Verslagen vergaderingen dorpsraad

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 20 maart 2018

1. Opening

De laatste openbare vergadering van Dorpsraad 2014/2018 wordt om 20:00 uur door Jeroen Verhaak – voorzitter – geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn de 12 leden van de Dorpsraad en 30 belangstellenden, waaronder kandidaat-Dorpsraadleden, de Verkiezingscommissie, een delegatie van de Twentse Radio Modelvliegtuigclub en de “ambtelijke vertegenwoordigers” Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Wilfried Bossink (wijkagent).

2.VLIEGVELD TRMc.

In afwijking van de gepubliceerde agenda gaan we eerst aan de slag met het (ROM-) punt “Advies vliegveld Twentse Radio Modelvliegtuigclub”. Jeroen Verhaak leidt dit onderwerp in, hij wordt hierin bijgestaan door de (waarnemend) voorzitter van de TRMc. Er ontstaat een “levendige” gedachtewisseling tussen TRMc-vertegenwoordigers, Dorpsraadleden en een aantal omwonenden van het beoogde vliegveldaan de Badweg. Om een lang verhaal kort te maken: de door de gemeente aan ons gevraagde adviesaanvraag zal in één van de komende  Dorpsraadvergaderingen opnieuw aan de orde komen.

3.Verslag van de openbare vergadering 20 februari 2018

Het Verslag van de op 20 februari jl. gehouden openbare vergadering van de Dorpsraad wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding hiervan zegt Gonny ten Veen dat de banken van het Schierbeekplein intussen door Stadsdeelbeheer-West verwijderd zijn voor een opknapbeurt en dat zij in het vervolg door omwonenden onderhouden zullen worden. Hiervoor levert Stadsdeelbeheer-West de benodigde materialen.

4. In- en uitgaande post

Opgemerkt wordt dat de Dorpsraadleden op korte termijn het “Erkenningsdocument” (De brief waarin de Gemeente Enschede de Dorpsraad opnieuw erkent als officieel wijkorgaan.) zullen ontvangen. Na gedegen juridisch advies te hebben ingewonnen zullen we de afzender van het schrijven waarin hij van de Dorpsraad een financiële tegoedkoming eist vanwege het ter tafel brengen van een vermeende leugen met betrekking tot de eiser door een lid van de Dorpsraad in een openbare vergadering van die raad, laten weten zijn schrijven voor kennisgeving te hebben aangenomen.

5. Mededelingen wijkagent

Wilfried Bossink.

 • Diefstal fiets bij supermarkt.
 • Illegale autokofferbakverkoop van gereedschap.
 • Op 6 maart opmerkelijke activiteiten van onbekend persoon aan Windmolenweg gesignaleerd (“Let op je eigendommen!”). – Snelheidsmetingen gedaan op Boekelosestraat. Er is deze keer nog niet beboet, overtreders zijn bekend, zullen door politie worden aangesproken.
 • Belangstellende wijst op mogelijke illegale camerabewaking aan Ganzebosweg. Politie zoekt dat uit.

 

6. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

Kas de Vries meldt dat:

 • Bestemmingsplan Twekkelerhof aan de Haimersweg in Twekkelo (Landgoed Het Stroot) is mede door onze inspanningen (vooralsnog) in de ijskast gezet. Wordt vervolgd.
 • Binnenkort is er (opnieuw) een gesprek met een verkeersdeskundige van de Gemeente Enschede en leden van de Dorpsraad over de problematische verkeerssituatie op de kruising Windmolenweg enHaimersweg.
 • Eind deze maand is er overleg tussen “Stawel” en Dorpsraad over Duurzame energie-aanpak.
 • Verlichting buitengebied. Bart Stokkers praat ons bij over dit onderwerp. Besloten wordt hierover een brief richting gemeente te lanceren. Nico Bolhuis zoekt uit waarom de Dorpsraad niet om advies gevraagd is over dit dossier.
 • Toerisme. Er was voor dit onderwerp een werkgroep actief. Deze heeft kortgeleden een voorstel gepubliceerd. Werkgroep, BOV en Dorpsraad hebben binnenkort overleg over deze tekst.
 • Marcellinuscomplex plein. Hoewel dit geen Dorpsraadactiviteit is geven we Ben Bel de gelegenheid om te melden dat de fondsenwerving ten behoeve van een renovatie van dit plein van start is gegaan.
 • Camping Buitenplaats. Bart Stokkers spreekt zijn bevreemding uit over het feit dat het gemeentelijk beleid ten aanzien van permanente bewoning op deze camping zwalkt. Nico Bolhuis komt terug op dit onderwerp. Eigenaresse van camping (aanwezig als belangstellende) zegt dat zij hierover in gesprek wil met Dorpsraad.

Publiciteit

Jeroen Verhaak. De Dorpsraad-site Boekelo.info is grondig gerenoveerd.

Ouderencommissie / Bookels Höltink

Ben Bel. Het plan van aanpak “Eenzaamheid in Boekelo.” verschijnt volgens de initiatiefnemers binnenkort.

MFA

Ben ter Stal. Officieel onderzoek naar haalbaarheid realisatie 3efase (Spelzaal) is van start gegaan.

 

Dorpsbudget

Kas de Vries. Gehonoreerd zijn de aanvragen:

 • voor de organisatie van de Palmpasenoptocht (400 euro),
 • onder een zeker voorbehoud die voor de aanschaf van vlaggenmasten ten behoeve van een aantal verenigingen (1155 euro) en die van het Oranjecomité voor de organisatie van de Oranjefeesten (1000 euro).
 • Enkele aanvragen “hangen” nog.

7. Voorstellen van de kandidaat-dorpsraadsleden.

Hierna krijgen alle (14) kandidaten voor de Dorpsraadverkiezingen op 21 maart a.s. de gelegenheid zich voor te stellen. Aldus gebeurt.

8. Rondvraag en sluiting

Jos Brunink: zaterdag 25 maart, Boekelo Doet, aanvang 09:15 uur in MFA De Zweede. Doel is het opruimen van zwerfafval in het buitengebied.

Ben Schoppert (aftredend Dopsraadlid, niet herkiesbaar): “Het waren min of meer 8 fantastische jaren”.

Nico van der Veen (belangstellende) bedankt de Dorpsraadleden 2014/2018 voor hun inspanningen.

Nadat Jeroen Verhaak álle Dorpsraadleden jaargang 2014/2018 heeft bedankt en in de bloemen – en aan de wijn heeft gezet, bedankt Kas de Vries de voorzitter voor zijn inzet!

De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur.

Geschreven door Ben Schoppert, secretaris Dorpsraad 2014/2018.     

Vastgesteld op 17 april 2018.

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 20 februari 2018

1. Opening

De 43e openbare vergadering van de Dorpsraad 2014/2018 wordt om precies 20:00 uur door de voorzitter, Jeroen Verhaak, geopend. Er zijn 20 aanwezigen: 11 Dorpsraadleden (Jeanet van Offenbeek heeft zich afgemeld) en 9 belangstellenden op de “publieke tribune”. Onder die laatsten zijn Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West), Wilfried Bossink (wijkagent) en Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West). Alle aanwezigen worden welkom geheten! De voorzitter memoreert het overlijden van ons mede-Dorpsraadlid Henk Abbink. Hij was o.a. jarenlang lid van de commissie ROM. Wij wensen de familie Abbink sterkte! Daarna staan we allen enkele momenten stil naar aanleiding van deze gebeurtenis.

2.Verslag van de openbare vergadering 16 Januari 2018

van de vergadering van 16 januari jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van deze tekst wijst de voorzitter er op dat meningen en/of standpunten van Dorpsraadleden, verwoord in het Verslag van de openbare vergaderingen, niet per definitie de mening van de hele Dorpsraad weergeven!

3. In- en uitgaande post

De postlijst geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.

4. Mededelingen wijkagent

Onze wijkagent, Wilfried Bossink, meldt:

 • In januari werd er een auto gestolen aan de Oude Deldenerweg;
 • De afgelopen maand werden door enkele dorpsbewoners “verdachte auto’s” gemeld bij de politie;
 • Aan de Wissinkdijk werd een jong persoon mishandeld door passanten;
 • Bij Bad Boekelo werd eind januari een auto bekrast;
 • De Boekelose carnavalsactiviteiten verliepen rustig. In het kader van deze politionele mededelingen wordt er gewezen op het hinderlijk parkeren op het trottoir voor “De Smederij” aan de Beckumerstraat  Er werd zelfs al een geparkeerde auto aangetroffen die half op het spoor stond!

5. Financiën

Onze penningmeester, Henk Guchelaar, licht enkele facetten van de Jaarrekening en Balans 2017 toe: – Natuurlijk Spelen De Bleekerij werd afgerond; – Het muziekbudget werd conform de wens van de schenker besteed; – De exploitatie van Boeke-loos leverde een klein verlies op; – In 2018 zal naar verwachting de website Boekelo.info een negatief saldo opleveren omdat er geïnvesteerd gaat worden in een renovatie van deze site. Hierna laat de Kascommissie, bij monde van Klaas Hessels, weten dat zij de boekhouding “gecontroleerd – en in orde bevonden heeft”. Op grond hiervan wordt er decharge verleent aan het bestuur. De voorzitter bedankt de penningmeester en de Kascommissie voor hun werk. Jacco Keizer wordt benoemd tot lid van de Kascommissie 2019. Deze gaat die klus klaren samen met Klaas Hessels. Michel Roesscher is aftredend. Er wordt nog een reservelid voor de Kascommissie 2019 aangezocht.

6. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen

Dagelijks bestuur

Jeroen Verhaak zegt dat wij ons moeten beraden op de consequenties die de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft voor de Dorpsraad, haar commissies en werkgroepen. Deze AVG treedt binnenkort in werking.

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

Kas de Vries meldt dat:

 • De Dorpsraad zich de laatste maanden o.a. bezig heeft gehouden met de vraag hoe de woningbouw in Boekelo e.o. zich zou moeten/kunnen ontwikkelen. Provinciaal beleid (en daarmee gemeentelijk uitgangspunt) is dat er behalve “inbreiing” (vervangende bouw) geen ruimte is voor nieuwbouw! Het is aan de Dorpsraad 2018/2022 om eventuele noodzaak van bouw onder de aandacht van de overheid te brengen;
 • Er plannen zijn om op een terrein (17 ha) in Twekkelo een natuurbegraafplaats aan te leggen. Wij zijn geen direct belanghebbende, maar volgen de ontwikkelingen wel nauwkeurig. Aspecten: eventuele aansluiting op Windmolenweg, parkeergelegenheden, ruimte voor andere faciliteiten. Uiteraard hebben wij over deze zaak contact met de Vereniging Behoud Twekkelo(VBT);
 • Er een Bestemmingsplan Twekkelerhof is. Het gaat hier om bouwplannen op landgoed Het Stroot (grenzend aan voormalig militair terrein aan Haimersweg). In overleg met de VBT (wij delen hun terughoudendheid m.b.t. deze plannen) hebben wij op de vergadering van de Stadsdeelcommissie-West hierover het een en ander te berde gebracht. Het gaat met name om bezwaren m.b.t. financiering en bouwvolume;
 • Wij de Gemeente Enschede zullen laten weten dat wij het beslist niet eens zijn met hun opvatting dat het uitgevoerde verkeersonderzoek m.b.t de verkeersbewegingen op en nabij de kruising Windmolenweg/Haimersweg niet noopt tot maatregelen! Ook deze zaak (en de brief) is een overlegpunt tussen VBT en Dorpsraad. In het kader van dit onderwerp wordt gewezen op het feit dat het viaduct over de A35 in de Windmolenweg wel erg smal is. Dit punt is al eerder door ons onder de aandacht gebracht van gemeente en Provincie. Gerard Roossink zegt dat het viaduct in de Badweg over de nieuwe N18 eveneens aan de smalle kant is! Fleur ter Kuile (belangstellende) vraagt of dat viaduct van verlichting wordt voorzien. Gerard Roossink hoopt dat daar bij gladheid gestrooid gaat worden.
 • Ben Bel meldt dat er eind deze week met de gemeente gesproken zal worden over de herinrichting van het plein voor het Marcellinuscomplex. Hij vraag nog gespreksversterking vanuit de Dorpsraad.

Ouderencommissie / Bookels Höltink

Ben Bel doet verslag van de laatst gehouden bijeenkomst. Er werd uitvoerig van gedachten gewisseld over het onderwerp “Eenzaamheid”. Een viertal deelnemers aan dit zorgplatform komt op korte termijn met een “aanvalsplan”.

MFA

Ben ter Stal zegt dat de start van het Haalbaarheidsonderzoek m.b.t. fase 3 vertraagd is.

RSCJ

Ben Schoppert laat weten dat de renovatie van Natuurlijk Spelen De Mans zeker niet op korte termijn gaat gebeuren. Er zal eerst nog het nodige aan fondsenwerving moeten gebeuren.

Dorpsbudget

Kas de Vries licht de aanvraag voor het Tuinenfestival toe. Het gaat hier om een muziekfestijn in tuinen op 22 april 2018. Wij kennen de gevraagde 675 euro toe!

7. Rondvraag en sluiting

Gonny ten Veen. Zij wijst op de conditie van de banken op Schierbeekplein en Bleekerijplein. Deze zitplaatsen zouden wel een lakbeurt kunnen gebruiken! Jan ten Elzen komt hier op terug.

Bart Stokkers vraagt nogmaals aandacht voor de slechte staat waarin fietspad Beckumerstraat verkeert en vraagt of de gaten in de Windmolenweg, ontstaan door boringen, nog bijgewerkt gaan worden.

Gerard Roossink merkt op dat de Teesinkweg (fietspadgedeelte), tussen Teesinklandenweg en Rutbekerveldweg erg slecht is! Ook vraagt hij alvast aandacht voor noodzaak van het opnemen van de Badweg in het strooiplan van de Gemeente Enschede.

Fleur ter Kuile (belangstellende) bedankt de Dorpsraad voor aanleg en onderhoud van het (blauw bepijlde) wandelpad. Ben Schoppert zal de dank overbrengen aan de Werkgroep Wandelpad&Faunafort Boekelo.

Nico van der Veen (belangstellende en net als Fleur ter Kluile trouw bezoeker van onze openbare vergaderingen) sluit zich aan bij deze dank en trekt haar wijder: “Er is veel gedaan door Dorpsraad  2014/2018!”.

Wilfried Bossink(wijkagent) krijgt de laatste tijd klachten over snelheid op Boekelosestraat. Politie zal snelheidsuitspattingen aanpakken!

Jan ten Elzen (SDB-W) kondigt aan dat men op 13 maart aan de Boekelosestraat boomplantdagactiviteiten hoopt te ontplooien!

De voorzitter sluit de vergadering om 21:20.

 

 Jeroen Verhaak, voorzitter,                        Ben Schoppert, secretaris.

 

Verslag Dorpsraadvergadering 16 januari 2018

1. Opening

De eerste openbare Dorpsraadvergadering van 2018 wordt om enkele minuten over acht nm. door de voorzitter, Jeroen Verhaak, geopend. Na de verwelkoming en het uitspreken van de goede wensen voor 2018, constateert onze voorman dat de Dorpsraad bijna compleet is (Jeanet van Offenbeek heeft laten weten verhinderd te zijn) en dat op de publieke tribune 7 belangstellenden zitten, waaronder Jan ten Elzen (SDB-W), Nico Bolhuis (SDM-W) en Wilfried Bossink (wijkagent). Over de aanstaande verkiezingen (21 maart) voor een nieuwe Dorpsraad weet de voorzitter te melden dat er zeer waarschijnlijk 11 kandidaten zijn. Verder doet spreker kort verslag van het gesprek dat er geweest is met Henk Afink. Wilfried Bossink nam ook deel aan dat gesprek. Samenvatting van beiden: “Goed gesprek”. We hopen op een verbeterde relatie!

2.Verslag van de openbare vergadering 19 december 2017

Het verslag van de december-vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. In- en uitgaande post

Over de postlijst worden geen inhoudelijke vragen gesteld.

4. Mededelingen wijkagent

Wilfried Bossink meldt: – Vuurwerkoverlast viel mee in Boekelo.

 • Er was de afgelopen week (overdag) een woninginbraak aan de Topaasstraat.
 • Aan de Kwinkelerweg werd een poging tot inbraak in een tuinhuis geconstateerd.
 • In december werden in het buitengebied twee kettingzagen ontvreemd. DRINGENDE OPROEP: doe ook van dit soort zaken aangifte! Naar aanleiding van deze mededelingen zegt Edith Howard (belangstellende) dat zij de laatste weken erg veel moeite heeft moeten doen om de gemeente te bewegen enkele defecte straatlantaarns te repareren, terwijl deze uitval echt een veiligheidsrisico vormde.

5. Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen

Het nieuws uit de diverse werkgroepen en vertegenwoordigingen behelst:

Dagelijks bestuur

Woordvoerder Jeroen Verhaak:  – Uit het budget “Initiatiefkracht” van Stadsdeel-West krijgen we bijdragen voor de financiering van de Dorpsraadverkiezingen op 21 maart a.s. en het uitgeven van Boeke-loos.

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

(bij monde van Kas de Vries).

Verkeersonderzoek – Wij ontvingen van de gemeente Enschede het resultaat van het verkeersonderzoek dat in het najaar van 2017 gehouden is op de kruising Windmolenweg/Haimersweg. Wij zullen, na overleg met de Vereniging Behoud Twekkelo, uiteraard reageren op de bevindingen. In Twekkelo hebben de genomen verkeersmaatregelen effect gesorteerd, maar wij pleiten voor een betere oplossing van de verkeersproblematiek ter plaatse. Het aantal ongewenste verkeerscapriolen dat op en nabij de kruising wordt uitgehaald baart ons grote zorgen!

Enschede wekt op – In het kader van “Enschede wekt op” (proces dat moet leiden tot meer duurzame energie) is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau verschenen. Wij zullen daar, vandaag nog, op reageren met een zienswijze. Ben ter Stal zegt dat dit soort reacties niet alleen in samenspraak met “Twekkelo” moet worden gegeven, maar ook met Buurtkring Usselo. Dat zal in het vervolg gebeuren!

Goorseveld – Over de zandwinning in het Goorseveld zullen door Henk Abbink en Kas de Vries aandachtspunten worden geïnventariseerd bij de omwonenden van dat gebied. Dit is ter voorbereiding op een gesprekmet de firma Langezaal.

AKZO-plannen in de concessie “Ganzebos” – We hebben een zienswijze ingediend op de plannen die AKZO-Nobel heeft in het gebied Ganzebos.

Ouderencommissie / Bookels Höltink

Vanuit de Ouderencommissie en Bookels Höltink heeft Ben Bel een voorzet geschreven voor een notitie over eenzaamheid (m.n. onder ouderen). Uiteraard zal dit onderwerp in Bookels Höltink verder aan de orde komen. Ben Bel wijst op het bestaan van de “GezelschapsApp” van Alifa, hiermee kun je als oudere activiteiten in de buurt vinden en in contact komen met andere senioren. Nico Bolhuis zegt dat over de eerder beloofde publicatie van de vervanging van de zgn. “Sociale kaart” nadere mededelingen volgen.

MFA

Het M.F.A.-nieuws wordt ons gebracht door Ben ter Stal: 1. Zaterdag jl. was de grote schoonmaak in en om het M.F.A. complex. Een kleine dertig vrijwilligers hebben er voor gezorgd dat een en ander er weer spic-en-span uitziet. 2. Het haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van fase 3 (Spelzaal) start binnenkort.

RSCJ

Gonny ten Veen en Ben Schoppert laten vanuit RSCJ weten dat:

 • Het overleg met de gemeente over renovatie en uitbreiding van Natuurlijk Spelen op De Mans volgende week is.
 • De commissie Welkomstbeukske heeft het uit te reiken materiaal grondig herzien en hoopt binnenkort nieuwe bewoners  daarmee te verblijden.
 • Deze week is de laatste hand gelegd aan een overzicht van belangrijke telefoonnummers. We zullen dit publiceren via Boeke-loos, de site Boekelo.info en ons Facebookaccount.
 • De Werkgroep Wandelpad & Faunafort Boekelo heeft recent onderhoud gepleegd aan het pad langs de Boekelerbeek. Deze groep komt half februari weer bijeen.
 • De Bankencommissie heeft een tiental banken aangeschaft, deze zullen de komende jaren m.n. de oude exemplaren (“1.0” en “2.0”) gaan vervangen. Deze “3.0”-versie is hopelijk duurzamer!
 • RSCJ is druk bezig met de dossiervorming voor overdracht aan Dorpsraad 18/22.

6. Rondvraag en sluiting

Bart Stokkers: – Maaien slootkanten en schonen sloten in buitengebied lijkt nog niet gedaan te zijn. Jan ten Elzen zegt dat men inderdaad met een achterstand kampt bij deze activiteit! – Zijn er nog Boekelose vlaggen? Henk Guchelaar en Ben ter Stal lichten de productie- en leveringsproblemen van dit dundoek toe. Men hoopt binnen enkele maanden weer in de behoefte te kunnen voorzien.
Ben Bel: – Voor wat betreft de financiering van de renovatie van het plein voor het Marcellinuscomplex zal spreker zich opwerpen als fondsenwerver.
Gerard Roossink: – Materiaal banken “3.0”? Ben Schoppert antwoordt: betonnen staanders en kunststof zitting. – Afwatering gebied Usselerzijde van nieuwe N18 is danig verstoord. Diverse duikers zijn verstopt.  Wij adviseren hem dat bij de gebiedsconciërge te melden.
Edith Howard (belangstellende): – Kunnen de banners tussen de zuilen op Bleekerijplein niet beter verwijderd worden? Ben ter Stal: ze zijn vandaag weggehaald, over eventuele vervanging wordt nagedacht!

De voorzitter sluit de vergadering om zes minuten over negen.

 

 Jeroen Verhaak, voorzitter,                        Ben Schoppert, secretaris.

 

Verslag Dorpsraadvergadering 19 december 2017

1. OPENING

De laatste openbare vergadering in 2017 van de Boekelose Dorpsraad wordt, zoals we dat van de voorzitter – Jeroen Verhaak – gewend zijn, om precies 20:00 uur geopend. Hij heet allen welkom, dat zijn: de voltallige Dorpsraad (13 personen) en 13 belangstellenden waaronder Wilfried Bossink (wijkagent) en Rien van Faassen (Stadsdeelbeheer-West). Jan Haven (buitenlid Dorpsraad), Nico Bolhuis (SDM-W) en Jan ten Elzen (SDB-W) hebben laten weten verhinderd te zijn. Een speciaal woord van welkom voor onze buren: vertegenwoordigers van het bestuur van Buurtkring Usselo. De agenda heeft een kleine wijziging ondergaan: ná de presentatie over het ontwikkelingsproces Natuurlijk Spelen De Bleekerij zal Ben ter Stal ons bijpraten over de stand van zaken m.b.t. de plannen voor de bouw van een spelzaal als onderdeel van de M.F.A. De Zweede.

2. PRESENTATIES

Natuurlijk Spelen De Bleekerij – De eerste presentatie betreft die van Rien van Faassen over de gang van zaken rond Natuurlijk Spelen De Bleekerij. Spreker is teamleider Stadsdeelbeheer-West en als zodanig nauw betrokken bij de ontwikkeling van de “Natuurlijk Spelen”-plekken op de Bleekerij en De Mans. Conclusie: de gang van zaken was een leerzaam proces, zowel voor Gemeente als voor de Dorpsraad! Van Faassen spreekt zijn waardering uit voor datgene dat door de vrijwilligers onder regie van de Dorpsraad op De Bleekerij is neergezet. En: “Jullie (lees: Gonny ten Veen, BS) hebben het budget uitstekend bewaakt!”

De presentatie is hier terug te zien.

MFA Fase 3 – Hierna neemt Ben ter Stal (lid Dorpsraad én lid M.F.A.-bestuur) plaats naast/voor de beamer om ons in te lichten over de actuele stand van zaken voor wat betreft de plannen voor de bouw van een M.F.A.-spelzaal.

Resultaat van deze avond is dat zowel de Dorpsraad Boekelo als de Buurtkring Usselo hun adhesie zullen betuigen met de gepresenteerde plannen. Deze worden binnenkort gelanceerd richting de Enschedese gemeenteraad en het College van B&W.

De presentatie is hier terug te zien.

3.VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 21 NOVEMBER 2017

Het Verslag van de op 21 november jl. gehouden Dorpsraadvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Desgevraagd (door Ben Bel) wordt gezegd dat de 30 km-maatregel die t.z.t. van kracht wordt in de bebouwde kom van Usselo een “politiek bestuurlijk besluit” is. Zelfde spreker: zie laatste Boeke-loos voor informatie over openbaar vervoer richting Haaksbergen! Gerard Roossink vraagt naar de stand van zaken m.b.t. verlichting langs de wegen in buitengebied. Wij hebben de gemeente Enschede laten weten ook ons Dorpsraadlicht over deze zaak te willen laten schijnen!

4. IN-EN –UITGAANDE POST

wordt besproken. De brief van de AKZO over hun geplande activiteiten in de Boekelose dreven zal (nogmaals) naar álle Dorpsraadleden worden gestuurd

5. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

Wilfried Bossink: – Er zijn klachten ingediend over vuurwerkoverlast her en der in Boekelo. De laatste dagen van december zal er verscherpt politietoezicht zijn op het gebruik van knalmateriaal. – Er wordt onderzocht of de politie, naast het M.F.A., ook elders in Boekelo een spreekuur kan organiseren.

6. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

Het nieuws uit de diverse werkgroepen en vertegenwoordigingen behelst:

Dagelijks bestuur

Woordvoerder Jeroen Verhaak:  – Uit het budget “Initiatiefkracht” van Stadsdeel-West krijgen we bijdragen voor de financiering van de Dorpsraadverkiezingen op 21 maart a.s. en het uitgeven van Boeke-loos.

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

Ontsluiting van Resort Boekelo – Bij monde van Jeroen Verhaak, Kas de Vries en Henk Abbink): – Voor wat de ontsluiting van Resort Boekelo (bungalowpark op Rutbeek) betreft heeft zich de laatste weken een door ons (en Buurtkring Usselo) ongewenste ontwikkeling voorgedaan. De voorgestelde aan- en afvoerroute gaat over wegen die bepaald niet in ons wensenpakket zitten. Wordt vervolgd!

AKZO-plannen in de concessie “Ganzebos” – We zullen onderzoeken of het wellicht zinnig is een zienswijze in te dienen naar aanleiding van de AKZO-plannen in de concessie “Ganzebos” – Enkele ROM-leden praten binnenkort met firma Langezaal over de bijgestelde plannen in het zandwinningsgebied Goorsche Veld.

Ouderencommissie

Ben Bel belooft binnenkort met een notitie te komen over “Eenzaamheid”.

Dorpsbudget

Woordvoerder Kas de Vries: -Toegezegd is 400 euro voor sleutelkast t.b.v. Buurtbus. – Adviezen: besluit positief m.b.t. subsidies aan M.F.A. (voor airco bovenzaal) en bestemming restant Dorpsbudget voor Boeke-loos. Aldus besloten!

7. RONDVRAAG EN SLUITING

Van de rondvraag wordt door niemand gebruik gemaakt.

 

De voorzitter sluit om 21:34 uur de vergadering.

 

 Jeroen Verhaak, voorzitter,                        Ben Schoppert, secretaris.

 

Verslag Dorpsraadvergadering 21 november 2017

1. OPENING

Op dinsdagavond 21/11, om 20 uur, smaakt Jeroen Verhaak, voorzitter van de Boekelose Dorpsraad,
het genoegen om de openbare novembervergadering te kunnen openen. Hij heet alle aanwezigen
welkom. Dat zijn 9 leden van de Dorpsraad (afwezig zijn Henk Abbink, Jeanet van Offenbeek, Gerard
Roossink en Bernd Weijers) en 10 belangstellenden, waaronder Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-
West) en Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West). Wilfried Bossink, wijkagent, heeft laten weten
verhinderd te zijn.

2.VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 17OKTOBER 2017

Het verslag van de vergadering van 17 oktober jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Ben Bel vraagt naar aanleiding van dat verslag of er al duidelijkheid is over de wettelijke gronden waarop de snelheid in de kern van Usselo op termijn naar max. 30 km. gaat. Die duidelijkheid is er nog niet. Jan ten Elzen meldt, ook n.a.v. oktoberverslag, dat nu ook in de Meester De Wolfstraat  “schoolzone” staat aangegeven op het wegdek. Dezelfde spreker wijst er op dat het voetpad aan de Boekelosebleekweg weer zichtbaar is gemaakt.

 

3. IN-EN –UITGAANDE POST

Er wordt aandacht besteed aan de postlijst. Wij reageerden op de zgn. “strooikaart” van de gemeente Enschede. In dat kader weet Jan ten Elzen te melden dat het plein voor het Marcellinuscomplex (onderdeel van busroute) in het vervolg meegenomen wordt in de strooiroute.

4. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

Wilfried Bossink, wijkagent, heeft zijn politionele mededelingen doorgespeeld aan Jeroen Verhaak. Deze zegt dat er geen criminele activiteiten zijn te melden, wel dat er kortgeleden snelheidsmetingen op de Boekelosestraat en Windmolenweg zijn gedaan. Er waren uitschieters, maar in het algemeen houdt men zich redelijk aan de vereiste snelheid.

5. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

Uit de diverse werkgroepen en vertegenwoordigingen komt het volgde nieuws door.

Dagelijks bestuur

De voorzitter heeft kort geleden, samen met enkele leden van de verkiezingscommissie, overleg gevoerd met de gemeente over de op 21 maart 2018 te houden verkiezingen voor een nieuwe Dorpsraad. De gemeente heeft alle medewerking toegezegd. Er zal weer met stempassen worden gewerkt. Deze zullen de kiesgerechtigden eind februari toegestuurd worden. Uiteraard zijn er kosten verbonden aan deze activiteit.er wordt 50% wordt betaald door de Dorpsraad, de andere 50% zal aangevraagd worden bij Stadsdeel-West. Het vergaderschema voor 2018 wordt vastgesteld.

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

Uit de Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu hoek wordt een aantal wetenswaardigheden gemeld door ROM-voorzitter Kas de Vries.

1. Bungalowpark op het Rutbeek: binnenkort wordt de definitieve toegangsroute vastgesteld door het College van B&W. Naar verwachting zal dit de, door Buurtkring Usselo en Dorpsraad gewenste, noordelijke route zijn. Leppeweg en Zonnebeekweg worden op deze manier gespaard voor toenemende verkeersdruk. We dringen aan op verkeersmaatregelen om het verkeer ook daadwerkelijk te dwingen de noordelijke route te volgen.

2. AKZO. Naar verwachting zal het bedrijf via Boeke-loos vanaf december regelmatig mededelingen doen over haar werkzaamheden rond Boekelo. Een woord dat vanavond valt is “putintegeriteit”. Dit behelst het onderzoek naar de kwaliteit van de zoutputten. (Wel of geen lekkages.)

3. Zonnepanelen op de Usseler es. Aangezien wij ons als Dorpsraad de afgelopen jaren gemengd hebben in de discussie over duurzame energie in Enschede, zijn wij uitgenodigd voor “Atelier Zonnige Usseler es”. Dit platform houdt zich o.a. bezig met de vraag wat de Usseler es  zou kunnen betekenen in de plannen voor het plaatsen van zonnepanelen. Vastgesteld kan worden dat er wat dat betreft uiteenlopende ideeën zijn. In dit kader dringt zich uiteraard de vraag op: En Boekelo dan? Wordt vervolgd. Ton Taselaar (aanwezig als belangstellende en al eerder actief op dit terrein) meldt zich als mee-denker!

4. Onderhoud Openbaar Groen. Er zijn vanwege de Dorpsraad een 6-tal bladkorven geplaatst. Deze zullen regelmatig door de firma Roossink worden geleegd. Gewezen wordt op behoorlijke bladophopingen bij OBS De Molenbeek en aan de Doolhof.

5. Omgevingswet. Jeroen Verhaak attendeert op de komende Omgevingswet (in te voeren in 2021), deze wet zal verschillende wetten bundelen en uitgaan van het principe “Ja, mits”. Wat we de komende tijd ook kunnen verwachten is een nieuwe Mobiliteitsnota (incl. Fietsnota) van de gemeente Enschede. Dorpsraad 18/22 krijgt hier zéker mee te maken!

6. Diversen.

-Ben Bel: fietspad Beckumerstraat heeft “berg en dal” status. Jan ten Elzen zegt dat het probleem de gemeentelijke belangstelling heeft. Wij zullen probleem schriftelijk onder aandacht van betrokken gemeentelijke dienst brengen.

-Verder vraagt Ben Bel of wij als Dorpsraad de trage besluitvorming rond verbouwplannen aan kunnen kaarten. Als voorbeelden noemt hij de sloop/herbouw aan de Zoutindustrieweg en verbouwplannen m.b.t. de voormalige bakkerij aan de Beckumerstraat.

-Vanuit de zaal wordt gewezen op de verkeerssituatie op de Boekelosestraat. Er wordt daar (te) hard gereden meldt Henk Afink (aanwezig als belangstellende), hij doet de suggestie de borden “60” een aantal meters richting Usselo te verplaatsen. Ook het feit dat er door fietsers richting Enschede twee keer moet worden overgestoken wordt als problematisch ervaren door een belangstellende. Oplossing voor dat probleem is er momenteel niet. Hopelijk zal de verkeersdrukte op de Boekelosestraat en Haaksbergerstraat afnemen na ingebruikname van de nieuwe N18!

Publiciteit

De werkgroep Publiciteit laat bij monde van Kas de Vries weten dat er recent een nieuwe redactie bij Boeke-loos is aangetreden en dat er iemand gezocht wordt die de advertentiewerving op zich wil nemen.

Ouderencommissie

Ben Bel, lid Ouderencommissie, komt terug op de in de oktobervergadering gedane uitspraak van Wilfried Bossink: “Er is veel eenzaamheid in Boekelo”. Dé vraag is natuurlijk: Hoe bereik je die mensen? Telefooncirkel opzetten? Ben Bel en Gonny ten Veen, beiden betrokken bij zorgplatform Bookels Höltink, zullen e.e.a. bespreken. Hierbij sluit Nico Bolhuis aan met een aantal opmerkingen over de zgn. “sociale kaart” die beschikbaar is voor Stadsdeel-West. Hij zal hierover een artikel schrijven in Boeke-loos.

M.F.A.

Ben ter Stal, lid M.F.A. bestuur, zegt dat dat bestuur kortgeleden een vernieuwingskuur heeft ondergaan. [Kas de Vries is o.a. toegetreden tot het M.F.A.-bestuur. BS]. Aandachtspunten zijn de huidige exploitatie en de ontwikkeling van een derde fase (Sportzaal). Hierin is progressie! Men hoopt de realisering van die 3e fase binnenkort op de gemeentelijke agenda te krijgen!

RSCJ: Recreatie Sport Cultuur en Jeugd (Jeanet van Offenbeek en Bart Stokkers)

-Natuurlijk Spelen. Gonny ten Veen meldt recente opening van Natuurlijk Spelen-plek op de Bleekerij. Zie verslag daarvan in Boeke-loos! In de decembervergadering hoopt zij met concrete plannen te komen voor de aanleg van een zgn. “Blote voeten pad” op het terrein van Natuurlijk Spelen De Mans. In aansluiting hierop zegt Jeroen Verhaak dat Rien van Faassen (Teamleider Stadsdeelbeheer-West) in de decembervergadering een presentatie zal houden over het ontwikkelingsproces van Natuurlijk Spelen op de Bleekerij.

-Banken, Wandelpad & Faunafort. Ben Schoppert: de werkers van de groepen Banken en Wandelpad&Faunafort hebben hun activiteiten in dit “winterseizoen” op een laag pitje gezet, maar zowel banken als wandelpad staan/liggen er uitstekend bij!

Bibliotheekbus. Over de “ontwikkeling” van een eventueel alternatief voor de Bibliotheekbus voor volwassenen valt te zeggen dat de besprekingen tussen Openbare Bibliotheek Enschede, Livio en Dorpsraad daarover stop zijn gezet. Livio wil ruimte beschikbaar stellen in de Berke-zaal, de Dorpsraad heeft toegezegd een bijdrage te willen leveren voor de aanschaf van  kasten  en een vrijwilligersorganisatie op te zetten, de OBE moet dan met goed bruikbare (mobiele) kasten op de proppen komen. Dat laatste lukt niet, daarom hebben we in goed overleg besloten dat dit “dossier” (tijdelijk?) gesloten wordt.

Klankbordgroep Grolsch

Ben Bel heeft overleg van deze groep op 15 november jl. bijgewoond. Hij wijst op actualisatie milieuvergunning, deze zal voorjaar 2018 zijn afgerond. Er zijn bij Grolsch klachten ontvangen over het parkeren van vrachtwagens op de Brouwerijlaan. Wij zullen dit onder de aandacht van de wijkagent brengen.

Dorpsbudget  

Kas de Vries kaart aan: aanvraag bijdrage in 2e fase herinrichting Marcelinuscomplexplein. We wachten af wat de gemeente in deze gaat doen. Wij komen op korte termijn op dit onderwerp terug. Ben Schoppert licht de aanvraag voor een budget voor de aanschaf van een 10-tal banken toe. Deze banken moeten de komende tijd een aantal bestaande banken (waarvan een deel al weer 8 jaar staat) gaan vervangen. Joost Brunink vraagt voor welke banken gekozen is. Antwoord: banken met betonnen staanders en kunststof planken. Dorpsraad gaat akkoord met aanschaf.

6. RONDVRAAG EN SLUITING

 • Bart Stokkers (Dorpsraadlid): diverse bewoners van het buitengebied hebben van de gemeente Enschede een brief ontvangen over de verlichting van de wegen buiten de bebouwde kom van Boekelo.  Wij hadden als Dorpsraad wel graag op de hoogte gesteld willen worden over deze activiteit. Nico Bolhuis zoekt uit waarom de Dorpsraad in deze niet is gekend.
 • Ton Taselaar (belangstellende) wijst op de mogelijkheden om het openbaar vervoer richting Haaksbergen te verbeteren. Hij zal ons per mail daarover berichten.
 • Henk Afink (belangstellende) zegt dat:-  hij de indruk heeft dat door hem naar de Dorpsraad gestuurde post niet in de postlijst wordt opgenomen; – hij het betreurt dat klachten over geluidsoverlast etc. de Dorpsraad niet bereiken via de politie; – hij vindt dat de mededeling van Ben Bel, in de vorige Dorpsraadvergadering gedaan, niet klopt en dat wij daarmee onze eigen integeriteitsverklaring schenden; – hij vindt dat Grolsch naar tevredenheid omgaat met de aangepaste milieuvergunning.

 

De voorzitter sluit om 21:53 uur de vergadering.

 

 Jeroen Verhaak, voorzitter,                        Ben Schoppert, secretaris.

 

Verslag Dorpsraadvergadering 17 oktober 2017

1. OPENING

De voorzitter van de Boekelose Dorpsraad, Jeroen Verhaak, hamert om 20:00 uur de oktobervergadering open. Hij verwelkomt 12 leden van de Dorpsraad en bijna 20 belangstellenden, daaronder zijn Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West), Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) en Wilfried Bossink (wijkagent). De voorzitter meldt de afwezigheid van Joost Brunink, hij is door een thuisongeval tijdelijk uitgeschakeld, wij wensen hem beterschap! Speciale gasten zijn Miranda Meerman, Gerrit Bijvank en Gijs Mondria, zij zullen de Usselose renovatieplannen presenteren.

2. PRESENTATIE HERINRICHTINGSPLANNEN BEBOUWDE KOM USSELO.

We geven woord en beeld aan de Usselose delegatie. Sprekers lichten de plannen uitvoerig toe. De plannen voor de herinrichting van de Haaksbergerstraat zijn al in een vergevorderd stadium. Na oplevering van de nieuwe N18 zal de Haaksbergerstraat in de bebouwde kom van Usselo afgewaardeerd worden naar een 30km-weg. Het gedeelte vanaf de bebouwde kom van het dorp tot aan die van Haaksbergen wordt dan 60km.(Die afwaarderingen zijn afgesproken tussen Provincie en de gemeenten aan de huidige N18.) De inrichting van die weg zal daar uiteraard op aangepast worden. Een vrij grote groep Usseloërs heeft dit aangegrepen om een fraaier dorpsbeeld te (laten) scheppen. Een ander aandachtspunt is de herinrichting van de Boekelosestraat binnen de bebouwde kom van Usselo. We zullen de gemeente Enschede en Buurtkring Usselo laten weten dat wij hun plannen m.b.t. de Boekelosestraat steunen, mits de veiligheid van álle verkeersdeelnemers en de bereikbaarheid van Boekelo (inclusief hulpdiensten) gewaarborgd is!

3. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 18 JULI 2017

Na een korte pauze wordt de vergadering vervolgd met aandacht voor het Verslag van de vergadering van 17 september jl. Bart Stokkers zegt dat hij de in die vergadering gemaakte opmerking over verlichting op de Boekelosestraat mist. Arjan de Koning (belangstellende) merkt op dat in dit verslag de Leppeweg ontbreekt als zijnde een weg waarlangs de Dorpsraad (net als via de Zonnebeekweg) beslist geen aanvoer van gebruikers van het nog aan te leggen bungalowpark wenst te zien gaan! Beide opmerkingen zijn relevant en worden dus alsnog in het septemberverslag gezet! Ben Bel en Jan ten Elzen laten weten dat het kerkplein voor het Marcellinuscomplex nu definitief in “de strooikaart” is opgenomen. Dit betekent dat er bij gladheid ook daar door TwenteMilieu gestrooid gaat worden.

4. IN-EN –UITGAANDE POST

Bij het agendapunt “in-en uitgaande post” wordt door Ben ter Stal gevraagd of wel álle daarvoor in aanmerking komende bewoners op de hoogte zijn gesteld van de eventuele afsluiting van hun straat tijdens de TwenteRally. Wij zullen de organisatie laten weten dat dát wel zeer gewenst is!

5. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

Hierna is het woord aan Wilfried Bossink, onze wijkagent. Hij zegt dat er tijdens de Military een paar incidenten zijn geweest en dat er tijdens de Oude Voertuigendag enkele metaaldieven zijn aangehouden. Bewoners van de Dirk Papestraat en Windmolenweg hebben geklaagd over de (uiteraard: te hoge) snelheid die er door sommige weggebruikers wordt ontwikkeld. GEDRAG! Gonny ten Veen vraagt waarom de “schoolzone” wél in de Dirk Papestraat, maar niet in de Meester De Wolfstraat wordt aangegeven. Wilfried Bossink en Jan ten Elzen “zoeken dit uit”.

6. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur heeft in de persoon van Jeroen Verhaak, samen met enkele leden van de verkiezingscommissie, een gesprek gehad met de gemeente Enschede over de op 21 maart 2018 te organiseren Dorpsraadverkiezingen (op dezelfde dag als die voor de Gemeenteraad). Adressenbestand in ons werkgebied wordt gescreend. Kandidaatstelling voor de Dorpsraadverkiezingen sluit op 5 februari 2018.

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

–  De commissie ROM (woordvoerder Kas de Vries) heeft afspraken gemaakt met Stadsdeelbeheer-West over het beheer en uitzetten van de bladkorven. Deze zullen vanaf eind oktober hier en daar geplaatst worden. Het beheer (en daarmee ook het legen) is geen gemeentelijke activiteit meer, maar wordt overgenomen door de Dorpsraad.

–  We zullen de Military-organisatie en de gemeente Enschede een overzicht sturen van + en – punten m.b.t. de editie 2018 van hét paardenevenement. We vragen daarin om tijdig ingelicht te worden over o.a. het verkeersplan.

–  Ben Bel vraagt of ROM wellicht ook nog aandacht kan schenken aan de afbraakactiviteiten aan de Zoutindustrieweg tegenover de Meestersweg, ziet er bepaald niet uit. Hij complimenteert Noaber18 met hun verfraaiingsactie door diverse bermen in te zaaien met een wildmengsel. Verdient navolging.

–  Het plein voor het Marcellinuscomplex wordt heringericht.

 

Publiciteit

Jeroen Verhaak en Kas de Vries melden vanuit de commissie Publiciteit dat de redactie van Boeke-loos sinds kort weer een redactielid rijker is en dat de renovatie van de site Boekeo.info aanstaande is.

Ouderencommissie

– Geen nieuws.

M.F.A.

Ook de M.F.A. De Zweede komt ter sprake: Ben ter Stal zegt dat er gewerkt wordt aan een bestuursuitbreiding en aan de plannen voor de 3e fase. (Sporthal). Ben Schoppert nam deel aan de oktobervergadering van de Gebruikersraad, daarin was o.a. aandacht voor de minder goede bereikbaarheid van het complex in de Military-week.

RSCJ: Recreatie Sport Cultuur en Jeugd (Jeanet van Offenbeek en Bart Stokkers)

R.S.C.J. is de paraplu voor een drietal werkgroepen: Natuurlijk Spelen, Wandelpaden en Banken.
–  Wat Natuurlijk Spelen De Bleekerij betreft zegt Gonny ten Veen dat: Gemeente Enschede bezwaar ingediend tegen de eisen van het Keurmerkinstituut, dit heeft nu de eisen laten vallen en akkoord gegeven. De speeltoestellen zijn goedgekeurd en mogen officieel in gebruik worden genomen. De opening van de speelplek De Bleekerij is op 21 oktober. Van 15.00 uur tot 17:00 uur is er een opening voor de kinderen, vanaf 18:00 uur is er een BBQ voor de vrijwilligers en de genodigden van de gemeente. De leden van de Dorpsraad zijn welkom tijdens het middagprogramma. In de juli-vergadering werd opgemerkt dat er op de toestellen bordjes zouden zitten met de tekst “Gerealiseerd door de Gemeente Enschede”. Dat zou de vrijwilligers zeer te kort doen! Het blijkt dat die tekst niet juist geciteerd is! Er staat: “Leverancier Gemeente Enschede”. Tijdens de opening wordt een bord onthuld met de tekst: “Gerealiseerd door de vrijwilligers van De Bleekerij.” Er zijn plannen om met het geld dat is overgebleven uit de Natuurlijk Spelen De Bleekerij-pot een blote voetenpad aan te leggen.      Klankbordgroep Grolsch.

– Ben Schoppert: Werkgroep Wandelpad en de Bankencommissie zijn volop actief. Over een eventuele bibliotheekvoorziening in Boekelo is nog steeds overleg gaande tussen Livio, Openbare Bibliotheek Enschede en de Dorpsraad.

–  Bart Stokkers citeert uit het verslag van de laatstgehouden RSCJ-vergadering: de komende maanden zullen er dossiers aangelegd worden waarin de werkzaamheden van de commissie gedocumenteerd zullen worden met het oog op de overdracht aan de nieuwe Dorpsraad in maart 2018. Er wordt gewerkt aan een flyerachtige tekst waarin contactgegevens komen te staan van diverse instanties.

Klankbordgroep Grolsch

Ben Bel, lid van de Klankbordgroep Grolsch, zegt dat er recent geen vergadering geweest is. Bart Stokkers en Bernd Weijers vragen Ben naar Grolschzaken als verbeterpunten na geuronderzoek. Antwoord: e.e.a. is naar tevredenheid opgelost. In dit kader hecht Ben Bel er zeer aan het volgende algemeen bekend te laten zijn: “hij (is) door Henk Afink in de CooP winkel grof beledigd vanwege zijn lidmaatschap van de Dorpsraad. Dit was op dat moment hoorbaar voor zo’n 10 klanten. De politie heeft de belediger daar over aangesproken en er is een aantekening over zijn gedrag gemaakt”.

Dorpsbudget  
– geen nieuws

Bookels Höltink.

Vanuit Bookels Höltink doet Ben Bel verslag van de op 17 oktober gehouden bijeenkomst. Aandachtspunten waren o.a.: dementie-zorg en bewindvoerdersaandacht. Wilfried Bossink (ook deelnemer aan deze bijeenkomsten): “Er is veel eenzaamheid in Boekelo!” Naar aanleiding van een opmerking van Nico Bolhuis wordt er besloten dat er op de volgende Dorpsraadvergadering aandacht zal zijn voor de ontwikkeling van een soort “sociale kaart”: een inventarisatie van hulpinstanties.

7. RONDVRAAG EN SLUITING

 • Gerard Roossink zegt dat er van buiten ons werkgebied belangstelling is voor Boeke-loos. Gerard en Kas zullen bekijken hoe we aan deze vraag zouden kunnen voldoen.
 • Bernd Weijers: afgelopen zondag veroorzaakten de activiteiten van Oude Voertuigendag en Bad Boekelo een verkeersinfarct op de Oude Deldenerweg. Marcel Themmen, voorzitter BOV, (aanwezig als belangstellende) zal deze opmerking doorspelen aan de organisatoren van beide evenementen.
 • Gonny ten Veen: verkeersgedrag in o.a. Meester De Wolfstraat liet zondag jl. te wensen over. Veiligheidsrisico! Op het Meester Schierbeekplein en aanliggend gazon werd zondag jl. tijdens de Oude Voertuigendag helaas geparkeerd, spreekster stelt voor dit in het vervolg te verhinderen door het tijdelijk aanbrengen van een lint.
 • Fleur ter Kuile (belangstellende):”Er wordt op Labyrint-terrein gebouwd!” Reactie: “Mét vergunning!”

 

De voorzitter sluit om 22:26 uur de vergadering.

 

 Jeroen Verhaak, voorzitter,                        Ben Schoppert, secretaris.

 

Verslag Dorpsraadvergadering 19 september 2017

1. OPENING

Op deze derde dinsdag van september opent Kas de Vries (vice-voorzitter) de openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo. Hij heet 7 leden van de Dorpsraad (Ben Bel, Joost Brunink, Ben Schoppert, Ben ter Stal, Gonny ten Veen en Jeroen Verhaak zijn onder ander wegens vakantie afwezig) en circa 10 belangstellenden van harte welkom. Jan ten Elzen en Nico Bolhuis zijn namens de gemeente Enschede aanwezig en Wilfried Bossink namens de politie.

2. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 18 JULI 2017

Het Verslag van de openbare Dorpsraadvergadering van 18 juli jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag wordt nogmaals bevestigd dat met betrekking tot het Bungalowpark Rutbeek (Resort Boekelo) de Dorpsraad Boekelo tegen ontsluiting via de Zonnebeekweg is.

3. IN-EN –UITGAANDE POST

Hierover worden geen vragen gesteld

4. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

Wijkagent Wilfried Bossink geeft aan dat het redelijk rustig is, alleen bij de oude tennishal Tesinkweide zijn vernielingen en pogingen tot inbraak gepleegd, daar wordt extra gesurveilleerd.

Dit jaar is de Military op de nieuwe locatie in Boekelo, de politie is actief bij de voorbereiding betrokken en volgt een en ander tijdens de dagen van Military.

5. VOORSTEL BENOEMEN LEDEN VERKIEZINGSCOMMISSIE

Volgend voorjaar zijn er weer Verkiezingen. Tijdens de vergadering worden de 6 leden van de Verkiezingscommissie benoemd. Dat zijn: mw. Kerensa Broersen-Nutma, mw. Tanja Dijkstra-Tibbe, dhr. Jurian Assink, dhr. Jaap Hilbink, dhr. Roelof Sjoerd Bruinsma en dhr. Roelant Lawerman.

6. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

Dagelijks bestuur (Kas de Vries)

– Geen meldingen.

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu] (Jeroen Verhaak en Bernd Weijers)

– Bestemmingsplan Buitengebied – Noordwest Twekkelerhof (Landgoed Het Stroot).
Omdat de Dorpsraad in principe tegen verdere ‘verstening’ van het buitengebied is (tenzij de Rood voor Rood regeling van toepassing is, en dat is hier niet het geval), heeft de Dorpsraad eerst een negatief advies ingediend en vervolgens een zienswijze tegen de voorgenomen wijziging van het

– Kruising Windmolenweg/Haimersweg.
Er hebben camera’s gehangen om de verkeersbewegingen vast te De beelden worden nu geanalyseerd en daarna zal de verkeerskundige van de gemeente de bevindingen en eventuele aanpassingen van de kruising met de commissie bespreken.

– Vrachtverkeer Weleweg.
Vanuit een bewoner is melding gemaakt van veel vrachtverkeer (met name zandwagens). Er is reeds overleg geweest met politie en de transporteurs en een en ander is opgelost en medegedeeld aan de

– Fietspaden buitengebied.
Diverse fietspaden zijn in slechte staat, zoals delen langs de Weleweg, Rutbekerveldweg en de Beckumerstraat. Jan ten Elzen geeft aan dat fietspaden buitengebied niet onder hem, maar onder Paul Koekkoek Er wordt contact opgenomen met Paul om dit te bespreken.

Strooikaart 2017-2018.
We hebben onze opmerkingen op deze kaart doorgegeven aan de gemeente, met daarbij het verzoek om ook De Mans in de strooiroute op te nemen.

– Glasvezelaanleg Buitengebied.
Henk Abbink geeft nogmaals aan dat uiteindelijk ruim 60% meedoet en dat eind 2018 iedereen aangesloten

– AKZO.
Er schijnen lekkages op te treden in de diepere lagen bij putten waar voorheen zout is gewonnen. We zullen bij AKZO navraag

– Plannen kern Usselo.
In het kader van de afwaardering van de N18 heeft Usselo plannen voor de reconstructie van het centrumgebied en een deel van de In verband met het belang van een goede fiets- en autoverbinding tussen Boekelo-Usselo-Enschede is de Dorpsraad daar ook bij betrokken. Over de laatste plannen zijn een aantal vragen gesteld die door de verkeerskundige van de gemeente moeten worden beantwoord. In de oktobervergadering zullen de plannen met een presentatie worden toegelicht door de Buurtkring Usselo.

– Ontsluiting Bungalowpark Resort Boekelo.
Vanuit de initiatiefnemer zijn alle mogelijk routes nogmaals bekeken, inmiddels is er ook een variant Op 3 oktober 2017 is er weer een bijeenkomst van de Klankbordgroep waarin een en ander wordt besproken.

Publiciteit (Kas de Vries)

Een aantal redactieleden is gestopt of gaat stoppen. Er is dringend behoefte aan nieuwe leden!!
Hierbij roepen wij mogelijke kandidaten op om zich te melden bij de Redactie of bij de Dorpsraad

Ouderencommissie

– Geen nieuws.

M.F.A.

– Geen nieuws.

RSCJ: Recreatie Sport Cultuur en Jeugd (Jeanet van Offenbeek en Bart Stokkers)

– Onderhoud wandelpaden.
Het onderhoud is weer opgestart na de De relatie tussen de Werkgroep Wandelpaden en de Dorpsraad wordt heroverwogen.

– Natuurlijk Spelen.
In het najaar wordt een barbecue gehouden voor alle vrijwilligers die aan natuurlijk spelen op de Bleekerij hebben

Klankbordgroep Grolsch.

– Geen nieuws

Dorpsbudget  

Er zijn drie aanvragen:

– Schommel Doolhof. Er wordt ingestemd met het voorstel om de aanvraag te
– Sinterklaascommissie. De aanvraag wordt
– Tuinenfestival. Gaat dit jaar niet door in verband met samenloop met Conrad Aanvraag voor voorjaar 2018 wordt te zijner tijd ingediend.

Bookels Höltink.

– Geen nieuws

7. RONDVRAAG EN SLUITING

 • Bart Stokkers vraagt naar aanleiding van een melding op facebook aandacht voor het wandelpad door het Rode Jan te Elzen geeft aan dat hij daar mee aan de slag gaat. Jan ten Elzen vraagt of het plein bij de Macelinnuskerk in de strooikaart is meegenomen. Helaas is de strookaart niet gedetailleerd genoeg om dat te kunnen zien. Dat zal bij de gemeente worden gemeld.
 • Arend Stokkers (belangstellende) vraag hoe het zit met het krantje Kas de Vries geeft aan dat het een krantje is van de wijken Boswinkel, Pathmos en Stadsveld, en dat het vergelijkbaar is met Boekeloos.

De vergadering wordt om 21:01 uur gesloten.

 

Kas de Vries, vice-voorzitter.                       Bernd Weijers,2e  secretaris.

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 18 juli 2017

1. OPENING

Op deze derde dinsdag van juli opent Jeroen Verhaak (voorzitter) de openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo. Hij heet 7 leden van de Dorpsraad (Ben Bel, Jeanet van Offenbeek, Gerard Roossink, Ben Schoppert, Gonny ten Veen en Kas de Vries zijn onder ander wegens vakantie afwezig) en circa 10 belangstellenden van harte welkom. Jan ten Elzen is namens de gemeente Enschede en Wilfried Bossink namens de politie aanwezig.

3. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 13 JUNI 2017

Het Verslag van de openbare Dorpsraadvergadering van 13 juni jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag zegt Jeroen Verhaak dat hij op persoonlijke titel het   niet eens met de opmerking van Fleur ter Kuile over de cultuurhistorische waarde van complex Henry Dunantlaan/Bastinglaan, wel dat dit een mooie wijk is.

4. POSTLIJST

Hierover worden geen vragen gesteld

5. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

Onze nieuwe wijkagent Wilfried Bossink is voor het eerst aanwezig. Afkomstig uit Lonneker en 14 jaar wijkagent geweest in Glanerbrug. Nu de overstap naar Boekelo en omstreken. Hij is nog niet aangesloten bij de whatsapp-groepen van de buurtpreventie en zal bij zijn voorganger Randy Oude Engberink informeren. Vanuit de zaal kwam de melding dat nabij de Rutbeek een meisje was lastig gevallen door aan auto met 3 personen. Dat valt niet onder het gebied van Wilfried, maar hij neemt wel contact op met de betreffende (wijk)agent.

6. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

Dagelijks bestuur

– De voorgestelde korting op de wijk- en dorpsbudgetten is door de gemeenteraad afgekeurd, dus de huidige budgetten blijven.

– De voorgestelde korting op de wijk- en dorpsbudgetten is door de gemeenteraad afgekeurd, dus de huidige budgetten blijven.- Op 11 juli is overleg geweest over de toekomst van de vrijdagmarkt, alle vragen van de Dorpsraad zijn beantwoord en de gesprekken over het nieuwe beheer gaan in de komende tijd verder.

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu] (Jeroen Verhaak en Bernd Weijers)

– Fietspad Boekelo-Usselo.
Aanleiding is de voorgenomen herinrichting van de kern en een deel van de Boekelosestraat in Usselo naar een 30 km-zone. Voor Boekelo is van groot belang dat het bestaande vrijliggende fietspad langs de Boekelosestraat ten alle tijde blijft gehandhaafd en wij vragen  daarvoor keiharde garantie van de gemeente.Aanleiding is de voorgenomen herinrichting van de kern en een deel van de Boekelosestraat in Usselo naar een 30 km-zone. Voor Boekelo is van groot belang dat het bestaande vrijliggende fietspad langs de Boekelosestraat ten alle tijde blijft gehandhaafd en wij vragen  daarvoor keiharde garantie van de gemeente.- Ontsluiting Bungalowpark Resort Boekelo. In juni is overleg geweest met de Klankbordgroep en een deel van de direct omwonenden waar nieuwe varianten voor de ontsluiting naar voren zijn gekomen die momenteel worden onderzocht. Op 19 juli vervolgoverleg.

– Extra bushaltes Boekelosestraat.
Vanwege de gewijzigde busroutes vervallen een aantal bushaltes en bushokjes. Er ligt een voorstel om nieuwe haltes te maken langs de Boekelosestraat ter hoogte van de Bastinglaan/Landsteinerlaan. Met een kleine wijziging wordt ingestemd met dit voorstel.

– Ontwerp Bestemmingsplan Onzelfstandige Bewoning Enschede.
Bewoners van dit soort wooneenheden zijn vaak studenten, kwetsbare groepen en seizoenarbeiders. Om overlast te beperken wil de gemeenteraad het aantal nieuwe onzelfstandige woningen reguleren via voorgenoemd bestemmingsplan. De Dorpsraad stemt in met dit voorstel.

– Bestemmingsplan Buitengebied – Noordwest Twekkelerhof.
Dit betreft de verdere ontwikkeling van het Landgoed Het Stroot en heeft met name te maken met het realiseren van 6 woningen in het buitengebied met een totale inhoud van bijna 3.000 m³. We hebben bij de gemeente nog nadere informatie opgevraagd en ontvangen. Omdat de Dorpsraad in principe tegen verdere
‘verstening’ van het buitengebied is (tenzij de Rood voor Rood regeling van toepassing is, en dat is hier niet het geval), wordt voorgesteld om vanuit de Dorpsraad in eerste instantie negatief te adviseren. Omdat de meningen verdeeld zijn, wordt hierover gestemd. Er zijn 5 stemmen voor en 2 tegen, dus het voorstel (voor negatief advies) wordt overgenomen.

– Glasvezelaanleg Buitengebied.
Henk Abbink geeft aan dat uiteindelijk ruim 60% meedoet en dat eind 2018 iedereen aangesloten is.

– Strooikaart 2017/2018.
Bart Stokkers meldt dat er een nieuwe concept strooikaart is. Daar zullen wij nagenoeg dezelfde reactie op geven als voorgaande jaren.

Publiciteit (Ben ter Stal)
Binnenkort overleg over de aanpassingen en invulling van de site Boekelo.info.

Ouderencommissie  – Geen nieuws.

M.F.A. (Ben ter Stal).
De werkgroep “3e fase” heeft gesprekken gevoerd met alle belangrijke belanghebbenden en sleutelspelers. Er is een concept plan opgesteld. De komende periode wordt het plan dit verder uitgewerkt en dit najaar wordt het dan in de Dorpsraad nader toegelicht.

RSCJ: Recreatie Sport Cultuur en Jeugd (Jeroen Verhaak en Bart Stokkers)

Natuurlijk Spelen.
Het proces is zeer moeilijk geweest, met name vanwege alle eisen en aanvullende randvoorwaarden. Er is evaluatie geweest waar voor alle partijen de nodige leerpunten zijn gekomen.
Bordjes op speeltoestellen.
Vanuit de zaal wordt door Henk Post wordt gemeld dat alle toestellen onlangs zijn voorzien van bordjes “Gerealiseerd door de gemeente Enschede”. Dat klopt natuurlijk niet, en de grote groep enthousiaste vrijwilligers is bijzonder ontstemd en ziet het als een “onhandige streek van de gemeente”. Jan ten Elzen neemt dit intern bij de gemeente op.

– Er ligt regelmatig hondenpoep op de speelplek op De Mans. Hondenbezitters worden dringend gevraagd deze (en andere) SPEELPLEK niet als uitlaatplaats te gebruiken!!! Jan ten Elzen geeft aan dit te melden bij de gemeente, dan kan er actie worden ondernomen.

Klankbordgroep Grolsch.
Geen nieuws

Dorpsbudget  
Geen nieuwe aanvragen.

Bookels Höltink.  (Jeroen Verhaak)
Er is onlangs weer een bijeenkomt geweest, met ongeveer 50 deelnemers. Daar werden minder positieve opmerkingen gemaakt over het project veilig Thuis voor senioren. Aan de gemeente is via een ander kanaal gevraagd naar de evaluatie en monitoring van dit project.

7. RONDVRAAG EN SLUITING

Fleur ter Kuile (belangstellende) wijst op het feit dat bij het Kruispunt gemaaid is

De vergadering wordt om 21:04 uur gesloten.

 

Jeroen Verhaak, voorzitter.                          Bernd Weijers

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 13 juni 2017

1. OPENING

Op deze tweede(!) dinsdag van juni opent Kas de Vries (vicevoorzitter) de openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo. Hij heet 12 leden van de Dorpsraad (Jeroen Verhaak is wegens vakantie afwezig) en 15 belangstellenden van harte welkom. Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) komt later [komt om 20.25 uur binnen].

2. PRESENTATIE BESTEMMINGSPLAN BOEKELO 2015

Elly Ruiter (gemeente Enschede) geeft uitvoerig informatie over de opzet van het onlangs door de gemeenteraad vastgestelde “Bestemmingsplan Boekelo 2015”. [Het wordingsproces van een bestemmingsplan is lang en om digitale redenen is een eenmaal vastgestelde titel moeilijk bij te stellen.] Belangrijkste wijzigingen t.o.v. vorige versie (2005):
1. MBS-loods heeft nu ook etiket “Cultuur en ontspanning”;
2. Een aantal panden heeft aanduiding “Cultuurhistorisch van waarde” gekregen;
3. Er is een wijzigingsbevoegdheid (bijstellingsoptie gedurende looptijd van plan, dit voorkomt dat het héle bestemmingsplan eventueel tussentijds opnieuw moet worden vastgesteld) voor de woningen aan de Bastinglaan en Henri Dunantlaan gekregen. Hetzelfde geldt voor de gymzaal aan de Diamantstraat. Bestemmingsplannen (inclusief gedetailleerde toelichting) zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

3. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 16 MEI 2017

Het Verslag van de openbare Dorpsraadvergadering van 16 mei jl. wordt vastgesteld met de toevoegingen: – dat Ben Bel in die vergadering bij de postlijst zijn bevreemding uitspreekt over het feit dat het dagelijks bestuur, zonder een voorafgaand besluit van de overige leden, de Grolsch schriftelijk liet weten niets voor het plaatsen van windmolens te voelen, terwijl in de Klankbordgroep Grolsch – waarvan Ben Bel lid is –  op 19 april jl. ook al gemeld was dat voor plaatsing op dat moment geen draagvlak aanwezig was. Spreker laat duidelijk merken dat deze handelswijze voor hém pijnlijk was, het gaf hém het gevoel de Dorpsraadmening niet correct overgebracht te hebben in de Klankbordgroep; – dat er in die vergadering over de op te heffen bushaltes werd gezegd dat de uiterlijke tekenen (niet de trottoirverhoging!) weggehaald zullen worden.

4. POSTLIJST

Hierover worden geen vragen gesteld

5. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

Helaas is er van de zijde van de Nationale Politie niemand aanwezig om ons bij te praten over het Boekelose wel en wee op dat terrein. Jammer! (Desgevraagd blijkt dit veroorzaakt te zijn door de wisseling van wijkagentschap per 1 juli a.s.)

6. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

Dagelijks bestuur

Binnenkort is er overleg met Buurtkring Usselo over hun plannen voor renovatie van de dorpskern; – Gemeentelijk voorstel om vrijdagsmarkt anders te beheren: na een uitgebreide gedachtewisseling hierover besluiten we de gemeente te laten weten dat wij nog  een aantal vragen hebben en dat wij op korte termijn een vervolggesprek met hen over deze materie willen.

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu] ( Kas de Vries)

– Bungalowpark op recreatieterrein Rutbeek. Binnenkort is er weer een gesprek waarin omwonenden, Buurtkring Usselo, Gemeente Enschede en Dorpsraad Boekelo specifiek gaan overleggen over de toegangsweg naar dit aan te leggen park;

– Zelfbeheer Onderhoud Groen. De onlangs uitgebreide commissie is druk bezig met het “doorgronden” van de huidige gehanteerde systematiek van de Gemeente Enschede bij het onderhoud van alle groen in Boekelo. Ingewikkelde materie! Wordt vervolgd!

– N18 Bernd Weijers (lid van commissie ROM)  heeft deze week een gesprek met enkele Noaber18-medewerkers over bij ons gerezen vragen m.b.t. de aanleg van de nieuwe weg;

– Glasvezel in buitengebied (Henk Abbink) Lijkt vooralsnog goed te gaan. Voor 10 juli moet 50% van de doelgroep zich hebben aangemeld. 19 juni is er in de MFA De Zweede weer een informatiebijeenkomst.

Publiciteit (Kas de Vries en Ben ter Stal)

Op korte termijn komt werkgroep bijeen om stappen te nemen in de renovatie van de site Boekelo.info.

RSCJ: Recreatie Sport Cultuur en Jeugd (Gonny ten Veen)

Er heeft vorige week een gesprek met Stadsdeelbeheer-West plaatsgevonden waarin de gang van zaken rond de opzet en uitvoering van m.n. Natuurlijk Spelen De Bleekerij is geëvalueerd. Speelplek is in principe klaar voor gebruik, wachten is nu op de keuring. Hondenbezitters worden dringend gevraagd deze SPEELPLEK niet als uitlaatplaats te gebruiken!!

Er zullen op termijn enkele Dorpsraadbanken worden vervangen door nieuwe exemplaren. Bank aan de Winterhaarweg is weggehaald voor groot onderhoud.

Dorpsbudget (Kas de Vries)

– Voor aanschaf van spiegelwand in bovenzaal M.F.A. is 500 euro gedoneerd.

– Idem voor activiteit De Zweede Verenigt op 18 juni.

– Aanvraag voor schommel op Doolhof is nog niet afgerond, er wordt bekeken of er meer plekken in het dorp met een speelwerktuig kunnen worden opgeleukt. Wordt vervolgd.

7. RONDVRAAG EN SLUITING

Ben ter Stal:komt binnenkort met een voorstel m.b.t. beheer en onderhoud van de banners tussen de zuilen op het Bleekerijplein.

Edith Howard (belangstellende) sluit hierbij aan met de opmerking dat de fotoclub wellicht nog materiaal heeft dat voor deze banners gebruikt kan worden.

Fleur ter Kuile (belangstellende) wijst op cultuurhistorische waarde van complex Henri Dunantlaan/Bastinglaan. Zij merkt ook op dat het groenbeheer bij Kruispunt (Meester De Wolfstraat/Meester Schierbeekstraat) te wensen overlaat.

Jos Kupers (belangstellende) sluit zich aan bij deze laatste opmerking.

De vergadering wordt om 21:25 uur gesloten.

 

Jeroen Verhaak, voorzitter.                            Ben Schoppert, secretaris.

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 16 mei 2017

1. OPENING

Om 20:00 uur opent de voorzitter van de Boekelose Dorpsraad, Jeroen Verhaak, deze vergadering. Hij kan 12 leden van de Dorpsraad (Ben ter Stal is afwezig) en 11 belangstellenden (waaronder Randy Oude Engberink, wijkagent, Bennie Beuving, politie en vanuit de gemeente Enschede Jan ten Elzen en Nico Bolhuis) welkom heten. Mededelingen: – Complex Teesinkweide is verkocht aan een ideële organisatie die zich richt op de paardensport; – De junivergadering van de Dorpsraad is op de TWEEDE dinsdag (13 juni).

2. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

Randy Oude Engberink meldt  het volgende: – er zullen de komende tijd naar aanleiding van klachten m.b.t. verkeerssnelheid op de Windmolenweg gegevens worden verzameld waarna er wellicht  controles volgen; – H. Afink heeft geklaagd over “vuurwerkshows” op De Zweede; – dankzij WhatsApp-gebruik is onlangs een “heterdaad” gemeld bij de politie. De daders zijn gepakt! – Begin juni 2017 zal Wilfried Bossink aantreden als wijkagent in Boekelo.

Jeroen Verhaak bedankt Randy Oude Engberink voor zijn inzet!

Naar aanleiding van dit agendapunt vraagt Bernd Weijers nogmaals aandacht voor de parkeerproblematiek tegenover De Buren. Daar staan regelmatig auto’s die het de voetgangers zeer lastig maken! Advies: bel bij constatering van overlast de meldkamer van de politie: 0900 – 8844.

Afink licht zijn klacht over de “vuurwerkshows” toe: zeer regelmatig ondervinden de omwonenden (mens en dier!) van het sportpark ernstige overlast van het gebruik van (vaak zwaar) vuurwerk op De Zweede.

Ook heeft hij geconstateerd dat op 4 mei tijdens de dodenherdenking op de Zweede werd geoefend.[Reactie: Desgevraagd ontkent het bestuur van BSCU met klém dat er tijdens de dodenherdenking is doorgespeeld!]

3. BUURTBUS BOEKELO

Een tweetal Syntus-medewerkers licht het besluit toe om per begin juli a.s. de buurtbusroute te wijzigen. Deze zal niet meer via de Marssteden Boekelo “aanvliegen”, maar uitsluitend op de Boekelosestraat en de Beckumerstraat een aantal haltes bedienen. De bus rijdt via Usselo, A35, en Zuiderval naar het Koningsplein (MST) om van daar naar het NS-station te gaan. De verwachting is dat er over enkele weken nieuwe buurtbussen kunnen worden ingezet, deze zullen ook geschikt zijn voor rolstoelgebruikers. De Marssteden zal in de spitsuren door een in te stellen lijn 7 worden aangedaan, voor de daluren zullen er bij NS-station Kennispark fietsen beschikbaar worden gesteld.

Jan ten Elzen wijst ons er op dat de routewijziging ook gevolgen kan hebben voor de gladheidbestrijding! Wordt vervolgd!

4. VERSLAG

Het Verslag van de Dorpsraadvergadering van 18 april jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding hiervan vragen we nogmaals gemeentelijke aandacht voor de bebording van de verkeerssluis aan de Boekelosestraat en die bij de afslag Windmolenweg/Haimersweg.

5. POSTLIJST

Bij de bespreking van de in- en uitgaande post besluiten we te reageren op de ontvangen brieven van Grolsch (windmolenproblematiek) en de Gemeente Enschede (procedure participatieproces “Enschede wekt op” en planontwikkeling sportpark De Zweede).

6.NIEUWS

Het Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen betreft:

ROM

R.O.M. [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu] (woordvoerders Kas de Vries).

1. Binnenkort hebben de commissie Zelfbeheer Groen en vertegenwoordigers van Stadsdeelbeheer-West een oriënterend gesprek.

2. Aan de AKZO hebben we gevraagd geïnformeerd te worden over vervuilde gronden in ons werkgebied. Nog geen reactie ontvangen.

3. Binnenkort is er een gesprek tussen R.O.M.-leden en medewerkers van Noaber18 (aannemerscombinatie aanleg N18) over de door ons gestelde vragen m.b.t. de kunstwerken en de ecologische situatie.

4. Military. We zullen ons verstaan met deze organisatie over de te nemen verkeersmaatregelen in het Military-weekend.

5. Een drastische bezuinigingsronde bij de Gemeente Enschede maakt dat er op het terrein van “grijs”-projecten (infrastructuur, w.o. wegen) alleen in urgente gevallen onderhoud/reparatie gepleegd zal worden!

Publiciteit (Boeke-loos en Boekelo.info).

Jeroen Verhaak zegt dat er recent gesprekken geweest zijn over de website en het blad. Aan beide media wordt gewerkt!

RSCJ

Ben Schoppert licht zijn gisteren aan de Dorpsraadleden verstuurde verslag over het maandag jl. gehouden gesprek tussen Stadsdeelbeheer-West en Dorpsraad toe. Samengevat: de Gemeente Enschede neemt per direct het project Natuurlijk Spelen Boekelo (locaties  De Mans en De Bleekerij) onder haar hoede. Voor beide partijen was dit project zeer leerzaam! O.i. is doorgeslagen regelgeving een belangrijke oorzaak van het niet kunnen slagen van dit project onder de Dorpsraadvlag! Op de door de overheid zo gewenste betrokkenheid van burgers wordt zo een (te) zware wissel getrokken en feitelijk onmogelijk gemaakt.

Dorpsbudget

Kas de Vries adviseert positief te reageren op de subsidieaanvraag voor het Tuinenfestival op 9 juli a.s. We besluiten het aangevraagde bedrag ter beschikking te stellen.

7. RONDVRAAG EN SLUITING

Henk Abbink: er komt schot in het proces dat moet leiden tot aanleg van glasvezel in het buitengebied. Men moet voor 10 juli laten weten mee te willen doen. Bernd Weijers zegt dat een aantal bewoners van het gebied tussen Oude Deldenerweg en Lansinkweg niet benaderd is over eventuele deelname. Hij vraagt zich af of er nog meer van dit soort “witte vlekken” zijn in het buitengebied. Henk Abbink adviseert deze potentiële- , maar niet benaderde, deelnemers zich toch aan te melden!

Fleur ter Kuile (belangstellende) complimenteert Jan ten Elzen met de invulling van de bloemperken op het Bleekerijplein en wijst ons er op dat de banners tussen de zuilen op dat plein aan verval onderhevig zijn!

Jan ten Elzen zegt dat hij in de maand juni afwezig zal zijn. Hij wordt vervangen door de heer Martin Koekkoek.

De vergadering wordt om 22:05 gesloten.

 

Jeroen Verhaak, voorzitter.                            Ben Schoppert, secretaris.