing zal de verlichting kruispunt Badweg worden aangepast.

  Teesinkbos. De vergadering wordt bij dit punt voorgezeten door Kas de Vries. De problematiek is algemeen bekend: de gemeente wil dit aanwijzen als beschermd stads- en dorpsgezicht. De weg ernaar toe vindt de DORPSRAAD ongelukkig gekozen, de Dorpsraad is niet om het verplichte advies gevraagd. Daarover is eerder een brief aan het college gezonden. Er is over de consequenties onvoldoende informatie aan de bewoners verstrekt. Brief aan College B&W verzonden. De Dorpsraad is van mening dat de voorbescherming moet worden ingetrokken worden, is echter tot op heden gehandhaafd. N.a.v. onze brief is een uitgebreide ambtelijke mail ontvangen waarin wordt uitgelegd wat de procesgang is en wat de mogelijkheden zijn. De Dorpsraad heeft op 18 november jl. een nieuwe brief gestuurd waarin wij vinden dat de procedure die gevolgd wordt niet de juiste is. De betrokken bewoners moeten beter bij de besluitvorming betroken worden. Men kan niet achteraf aan woningeigenaren/bewoners beperkende maatregelen opleggen. Dit moet in overleg met de bewoners.

  Marnix de Bil spreekt namens de Stichting tot behoud Teesinkbos. Hij vindt de oplegging van de voorbescherming gerechtvaardigd; nieuwe bewoners moeten weten wat er speelt. Het is urgent dat er niets veranderd wordt en dat men er zich bewust van is dat men op een bijzondere plek woont. In het verdere proces moet uitdrukkelijk het overleg met de wijk gezocht worden en dient er een breed gedragen concept te komen. De stichting heeft eerder contact gehad met de gemeente. Hij heeft de indruk dat de gemeente op zoek is naar de verbinding met de bewoners. In mei 2018 is er een bijeenkomst geweest in De Posten en daarna zijn er concrete stappen tot bescherming genomen.

  Kas de Vries van de Dorpsraad toont zich echter sceptisch. Eerder nl. in augustus 2018 is namens de bewoners aan de gemeente verzocht om een voorlichtingsbijeenkomst te houden, maar daar is de gemeente tot op heden niet op ingegaan. Naar aanleiding van een vraag zet Kas de Vries uiteen dat drie partijen de aanvraag tot bescherming hebben gedaan: Erfgoedvereniging Heemschut, Het Cuypersgenootschap en de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker. Hun voorstel is overgenomen door de gemeente, dit na een advies van de Stichting Het Overzicht. Volgens Marnix de Bil  is de historische waarde van de wijk aanzienlijk. Volgens bewoner Frank Overweg heeft de gemeente zitten slapen en is nu wakker geworden; indien bewoners niets hadden gedaan, was e.e.a. al gerealiseerd en hadden de bewoners (ook juridisch) achteraf moeten reageren. Hij pleit voor beperkte regelgeving (zoals bijvoorbeeld wel eenheid in kleuren, maar dat hoeft niet voor alles te gelden).

  Marnix de Bil geeft aan dat door de bescherming er een must ontstaat voor de gemeente om de wijk goed te onderhouden. Henk Smelt vraagt zich af binnen welk kader de bewoners mogen bewegen.

  Nico Bolhuis reageert op de opmerkingen namens de gemeente en maakt duidelijk dat het besef bij de gemeente aanwezig is dat er een breed draagvlak moet zijn. Kas de Vries stelt dat datgene wat door partijen wordt opgesteld (wat wel/niet kan/mag) heel duidelijk voor de bewoners moet zijn en vraagt zich af wat de vervolgstappen zijn, dit is nu nog onduidelijk en dat zal verduidelijkt moeten worden. Frank Overweg: bewoners blijven er lang in de wijk wonen, omdat het hen heel goed bevalt. Nieuwe bewoners moeten wel de mogelijkheid hebben hun huis zodanig aan te passen dat het voldoet aan de eisen van deze tijd. Volgens Marnix de Bil is de monumentenbescherming heel rigide, die van beschermd dorpsgezicht veel minder, geeft meer mogelijkheden. Klaas Hessels noemt als voorbeeld de dakpannen. In het ontwerp van de architect lopen deze tot de gevel. Dit leidde tot lekkages en vervuiling. Daarom zijn bij een aantal huizen zijn inmiddels pannen gelegd die iets oversteken. Jeroen Verhaak meldt dat in het bestemmingsplan Boekelo 2015 er is al verschillende zaken zijn aangepast o.a. mogelijke hoogtes. Marnix de Bil vindt dat er moet een goede balans gevonden worden; we moeten wel met de tijd meegaan qua bouw.

  Kas de Vries maakt de balans op van het besprokene en komt tot de volgende samenvatting:

  1: allereerst moeten alle processtappen voor iedereen (bewoners, maar ook DORPSRAAD) helder zijn.

  2: er is ook onduidelijkheid waar we nu precies staan op dit moment. Welke koersen zijn ambtelijk/bestuurlijk uitgezet. Hij gaat dit kortsluiten met de verantwoordelijk ambtenaar.

  Kas de Vries dankt iedereen voor de inbreng en vervolgens neemt Jeroen Verhaak het voorzitterschap van de vergadering weer over.

  Beckumerstraat. Enkele bewoners hebben een enquête gehouden; er zijn diverse onderwerpen zijn aangereikt; de vraag is wat doet de Dorpsraad hiermee doet.  We nemen dit mee bij het Dorpsplan 2020-2030. De verstrekte informatie wordt toegevoegd aan de verkenningen.  Namens de Dorpsraad zal Ben Bel dit met de bewoners kortsluiten.

  Windmolen. Er zijn plannen voor een 210 meter hoge windmolen langs de Windmolenweg tegenover de Marssteden; de Dorpsraad is hierop tegen. In de plannen is de windmolen dusdanig gepositioneerd dat er geen slagschaduw is, maar er zijn veel andere nadelen zoals bijvoorbeeld trillingen in de bodem. Ook de Buurtkring Twekkelo heeft bezwaren; bewoners van Twekkelo zullen veel last van slagschaduw ondervinden. Ook de Ondernemersvereniging van de Marssteden is er op tegen. Nico Bolhuis stelt dat de windmolen een particulier initiatief is. Grondeigenaren mogen stroombedrijven in de arm nemen voor de bouw van een windmolen. De gemeente neemt in eerste instantie een afwachtende houding aan. Kas de Vries stelt dat het weliswaar een particulier initiatief mag betreffen, maar het raakt wel een heel groot gedeelte van het openbare ruimte. De Dorpsraad roert zich omdat zij directe actie nodig acht. Volgens Bart Stokkers heeft het buurtschap Twekkelo de gemeente aangeboden om mee te denken over alternatieven. De voorzitter meldt dat we de gemeente meerder keren hebben uitgenodigd om mee te denken aan energiebesparende maatregelen, maar we zijn en blijven tegen de windmolens. Gerard Roossink (Dorpsraad) vraagt zich af welke invloed de trillingen op de aanwezige zoutcavernes hebben. Frank Overweg vindt het wel heel toevallig dat deze plek ook is aangewezen voor storting van grond bestemd voor het ecoduct dat in aanbouw is. Ook stelt hij dat er vlak over de grens veel meer ruimte is voor de bouw van windmolens en dat het in Nederland heel erg moeilijk om een geschikte plek te vinden.

  Windmolenweg/Haimersweg. Gerard Roossink stelt de nieuwe verkeersinrichting aan de Haimersweg aan de orde. Hij kan zich voorstellen dat de gemeente geen zware machines in het dorp wil hebben, maar waarom moet dit ook gelden voor het buitengebied. De doorgang naar de Haimersweg is nu aan een kant slechts 3 meter breed maar grote landbouwmachines zijn af fabriek al breder. E.e.a. is al eerder geconstateerd door de Dorpsraad en voorgelegd aan de behandelend ambtenaar. Volgens deze is de weg nu niet smaller dan hij was, echter doordat er in de bocht betonbanden zijn aangelegd om te voorkomen dat auto’s draaien, is de extra ruimte verdwenen. Er zijn twee mogelijke oplossing:  óf het verkeer rijdt tegen de richting in (hetgeen ongewenst is) óf men rijdt om. Overigens heeft de Dorpsraad eerder de tekeningen beoordeeld en toen op dit punt geen opmerking gemaakt. Bernd Weijers (Dorpsraad) noemt nog een alternatief: de banden kunnen weer verlaagd worden.

Commissie Sociaal

 • In de week van 1 oktober vond de Landelijke Week tegen de eenzaamheid plaats. Deze is door ons omgedoopt tot de week van het contact of de ontmoeting. Het was een leuke middag voor een aantal mensen met een programma op camping Het Scharrelhoes. Dit werd door de deelnemers erg op prijs gesteld.  De doelstelling is om mensen met weinig contacten in beweging brengen en op te halen.

Dorpsbudget

 • Er is een aanvraag ingediend door de ondernemersvereniging voor een bijdrage aan de Oude Voertuigendag. De Dorpsraad draagt euro 750,= bij.

 

Bookels Höltink

Dit is een platvorm voor iedereen die iets met de zorg te maken heeft, zoals: scholen, politie, zorgverstrekkers, gemeente kortom het gehele sociale domein. Men komt 4x per jaar bij elkaar met als doel de lijnen kort te houden en de dienstverlening te bevorderen. Nieuws uit deze groep: in december bestaat de Hervormde kerk Usselo bestaat 75 jaar. Er is bij  huisartsenpraktijk De Windmolen  een Physician assistent aangesteld. Huurwoningen in Boekelo worden door het lotingssysteem steeds vaker aan niet-Boekeloërs verhuurd. Men is hierover in gesprek met de woningstichting.

Publiciteit

Jeroen Verhaak deelt mee dat Boeke-loos in januari niet verschijnt, de uitgave december/januari verschijnt in december. Er volgt geen januarinummer vanwege minder kopij in deze tijd, een sluitende exploitatie en minder drukte voor de redactie rondom de feestdagen.

 

6. Rondvraag

Tenslotte dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

7. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21:15 

 

 

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 17 september 2019

1. Opening door de voorzitter. mededelingen

Afwezig m.k.: Jeroen Verhaak, Jos Brunink, Bernd Weijers. 

 De voorzitter heet iedereen welkom. De tafel opstelling is deze vergadering anders. Doel is om meepraten door de bezoekers gemakkelijker te maken. In de juli vergadering was aangekondigd dat de secretaris zou stoppen. Er is nog geen secretaris gevonden. De voorzitter roept op om in de eigen omgevingen op zoek te gaan naar een secretaris. De voorzitter meldt dat we zo niet verder kunnen en dat het werk van de Dorpsraad er onder gaat leiden. 

2. Presentatie bouw sportzaal en fundraising 

Ben ter Stal geeft een statusupdate, aan de hand van een aantal sheets. Fase 3 beoogt de huidige gebruikers beter te faciliteren en nadrukkelijk de nieuwe gebruikers ruimte te geven. Ben schetst vervolgens de ruimtes die in het gebouw gepland zijn. Het wordt een multifunctionele zaal: sport, cultuur en samenleving. Er komt extra vergaderruimte en ruimtes voor huurders en ook veel extra opslagruimte. Het gebouw zal energieneutraal worden. Verdere detaillering van de tekeningen vindt momenteel plaats en momenteel wordt ook gewerkt aan de plannen voor het vervoer van de schoolkinderen naar de Zweede (onder de naam Busz). De financiering is nagenoeg rond. Laatste nieuws is dat ook de Leader-subsidie is toegekend. In totaal is 2,1 miljoen noodzakelijk. Er is nog ca €300.000 voor volledige realisatie. De fundraising is opgestart. Daartoe is een Stichting Vrienden van de Zweede opgericht, zodat donaties kunnen worden ontvangen en een ANBI status kan worden verworven. Veel verenigingen zijn aangesloten en ook de betrokken wijkraden. Er is een verdriedubbelaar: iedere euro die door de dorpen wordt ingelegd is 3 euro waard. Doelstelling is om €50.000 op te halen, wat daarmee €150.000 bijdrage geeft. Op zaterdag 2 november volgt een grote actie in de dorpen. Onder het motto 12x€12 wordt ingezameld. De komende periode worden alle inwoners van het werkgebied geënthousiasmeerd. Via de sociale media, pers, een MFA-magazine (oplage 2300, waarbij de Dorpsraad zich garant stelt tot €1000 als bijdrage aan de productiekosten) en presentaties wordt iedereen geïnformeerd. Ook de facebookpagina van de Dorpsraad zal worden gebruikt. Dit moet ook leiden tot meer betrokkenheid nadat het gebouw gereed is. Wijkteams zullen op 2 november de dorpen langsgaan. Op 2 november wordt ook in de Zweede door de scholen een presentatie van hun Droom van Boekelo gepresenteerd. Dat zal dus een dag worden met veel activiteiten rondom de Zweede. 

3. Verslag van de vergadering van 16 juli

 Geen opmerkingen. Onder dankzegging wordt het verslag vastgesteld. 

4. Mededelingen van de wijkagent 

De wijkagent is afwezig maar heeft zijn opmerkingen doorgegeven aan de voorzitter. Het is rustig geweest in de vakantieperiode. Wel zijn er enkele diefstallen geweest: van 4 groene Otto’s, van een elektrische fiets aan de Windmolenweg, van een elektrische fiets aan de Beckumerstraat en een diefstal uit een woning aan de Beckumerstraat. Vanuit het buitengebied zijn meldingen binnengekomen van schoten, waarbij wordt gedacht aan stropers. 

5. Voortgang Dorpsplan 2020-2030

Half november zal de informatieverzameling eindigen en zal begonnen worden met het opstellen van een plan. Er lopen veel initiatieven om inwoners te raadplegen. De doe-groep heeft al erg veel informatie opgehaald. Op de scholen loopt op dit moment een actie, waarbij leerlingen uitgenodigd worden om hun droom van Boekelo te benoemen. Op 2 november kunnen ouders en anderen stemmen op de ideeën. Op 27 september vindt raadpleging plaats: ’s morgens op de markt, ’s middags op de Bleekerij en aan het einde van de middag bij café De Buren. 

6. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

 • Reconstructie Windmolenweg. Begin oktober, na de military, start die reconstructie vanaf de bovenzijde van het viaduct/kruising Haimersweg tot aan de eerste toerit naar de Marssteden. Rond de kerst zal de reconstructie gereed zijn. Het werk wordt in 3 fasen uitgevoerd: deel 1 tot aan de eerste toerit, dan het middenstuk en tenslotte het gedeelte vanaf de tweede toerit. TWW, de aannemer, bekijkt nog op welke wijze de afsluiting van Boekelo over de Windmolenweg bekort kan worden. 
 • De strooikaart is weer verschenen. De Dorpsraad heeft er voor gepleit om de Mans op te nemen in de strooikaart en ook de toegangsweg en de parkeerplaatsen bij de Zweede. Dat heeft niet geleid tot een wijziging in het strooibeleid. 
 • Bomenkap aan de Boekelosestraat. Voorzien was om meerdere bomen te kappen. Jan ten Elzen heeft met de omwonenden gesproken, waaruit volgt dat er twee bomen gekapt worden, waarbij meteen de wortels worden weggefreest. Bomen met ‘olifantenoren’ verzwakken en dienen dus gekapt te worden. De eiken langs de Boekelosestraat zijn beeldbepalende bomen. De Noorse Esdoorn kan worden geplaatst waar de eiken stonden. Die bomen kennen het bezoek van een grote variëteit aan insecten. 

  De omwonenden wisten niet dat de gemeente de reconstructie van de Boekelosestraat voorbereid. Inmiddels heeft Bart Stokkers ervoor gezorgd dat een presentatie over dit onderwerp op de sociale media is geplaatst. 3 – 3 

  Boominspecteurs hebben de bomen gecontroleerd, gemerkt en advies gegeven aan ten Elzen. 

  De bomen die gekapt zijn bij het bruggetje in de Beckumerstraat worden nog niet vervangen. Bezien wordt of de weg op die plek verbreed kan worden. Daarover valt binnenkort een besluit. 

 • Gemeld wordt dat er op 25 september een bijeenkomst is over duurzame energie bij café De Buren. 

Commissie Sociaal

 • Edith Robers bericht over de week van/tegen de eenzaamheid, de eerste week van oktober. Het thema is al vaker op de agenda geweest. Op 1 oktober is er een evenement voor mensen die wel wat extra aandacht kunnen krijgen vanaf De Berken. Gefietst wordt, er zijn ook duofietsen beschikbaar, naar Het Scharrelhoes alwaar een lunch plaatsvindt, waarna met knuffelhonden gespeeld kan worden, waarna er nog een demonstratie schapen drijven zal zijn. Om 15:00 uur is het afgelopen. Maximaal 40 mensen kunnen deelnemen. 

Dorpsbudget

 • Sinterklaascomité. De Dorpsraad heeft €800 toegekend voor de Sinterklaasintocht 2019.
 • De Dorpsraad kende in mei budget toe aan de Historische Kring voor de aanschaf van vlaggenmasten voor het monumentje aan de Kwinkelerweg.
 • Ter vergadering herhaalt de stichting nog eens zijn verzoek om de bank bij dat monument onder te brengen bij de bankencommissie en zorg te dragen voor vernieuwing van die bank. 

Publiciteit 

 • Het septembernummer van Boeke-loos was in een nieuwe opzet/lay-out. De aanwezigen zijn vol lof over de nieuwe opzet en ook over het lettertype. Wel wordt de datum/maand/jaartal en logo Dorpsraad gemist. 

6. Rondvraag

Boekelose vlag. Er zijn veel vlaggen gekocht en nieuwe moeten worden besteld. 

7. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21:15 

 

 

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 16 juli 2019

1. Opening door de voorzitter. mededelingen

Om exact 20.00 uur opent voorzitter Jeroen Verhaak de vergadering en meldt de afwezigheid van drie Dorpsraadleden: Kas de Vries, Ben ter Stal en Edith Robers. Verder zijn Nico Bolhuis (Stadsdeel West) en wijkagent Wilfried Bossink afwezig met kennisgeving.

N.a.v. een publicatie in Boeke-loos wordt meegedeeld dat Erve Menzo aan de Beldershoekweg een rijksmonument is.

Over het mysterie van de zandhopen aan de Windmolenweg wordt gemeld dat dit een tijdelijk zanddepot is voor de opslag van zand bestemd voor de aanleg van het ecoduct over de A35. Door de bouwstop kon dit niet rechtstreeks worden aangevoerd.

2. Verslag van de openbare vergadering van 21 mei 2019

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld, met dank aan Djoeke.

3. Mededelingen wijkagent

Wegens afwezigheid van de wijkagent zijn er geen mededelingen.

4. Voortgang Dorpsplan 2020-2030

Er zijn inmiddels verschillende gesprekken geweest met de Doe Groep en verschillende groepen Boekeloërs. De jongeren van groep 8 zullen na de schoolvakantie bevraagd worden. Gestreefd wordt naar een eerste concept plan medio oktober/november a.s. Er staat een afspraak gepland met Doe groep eind augustus. Wordt vervolgd.

5. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

 • Renovatie Windmolenweg (Marssteden)
  de fundering onder de rijbaan moet worden vervangen, waardoor verkeer over de Windmolenweg niet meer mogelijk zal zijn. De werkzaamheden zullen 10-12 weken in beslag nemen. Er volgt nog overleg met de gemeente in hoeveel fasen de werkzaamheden kunnen plaatsvinden, dit om de overlast voor Boekelo zoveel mogelijk te beperken.
 • Reconstructie kruising Haimersweg/Windmolenweg
  Hier wordt allen de toplaag vervangen en er zullen verhoogde betonbanden aangelegd worden zodat keren met de auto op de oprit naar het viaduct niet meer mogelijk is. Gehoopt wordt dat verkeerd gebruik van de Haimersweg hierdoor verder afneemt. Tevens wordt de afwatering van de weg verbeterd .
 • Bestemmingsplan Rutbeek
  Plan was ter inzage gelegd, maar door onvolkomenheden in de ter inzage gelegde stukken is de procedure ingetrokken en wordt het concept bestemmingplan na de zomer wederom in procedure genomen.
  Het gezamenlijke advies van Buurtkring Usselo, Buurtkring Broekheurne en Dorpsraad Boekelo niet is als zodanig overgenomen in het bestemmingsplan. Medio augustus komen we hier na hernieuwd overleg met de gemeente op terug.
 • Rutbekerveld
  Ons advies over het concept bestemmingsplan is verzonden. Het antwoord wordt afgewacht. Duurzame energie: Om Boekelo energieneutraal te krijgen heeft de commissie fysiek een bezoek gebracht aan een energiecoöperatie in Dalfsen. Dat heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd. Gewerkt wordt aan een advies hierover.
 • Duurzame energie
  Om Boekelo energieneutraal te krijgen heeft de commissie fysiek een bezoek gebracht aan een energiecoöperatie in Dalfsen. Dat heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd. Gewerkt wordt aan een advies hierover.
 • Noordtak
  Verder is de Noordtak in het nieuws geweest. Wij zijn hier tegen. Gelet op de mogelijke consequenties voor Boekelo wordt dit met bijzondere aandacht gevolgd. Met andere betrokken partijen zoals bv de UT wordt zo nodig samenwerking gezocht.

Commisie Sociaal

 • Bookels Holtink
  Op 13 juni jl. is er een bijeenkomst geweest van Bookels Höltink. Er is o.a. gesproken over het idee om per wijk een zorgverlener als aanspreekpunt aan te wijzen uit het oogpunt van effectiviteit en efficiency. Vanuit de Zonnebloem is gemeld dat er meer gebruik gemaakt kan worden van de twee beschikbare duofietsen. Van 1 tot 8 oktober vindt de week van de eenzaamheid plaats. Dit is een landelijk initiatief.

Dorpsbudget

 • Er is een aanvraag binnengekomen van Soundgardens. Voor de organisatie van de tweede editie van dit muziekfestival in particuliere tuinen is een bedrag van € 1.200 toegezegd.

MFA Fase-3: sportzaal

 • In de zomernota is een bedrag opgenomen van 690.000,–. De tekeningen worden zo snel mogelijk afgerond en hopelijk kan eind dit jaar of komend voorjaar met de realisatie worden begonnen. Over een andere subsidieaanvraag wordt in september uitsluitsel verwacht. In november is er een fundraisingactie in de drie kernen om het resterende bedrag voor een sluitende financiering op te halen.

6. Rondvraag

 • Fleur ter Kuile: op het Bleekerijplein heeft men bij buitenactiviteiten overlast van hondenuitwerpselen. Uit reacties blijkt dit incidenteel te zijn.
 • Jan ten Elzen (stadsdeelbeheer west):
  – deelt mee dat medio augustus/september de openbare ruimte Henry Dunantlaan en Bastinglaan in kaart wordt gebracht. De huidige beeldvormingen wordt vastgelegd met foto’s en beschrijven welke soorten er staan. Ook de plantvakken die worden onderhouden door bewoners of in bruikleen zijn. De bewoners worden vooraf per brief geïnformeerd komende tijd. Dit in het kader van de aanvraag van de monumentenstatus. Als beheer wil men dit in beeld hebben voor de opstelling van een beheerplan.
  – Aan de Beckumerstraat thv 150 heeft een noodkap plaatsgevonden van drie lindebomen (naast de al gekapte) die los staan en een onveilige situatie vormen voor de weggebruikers en omwonenden. De stobben worden gefreesd en de bestrating hersteld. Ook zullen er op termijn enkele grote eiken worden gekapt aan de Boekelosestoom Bleekerij. Deze zijn in zeer slechte staat.
  – M.b.t. de eikenprocessierups wordt het landelijke beleid gevolgd. Dit houdt in dat er op uitzonderlijke plekken waar veel samenloop is van mensen actie kan worden ondernomen door Onderhoud Enschede. Meldingen van inwoners worden geregistreerd. Toch zal er een grote overlast blijven bestaan.
  – Eind augustus zullen aan de Boekelose Stoomblekerij aanpassingen plaats vinden aan twee wadi’s. Bij de eerste grote wadi daar waar ook speeltoestellen staan zal aan het eind van de wadi’s t.h.v. de patiowoningen de bodem worden gefreesd en worden ingezaaid met een wildbloem mengsel. Dit gebeurd vanaf de overstortkolken aan het eind tot de verharde doorsteek pad. Er blijft dan nog genoeg ruimte over om te spelen door kinderen. De tweede wadi is de kleinste aan het eind van de straat. Deze wadi functioneert niet door dat er een harde laag in de bovengrond zit. Deze wadi wordt onderin afgegraven en weer met zand aangevuld. Ook daar zal een wildbloem mengsel ingezaaid worden. Het inzaaien zal in september gepland worden.

7. Sluiting

Bij de sluiting om 20.50 uur meldt de voorzitter dat er door de verhuizing van de huidige verslaglegster er wederom een vacature voor het secretariaat is ontstaan. Hij dankt Djoeke voor haar inzet de afgelopen maanden.

Geschreven door Djoeke

 

De volgende openbare vergadering van de Dorpsraad is op dinsdag 17 september a.s. 20.00 uur De Zweede.

 

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 21 mei 2019

1. Opening door de voorzitter, mededelingen

Bij afwezigheid van de voorzitter en vicevoorzitter opent Edith Robers de vergadering . Jos Brunink en Bert Bennink zijn afwezig met kennisgeving. Bernd Weijers zal in verband met een vergadering betreffende het Rutbeek wat later.

Medelingen: Djoeke Ludwig is sinds 2 maanden werkzaam voor de Dorpsraad.als ambtelijk secretaris.
Verder is er een brainstormsessie geweest in de interne Dorpsraadvergadering over hoe de openbare vergaderingen voor het aanwezige publiek attraktiever kan worden gemaakt en de voorzitter roept het aanwezige publiek dan ook op om mee te denken. Thema’s uit het publiek zijn ook welkom. Verder zullen er sprekers worden uitgenodigd die nader uitleg zullen geven over thema’s die op dat moment spelen binnen ons stadsdeel.

2. Verslag van de openbare vergadering van 19 maart 2019

Verslag wordt goedgekeurd zonder wijzingen goedgekeurd met dank aan Bernd Weijers.

3. Mededelingen van de wijkagent

 

 • Op 29 maart 2019 heeft er bij de oversteek voor De Zweede een aanrijding plaatsgevonden. De toedracht is nog niet geheel bekend.
 • 10 april hebben 2 12-jarige meisjes op de Kwinkerlerweg nabij de autobaan een naakte man gezien. Publiek wordt opgeroepen, mocht deze man weer gezien worden, dit te melden bij de wijkagent
 • Er zijn inbraken gemeld uit in aanbouw zijnde woningen aan de Boekelosestraat en de Kwinkelerweg waarbij gereedschappen en bouwmaterialen ontvreemd zijn. Deze melding is ook gedeeld op de facebookpagine.
 • Op 22 april heeft er een burenruzie plaatsgevonden waarbij er met een mes is gestoken. Er zijn beelden van de inbraak, die ter beschikking aan de politie zullen worden gesteld. Er is een arrestatie verricht en het onderzoek loopt nog.

4. Proces herinrichting Boekelosestraat

Rien van Faassen van Stadsdeel West is uitgenodigd door de Dorpsraad om iets te vertellen over het proces hoe de gemeente komt tot wegonderhoudwerkzaamheden en welke stappen er volgen om tot een herinrichtingsplan te komen. Dat doet hij door middel van een Powerpoint Presentatie.
De technische staat van de Boekelosestraat is dermate slecht dat er onderhoud nodig is. Dit zal worden opgepakt in 2019-2020. Inrichtingsaspecten komen aan de orde alsmede de wettelijke kaders, materiaalgebruik, verlichting, de riool- en waterhuishouding. Omwonenden en direct belanghebbenden zullen betrokken worden bij de herinrichting van de Boekelosestraat/Verzetslaan. Daarvoor zal t.z.t. nog een bewonersavond (na de zomer) georganiseerd gaan worden. Waar mogelijk worden tips, suggesties en ideeën van omwonenden meegenomen worden in het ontwerp.

De bezoekers van de openbare vergadering uiten hun zorgen over de snelheid die gereden wordt door het verkeer binnen de 30 km-zone, de overgang op de Boekelosestraat bij de overgang van De Zweede alsmede het vrachtverkeer dat vanuit de Verzetslaan door het dorp gaat. Deze problematiek heeft de aandacht van de dorpsraad en er zal binnenkort nog een overleg over deze zorgen volgen met de vice-voorzitter van de dorpsraad en gemeente.

5. Voortgang Dorpsplan 2020-2030

De “doe-groep”is inmiddels omgedoopt tot de “Droom van Boekel” en komt 1 keer per maand bij elkaar. De thema’s zijn: wonen en leven, verkeer en veiligheid, natuur en milieu, cultuur en sport, voorzieningen en ondernemers. Verwezen wordt naar de site: www.jijenoverijssel.nl
waar meer te lezen is. Er zal nog een wedstrijd georganiseerd worden over het onderwerp: het beste idee voor Boekelo in 2030” Ideeën zijn van harte welkom.


6. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen

Algemeen

geen nieuws

Commissie Fysiek (R.O.M.)

 • BW heeft overleg gehad met de klankbordgroep Rutbeek. De Dorpsraad heeft samen met buurtkring Usselo hun standpunten c.q. daar neergelegd.
 • bestemmingsplan Welenmosweg: Er is nog geen formele terugkoppeling van de gemeente gekomen betreffende de bestemmingsplanwijziging van het Labyrith Der Zinnen. De dorpsraad heeft vragen neergelegd over de invulling van de recreatieve manier van overnachtingen en hoe dit gehandhaafd zal gaan worden.
 • parkeren Windmolenweg: de dorpsraad heeft geadviseerd het parkeerverbod te handhaven zoals het nu is, mede omdat er ook uit het dorp zelf geen verzoek is geweest dit verbod op te heffen.
 • duurzame energie. De commissie heeft een bezoek gebracht aan Dalfsen en dit heeft veel informatie opgeleverd hoe er met regelgeving moet worden omgegaan en zo nodig zal deze opgedane kennis ingezet worden bij het verduurzamen van Boekelo.

Commissie Sociaal

Onderwerp “Eenzaamheid van ouderen” heeft weer de volle aandacht. Boekelo zal hier geen voortrekkersrol in spelen en zal meeliftenmet Enschede omdat dit thema Enschede breed zal worden ingezet.

Dorpsbudget

Er ligt een aanvraag van de BOV maar deze is nog te summier wegens het ontbreken van onderbouwing, zodat aanvraag nog niet behandeld zal worden.

Publiciteit

Vanuit de bezoekers komt de vraag of de oplage verhoogd kan worden. Meestal is het zo dat de boekjes binnen 1 dag al op zijn.

M.F.A.: sportzaal:

het wachten is op de BOSA bijdrage. Het gaat om 400.000,–. Het ministerie zal binnenkort hierop op antwoorden. De fundraising zal in afwachting van de BOSA-bijdrage waarschijnlijk over de vakantie getild worden.

7. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen rondvragen en de vergadering wordt gesloten met dank aan Edith als voorzitter.

 

 

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 19 maart 2019

Afwezig met kennisgeving: Jos Brunink.

Circa 15 belangstellenden aanwezig.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.

Er zijn geen mededelingen.

2. Verslag van de openbare vergadering 15 januari 2018

Zonder wijzigingen vastgesteld, met dank aan Edith Robers.

3. Mededelingen wijkagent

In de afgelopen 2 maanden zijn er de volgende ongewenste zaken gebeurd:

 • Gereedschap gestolen uit een schuur aan de Beckummerstraat.
 • Landbouwhek gestolen aan de Fabelenweg.
 • Fiets gestolen bij de kerk aan de Berckummerstraat.
 • Er waren tassen aangetroffen aan de Verzetslaan, deze zijn terug bij de eigenaar.
 • Binnen de bebouwde kom zijn veel lichtmasten beschadigd

4. Financieel

 • Vaststellen jaarrekening en balans 2018
 • verklaring kascommissie
 • samenstelling kascommissie jaarrekening en balans 2019
 • vaststelling begroting 2019.

De kascommissie heeft de jaarrekening en balans over het boekjaar 2018 gecontroleerd en de kleine opmerkingen zijn meegenomen in de definitieve stukken. De penningmeester wordt décharge verleend voor het gevoerde beleid. Reserve lid Klaas Hessels wordt gevraagd om toe te treden tot de kascommissie en er wordt een nieuw reserve lid gezocht. De begroting voor 2019 wordt vastgesteld.

5. Vervolg Dorpsplan 2020-2030

De informatie van de voorgaande bijeenkomsten is op internet beschikbaar. Deze week is overleg met Ferenc over het vervolg. De geplande bijeenkomst van 26 maart wordt verschoven naar een later tijdstip.

6. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

 • Kruising Haimersweg/Windmolenweg:
  Het oorspronkelijke doel van de harde maatregelen op deze kruising is het verhogen van de veiligheid voor fietsers en schoolgaande kinderen op de Haimersweg door de verbinding van de Haimersweg van en naar de Windmolenweg (richting Enschede) onmogelijk te maken. Aanvullend op de harde maatregelen zijn als proef tijdelijke barriers geplaatst. Met deze opstelling zijn een week lang tellingen gedaan van het oneigenlijke gebruik van deze kruising die laten zien dat er bijna 650 keer foutief gebruik wordt gemaakt van de kruising. Zoals komende vanuit Enschede voorbij de kruising keren op de weg en vervolgens toch de Haimersweg inrijden. Of gewoon de betonnen paaltjes omver rijden. De Dorpsraad vraagt zich af of het op de Haimersweg wel verkeersluwer en veiliger is geworden. Die vraag wordt aan de gemeente voorgelegd. De resultaten zullen worden besproken de Stichting Behoud Twekkelo en we zullen gezamenlijk reageren naar de gemeente.
 • Bushalte Centrum:
  Omdat de route van de buurtbus is gewijzigd, is behoefte aan een halte in het centrum ontstaan. Er zijn veel alternatieven beschouwd en in overleg met de Stichting Buurtbus Boekelo en omwonenden is afgesproken dat een haltebord bij de postbus wordt geplaatst. In 2019 is dit nog op proef, daarna wordt besloten of er ook een verhoogd plateau zal worden aangelegd.
 • Openbare Verlichting:
  Vanuit de Dorpsraad is een brief naar de gemeente gestuurd met een aantal aandachtspunten voor de openbare verlichting, met name in het buitengebied. Samen met de gemeente heeft de Dorpsraad ter plaatse een schouw uitgevoerd van deze aandachtspunten. De Dorpsraad kan instemmen met de bevindingen die leiden tot wijzigingen op twee kruisingen: Badweg-Haaksbergerstraat: de lichtmast wordt gevoed vanuit een zonnepaneel en gedurende de nacht wordt het licht steeds zwakker. Gemeente stelt voor om dit pas mee te nemen bij de algehele reconstructie van de Haaksbergerstraat. Omdat dit nog geruime tijd kan duren is het gewenst om dit op korte termijn te verbeteren. Bij de kruising Badweg-Zoutindustrieweg is te weinig licht op de kruising en zal de lichtmast die bij het spoor staat worden verplaatst. Bij de aanpassingen moet de lichtintensiteit tot een voldoende niveau worden gebracht (conform de normen). Ben Bel maakt nog bezwaar tegen het feit dat op een aantal kruisingen geen verlichting wordt aangebracht. Er wordt wel afgesproken dat de verlichting op doorgaande wegen met veel fietsers nog een keer wordt beschouwd.
 • Duurzame energie
  In aparte sessies wordt onderzocht welke haalbare elementen op relatief korte termijn gerealiseerd zouden kunnen worden, zoals collectieve inkoop van zonnepanelen (met grote aantallen gaan de kosten omlaag). Op 13 maart is gesproken met “Ennatuurlijk” die voornemens zijn om een stoomleiding aan te leggen vanaf Twence naar Grolsch. De temperatuur in de retourleiding is hoog genoeg voor een warmtenet in Boekelo. Binnenkort wordt verder gesproken om de mogelijkheden te bespreken. Bij een warmtenet moeten natuurlijk leidingen in de grond worden gegraven, maar als alles elektrisch wordt zal ook het elektriciteitsnet  verzwaard moeten worden.

Sociaal (R.S.C.J., Senioren e.d)

 • Van de werkgroepen toerisme, wandelpaden en banken
  De commissie Wandelpaden gaat weer aan de slag met opschonen van de paden.
  De houten banken worden in de periode 20-25 vervangen door betonnen banken. Voor deze vervanging zal ook een bijdrage worden gevraagd bij De Koepel en Toerisme.
 • Bookels Holtink
  Vanuit Bookels Hoiting geen nieuws.
 • Natuurlijk Spelen
  Samen met de gemeente is een ronde gemaakt langs de plekken met Natuurlijk Spelen. Bij de Mans worden een paar kleine aanpassingen gedaan om de veiligheid te verhogen en bij de Bleekerij waren geen opmerkingen. Wel wordt daar door de buurt snoeiwerk gedaan.

Dorpsbudget

 • Er zijn twee aanvragen. De Historische Kring voor de ontwikkeling van een nieuwe website. Vanuit verschillende bronnen worden bijdragen gedaan en de dorpsraad gaat unaniem akkoord met een bijdrage van € 907,50.
 • De Stichting Oranje Comité krijgt unaniem een bijdrage van € 750 om het tekort op de begroting voor Koningsdag te dekken.

MFA Fase-3: sportzaal

 • De tekeningen en specificaties van Fase 3 worden nu verder uitgewerkt. In Juni komt de stadsdeelcommissie vergaderen op De Zweede en vóór de zomer wordt het raadsbesluit genomen zodat na de zomer de schop de grond in gaat. Binnenkort start de fundraising actie.

7. Rondvraag en sluiting

 • Edith Robers vraagt hoe het was met Boekelo Doet. Jan ten Elzen geeft aan dat ondanks het slechte weer toch 25-30 vrijwilligers ruim 300 kg zwerfvuil hebben verzameld.
 • Er wordt gevraagd naar de abri aan de Boekelosestraat. Jeroen Verhaak geeft aan dat de Stichting Buurtbus Boekelo en de Dorpsraad wel een gezamenlijk standpunt hebben, maar dat geen overeenstemming is bereikt om de omwonenden. Nu is het aan de gemeente om de knoop door te hakken.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.

Geschreven door Bernd Weijers

 

De volgende openbare vergadering van de Dorpsraad is op dinsdag 14 mei a.s. 20.00 uur De Zweede.

 

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 15 januari 2019

Afwezig met kennisgeving: Bernd Weijers en Bert Bennink, Jan ten Elzen (gemeente) 17 belangstellenden aanwezig.

1. Opening

De voorzitter wenst alle aanwezigen een gelukkig nieuwjaar. De Nieuwjaarsreceptie ´Zout en Nieuw´ op 5 januari in de Buren was een groot succes met meer dan 400 aanwezigen uit Boekelo, Usselo en Twekkelo. Het lijkt dat de sportzaal bij het MFA er gaat komen. Bij punt 5 nadere toelichting.

2. Verslag van de openbare vergadering 20 november 2019

Zonder wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen wijkagent

Er is een auto bekrast in de Dr. Koekstraat. Een huis aan de Beckumerstraat is bekogeld met eieren. Er is illegaal vuurwerk ingenomen en hier en daar wat vuurwerkschade in het dorp. Er spelen voorts enkele burenruzies.

4. Dorpsplan 2020-2030

Op 16 oktober 2018 hielden we de eerste bijeenkomst van het traject dat zal leiden tot een nieuw dorpsplan voor Boekelo. Op 17 januari aanstaande zal de tweede bijeenkomst plaatsvinden. We gaan dan opnieuw in op de betrokkenheid van het dorp, waarna verder invulling wordt gegeven aan de thema’s voor de komende jaren. Tenslotte worden deelnemers uitgenodigd om bij het vervolg te helpen. We zullen dan met diverse groepen Boekeloers in gesprek gaan om hun opvattingen en keuzes te vernemen.
De kernopgave blijft: Als dorp samen willen nadenken over de toekomst van Boekelo. Hoe moet het dorp er op termijn uitzien en waar kunnen we als gemeenschap de komende jaren al mee beginnen of voorbereiden? Samen willen we nadenken over reeds genoemde thema’s, maar natuurlijk is het mogelijk om ook andere thema’s aan te dragen.

We hopen op een grote opkomst; de verwachtingen zijn hoog gespannen.

5. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

 • Advies omgevingsvergunning zoutboring en zouthuisje nabij de Strootmanweg.
  In december heeft de Dorpsraad enkele vertegenwoordigers van Nouryon op bezoek gehad voor een toelichting hierover. Ons was advies gevraagd over de noodzakelijke ontheffing van het bestemmingsplan. De boring maakt deel uit van Ganzebos III. Na de toelichting heeft de Dorpsraad besloten positief te adviseren. Er zijn opmerkingen gemaakt over het omgaan met de natuur en de omgeving rondom de aanleg van leidingen. De Dorpsraad wil graag gevoel krijgen bij wijzigingen in het landschap. De leidingen blijken allemaal door weilanden te lopen maar ons verzoek is om alles zo snel mogelijk in de oude staat terug te brengen.
 • Ontwerp bestemmingsplan Mr. De Wolfstraat 40
  Op de plaats van het huidige gebouw komt een woning. Omdat het geen woonbestemming betrof zijn wij om advies gevraagd. Wij hebben positief geadviseerd.
 • TRMC
  Afgelopen zomer heeft de Dorpsraad een negatief advies uitgebracht aan de gemeente Enschede over een vliegveld voor de modelvliegclub in het buitengebied van Boekelo te realiseren. Dit najaar kwam de vraag opnieuw omdat de gemeente geen andere plek konden vinden. De Dorpsraad heeft in het nieuwe verzoek van de gemeente geen nieuwe argumenten gelezen die zouden kunnen leiden tot een positief advies. Derhalve zal de Dorpsraad opnieuw een negatief advies uitbrengen.
 • Duurzame energie
  Dit komt vanzelfsprekend in het dorpsplan aan de orde. Ondertussen wil de Dorpsraad serieuze stappen zetten op dit vlak. De commissie Fysiek heeft dit voorbereid en werkt verder met als uitgangspunt: de hoeveelheid energie die in Boekelo gebruikt wordt moet in Boekelo worden opgewekt.
 • Verkeerssluis Winterhaarweg
  De situatie was een grote sluis met 3 verkeersborden, eigenlijk alleen voor wandelaars en fietsers. Eind november was de sluis plotseling weg en stonden er paaltjes, waar zelfs een klein autootje langs kon. Hierover was geen enkel overleg gevoerd door de gemeente noch met de bewoners noch met de Dorpsraad. De Dorpsraad heeft een brief gestuurd naar de gemeente met het verzoek binnen 14 dagen de oude situatie te herstellen. Motivatie zou zijn dat de brandweer een bypass nodig had om snel op de snelweg te kunnen komen bij calamiteiten. Schriftelijk is nu toegezegd dat de gemeente met ons in overleg gaat. Wordt vervolgd.
 • Bladkorven
  Wij plaatsen sinds twee jaar bladkorven en investeren daar als Dorpsraad in. Deze worden goed gebruikt maar op de hoek Windmolenweg en Doolhof zijn ook boomstronken en tuinafval in de korven gestort. Daardoor konden we de korven niet meer gratis storten maar betaalden daarvoor ca € 400,00. Als dit nog een keer voorkomt ziet de DR zich genoodzaakt om te stoppen met de bladkorven.
 • Ecoduct Molenveld
  De Dorpsraad heeft afgelopen zomer een brief gestuurd naar de gemeente met vragen over de vergunning. Daarop is nimmer een reactie gekomen. In december heeft eindelijk een gesprek plaatsgevonden. Aan de kant Kwinkelerweg is het werk inmiddels voor 80% klaar; aan de andere kant is het lastiger bij de Haimersweg. Ze verwachten eind 2019 klaar te zijn. Gevraagd is naar de mogelijkheid van een wandelpad over het ecoduct. Daar krijgen we nog antwoord op. We worden nu beter op de hoogte gehouden.

Sociaal (R.S.C.J., Senioren e.d)

 • Van de werkgroepen toerisme, wandelpaden en banken geen nieuws: het is wintertijd.
 • Bookels Holtink komt op 7 februari weer bij elkaar.
 • De werkgroep Kinderboerderij 3.0 is 17 december voor het eerst bijeen geweest. In deze werkgroep participeren ongeveer 15 mensen die zich gezamenlijk inzetten om de haalbaarheid van het opstarten en beheren van de kinderboerderij uit te zoeken. Dit kan zijn door het geven van (juridisch en/of financieel) advies, maar ook is bijvoorbeeld een dierenarts bij betrokken en vertegenwoordigers van zorgorganisaties en de gemeente. Er is veel enthousiasme , vooral m.b.t. het breder opzetten van deze faciliteit met mogelijkheden voor dagbesteding voor ouderen en mogelijk mensen met een beperking. Dit zou ook een gunstige invloed kunnen hebben op de exploitatie(kosten). Er wordt nu geschreven aan een ondernemings/projectplan met hulp van 3 Saxion-studenten.

Dorpsbudget

 • Het budget voor 2018 is volledig gebruikt. We hebben wel een reservering kunnen maken voor MFA fase 3 .
 • Verder is in 2018 nog een bijdrage (€ 1400) geleverd aan een schrobmachine voor de Zweede en hebben we ook een bedrag van € 1400 gedoneerd aan de MBS voor een dak boven de maquette van het Zuiderspoorstation.
 • N.a.v. de aanvraag van Alifa voor een bijdrage voor het project ‘boxercise’ is besloten hiervoor € 625 beschikbaar te stellen. Behalve sport zit hier ook een sociaal vormend aspect aan voor de samenwerking van kinderen groep 7 en 8 van verschillende scholen.
 • Slecht nieuws vanuit de gemeente: Het dorpsbudget 2019 wordt gekort met 30 % . Als er gemeente breed een overschot is wordt dit naar rato verhoogd. Hierover vinden nog gesprekken plaats.

MFA Fase-3: sportzaal

 • Met een kleine slag om de arm lijkt fase 3 er te komen. Het principebesluit is door B&W is genomen en wordt opgenomen in de zomernota. Hopelijk start de bouw na de zomervakantie. Voor de gemeente is het voordeel dat het gymnastieklokaal aan de Diamantstraat nu niet gerenoveerd hoeft te worden. Het gebouw is 47 jaar oud en een energievreter. Renovatie is in verhouding veel duurder dan eigentijds nieuw bouwen. In het MFA zal in de toekomst veel meer activiteit gaan plaats vinden. De bouw kan nu gefinancierd door de bijdrage van de gemeente (i.p.v. renovatie gymlokaal, een lening van de stichting Nijmeijer en een fundraisingactie.

6. Rondvraag en sluiting

 • Nico van der Veen betreurt de situatie van interne vergaderingen. De Dorpsraad is verplicht 6 openbare vergaderingen te houden per jaar en dat doen we ook.
 • Arend Stokkers betreurt dat er over de halte van de buurtbus in de interne vergadering besloten is. Het gaat over de centrum-halte. In ons advies hebben wij gezegd dat er geen specifieke halte is maar dat de bus op iedere plek zou moeten kunnen stoppen. Het is dan een uitstapzone. Ton Taselaar zegt dat een uitstaphalte een verhoogd perronnetje voor mensen die slecht ter been zijn wenselijk is. Naar onze mening is dat in het centrum vanwege de verkeerssituatie niet haalbaar.
 • Kas de Vries merkt op dat de Dorpsraad wellicht moet nagaan over welke onderwerpen we in de interne en welke in de openbare vergaderingen we besluiten nemen.
 • Door betrokken bewoners Boekelosestraat bij de halte t.o. het Bleekerijplein worden enkele vragen gesteld over de bushalte en de te plaatsen abri. Zij vinden dat een abri op die plek de verkeersveiligheid niet ten goede komt voor schoolgaande, lopende en fietsende kinderen. E.e.a. is veroorzaakt door de wijziging van de busroute. De halte Windmolenweg is vervallen. Deze wijziging heeft geleid tot andere uit- en instaphaltes. Er is getracht een plek te kiezen voor de abri die het uitzicht voor de bewoners zo min mogelijk beperkt. Er is niet goed gecommuniceerd vooraf door Keolis en gemeente over de consequenties van de wijzigingen van de busroute (N.B. Over de wijzigingen zelf is door de Buurtbusvereniging gecommuniceerd in Boeke-loos juni en september2018) . De bal ligt nu weer bij de gemeente, die moet toestemming vragen aan de MBS omdat het geadviseerde stukje grond eigendom van de MBS is.
 • Fleur ter Kuile: de inrit Badweg vanuit de Haaksbergerstraat is slecht zichtbaar. Daar wordt door de Dorpsraad al enkele maanden aan gewerkt. Wordt in februari nader onderzocht/ervaren en is er een vervolg overleg met de gemeente. Met de afwaardering van de oude N18 zal er in elk geval een plateau komen en goede verlichting.

 

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 20 november 2018

1. Opening

De openbare vergadering van de Dorpsraad 2018-2022 wordt om 20.00 uur door Kas de Vries (vice-voorzitter) geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn 8 leden van de Dorpsraad (Jos Brunink, Bert Bennink en Jeroen Verhaak zijn afwezig), 8 belangstellenden, wijkagent Wilfried Bossink en Jan ten Elzen namens de gemeente (Stadsdeelbeheer-West).

MEDEDELINGEN

 • Janny Joosten heeft zich sinds oktober teruggetrokken uit de Dorpsraad. De volgende op de lijst, Bert Bennink, is voor haar in de plaats gekomen.
 • Susanne Harperink meldt dat ze per 1 januari 2019 stopt met de Dorpsraad. De combinatie werk, gezin, Dorpsraad en haar activiteiten voor Boeke-loos is teveel. Bernd Weijers (volgende op de lijst) is benaderd om haar plaats in te nemen. Hij heeft het in beraad.
 • Het penningmeesterschap wordt per 1 januari 2019 overgedragen van Jos Brunink aan Ben Bel.

2. Verslag van de openbare vergadering 18 september 2018

Het verslag van de op 18 september jl. gehouden Dorpsraadvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. In- en uitgaande post

Er is geen postlijst.

4. Mededelingen wijkagent

De Military, Oude Voertuigendag en de intocht van Sinterklaas zijn goed verlopen. Wel zijn er andere zaken voorgevallen:

 • Er is gereedschap gestolen in het buitengebied.
 • Op 5 en 13 oktober zijn er bij De Zweede in totaal 3 fietsen gestolen.
 • Er is ingebroken bij de tennisclub.
 • Bij woningen aan de Windmolenweg gaf iemand zich valselijk uit als medewerker van Essent.
 • Aan de Joosinkesweg was diefstal van lood.
 • Er is een aantal nepbrieven van incassobureaus rondgegaan, let erop dat u daar niet intrapt.
 • Op 7 november was er overlast van jongeren met vuurwerk bij De Mans.
 • Een mevrouw is voor € 8300,- opgelicht met de verkoop van pannensets aan de deur.
 • Op 10 november was er een diefstal aan de Kwinkelerweg.
 • Er is een trailer met grondstoffen voor het fabriceren van drugs aangetroffen aan de Beldershoekweg.
 • Op 15 november is er een aanhouding verricht aan de Boekelose Stoombleekerij. Dit had te maken met drugs.

Er zijn veel oplichters actief, ook in Boekelo. Wees daar bedacht op.
Ben Schoppert meldt nog dat er een klaphek verdwenen is bij De Mans. Als iemand iets gezien heeft, dan graag melden.

5. Vervolg Dorpsplan 2020-2030

Op 16 oktober jl. was de eerste brainstormavond

voor het Dorpsplan 2020-2030. We hebben hiervoor een tweede bijeenkomst gepland op 18 december. De mensen die 16 oktober aanwezig waren krijgen nog de documenten van die avond. Dit is iets vertraagd door een probleem met het e-mailbestand.
Edith Robers meldt dat we graag ook mensen betrekken die normaal gesproken niet bij de Dorpsraadvergaderingen aanwezig zijn. Dit kan door de mensen die 16 oktober aanwezig waren allemaal 2 of 3 mensen mee te laten nemen uit een doelgroep die normaliter niet naar de Dorpsraadvergaderingen komen. Maar ook willen we graag bijeenkomsten organiseren op bijvoorbeeld de scholen, bij De Mans, met de mensen die al hun hele leven hier wonen, om een zo breed mogelijke groep inwoners te betrekken.

6. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen

Algemeen (Kas de Vries)

Nieuwjaarsbijeenkomst 5 anuari 2019: de Boekelose verenigingen organiseren samen met de BOV en de Dorpsraad een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst “Zout en nieuw” voor alle inwoners van Boekelo, Usselo en Twekkelo. Een grote opkomst wordt verwacht bij Eetcafé De Buren met muziek, cabaret en meer. Arend Stokkers vraagt hoe het zit met de kosten. De verenigingen, BOV en Dorpsraad betalen de organisatie, de consumpties zijn voor eigen rekening.

Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu, Kas de Vries]

 • Bladkorven zijn geplaatst en blijven staan tot half december.
 • Verkeersbarriers Windmolenweg zijn geplaatst om te voorkomen dat verkeer daar draait om alsnog de Haimersweg in te rijden. Dit is vooralsnog een tijdelijke oplossing tot 1 april 2019. Op basis van de ervaringen dan bekijken wat we moeten doen.
 • Klankbordgroep Rutbekerveld — Er is schot gekomen in het verondiepen, maar er wordt niet zoveel verondiept als in eerste instantie aangegeven. Dit heeft als nadeel dat het natuurgebied dat zou ontstaan kleiner wordt dan gepland. Verkeersintensiteit van de vrachtwagens met zand is toegenomen, maar de omwonenden die het dichtstbij wonen hebben er minder last van dan gedacht.
 • Abri bushalte Boekelosestraat/Bleekerijplein —  er is een wens om hier een abri te plaatsen, maar deze kan niet bij de bushalte geplaatst worden. Er wordt nu gekeken of er dichter bij de dorpskern een betere plek is (hoek Boekelosestraat / Dirk Papestraat). Ben Bel licht het plan toe vanuit de Vereniging Buurtbus Boekelo en Karin Nijhof is aanwezig namens de bewoners van de huizen waar de abri vlakbij zou moeten komen te staan. Zij zijn hier niet blij mee: het is niet mooi voor het aanzicht en uitzicht, mensen moeten alsnog lopen vanuit de abri naar de bushalte, geeft dit geen verkeersbelemmering? In het verleden is ook aan de bewoners beloofd dat er geen abri komt direct bij de halte. We zijn het erover eens dat de plek eigenlijk niet goed is voor een abri, maar je wilt de mensen die moeten wachten ook iets bieden. Arend Stokkers geeft aan dat er veel gebruik gemaakt wordt van die halte (zo’n 2000 instappers per jaar). Ton Taselaar oppert of we geen uitgeklede abri kunnen plaatsen met dunne stijlen, zonder posters en licht, die zo min mogelijk opvalt. De Dorpsraad zal aan de gemeente als advies geven dat de bushalte op dezelfde plek moet blijven en er een abri mag komen richting de Dirk Papestraat met als voorwaarde dat de abri qua design zo min mogelijk zichtbaar is.
 • Verlichting buitengebied — de gemeente verzamelt input van omwonenden of er nog lampen weer aangezet / uitgezet moeten worden en speelt dat door aan Dinniq (de uitvoerder).
 • Energievisie Enschede —  19 november is de Nota Reikwijdte en Detailniveau Energievisie Enschede in de stedelijke commissie geweest. Er zijn veel zienswijzen op ingediend (ook door de Dorpsraad). Op basis daarvan is de nota aangepast. Kas de Vries heeft in de vergadering nogmaals aangegeven dat we geen windmolens in het buitengebied van Enschede willen en al helemaal niet rondom Boekelo.
 • Strooiroute — De nieuwe busroute wordt vanaf 9 december ook gestrooid.

Sociaal (Edith Robers)

 • Bookels Höltink — Begin november is er weer overleg geweest van Bookels Höltink, het platform om zaken op het gebied van welzijn in Boekelo te delen en elkaar daarin te vinden. Er is nu ook een jongerenwerker van Alifa aangesloten. Het plan is dat deze na schooltijd ‘boksercise’-trainingen gaat aanbieden op de basisscholen. De Dorpsraad wil nog meer aansluiting zoeken bij de scholen.
 • Kinderboerderij — Er is een werkgroep opgericht om een plan van aanpak te maken. We willen ook graag een zorgpartner aansluiten voor dagbesteding.
 • Commissie banken en wandelpaden — Er zijn twee nieuwe banken geplaatst. Aan de Badweg/Teesinkweg bij de waterbak en op het Marcelinusplein. Ben Schoppert meldt dat er twee oude banken zijn verwijderd die worden hergebruikt als fietsfuik voor het bospaadje naast het Sikkepad tegen mountainbikers en crossers.

Dorpsbudget (Kas de Vries)

 • De Mans heeft 350 euro gekregen voor de aanschaf van een vlaggenmast met kerstboomverlichting.

Publiciteit (Susanne Harperink)

 • Zowel de Dorpsraad als redactie van Boeke-loos plaatsen nu op de Facebook-pagina @DorpBoekelo en dat gaat erg goed. Er wordt goede content geplaatst en er zijn veel nieuwe volgers en unieke bezoekers.

MFA (Ben ter Stal)

 • 27 november wordt het voorstel voor M.F.A. fase 3 in de B&W-vergadering behandeld. In Stadsdeelcommissie West staat het niet op de agenda. Daar gaan we nog inspreken zodat hopelijk dit jaar nog een beslissing genomen wordt. Het ziet er positief uit.

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel)

 • Naast de klankbordgroep was er nog een kleinere groep met omwonenden die regulier overleg hadden met Grolsch. Dit overleg is opgeheven. Grolsch stelt een stuk terrein aan de Winterhaarweg beschikbaar om eventueel een windmolen te plaatsen. Ook omdat zij als bedrijf (zoveel mogelijk) energieneutraal willen zijn.

10. Rondvraag en sluiting

Geen punten voor de rondvraag.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur.

Geschreven door Susanne Harperink

 


Volgende bijeenkomsten

 • Volgende interne vergaderingen 11 december en 8 januari om 20.00 uur
 • Tweede avond voor het Dorpsplan 2020-2030 18 december om 20.00 uur
 • Volgende spreekuren op 18 december en 15 januari van 19.00-19.30 uur
 • Volgende openbare Dorpsraadvergadering 15 januari om 20.00 uur
Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 19 juni 2018

1. Opening

De openbare vergadering van de Dorpsraad 2018-2022 wordt om 20.00 uur door Jeroen Verhaak (voorzitter) geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn 10 leden van de Dorpsraad (Kas de Vries is afwezig), 7 belangstellenden en wijkagent Wilfried Bossink. Namens de gemeente is Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) aanwezig. Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) kon niet aanwezig zijn. 

Voorafgaand aan de Dorpsraadvergadering is er een spreekuur geweest. Nico van der Veen was benieuwd naar de brief van de Dorpsraad aan de gemeente met betrekking tot het negatief advies voor een vliegveld aan de Badweg voor de Twentse Radio Modelvliegtuigclub (TRMC). Ook wilde hij wat meer uitleg over waarom er minder openbare Dorpsraadvergaderingen zijn. Gerard Huiberts kwam melden dat hij op meerdere plekken in het dorp de ‘Japanse Duizendknoop’ heeft gesignaleerd. Dit is een zeer vervelende woekerplant die moeilijk uit te roeien is. Wij gaan de plekken doorgeven aan de gemeente. Nico Bolhuis geeft aan dat de gemeente bekend is met het probleem en probeert deze plant zoveel mogelijk binnen de perken te houden. 

2. Verslag van de openbare vergadering 17 april 2018

Het verslag van de op 17 april jl. gehouden Dorpsraadvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Jeroen meldt dat er over de geleiders die wellicht geplaatst zullen worden op de kruising Windmolenweg – Haimersweg contact gezocht is met de verkeerskundige van de gemeente om te horen wat de stand van zaken is. Daarop is nog geen reactie gekomen. Met betrekking tot verlichting op het viaduct aan de Badweg/N18 meldt Nico Bolhuis dat dit actiepunt bij de juiste persoon terechtgekomen is en dat die ermee bezig is. Nico geeft ook aan dat de buslijnen op elkaar afgestemd worden. Men is hiermee bezig. 

3. In- en uitgaande post

Inkomende post: Er is een e-mail binnengekomen dat de Huis aan Huis in (een deel van) Boekelo de laatste tijd niet bezorgd is. Jeroen toetst dit bij de aanwezigen die dit beamen. De Dorpsraad gaat hierover een brief sturen naar de verspreiders van Huis aan Huis. 

4. Mededelingen wijkagent

 Vanuit De Berke was gevraagd of Wilfried Bossink ook daar een spreekuur wilde houden. Dit heeft Wilfried een aantal keren gedaan als pilot. Omdat hier geen animo voor was is besloten hiermee niet verder te gaan.

 • In de nacht van 19 op 20 mei zijn er vernielingen aan de Beckumerstraat geweest. Op 25 mei waren er jongeren in het dorp die vervelend gedrag vertoonden. Daarom is extra toezicht gehouden. In juni zijn er geen incidenten geweest en het lijkt nu weer rustig.
 • In mei zijn er leidingen uit huisjes gehaald aan de Landsteinerlaan, wat wateroverlast heeft veroorzaakt. Ook zijn er wat ruiten ingegooid.
 • Snelheid: de laatste tijd is er gelaserd op de Beckumerstraat en Kwinkelerweg, waar het meeviel qua snelheid. Wellicht is er op verkeerde tijdstippen gecontroleerd. Wilfried gaat binnenkort weer laseren, op andere tijdstippen. 

5. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen

Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

(Jeroen Verhaak en Gerard Roossink)

 •  Over de drempel Boekelosestraat – Bleekerij zijn klachten binnengekomen bij de Dorpsraad. Daarop hebben wij de gemeente geadviseerd om een zebrapad aan te leggen of iets te doen in de trant van het plaatsen van strepen op het wegdek. De gemeente heeft aangegeven er niets aan te gaan doen.
 • Haaksbergerstraat na afwaardering van de N18: Gerard geeft aan naar de informatieavond te zijn geweest. De weg wordt 5 meter breed met watergootjes aan beide kanten en elke 400 meter een drempel. De snelheid in Usselo wordt 30 km/u, zonder stoplichten. We zijn bang voor onveilige situaties. Gerard geeft aan dat er nog veel verkeer gebruikmaakt van de oude N18. Ook zijn er veel problemen met de afwatering, wat gemeld is bij Rijkswaterstaat. Tot nu toe wordt er niets mee gedaan. Het gevoel leeft dat Rijkswaterstaat dit soort issues doorschuift naar de gemeente bij de overname. Nico Bolhuis geeft aan dat hij de projectleider bij de gemeente hierop gaat attenderen. De overdracht is van 1 mei dit jaar verplaatst naar 1 oktober, maar er zijn geluiden dat het zelfs naar 1 januari 2019 of nog later opgeschoven wordt.
 • De Verondieping van het Rutbekerveld gaat heel hard nu. Er wordt af en aangereden met zandwagens.
 • De Dorpsraad is op dit moment bezig met een schouw van de straten in Boekelo. Dit om de gemeente aan te geven waar reparatiewerkzaamheden en dergelijke nodig zijn. 

Sociaal

(Edith Robers)

 •  Project eenzaamheid onder ouderen: er zijn 400 kwetsbare ouderen in Boekelo, waarvan bij 125 de situatie echt problematisch is qua eenzaamheid of verwaarlozing. De zorgverleners (bijvoorbeeld de praktijkondersteuners van de huisartsen) hebben het wel in beeld, maar mogen in verband met de privacywetgeving niet zomaar aan de projectgroep doorgeven welke mensen dit zijn. Zij moeten dus eerst aan deze mensen vragen of ze iets van ondersteuning of hulp vanuit het project willen. Men wil de vitale 65+ers uit het dorp betrekken om iets te doen met de eenzame ouderen. In de Dorpsraadvergadering van september zal Femke van Eijzeren (projectleider vanuit Livio) dit project, met de naam ‘Komt d’r in’, toelichten.
 • Kinderboerderij: De commissie sociaal wil graag iets concreets opleveren in deze zittingsperiode en daarom proberen een kinderboerderij te realiseren in Boekelo. Dit is nog in een erg pril stadium (welke locaties zijn geschikt, wat is er nodig, etcetera). Zijn er suggesties of tips, dan graag melden bij de Dorpsraad.
 • Werkgroep banken: in het voorjaar zijn er 3 nieuwe banken geplaatst en er is nog een aantal op voorraad. Er is nu 1 aanvraag binnen om een bank te plaatsen voor Momentum. We gaan nieuwe banken plaatsen met minimaal 3 tegelijk (in maart 2019 is de verwachte volgende uitlevering). Suggesties voor banken zijn welkom bij de Dorpsaad. Let op: de banken mogen alleen op grond van de gemeente geplaatst worden, dus niet op grond van Landschap Overijssel of iets dergelijks. 

Dorpsbudget

(Jeroen Verhaak)

 • Gehonoreerd is 1500 euro ten behoeve van M.F.A. fase 3 (sportzaal). Er is 10.000 euro benodigd om verder te gaan met een eerste uitwerking van de plannen met de architect en meerdere partijen is gevraagd om iets bij te dragen. De Dorpsraad heeft de Werkgroep M.F.A. verzocht om de gymnastiekvereniging een hogere bijdrage te vragen, aangezien deze een groot belang heeft bij de eventueel te realiseren sportzaal. 

Klankbordgroep Grolsch

(Ben Bel)

 • Ben en Kas zijn naar de klankbordgroep Grolsch geweest. Ben geeft aan dat het vooral informatieve bijeenkomsten betreft en ze daar geen inspraak hebben. Jeroen geeft aan dat we toch ook wel wat meer overleg willen op beleidsmatig niveau (bijvoorbeeld over de plannen van Grolsch met betrekking tot duurzaamheid). Naast de Klankbordgroep is er ook een overleg met de directe buren van Grolsch. Henk Afink (belangstellende en deelnemer van het overleg met de buren) geeft aan dat het belangrijk is dat we in de gaten houden of er in beide overleggen hetzelfde wordt gezegd. Laten we elkaar vooral goed informeren hierover. 

MFA

(Ben ter Stal)

 • Deze maand gaat het advies met betrekking tot M.F.A. fase 3 (sportzaal) naar de gemeente. De werkgroep heeft de architect een voorzichtige opdracht gegeven om met het ontwerp te beginnen, daarvoor is onder andere de 10.000 euro benodigd. Op dit moment worden alle cijfers met betrekking tot de investering en exploitatie gecheckt. Daarna kunnen alle stukken naar het College van B&W. We moeten eerst wachten op een nieuw college voor er een al dan niet akkoord gegeven kan worden. Als we meer weten vanuit de gemeente en wat eerste ontwerpen hebben, willen we dit presenteren aan een groter gremium, bijvoorbeeld in de Dorpsraadvergadering van september. Maar we willen wel eerst afwachten of de geluiden positief zijn. 

7. Rondvraag en sluiting

 • Ben Bel meldt over het Marcellinuscomplexplein dat de opdracht voor een herinrichting moet komen vanuit de 4 initiatiefnemers. Die zijn bezig met een projectplan hiervoor.
 • Ben ter Stal geeft aan dat we in het najaar willen beginnen met het opstellen van een Dorpsplan 2020-2030. Met onderwerpen zoals bijvoorbeeld de wenselijkheid van verdere woningbouw in Boekelo.
 • Fleur ter Kuile (belangstellende) verifieert wat nu precies de stand van zaken is met betrekking tot het vliegveld voor de TRMC, omdat ze in ‘Rondje Usselo’ heeft gelezen dat de Buurtkring Usselo een positief advies heeft gegeven voor een proefperiode van een jaar en de Dorpsraad een negatief advies. Dat klopt, het is nu aan de gemeente om hierover te beslissen.
 • Henk Afink (belangstellende) stelt vragen aan de Dorpsraad of het oordeel dat verstoring van het groene buitengebied moet worden voorkomen alleen geldt voor het werkgebied van de Dorpsraad of ook daarbuiten. Janny Joosten geeft aan dat de Dorpsraad geen zeggenschap heeft over gebieden buiten het werkgebied. Jeroen geeft aan dat erover zaken die zowel Boekelo als buurtgebieden aangaan altijd goed overleg is tussen betrokken partijen, zoals bijvoorbeeld de Dorpsraad en de Buurtkring Usselo. Henk Afink heeft nog meer vragen die dit punt aangaan, waarop de voorzitter aangeeft dat dit teveel vragen zijn om in een rondvraag te behandelen. De Dorpsraad neemt de vragen aan (die al door Henk Afink op papier waren gezet) en komt hierop terug.
 • Monique Visser-Tijhof (belangstellende) heeft gereageerd op de Facebook-post over de snelheid in Boekelo en hierop een reactie gekregen namens de Dorpsraad. Ze geeft aan graag te willen weten wie er namens de Dorpsraad heeft gereageerd op haar post en ze adviseert om hier een naam bij te zetten. Omdat de post is geplaatst vanuit de redactie van Boeke-loos beantwoordt Susanne Harperink haar vraag. Zij geeft aan het eens te zijn met het advies en dit te gaan bespreken in de redactie van Boeke-loos. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 uur.

Geschreven door Susanne Harperink

 

Vastgesteld op 17 april 2018.

 

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 17 april 2018

1. Opening

De eerste openbare vergadering van de Dorpsraad 2018-2022 wordt om 20.00 uur door Jeroen Verhaak (voorzitter) geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn de 11 leden van de Dorpsraad en 11 belangstellenden, Roelant Lawerman namens de Verkiezingscommissie en de gemeentelijke vertegenwoordigers Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) en Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West).

Alle aanwezigen nemen 1 minuut stilte in acht ter nagedachtenis aan Harry Stam, die op 16 april jl. op 73-jarige leeftijd is overleden. Harry was van 1982-1994 lid van de Dorpsraad en heeft veel gedaan voor Boeke-loos. We wensen zijn vrouw Toos, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

2. EVALUATIE DORPSRAADVERKIEZINGEN

Voorzitter van de Verkiezingscommissie Roelant Lawerman heeft een verslag aangeleverd bij de Dorpsraad over het verloop van de verkiezingen. Hij benoemt de belangrijkste punten: de verkiezingen zijn technisch goed verlopen. Dank voor de zitters bij de stembureaus en de tellers, gemeente en redactie van Boeke-loos voor de medewerking. Ook dit jaar was het weer moeilijk om kandidaten te krijgen. Misschien is het een idee om naar minder leden te gaan zodat we meer echte verkiezingen hebben. Mensen zouden graag foto’s van de kandidaten in de stemhokjes zien om makkelijker een keuze te kunnen maken. Tenslotte adviseert de Verkiezingscommissie de Dorpsraad om te kijken naar het werkgebied: is het nodig dat je in Usselo een stemlokaal hebt voor de Dorpsraad van Boekelo? Kunnen de circa 80 stemmers uit Usselo, ook hun stem uitbrengen in een van de twee stemlokalen in Boekelo? De Dorpsraad zal zich buigen over de aanbevelingen.

3. Verslag van de openbare vergadering 20 maart 2018

Het verslag van de op 20 maart jl. gehouden Dorpsraadvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Ben Bel merkt op dat hij met betrekking tot het Marcellinuscomplexplein details mist. We laten dit punt terugkomen bij punt 6 van de agenda (nieuws uit de Commissie Fysiek). Nico Bolhuis heeft het actiepunt met betrekking tot Camping Buytenplaets opgepakt en komt hier de volgende Dorpsraadvergadering op terug.

4. In- en uitgaande post

Over de post zijn geen opmerkingen.

5. Mededelingen wijkagent

Omdat Wilfried Bossink niet zelf aanwezig kan zijn bij de vergadering heeft hij de voorzitter van de Dorpsraad de belangrijkste punten doorgegeven.

 • Een man die zich uitgaf voor iemand van de gemeente is bij een woning aan de Mr. De Wolffstraat binnengekomen en heeft daar een portemonnee met geld weggenomen.
 • Op 24 maart zijn twee jongens aangehouden voor graffiti spuiten (o.a. bij beide scholen). Er is contact geweest met de ouders en de jongens gaan zelf de graffiti verwijderen.
 • In de nacht van 8 op 9 april is geprobeerd met een aanhangwagen een deel van het terras van Hotel Bad Boekelo weg te nemen.
 • Tijdens een snelheidscontrole in de 60 km/u zone aan de Windmolenweg zijn meerdere bekeuringen uitgedeeld aan automobilisten die behoorlijk te hard reden.

6. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen

Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

Kas de Vries meldt dat:

 • Overleg geweest met Stawel over Duurzame energie. Stawel heeft veel ervaring met duurzame energie in het buitengebied, waar we voor Boekelo van kunnen leren.
 • Overleg geweest met een verkeerskundige van de gemeente Enschede over de verkeerssituatie op de kruising Windmolenweg – Haimersweg. De gemeente gaat proberen het voor fietsers veiliger te maken door op de strook tussen de fietspaden geleiders te plaatsen. Tegen het keren bij de Winterhaarweg en Molenveld kunnen we helaas weinig doen. We blijven in gesprek met de verkeerskundige.
 • Kas de Vries praat ons bij over hoe de Haaksbergerstraat eruit komt te zien na afwaardering van de N18. Binnenkort wordt er een inloopavond georganiseerd door de gemeente. Vertegenwoordiger van de Buurtbus vraagt de Dorpsraad pro-actief in gesprek te gaan met gemeente over de bushaltes en het qua vertrektijden koppelen van buslijnen. Nico Bolhuis gaat kijken waar dit op de gemeentelijke agenda staat.
 • De Dorpsraad wil graag afstemming met afdeling onderhoud van gemeente Enschede over het onderhoud openbaar groen in Boekelo. Nico Bolhuis pakt dit op.
 • Akzo Nobel heeft bij Molenveld aangeplant. Dit stukje bovengronds ziet er nu weer netjes uit.
 •  Commissie gaat samen met Klankbordgroep Goorseveld voortgang van de verondieping van het Rutbekerveld / Goorseveld beoordelen.
 • M.b.t. de vervanging van de verlichting in het buitengebiedpleit de Dorpsraad ervoor om verlichting pas uit te zetten als de bewoners aldaar actief aangeven dat te willen. Nico Bolhuis initieert een overleg met het bedrijf dat bezig is met de verlichting. Jan ten Elzen zal bij de verantwoordelijke voor de N18 aankaarten of er op de brug bij de Badweg verlichting geplaatst kan worden. – De Dorpsraad gaat een schouw doen van de bestratingin Boekelo en het buitengebied.
 • Bernd Weijers is gevraagd zich te blijven bemoeien met infrastructurele zaken.
 • De Dorpsraad bespreekt de fondsenwerving m.b.t. het Marcellinuscomplexplein op een ander moment.

Algemeen

Jeroen Verhaak:

 • De Dorpsraad houdt nog eens in de twee maanden een openbare vergadering in plaats van iedere maand.
 • Wel is er een maandelijks spreekuur met 2 Dorpsraadleden iedere 3edinsdag van de maand van 19.00 – 19.30 uur in M.F.A. De Zweede.
 • De Dorpsraad gaat een Dorpsplan 2020-2030 opstellen.

Sociaal

Edith Robers:

 • Deze commissie is een combinatie van de ‘oude’ R.S.C.J. en alles dat met zorg en ouderen te maken heeft.
 • De Werkgroep Toerisme, BOV en Dorpsraad gaan in zee met Twente Marketing om diverse promotiemiddelen voor Boekelo te ontwikkelen.
 • Vanuit de Werkgroep banken wordt gemeld dat er 3 nieuwe banken geplaatst worden.
 • Ben Bel (Bookels Höltink) meldt dat het plan ‘Eenzaamheid in Boekelo’ klaar is en binnenkort gepresenteerd wordt.

Dorpsbudget

Kas de Vries 

 • Gehonoreerd wordt de aanvraag van 700 euro (excl. btw) voor de ontwikkeling van promotiemiddelen voor Boekelo door Twente Marketing.

Publiciteit

 Jeroen Verhaak

 • De vernieuwde site Boekelo.infois een hele vooruitgang.
 • Binnenkort volgt overleg over de Facebook-pagina van de Dorpsraad en Boeke-loos.

MFA

Ben ter Stal

Er zijn nog twee gesprekken met de gemeente voor de haalbaarheidsstudie M.F.A. Begin mei moet het advies klaar zijn voor het College van B&W.

 

7. Rondvraag en sluiting

 • Ben Bel stuurt de stukken t.b.v. het overleg over het Marcellinuscomplexplein rond.
 • Nico van der Veen vraagt wanneer er in de openbare vergadering weer wordt gesproken over het vliegveld voor de Twentse Radio Modelvliegtuigclub. Dit is nog niet bekend.
 • Jan ten Elzen meldt dat iemand in een boom aan de Windmolenweg een gat heeft geboord en daar zuur in heeft gedaan, waardoor de boom doodgaat. Dit is in Enschede al vaker gebeurd. Ook meldt hij dat er opdracht is gegeven voor onderzoek naar de staat van de lindenbomen tussen de Mr. De Wolffstraat en Momentum.
 • Henk Afink geeft een compliment voor de manier waarop de handhaving bij een feest bij De Zweede onlangs is verlopen.
 • Gonny ten Veen bedankt Jan ten Elzen voor het terugplaatsen van de banken op het Schierbeekplein. Ze zijn erg mooi opgeknapt.

De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur.

Geschreven door Susanne Harperink

 

Vastgesteld op 17 april 2018.