Verslagen vergaderingen dorpsraad

Verslag Dorpsraadvergadering 21 maart 2017

1. OPENING

De klap met de voorzittershamer om precies 20:00 uur luidt de eerste lentevergadering van Boekelose Dorpsraad in. De hamergebruiker, Jeroen Verhaak, heet iedereen welkom: 11 leden van de Dorpsraad (Jeanet van Offenbeek en Joost Brunink lieten weten niet aanwezig te kunnen zijn) en 11 belangstellenden. Richard Belshof (Stadsdeelbeheer-West) komt tegen half negen binnen. Wegens de vergadering van de Stadsdeelcommissie-West vanavond (in de Buren, hoofdonderwerp: Military) ontbreken Jan ten Elzen en Nico Bulthuis.

2. VERSLAG

Het Verslag van 21 februari jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. POSTLIJST /
4. JAARREKENING 2016

Deze twee agendapunten worden verdaagd naar de aprilvergadering. Niet alle leden van de Dorpsraad hebben de bijbehorende stukken kunnen bestuderen.

5. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

(Deze worden gedaan door Kas de Vries.) De krakers van het voormalige kerkgebouw aan de Kwinkelerweg hebben uit eigen beweging het pand verlaten. Er zal op korte termijn tot sloop worden overgegaan. Naar aanleiding van een incident nogmaals de oproep om verdachte situaties bij de politie te melden! Gonny ten Veen vraagt naar aanleiding van dit agendapunt aandacht voor de regelmatig terugkerende parkeerproblematiek bij OBS Molenbeek. Daar wordt frequent op het trottoir geparkeerd waardoor voor kinderen gevaarlijke situaties ontstaan. Spreekster wijst ook op het Schierbeekplein waarop nog al eens geparkeerd wordt. Handhaving?

6.NIEUWS.

Het Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen betreft:

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur opent bij monde van Jeroen Verhaak de rij.
– 1. In de aprilvergadering hopen wij informatie te kunnen geven over de vrijdagochtendmarkt. In het kader van een landelijke ontwikkeling tot het verzelfstandiging van deze activiteiten zijn er in de gemeente Enschede enkele zaken veranderd. Hierover worden we als Dorpsraad op korte termijn bijgepraat.
– 2. Kortgeleden was er overleg m.b.t. de verplaatsing van het hoofdterrein van de Military. Ook de Dorpsraad was met een delegatie bij dat gesprek vertegenwoordigd. De activiteiten gaan naar het zgn. Smeltterrein en Teesinkbos. Het eerder aan de gemeente, via mail, uitgebrachte advies wordt bekrachtigd.

ROM (woordvoerder Kas de Vries)

 

– 1. Beheer openbaar groen. In de vorige openbare vergadering (februari) werd besloten tot deelname aan een pilot op dit gebied. Intussen heeft een extra (besloten) vergadering van onze raad nieuwe inzichten opgeleverd. Om een lang verhaal kort te maken: vanavond besluiten we (met 10 tegen 1) dat een pilot zelfbeheer (door de Dorpsraad) er momenteel niet inzit, maar dat een commissie van vier Dorpsraadleden en twee “buitenleden” de komende tijd met Stadsdeelbeheer-West om de tafel gaat zitten/ het veld in gaat om knelpunten in het huidige beheer te inventariseren en op grond daarvan (en wensen van bewoners!) te komen tot een dringend advies tot verbetering van het beheer. Dit vervolgonderzoek zou mogelijk tot veranderingen in de beheersstructuur kunnen leiden.

– 2. Bebouwing noordkant Bleekerij. Plannen voldoen aan bestemmingplan en beeld-kwaliteitsplan. Start van de bouw in najaar 2017. Met name het aspect “steenkleur” heeft onze aandacht!

– 3. Goorseveldactiviteiten (aanleg zanddepot en verontdieping). In samenhang met de aanleg van de nieuwe N18 (over het terrein van het zanddepot aan de Haaksbergerstraat) is de aanleg van de nieuwe zandopslag aan de Weleweg/Rutbekerveldweg (verhard) in volle gang. Wat de verontdieping betreft: het tempo van deze activiteit hangt uiteraard af van het aanbod van geschikte grond. Dit heeft gevolgen voor het aantal transportbewegingen in dat gebied. Evaluatie: voorjaar 2018.De tijdens de vorige openbare vergadering gestelde vragen zijn o.i. goed beantwoord.

– 4. Bungalowpark op Rutbeek. Discussie m.b.t. ontsluitingsweg naar dit project loopt nog. Hierin trekken Buurtkring Usselo, Wijkraad Helmerhoek, Buurtkring Broekheurne en Dorpsraad Boekelo zo mogelijk gezamenlijk op. Wordt vervolgd! 5. Aanleg N18. Jeroen Verhaak en Kas de Vries zijn op uitnodiging van aannemerscombinatie Noaber 18 wezen kijken. Gaat hard! Op verzoek van Henk Abbink zullen wij infomeren naar de “inpakstatus” van de gebruikte vliegas.

– 5. “Enschede Wekt Op”. We hebben ons als Dorpsraad geroerd in de discussie. Intussen is het voorstel dat op basis van de gevoerde gedachtewisselingen opgesteld is, en op 27 maart in de stedelijke commissie van Enschede besproken wordt, zeer recent verschenen.  In de aprilvergadering meer hier over.

– 6. Reconstructie groen Schierbeekplein. De bomen en het gras worden vervangen. Speelwerktuigen zijn daarvoor tijdelijk weggehaald. In de loop van de zomer zal situatie weer hersteld zijn. De communicatie tussen gemeente en aanwonenden was niet correct gegaan, maar is intussen opgelost!

– 7. Glasvezel in buitengebied. Henk Abbink meldt dat binnenkort informatieavonden worden georganiseerd. Duidelijk is dat de kosten voor de gebruikers omhoog gaan! 8. Diversen: bordje “Doodlopende straat” aan begin Jan van Elburgstraat wordt nogal eens “niet gezien”. Verkeerssluis in Windmolenweg levert regelmatig riskante situaties op.

Publiciteit (woordvoerder Jeroen Verhaak).

Begin maart was er weer een overleg tussen werkgroep Publiciteit en redactie Boeke-loos. Aan wijzigingen in beheer en opzet van site Boekelo.info wordt gewerkt.

Ouderencommissie (woordvoerder Ben Bel).

Commissie was betrokken bij gesprek over valpreventie. 65+bewoners worden benaderd voor deelname aan deze activiteit.

RSCJ (Gonny ten Veen, Bart Stokkers en Ben Schoppert)

Aan de vereiste aanpassingen op Natuurlijk Spelen De Bleekerij wordt gewerkt. We hopen dat deze voor het speelseizoen zijn uitgevoerd. Alle 22 Dorpsraadbanken (incl.Ontmoetingsplek aan Boekelosestraat)  zijn de laatste weken weer zitproof gemaakt. Werkgroep Wandelpad enz. heeft vorige week, met forse inbreng van fa. Roossink, de bypass aan het pad tussen Beckumerstraat en Lansinkweg gerealiseerd.

7. RONDVRAAG EN SLUITING

Bart Stokkers, ondersteund door Jeroen Verhaak: wordt wellicht weer eens tijd om gemeente Enschede te herinneren aan goede gewoonte om alert te reageren op adviezen, acties, initiatieven Dorpsraad!

Henk Abbink vraagt naar betrouwbaarheidsstatus gerucht dat Koningsdagactiviteiten voor een belangrijk deel plaats zullen vinden op M.F.A.-terrein. Bart Stokkers (lid van Oranjecomité) zegt dat die activiteiten inderdaad daar plaats zullen vinden! [Zie ook artikel over Koningsdag in deze Boeke-loos!] Vrager betreurt dat dorpscentrum daardoor actie-verarmt die dag!

Arend Stokkers, sinds kort kinderwagenbestuurder, ervaart passageproblemen met hekken in wandelpad tussen Stemlandeweg en Beckumerstraat. Hem worden enkele oplossingen (draagzak, wachten tot kleindochter kan lopen) aan de hand gedaan, maar hekken moeten krap afgesteld blijven staan om fietsers te weren.

Fleur ter Kuile wijst er op dat Rondje Enschede (fietspad) nog steeds over Wandelpad wordt geleid. Is gemeld bij route-uitzetter! Zelfde spreekster: slecht wegdek Rutbekerveldweg (onverhard). Gerard Roossink vult aan: fietspad Teesinkweg is ook slecht!

De voorzitter sluit de vergadering om 21:26 uur.

 

Jeroen Verhaak, voorzitter.                            Ben Schoppert, secretaris.

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 21 februari 2017

1. OPENING

Jeroen Verhaak is terug van vakantie en hanteert vandaag weer de voorzittershamer. Daarmee laat hij om 20:00 uur weten dat de tweede openbare vergadering van 2017 begonnen is. 11 Dorpsraadleden (Ben Schoppert en Bart Stokkers zijn met kennisgeving afwezig) en 9 belangstellenden (w.o. Jan ten Elzen, Stadsdeelbeheer-West en Bennie Beuving, politie) bevolken vanavond de Nijmeijerzaal in de MFA De Zweede.

Mededeling: De vergadering van 20 juni wordt vervroegd naar 13 juni.

2. VERSLAG

Het Verslag van de vergadering van 17 januari jl. roept geen vragen op. Ben Bel meldt naar aanleiding van dit Verslag dat hij nog contact heeft gehad met Handhaving en een van de eigenaren ten aanzien van de gaten in de Spieleweg. De gemeente is bezig om in overleg met beide partijen tot een oplossing te komen.

3. POSTLIJST

Wat de postlijst betreft meldt Ben Bel dat een mail over de gecombineerde AED-cursus Usselo/Boekelo niet op de lijst staat, maar inmiddels is de actie uitgezet en zijn de juiste personen aan elkaar gekoppeld.

4. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

De wijkagent (Randy Oude Egberink) is verhinderd vanavond, maar zijn vervanger Bennie Beuving geeft aan dat er met het kerkbestuur gesproken is over het gekraakte kerkje aan de Kwinkelerweg. Op Facebook is binnen Boekelo een discussie gaande over het uitlaten van honden. Bennie Beuving geeft aan dat handhaven op dit onderwerp soms moeilijk is en dat het ook goed is elkaar aan te spreken op ongewenste situaties.

5.NIEUWS.

Het Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen betreft:

 

Dagelijks bestuur

Jeroen Verhaak meldt dat er overleg is geweest met de Vereniging Behoud Twekkelo, onder meer over de situatie bij de kruising Haimersweg-Windmolenweg. Ook is overleg geweest met de Buurtkring Usselo over: het werkgebied, het Freshtival, duurzame energie (windmolens, zonnepanelen, de N18 en de herinrichting van de kern van Usselo als 30 km zone na openstelling van het nieuwe tracé. Op 15 februari is de slotbijeenkomst geweest van ‘Enschede wekt op’, daar waren vier leden van de Dorpsraad bij aanwezig. Deze slotbijeenkomst was teleurstellend omdat eigenlijk geen resultaten zijn gemeld en ook geen terugkoppeling vanuit voorgaande discussies. Er zijn wel voorstellen gedaan voor andere oplossingen zoals aardwarmte, zonnepanelen, verticale-as turbines e.d.. Op 6 maart komt de gemeente met een document waarin de keuzes worden aangegeven. Door Ben Bel en Bennie Beuving wordt de suggestie gedaan om op ‘Boekelose schaal’ te kijken naar mogelijkheden.

ROM (woordvoerder Kas de Vries)

– Bomenkap Bleekerij. Bij de Bernard Roerinkstraat worden 48 bomen gekapt en bij de Boekelosestraat 6, met name omdat ze in slechte staat zijn. Het exacte aantal is onduidelijk, in de kapvergunning staat 64 bomen, maar op bijbehorende tekening staat 54 bomen. Er worden nieuwe bomen aangeplant langs de Boekelosestraat en op de grondwal langs tussen de Bernard Roerinkstraat en de Verzetslaan. Aandachtspunten: goed onderhoud van de nieuwe aanplant in de eerste jaren en plantgarantie met herplantplicht.

– Zanddepot Rutbekerveldweg. Een aantal omwonenden heeft diverse mails gestuurd aan de Dorpsraad, gemeente Enschede, het Waterschap en de exploitant Roelofs/Langezaal. Er blijkt dat Roelofs/Langezaal wel overleg heeft gehad met de direct omwonenden, zoals de Weleweg, maar niet met bijvoorbeeld de Oude Veenweg. Op 22 februari is de Klankbordgroep Verontdieping, waar ook een aantal omwonenden is uitgenodigd. Uit dit overleg zal duidelijk worden of acties van de Dorpsraad nodig zijn. Gerard Roossink geeft aan dat er nu en in de toekomst (na het afsluiten van de Weleweg) intensief vrachtverkeer over de Badweg rijdt.

– Bernd Weijers meldt dat overleg is geweest met Ter Steege over de geplande patiowoningen op de Bleekerij (binnenplein Bernard Roerinkstraat). Ter Steege levert een document met verantwoording van de afwijkingen ten opzichte van het Beeldkwaliteitsplan. Na een goede toelichting kan de Dorpsraad akkoord zijn met de bouw van patiowoningen in het middengebied.

– Eerste Klankbordgroep AkzoNobel is geweest op 30 januari j.l. Vragen/opmerkingen kunnen worden gemeld en worden meegenomen in de volgende bijeenkomsten.

– Ben Bel geeft aan dat er in de afgelopen winterse periode niet is gestrooid op de route van de parkeerplaats van de bus en de Boekelosestraat, dit wordt direct bij Jan ten Elzen neergelegd.

– Onderhoud Openbaar Groen, het belangrijkste onderwerp van deze avond. Kas de Vries geeft een presentie: het uiteindelijk doel is om met hetzelfde geld (of minder) beter onderhoud te verzorgen dan de gemeente op dit moment doet. Betekent wel dat er een aantal taken en verantwoordelijkheden bij de Dorpraad komen te liggen. Na de toelichting en het beantwoorden van een aantal vragen wordt gestemd: 10 dorpsraadleden zijn voor en 3 tegen. Afspraak is dat het gaat om een pilot in 2017 hoofdzakelijk binnen de kern Boekelo die aan het eind van het jaar wordt geëvalueerd. Er zijn nog wel een aantal aandachtspunten (zoals verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid, bemensing) die in de komende weken verder worden besproken en vastgelegd. De voorzitter zegt een zorgvuldige terugkoppeling van de voortgang naar de Dorpsraadleden toe. – Bernd Weijers meldt nog dat een aantal vragen met betrekking tot de N18 zijn neergelegd bij Noaber18 en binnenkort worden besproken.

Publiciteit (woordvoerder Kas de Vries).

Ben Bel meldt dat een door hem aangeboden tekst over de buurtbus geheel anders is geplaatst in Boeke-Loos. Enkele aanwezigen uit de zaal bevestigen dat. Binnenkort is weer overleg met de redactie en wordt dat meegenomen.

Ouderencommissie (woordvoerder Ben Bel).

Ben Bel meldt het overlijden van Ton Burggraaf.

MFA/Gebruikersraad.

Geen nieuws.

RSCJ (diverse sprekers)

– Gonny ten Veen en Jeanet van Offenbeek melden dat er door vandalisme schade is bij de wandelpaden en het Natuurlijk Spelen op de Bleekerij en De Mans. Die moet nog gemeld worden bij de politie.

– De Commissie Banken begint op 6 maart weer met het groot voorjaarsonderhoud.

– Gonny ten Veen meldt dat bij Natuurlijk Spelen op de Bleekerij momenteel aanpassingen worden gedaan naar aanleiding van de toetsing van de toestellen. – Het overleg over het alternatief voor de sinds 1 januari jl. uit het dorpsbeeld verdwenen Bibliotheekbus loopt nog.

Klankbordgroep Grolsch (woordvoerder Ben Bel)

Vandaag het verslag ontvangen van de bijeenkomst van 30 november 2016. Op 14 april 2017 is de volgende bijeenkomst.

Dorpsbudget (woordvoerder Kas de Vries)

Er is voor 2017 weer budget beschikbaar. De vast reguliere dingen zijn al bestemd. Er is ruimte voor nieuwe initiatieven.

Bookels Holtink (woordvoerder Ben Bel)

Er is een bijeenkomst geweest waar met name is gediscussieerd over zorg in de toekomst. – Ben Bel meldt ook dat daar gemeld is dat het beleid van de woningbouwvereniging is gewijzigd: een vrijkomende huurwoning wordt niet direct verkocht, om ook potentiële huurders een kans te geven.

6. RONDVRAAG EN SLUITING

Vanuit de zaal wordt gemeld dat er een kapvergunning is aangevraagd voor twee kastanjes langs de Windmolenweg. Jan ten Elzen geeft aan dat het geen gemeentelijke bomen zijn, maar particuliere bij de voormalige uitspanning De Windmolen. Het is niet bekend of er ook sprake is van herplant. Dat kan worden beoordeeld nadat de gemeente de vergunning heeft afgegeven. – Vanuit de zal wordt ook gemeld dat het trottoir langs de Kwinkelerweg erg ongelijk ligt, de wortels van de bomen drukken de stenen omhoog waardoor het gevaarlijk is voor mensen met een rollator of rolstoel. Het is een bekend probleem, met name omdat er weinig ruimte is. Jan ten Elzen neemt dit mee.

 

Jeroen Verhaak sluit de vergadering om 22:20 uur.

 

Jeroen Verhaak, voorzitter.                            Ben Schoppert, secretaris. [Tekst: Bernd Weijers]

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 17 januari 2017

1.OPENING.

Net als in de jl. decembervergadering hanteert ook deze keer Kas de Vries de voorzittershamer. Daarmee laat hij om 20:00 uur weten dat de eerste openbare vergadering van 2017 begonnen is. Hij wenst allen een goed 2017. Voor de terugblik op 2016 en de voorbeschouwing op 2017 vanuit Dorpsraadperspectief verwijst hij naar het Boeke-loosartikel (januari-nummer) van Jeroen Verhaak. 11 Dorpsraadleden (Joost Brunink en Jeroen Verhaak zijn met kennisgeving afwezig) en 9 belangstellenden (w.o. Jan ten Elzen, Stadsdeelbeheer-West) bevolken vanavond de Nijmeijerzaal in de MFA De Zweede.

2.VERSLAG.

Het Verslag van de vergadering van 17 december jl. roept geen vragen op. Gonny ten Veen merkt naar aanleiding van dit Verslag op dat de schoonmaak van de vrijdagmarkt iets later zou moeten beginnen!

3.POSTLIJST.

Henk Abbink zegt dat hij het betreurt dat de ons toegestuurde brief m.b.t. de aanleg van het zanddepot op het terrein grenzend aan de Rutbekerveldweg (verhard) en de Weleweg niet op tijd alle leden van de Dorpsraad heeft bereikt.

4.MEDEDELINGEN WIJKAGENT.

De wijkagent (Randy Oude Egberink) is verhinderd vanavond, maar zijn mededelingen heeft hij doorgespeeld aan Kas de Vries. Deze geeft daarom het volgende door:- Oud en Nieuw is betrekkelijk rustig verlopen in het Boekelose (N.a.v. dit punt merkt Gonny ten Veen, bijgevallen door enkele andere Dorpsraadleden, dat er volgens haar behoorlijk [te] zwaar vuurwerk gebruikt werd.); – Begin januari is er een inbraak geweest in een winkelpand aan de Beckumerstraat; – Vanuit het gebied Henri Dunantlaan/Bastinglaan zijn klachten binnengekomen over loslopende honden en het bij deze dieren behorende afval. Geadviseerd wordt van dit soort klachten melding te doen bij Handhaving van de gemeente Enschede; – Het vml. kerkgebouw aan de Kwinkelerweg is begin januari opnieuw gekraakt. Deze activiteit heeft de volle aandacht van politie. Het gebouw staat op de nominatie gesloopt te worden. In het kader van dit agendapunt wordt uiteraard stilgestaan bij een volgens ons “buitengewoon verwerpelijke” activiteit: het doorsnijden van de remleiding van een auto op het terrein van MFA-buurman Henk Afink.

5.NIEUWS.

Het Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen betreft:

Dagelijks bestuur. Kas de Vries meldt dat enkele leden van de Dorpsraad de Nieuwjaarbijeenkomst van Stadsdeel-West hebben bijgewoond. Daar verwees de stadsdeelwethouder (Patrick Welman) in zijn speech enkele keren naar Boekelo. Hij noemde o.a. de indrukkende uitvaartplechtigheid van Henny Westerveld.

ROM (woordvoerder Kas de Vries) – Op 11 januari jl. namen enkele Dorpsraadleden deel aan een bijeenkomst in het kader van Duurzame Energie Enschede. Spreker doet kort verslag van deze “oploop”. Er ontspint zich een uitgebreid gesprek over deze materie. Begin februari zal er in Usselo een avond over deze materie worden belegd; – Glasvezelaanleg in buitengebied. Henk Abbink geeft een historisch overzicht van de ontwikkelingen tot nu toe. Op dit moment staan die stil omdat investeerder en aannemer (die ontdekt hebben dat project verliesgevend is) opnieuw in gesprek gaan met de opdrachtgevers. Vanuit de zaal wordt nog opgemerkt dat het aanbod van providers op dit glasvezelnet erg beperkt is. Wordt vervolgd; – Bestemmingsplanwijziging m.b.t. Keizersweg 28. Commissie ROM heeft dit plan bestudeerd. De Dorpsraad neemt het commissievoorstel positief te adviseren bij de gemeente Enschede over; – Zanddepot Rutbekerveldweg/ Weleweg. Kas de Vries en Henk Abbink hebben binnenkort een vervolggesprek met de depothoudende firma. Onderwerp van deze gesprekken zijn de maatregelen die er o.i. genomen moeten worden om de landschappelijke inpassing van het depot te verbeteren. Er zijn allerlei deelvergunningen afgegeven voor deze activiteit, maar een echt overzicht van de werkzaamheden en verwachte ontwikkelingen ontbreekt. De cursief gedrukte zin boven deze tekst is een citaat uit één van die deelvergunningen. De klankbordgroep Rutbekerveld komt binnenkort bijeen. Gerard Roossink zegt dat hij grote zorgen heeft over de aansluiting van het depot op de aan- en afvoerwegen. Nu al geven de genomen verkeersmaatregelen op de Badweg geluidsoverlast; – De projectontwikkelaar heeft ons laten weten dat dit voorjaar de sloop van de Smederij (Beckumerstraat, bij overweg) gepland staat. Daarna volgt de bouw van een complex van appartementen en bedrijfsruimten; – Bernd Weijers zegt dat ROM bij de gemeente Enschede kritische vragen zal stellen over de voorgenomen bouw van patiowoningen op de Bleekerij; – AkzoNobel heeft ons uitgenodigd om deel te nemen aan de Klankbordgroep AkoNobel. Wij zullen daarin vertegenwoordigd zijn! De eerste bijeenkomst is op 30 januari a.s.; – Ben Bel meldt dat hij al fietsend onaangenaam verrast werd door de gaten in de Spieleweg.

Publiciteit (woordvoerder Kas de Vries). Gewezen wordt op de schitterende fullcolour januari-editie van Boeke-loos. De redactie zal gevraagd worden een toelichting te geven bij de omslagfoto (fotograaf, standpunt).

-Ouderencommissie (woordvoerder Ben Bel). Afgeleide activiteit, buurtbus, wordt ter sprake gebracht. Buurtbusvereniging (Bbv) schrijft hierover in Boeke-loos een artikel. Vanuit de zaal wordt gewezen op tariefverschil tussen een los kaartje en de Ov-kaart. Dit is geen item voor de Bbv, men wende zich tot Syntus! Gonny ten Veen vraagt naar het gladheidbestrijdingsbeleid. Volgens Ben Bel is dat niet veranderd met invoering van de Buurtbus, wel zijn er fouten gemaakt bij het strooien vorige week.

MFA/Gebruikersraad (Ben Schoppert) Er is o.a. gesproken over de verlichting en akoestiek in de Nijmeijerzaal. Aan verbetering van de verlichting wordt gewerkt. De Dorpsraad zal door een verandering in vergaderopstelling proberen de verstaanbaarheid van de diverse sprekers (v/m) te verbeteren.

RSCJ (diverse sprekers). -Jeanet van Offenbeek heeft vanuit de Dorpsraad een overleg bijgewoond, belegd door de gemeentelijke Wijkcoaches, met als onderwerp hoe eventuele problemen van Boekelose jeugd, m.n. brugklasleerlingen, geïnventariseerd en aangepakt kunnen worden; -Gonny ten Veen licht de tijdelijke sluiting van Natuurlijk Spelen op de Bleekerij toe. Probleem is dat de gemeente en het Keuringsinstituut (een landelijk opererende instantie) het eens moeten worden over de uit te voeren aanpassingen. Gesprek daarover loopt;- Ben Schoppert zegt dat er nog geen duidelijkheid is over een alternatief voor de sinds 1 januari jl. uit het dorpsbeeld verdwenen Bibliotheekbus.(Die blijft overigens wel komen voor de beide basisscholen.) Dit betreft dan een oplossing voor het onderbrengen van de volwassenencollectie. Ook hier geldt: overleg loopt!

-Dorpsbudget (woordvoerder Kas de Vries). Er liggen twee aanvragen: 1. Voor BOEKELO.DOET-dag op zaterdag 11 maart. 2. Voor aanschaf spiegelwand in bovenzaal MFA. Aangezien het om bedragen onder de 500 euro gaat mag de adviescommissie deze aanvragen zelf afhandelen.

6.RONDVRAAG EN SLUITING.

Rondvraag: Gonny ten Veen en Jeanet van Offenbeek  zeggen dat er op de Windmolenweg, ter hoogte van de Marssteden, behoorlijk slordig sneeuw geschoven is vorige week: het fietspad was op sommige plekken onbegaanbaar. Jan ten Elzen neemt deze melding mee. Vanuit de zaal wordt hetzelfde gemeld over de fietsbrug over de Auke Vleerstraat. Ook dit komt op het lijstje van Jan ten Elzen. Een belangstellende wijst ons op de informatieavond over de bouwplannen voor bungalows op het Rutbeek op 7 maart a.s. Ook vanaf “de publieke tribune” de vraag naar een eventuele herdruk van het bekende Boekelose telefoonboekje. Gonny ten Veen antwoordt dat herdruk niet zal gebeuren. Zij heeft nog enkele exemplaren van dit nummeroverzicht. Via de Dorpsraad verkrijgbaar, maar: op=op!

 

Kas de Vries sluit de vergadering om 21:45 uur.

 

Kas de Vries, vicevoorzitter.                                                            Ben Schoppert, secretaris.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 20 december 2016

1.OPENING.

Wegens de afwezigheid van Jeroen Verhaak hanteert Kas de Vries (vicevoorzitter) vanavond de voorzittershamer. Daarmee opent hij om enkele minuten over acht (schrijver dezes veroorzaakt enig oponthoud) de decembervergadering van de Boekelose Dorpsraad. Met kennisgeving zijn afwezig: Jeanet van Offenbeek, Gerard Roossink en Jeroen Verhaak, terwijl Henk Guchelaar later zal aanschuiven. Er zijn een 20-tal belangstellenden, o.a. Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Randy Oude Egberink (wijkagent). Er wordt gemeld dat Rudy van Ulzen (“buitenlid” van de commissie Dorpsbudget) geopereerd is.

2.VERSLAG.

Het Verslag van de novembervergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.POSTLIJST.

Over de postlijst zijn weinig vragen, enkele poststukken worden nog doorgestuurd.

4.STRAATADOPTIE.

Ingelast agendapunt: Max Elferink, StraatAdoptant, meldt dat z.i. de hoeveelheid zwerfafval in het Boekelose buitengebied toeneemt! Gevreesd wordt dat de invoering van diftar verrommeling van het buitengebied zal stimuleren! Hij hoopt dat nog meer mensen zich aanmelden voor StraatAdoptie (kan bij de Dorpsraad) en mensen in het algemeen bewuster omgaan met afval! “Applaus”!

5.MEDEDELINGEN WIJKAGENT.

De wijkagent, Randy Oude Egberink, zegt dat: – er in het buitengebied sprake is van een lichte toename van het aantal inbraken, voornamelijk in schuren; – het vml. kerkgebouw aan de Kwinkelerweg gekraakt is. Er is overleg tussen de eigenaar van het pand (PKN Usselo) en de tijdelijke bewoners. – het “Donkere Dagen Offensief”, extra surveillance in de komende weken,  zich uiteraard ook uitstrekt tot het Boekelose grondgebied; – wat het door Max Elferink aangekaarte zwerfafvalprobleem (en dan wordt hier dumping van grote stukken bedoeld!) betreft: laat getuigen van dumping zich a.u.b. melden bij de politie. Noteer kentekens!

6.NIEUWS.

Wat het Nieuws uit de diverse commissies betreft:

Dagelijks bestuur (woordvoerder Kas de Vries). We geven graag onze medewerking aan het Onderzoek Openbaar Vervoer dat door een UT-student de komende tijd in Boekelo wordt uitgevoerd. Uiteraard komt bij dit punt ook de op 11 december jl. gestarte Buurtbusactiviteit ter sprake. [Deze activiteit valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Dorpsraad, maar één van haar leden, Ben Bel, is voorzitter van de Buurtbusvereniging.]

ROM (woordvoerder Kas de Vries). -Binnenkort horen we meer over de Pilot Openbaar Groen die waarschijnlijk in het voorjaar van 2017 van start gaat in Boekelo. Uitgangspunt daarbij is dat het onderhoud van het openbare groen door één of meerdere private partijen onder regie van de Dorpsraad wordt gedaan. Wordt vervolgd; – Er wordt uitvoerig stilgestaan bij – en van gedachten gewisseld over de plannen om bij het Rutbeek een bungalowpark te bouwen. Aangezien de huidige plannen behoorlijk afwijken van de oorspronkelijke zal er in februari as.(als onderdeel van een noodzakelijke wijziging van het oorspronkelijke bestemmingsplan) door de initiatiefnemers een voorlichtingsbijeenkomst met de omwonenden worden georganiseerd. Ook de aanvoerroute zal daar weer ter sprake komen; -In januari zullen de verkeersmaatregelen die enkele jaren geleden in Twekkelo werden genomen ter discussie worden gesteld in een overleg tussen de Buurtkring Twekkelo en de Dorpsraad Boekelo. We schreven over deze zaak (m.n. aansluiting Haimersweg op Windmolenweg) recent een brief aan B&W Enschede; -Desgevraagd (door Ben Bel) licht Kas de Vries de brief toe die wij B&W Enschede stuurden over duurzame energie. De Dorpsraad zal in januari in een besloten vergadering van gedachten wisselen over deze problematiek.

Publiciteit (woordvoerder Kas de Vries). Boeke-loos verschijnt vanaf het eerstvolgende nummer in “full colour”!

RSCJ (woordvoerder Ben Schoppert). -Begin januari neemt een lid van deze commissie deel aan een door het (gemeentelijke) Wijkteam georganiseerd gesprek over jeugdzorgzaken; – We willen wel meedenken in het betrekken van jeugd bij de Huiskamer van het dorp (Berkezaal); – Alle werkgroepen waarbij RSCJ betrokken is (Natuurlijk Spelen, Wandelpad en Faunafort, Banken) zijn momenteel in “winterslaap”, maar starten in januari weer met hun activiteiten; – Over het onderbrengen van een boekencollectie (als alternatief voor de bibliotheekbus) in de Berkezaal is op dit moment niet meer te melden dan dat er vanaf januari één keer in de twee weken de mogelijkheid zal bestaan om daar boeken te lenen.

Ouderencommissie (woordvoerder Ben Bel).-Refereert aan het door hem gemaakte- en aan alle Dorpsraadleden gestuurde verslag van een door hem bijgewoonde bijeenkomst van de OVKK (Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen). Hem viel daarbij op dat veel kleine kernen hun kerkgebouw hebben weten om te bouwen tot een multifunctionele accommodatie en dat daarin veelal ook de jeugd een plek heeft gekregen; -Nogmaals het advies om bij het MFA-bestuur aan te dringen op de plaatsing van een geluidsinstallatie in de Nijmeijerzaal.

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel).-Alle Dorpsraadleden ontvingen een door hem gemaakt verslag van de laatstgehouden bijeenkomst van deze groep. De heer R. Roessink (als belangstellende aanwezig, ook lid van de Klankbordgroep) wijst op de door Grolsch doorgevoerde technische aanpassingen o.a. n.a.v. geuroverlast ervaren door omwonenden;- We wachten nog op de resultaten van een toegezegde evaluatie van het in 2016 gehouden Freshtival.

7.RONDVRAAG EN SLUITING.

Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door: Gonny ten Veen. Zij informeert naar – onderhoudsbeurt banken op Bleekerijplein. Jan ten Elzen onderneemt actie; – marktvuil? Jan ten Elzen antwoordt dat dit gemeld is dat “men er mee bezig is”. Complicerende factor: het marktmeesterschap in de gemeente Enschede is opgeheven; – parkeerprobleem Windmolenweg? Jan ten Elzen en Kas de Vries hebben ter plaatse onderzoek gedaan. Conclusie: te smalle parkeerplaatsen. Probleem kan alleen worden opgelost door totale reconstructie van de Windmolenweg en die activiteit kan nog heel lang op zich laten wachten. Ook hier een complicerende factor: de langs deze weg staande bomen! Kas de Vries vraagt naar de status van het plan om bomen op de Bleekerij te kappen. Jan ten Elzen gaat ervan uit dat de adviesaanvraag daarvoor op termijn aan de Dorpsraad gedaan zal worden. Zaak is ons niet geheel duidelijk!

Om kwart voor tien sluit de voorzitter de vergadering nadat hij alle aanwezigen heeft bedankt voor de inzet en belangstelling getoond in 2016, allen goede feestdagen en een prachtig 2017 heeft gewenst en de hoop heeft uitgesproken dat we allen in het volgend jaar weer vrolijk verder gaan!

 

Kas de Vries,                                                                                    Ben Schoppert,

vicevoorzitter                                                                                    secretaris

Verslag Dorpsraadvergadering 15 november 2016.

1.OPENING.

De novembervergadering van de Boekelose Dorpsraad wordt om 20:00 uur door Jeroen Verhaak met een forse klap van de voorzittershamer geopend. Hij heet de aanwezigen welkom. Dat zijn 10 Dorpsraadleden (afwezig zijn Jeanet van Offenbeek en Henk Abbink, terwijl Bart Stokkers gemeld heeft later aan te schuiven, hetgeen ook gebeurt) en 13 personen op de “publieke tribune”.

2.PRESENTATIE.

De voorzitter leidt de presentatie van Klaas Hessels (voorzitter Open OuderenWerk Boekelo) kort in, waarna deze ons bijpraat over de actuele ontwikkelingen. De groep ontplooit haar activiteiten in de recreatiezaal van de Berke. De huurappartementen [daarnaast zijn er ook die eigendom zijn van de bewoners] en de zaal zijn van de Woonplaats. Spreker spreekt zijn dank uit aan de grondleggers/vrijwilligers van het eerste uur! Er wordt een overzicht van de activiteiten gegeven. Sinds enkele jaren mag de Berkezaal het predicaat “Huiskamer van het dorp” dragen! [Vanuit de Dorpsraad wordt opgemerkt dat dit niet ten koste mag gaan van MFA De Zweede.] De afgelopen jaren huurde De Posten de zaalruimte, zorgorganisatie Livio neemt dit over. OOWB is dus onderhuurder. Samen met de gemeente Enschede [lees: Stadsdeelmanagement-West] willen Livio en OOWB de uitbreiding van de activiteiten in de Berke-zaal stimuleren. Zoals het er nu uitziet zal o.a. de bibliotheekcollectie voor (jong)volwassenen (als vervanging van de “biebbus”) een plekje krijgen in deze ruimte. [Hierover meer in de volgende Boeke-loos]. Hessels benadrukt dat de OOWB-activiteiten beslist niet concurrerend willen zijn met de plaatselijke horeca! Nico Bolhuis (Staddeelmanagement-West, aanwezig als belangstellende) zegt, aansluitend bij de inleider, dat de gemeente graag ziet dat deze ruimte voor meer groepen (o.a. jeugd) toegankelijk wordt. Wij wensen OOWB, Livio en de gemeente succes bij hun activiteiten!

3.VERSLAG.

Wat het Verslag van de oktobervergadering betreft: dat wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van dit Verslag pleit Nico v.d. Veen (aanwezig als belangstellende) voor de plaatsing van verkeersborden op de kruising “MFA-weg”/Boekelosestraat die alle verkeer op de geldende voorrangssituatie wijzen. Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West, aanwezig als belangstellende) speelt dit pleidooi door naar de gemeente. Deze laatste zegt dat er intussen een HUP-afvalbak geplaatst is op de kruising Bastinglaan/Boekelosestraat. Gonny ten Veen wijst ons op de situatie op de Windmolenweg waar soms (noodgedwongen?) te veel op het trottoir geparkeerd wordt. Jan ten Elzen en Kas de Vries zullen ter plaatse poolshoogte nemen.

4.POSTLIJST.

De postlijst wordt kort besproken.

5.MEDEDELINGEN VANWEGE WIJKAGENT.

Punt 5 van de agenda (Mededelingen van de wijkagent) komt vanwege afwezigheid van een vertegenwoordiger van de politie te vervallen.

6.NIEUWS.

In het kader van Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen wordt het volgende gemeld: Dagelijks bestuur (Jeroen Verhaak). We stellen voor het bestuur van de 30-oktober-2016-rally schriftelijk te complimenteren met hun organisatie. Editie 2015 deed veel kritisch stof opwaaien, gesprekken tussen rally-bestuur en Dorpsraad hebben geresulteerd in een aantal aanpassingen in 2016. Brief zal verstuurd worden. Per 11 december gaat er op lijn 6 een buurtbus rijden, vrijwilligers treden op als chauffeur. Hiervoor is een vereniging opgericht (voorzitter Ben Bel, maar deze activiteit valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Dorpsraad) die beheer en de coördinatie van de ritten op zich neemt. Men zoekt nog chauffeurs uit Boekelo. Het vergaderschema 2017 wordt vastgesteld. (Elke derde dinsdagavond Openbare Dorpsraadvergadering. Augustusvergadering zou kunnen vervallen.) ROM (Kas de Vries). Tweetal ROMmers is naar informatiebijeenkomst m.b.t. N18 geweest. Kas en Bart Stokkers geven ons een kort verslag van deze “oploop”. Ton Nijhuis (in de zaal als belangstellende), gebiedsconciërge N18, wijst ons op het bestaan van de Faceboekbladzijde “N18 drone Projects”, de daar geplaatste films geven een goed beeld van plannen en activiteiten. Windmolenbeleid. ROM werkt aan een brief waarin de Dorpsraad haar visie op duurzame energiebronnen (m.n. windmolens en zonnepanelen) kenbaar maakt aan de gemeenteraad. Bestemmingsplan Boekelo 2015(!). Ben ter Stal, Kas de Vries en Jeroen Verhaak hebben met de gemeente overleg gevoerd over dit document. Publiciteit (Kas de Vries en Ben Schoppert). Er wordt op wijzigingen in redactiesamenstelling en opmaak van Boeke-loos gewezen. Dorpsraad zal zich beraden op haar mediabeleid, waarbij m.n. de actualiteit van de site Boekelo.info en de mogelijke inzet van andere social media aan de orde moet komen. M.F.A. Jeroen Verhaak meldt enkele zaken uit het kortgeleden gehouden zgn. “voorzittersoverleg” (voorzitters van bestuur M.F.A. en drie hoofdgebruikers). -Bovenverdieping wordt klaar gemaakt voor gebruik. -Fase 3 (Speelzaal/sporthal) heeft nadrukkelijk de aandacht, hiervoor is aparte “duwgroep” opgezet.-BSCU probeert concentratie van sportactiviteiten op sportpark De Zweede te stimuleren en zal per Editie 2017 mogelijk samenwerken met Military-organisatie. R.S.C.J. (Gonny ten Veen, Bart Stokkers en Ben Schoppert). Deze commissie is betrokken bij alternatief voor “biebbus”. Opgemerkt wordt dat de beide basisscholen vanaf januari 2017 bediend worden door de biebbus die daar wekelijks langs komt met een jeugdcollectie. Over het huisvesten en beheren van een boekencollectie voor (jong)volwassenen zijn we nog met diverse instanties in gesprek. De vraag naar het ontplooien van jeugdactiviteiten in de Berke ,via Bookels Höltink aan R.S.C.J. gesteld, moet daarin nog besproken worden. Werkgroep Wandelpad  & Faunafort Boekelo heeft een tweetal projecten deze winter: het verbeteren van een deel van het tracé op de Weele en dat langs het “Sikkepad”. Zitmaaier is aangeschaft met behulp van financiële middelen uit Dorpsbudget en Initiatiefkracht (Stadsdeel-West), waarvoor de WW&FB ons hartelijke dank zegt! Dorpsbudget (Kas de Vries). Dorpsraad accordeert toekenning van 850 euro aan zanggroep Inspiration.

7.RONDVRAAG EN SLUITING.

Bernd Weijers vraagt naar stand van zaken renovatie bosschage Bleekerij (bij v.m.Unissonveld). Gemeente is hier mee bezig, Dorpsraad zal hierin om advies worden gevraagd. Bart Stokkers informeert naar aanpassing armatuur lantaarnpaal Bleekerij (bij Magazijn). Volgens Jan ten Elzen nog niet geheel naar wens uitgevoerd. Gonny ten Veen kaart afwezigheid van bladkorven aan. Er ontspint zich een gedachtewisseling over deze problematiek. We zijn niet “zo gelukkig” met het gevoerde bladblaas-beleid. Is gevolg van gemeentelijke bezuinigingen, maar het bevordert bepaald niet verkeersveiligheid en aanzien. Zelfde spreekster ergert zich zeer regelmatig aan achtergebleven marktvuil na vrijdagmarkt. Jan ten Elzen zal gemeentelijke dienst Handhaving wijzen op deze situatie.       

 

De voorzitter sluit om 21:45 uur de vergadering.

 

Jeroen Verhaak, voorzitter.                                            Ben Schoppert, secretaris.

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 18 oktober 2016

 

1.OPENING.

Traditiegetrouw trapt de voorzitter exact om 20:00 uur af. De “wedstrijd” is de oktobervergadering van de Boekelose Dorpsraad. Twaalf Dorpsraadleden zijn aanwezig, Ben Bel ontbreekt. Zaalzitters zijn o.a. Bennie Beuving (politie), Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Inge Grevink (wijkcoach).

 

2.VERSLAG VORIGE VERGADERING.

Het Verslag van 20 september jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van die tekst zegt Jan ten Elzen dat het gesignaleerde misbruik van het trottoir aan de Boekelosestraat door fietsers een kwestie van wangedrag is, iets waar geen maatregelkruid tegen gewassen is. Men zal de verkeersvandaal zelf moeten aanspreken. De gesignaleerde straatlantaarnlichtoverlast tegenover het Magazijn op de Bleekerij hoopt men verholpen te hebben met het plaatsen van een ander armatuur. Henk Guchelaar zegt dat er zeker meer plaatsen op de Bleekerij zijn waar sprake is van hinder door straatlantaarnlicht. Jan ten Elzen ziet vooralsnog geen aanleiding om extra HUP-afvalbakken te plaatsen. Kas de Vries doet kort verslag van het afscheid van Anton Brinks (wijkagent) waarbij drie van onze leden aanwezig waren.

 

3.IN –EN UITGAANDE POST.

De postlijst (in- en uitgaand) is voor enkele leden (Henk Abbink en Gerard Roossink) aanleiding om de noodzaak van de aanpassing van de verkeerssluis in de Boekelosestraat ter sprake ter brengen. Volgens sprekers zal deze aanpassing, zeker na het gereedkomen van de nieuwe N18, leiden tot stokkend verkeer. Andere Dorpsraadleden brengen hier tegenin dat de verkeersveiligheid, m.n. van de MFA-gebruikers, met een aanpassing  gediend is. We komen zeker nog op dit punt terug.

 

4.MEDEDELINGEN VAN DE WIJKAGENT.

Bennie Beuving (woordvoerder voor wijkagent) doet een aantal mededelingen: 1.Military heeft veel inzet gevraagd, verliep prima; 2.Politie maakt zeker werk van geconstateerd verkeersvandalisme; 3.Er was verlichtingscontrole op de scholen; 4.De politie houdt kortdurende verkeerscontroles; 4.Er zijn de laatste maand geen inbraken gemeld bij de politie. Gevraagd naar aandachtspunten voor de politie wijst Jeroen Verhaak nogmaals op de risicovolle aansluiting van de Haimersweg op de Windmolenweg.

 

5.NIEUWS.

Wat het Nieuws uit de Dorpsraadcommissies en vertegenwoordigingen betreft begint Kas de Vries met wetenswaardigheden uit de commissie R.O.M. (Ruimtelijke Ordening en Milieu).

 1. Er gaat een brief naar B&W gemeente Enschede, daarin vragen we nogmaals aandacht voor – en actie m.b.t. de aansluiting van de Haimersweg op de Windmolenweg. Er worden op die plek regelmatig bloedstollende verkeerscapriolen uitgehaald!
 2. AkzoNobel I.C.  gaan we aanschrijven over diverse minder gewenste situaties in de omgeving van Boekelo;
 3. 3.Er is volgende week nader overleg tussen de gemeente Enschede en leden van de Dorpsraad over het bijgestelde Bestemmingsplan Boekelo 2015;
 4. Henk Abbink gaat 27 oktober naar een zgn. ambassadeursbijeenkomst waar de aanleg van het glasvezelnet in het buitengebied (voorzien in voorjaar 2017, informatiebijeenkomst voor toekomstige gebruikers ook in voorjaar 2017) aan de orde komt.
 5. We staan uitgebreid stil bij de aangekondigde noodzakelijke kap van een aantal bomen op de Bleekerij. Wordt vervolgd omdat voordat de kap daadwerkelijk begint er advies aan ons gevraagd zal worden en dat zal zeker aanleiding zijn tot verdere gedachtewisseling. Henk Guchelaar zegt dat hij grote moeite heeft met deze gang van (boom)zaken.
 6. N18. Bart Stokkers wijst ons op het bestaan van een zgn. gebiedsconciërge. Deze is te benaderen met betrekking tot N18-zaken. Jeroen Verhaak beveelt in dit kader het gebruik van de Noaber18-app aan. De infobus van het N18-project zal ook Boekelo aandoen.
 7. Grolsch. Jeroen Verhaak leidt dit onderwerp in met de opmerking dat er de laatste jaren regelmatig geuroverlast is ondervonden door de naaste buren van de brouwer. Het onderzoek naar deze klacht loopt nog. Henk Afink, één van de klagers, grijpt deze gelegenheid aan om ons nog eens uitvoerig bij te praten over dit dossier. Op 16 november a.s. zal de Klankbordgroep Grolsch o.a. dit onderwerp bespreken.

Wat de commissie Publiciteit betreft zegt Kas de Vries dat er de laatste maanden veel gebeurd is op Boeke-loos-gebied: een nieuwe redactie en een nieuwe opmaak van het blad deden hun intrede. Vanaf januari 2017 zal Boeke-loos in full-color verschijnen.

Als lid van de Gebruikersraad M.F.A. doet Ben Schoppert enkele mededelingen uit het laatst gehouden overleg van die raad: er wordt nogmaals op gewezen dat het verkeer op de Boekelosestraat VOORRANG heeft op dat van de weg van en naar de M.F.A.; BSCU is zeer alert op het al- dan niet gebruiken van de kunstgrasvelden!

Dezelfde spreker laat vanuit de commissie R.S.C.J (Recreatie, Sport, Cultuur, Jeugd) weten dat alle werkgroepen waarbij de leden van deze commissie zijn betrokken (Natuurlijk Spelen, Wandelpad, Banken) hun activiteiten na de zomerstop weer hebben hervat.

Kas de Vries licht als voorzitter van de adviescommissie Dorpsbudget een tweetal adviezen toe: 1.De bijdrage van 1500 euro aan de Sinterklaascommissie. De Dorpsraad gaat akkoord met deze subsidie. (BOV en Koepel dragen ook bij.) 2.Bedrag van 500 euro verstrekt voor aandeel in aanschaf van een mobiele elektrische piano door het koor Inspiration. (Koepel en Prins Bernhard Cultuurfonds dragen ook bij.) 3.De Dorpsbudget-boekhouding opmakend constateren wij het bedrag dat dit jaar is uitgekeerd in het kader van dit financiële loket hoger is dan dat van 2015. Goede ontwikkeling!

 

In afwachting van Bertine Tieberink, die vanavond haar nieuwbouwplannen zal presenteren, doen we eerst de rondvraag.

 

6.RONDVRAAG.

Deze wordt geopend door Gerard Roossink. Hij vraagt naar de bereikbaarheid van de AED’s. Volgens verscheidene aanwezigen gaat het om zeker vier apparaten in het dorp die te allen tijde bereikbaar zijn. De M.F.A.-AED hangt in het omkleedgedeelte van het gebouw en is duidelijk bewegwijzerd. Zelfde spreker: er wordt hier en daar in het dorp nog steeds vreemd geparkeerd! Joost Brunink kondigt aan dat op dinsdag 25 oktober de KeepItCleanDay wordt gehouden. In dit kader gaan de groepen 5 en 6 van beide basisscholen weer in de slag met het zwerfafval in en rond Boekelo. Een nieuw onderdeel hierbij is de diftar-infobus, die speciaal op deze dag (tussen 9:00 uur en 11:30 uur) bij het Bleekerijplein zal staan. Deze bus is het middelpunt van de “Enschede zonder afval-tour”, waarbij het gaat om het goed scheiden van afval in de huishoudens. “Afval scheiden loont!” Een ieder is welkom in de bus! Voor vragen is de afvalcoach aanwezig; Gonny ten Veen: banken op Bleekerijplein vragen om lakbeurt (Jan ten Elzen noteert dit punt op gemeentelijk to-do-lijstje). Arnold Monnink (aanwezig als belangstellende) wijst ons er op dat het inrijdverbodsbord op de Usseleresweg is weggehaald en vraagt ons naar onze opvatting over windenergie, dit naar aanleiding van berichten over plaatsingsopties van windmolens in de buurt. Bij monde van Jeroen Verhaak zeggen wij spreker toe op dit punt terug te komen.

 

7.PRESENTATIE.

De bijeenkomst wordt besloten met de aangekondigde presentatie van de nieuwbouwplannen van het Behandel- en expertisecentrum aan het Bleekerijplein.

Enkele punten: – ontwikkelingen in de zorg vragen om nieuwbouw voor samenwerkende disciplines; – vergunningsprocedure “loopt”; – men hoopt gebouw uiterlijk in het najaar van 2017 in gebruik te kunnen nemen; – er is uitdrukkelijk gekeken naar aanwezigheid van voldoende parkeergelegenheid.

“Bertine succes!”

 

De voorzitter sluit om 22:10 uur de vergadering.

Jeroen Verhaak, voorzitter.                                                      Ben Schoppert, secretaris

Verslag Dorpsraadvergadering 20 september 2016

1.OPENING EN MEDEDELINGEN.

Jeroen Verhaak, voorzitter van de Dorpsraad, opent de vergadering om ca. 20.00 uur. Hij heet de aanwezigen welkom. Dat zijn 6 Dorpsraadleden t.w. Henk Abbink, Joost Brunink, Ben ter Stal, Bart Stokkers, Kas de Vries en hij zelf. De overige dorpsraadleden hebben om redenen van ziekte, vakantie en werk afgemeld. Ook Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) is afwezig. Op de publieke tribune een 20 tal aanwezigen.

 

2.VOORSTELLEN WIJKCOACH.

Vervolgens krijgt Inge Grevink, wijkcoach team Boekelo-Boswinkel (www.wijkteamsenschede.nl) het woord. Zij stelt zich kort voor en zal zoveel mogelijk voor de verbinding met Boekelo de vergaderingen bijwonen. De werkzaamheden van de wijkteams zijn eerder toegelicht. Zij laat een aantal folders achter.

 

3.BUSLIJN 6.

Na de vorige vergadering is een brief verzonden naar de provincie waarin we bezwaar maakten tegen  het voorstel om lijn 6 op te heffen. Daarop is een antwoord ontvangen dat mede aanleiding is geweest tot enkele gesprekken de afgelopen weken. Duidelijk is geworden dat het besluit onomkeerbaar is en de cijfers laten zien dat de lijn de afgelopen jaren te beperkt is gebruikt. Erkend is dat het overleg eerder en beter had gemoeten. Rob Plooy van Syntus licht, ondersteund door enkele aanwezige collega’s, de nieuwe opzet van de buurtbus toe. Daarbij wordt ook ingegaan op vragen van de aanwezigen. De bus rijdt vanaf 11 december as. maandag t/m vrijdag 1x per uur de huidige route, eerste vertrek Boekelo 06.37 en van station naar Boekelo 07.20 (sluit aan op treinen). En vervolgens elk uur, de laatste bus vertrekt om 18.20 bij het station. Op zaterdag is de dienst tussen 10.37 en 16.10 uur. De bus gaat gereden worden door vrijwilligers. Mochten er bij het ingaan van de nieuwe dienstregeling nog te weinig vrijwilligers zijn dan worden chauffeurs van Syntus ingezet. De vrijwilligers ontvangen een opleiding van Syntus. De werving start binnenkort met een advertentie in Tubantia en een oproep in Boeke-loos. Ter plekke melden zich reeds 4 inwoners als vrijwilliger! Op 20 oktober as. is er een voorlichtingsavond in De Zweede. De kosten van de buurtbus betaalt Syntus. Syntus garandeert ook de uitvoering van de diensten. Zoals het er nu voorstaat vervalt de lus bij de Ganzebosweg en wordt gekeerd bij de kerk. Dit kan doordat de bus kleiner is. In de loop van volgend jaar wordt bekeken of er wijzigingen in de route (bv. doortrekking tot MST/stad) wenselijk en haalbaar zijn. De route blijft Boekelo-Marssteden-Havengebied-station v.v. Over de kosten (nu € 3,00 enkele reis) is discussie. De Dorpsraad spant zich in om tot een beter gebruik te komen. Een vervoersonderzoek onder de inwoners naar hun wensen is noodzakelijk. Met de provincie is hierover overleg gaande. De uitvoering van de buslijn volgend jaar wordt intensief gevolgd ook door de Dorpsraad om te bekijken welke aanpassingen wenselijk en/of noodzakelijk zijn. De ervaringen van  de chauffeurs vormen hiervoor ook een goede input. Daarbij wordt ook gekeken naar aanvullende mobiliteitsvoorzieningen als deelfietsen e.d. Mochten er pieken in de uitvoering ontstaan dan wordt een extra bus ingezet.

Omdat ook enkele mails hierover zijn ontvangen worden deze aanvullend behandeld. De mail van Ton Taselaar (aanwezig) is in de loop van de vergadering behandeld en afgedaan. In een andere staan vragen die door de Dorpsraad niet kunnen worden beantwoord. Deze wordt doorgezonden naar de gemeente en Syntus. Van de mail van een inwoner van de Marssteden wordt kennisgenomen.

 

4.VERSLAG VORIGE DORPSRAADVERGADERING.

Het Verslag van de vergadering van 19 juli jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

5.IN –EN UITGAANDE POST.

Uitgegaan zijn twee brieven: over het Bestemmingplan Boekelo en de bouw van twee woningen Beckumerstraat 458 in het kader van de Rood voor Roodregeling (wij zijn niet voor verdere bouw in het buitengebied maar past binnen de huidige regelingen). In het bestemmingsplan Boekelo zijn volgens  Ben ter Stal meer wijzigingen verwerkt dan gemeld resp. opvalt. Hij zoekt dit  verder uit waarna een aanvullende brief aan de gemeente wordt verzonden. Ontvangen zijn een mail van een familie aan de Boekelosestraat (nieuwe huizen) over onveilige situaties door fietsers op het trottoir. De commissie ROM pakt dit in overleg met de gemeente op. Naar aanleiding van een andere mail die ook aan de Dorpsraad is verzonden onderneemt de gemeente actie m.b.t. de bouw van een fietsenstalling aan de Henry Dunantlaan. Een derde mail van een bewoonster gaat over het gerucht dat er in de toekomst geen verkeer meer mogelijk zou zijn over de Boekelosestraat tussen Boekelo en Usselo. Aangezien zij één van de aanwezigen is wordt ze ter plekke door Kas de Vries gerustgesteld dat er een viaduct komt over deze straat waar zowel fiets- als het autoverkeer onderdoor kan. Verkeershinder bij de bouw is niet te voorkomen. Dit punt leidt er wel toe dat gevraagd wordt om Boeke-loos meer aandacht te besteden aan de gevolgen van de N18. Tot slot wordt kennisgenomen van de mail van Stadsdeelbeheer over het onderhoud van het Bleekerijplein. Kort na de vorige vergadering is het plein onkruidvrij gemaakt en recent zijn de plantvakken opnieuw ingepland. Het onderhoud zal door het huidige gemeentelijke beleid een aandachtspunt blijven!

 

6.MEDEDELINGEN VAN DE WIJKAGENT.

Anton Brinks meldt bij dat over de afgelopen twee maanden één incident te melden is: forse vernielingen en diefstal uit de voormalige manege. De gemeente heeft als eigenaar aangifte gedaan. Tips zijn welkom. Na ruim 2 jaar als wijkagent in Boekelo e.o. actief te zijn geweest gaat Anton 1 november as. met prepensioen. Dit is zijn laatste Dorpsraadvergadering in functie! Voorzitter Jeroen Verhaak bedankt Anton voor zijn inzet voor Boekelo en de plezierige en vruchtbare contacten de afgelopen jaren. De Dorpsraad komt naar zijn afscheidsreceptie op 14 oktober as. Vooralsnog neemt Randy Oude Engberink het stokje over.

 

7.NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Dagelijks bestuur (Jeroen Verhaak). Zoals bekend worden er door de sterk verminderde instroom geen alleenstaande minderjarige vluchtelingen opgevangen in het Jarabeecomplex. Met directeur van Jarabee heeft een nagesprek plaatsgevonden waarbij geconcludeerd werd dat de gevolgde procedure als plezierig en positief is ervaren. Gevraagd is om de dank van Jarabee voor de grote positieve betrokkenheid van Boekelo aan de inwoners over te brengen.

Dorpsbudget (Kas de Vries). Enkele recent ontvangen aanvragen komen in de oktobervergadering aan de orde.

Publiciteit. Kas meldt veranderingen in de samenstelling van de redactie en een andere wijze van opmaak  via een professional. Ingaande 1 januari as. hebben we een andere drukker nodig. Uit de zaal wordt gevraagd om meer inhoudelijke onderwerpen te beschrijven in Boeke-loos.

R.S.C.J. (zie mail Gonny ten Veen). Bij Natuurlijk Spelen Bleekerij worden enkele speeltoestellen aangepast Het gras wordt voortaan met dank aan Jan te Elzen door de gemeente gemaaid. Jeroen Verhaak meldt dat de bibliobus ingaande 1 januari niet meer naar Boekelo komt vanwege een forse verlaging van de gemeentelijke subsidie. Naar alternatieven wordt gezocht o.a. in samenspraak met het Open Ouderenwerk en de scholen. Eind december zijn er in Twente twee open monumentendagen over de textielgeschiedenis. Gevraagd wordt of Boekelo hierin een rol kan spelen.

R.O.M. Joost Brunink doet verslag van de door hem bijgewoonde bijeenkomst over de pekel-, brakwater en afdekolielekkages bij de reguliere zoutwinning door AKZO-Nobel, georganiseerd door stadsdeel-commissie West. Er is gevraagd om een overzicht van lekkages vanaf 1980. O.a. door te late meldingen van lekkages staat AKZO nu onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Mijnen. Doordat van de zijde van AKZO vragen niet bevredigend werden beantwoord is het vertrouwen in AKZO eerder af- dan toegenomen. Er zijn naast de lekkages meer punten die om aandacht vragen: niet afgedekte leidingen aan de Beckumerstraat, de opslag aan de Kwinkelerweg, de situatie van de sinkholes, de opslag van dieselolie in zoutcavernes. Er schijnt in twee cavernes (locaties onbekend) ook medisch radioactief afval opgeslagen te zijn. We gaan over alle punten één of meer brieven sturen. Henk Abbink meldt dat er binnenkort een voorlichtingsavond komt over glasvezel in het buitengebied. Het is van belang dat meer dan 50% van de bewoners een aansluiting wil. Kas de Vries meldt dat we de onveilige situatie kruispunt Haimersweg/ Windmolenweg gaan aanpakken. O.a. door op het viaduct kerende en onjuist afslaande automobilisten worden regelmatig fietsers in gevaar gebracht. Dit kan zo niet langer. Als het aan ons ligt wordt de oude situatie hersteld. K3 Delta heeft gemeld dat het verontdiepen van het Goorse Veld traag verloopt. Twente Milieu zal enkele keren met de diftarbus (diftar=gedifferentieerd afvaltarief) naar Boekelo komen. O.a. via Boeke-loos wordt dit bekend gemaakt.

M.b.t. Klankbordgroep Grolsch, M.F.A., Ouderencommissie en Bookels Höltink zijn geen ontwikkelingen te melden.

 

8.RONDVRAAG EN SLUITING.

Ben ter Stal vraagt naar het faillissement van Fishing Adventure (FA) (toekomstig exploitant visvijver Goorse Veld). De voorzitter is hierover gebeld door de directeur. Het faillissement is veroorzaakt door een fout van FA en wordt waarschijnlijk over een maand opgeheven. De gemeente heeft weet van het slechte wegdek Boekelose Stoombleekerij t.h.v. ketelhuis en onderneemt actie. Dat geldt ook voor de eerder gemelde lichtoverlast bij het Magazijn. Jan ten Elzen bekijkt ook of er aan de Boekelosestraat/Bastinglaan een extra afvalbak voor hondenpoep kan worden geplaatst n.a.v. klachten uit de zaal. Sommige hondeneigenaars schijnen opgevoed te moeten worden dat ze de rommel van hun hond opruimen.  Jan ten Elzen meldt dat het trottoir aan de noordzijde bij de weilanden aan de Beckumerstraat vanaf de Smaragdstraat wordt vervangen door een verharding. Dit i.v.m. de wortelgroei. Dit geldt ook voor een deel van de Boekelosebleekweg. Tot slot meldt hij dat er takken afgezaagd en gestolen zijn van klimbomen die gereed lagen bij de kap aan de Boekelosestraat.

De voorzitter sluit om 22:05 de vergadering.

 

Verslag gemaakt door Bart Stokkers/Jeroen Verhaak.

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 19 juli 2016

 

 1. OPENING.

Jeroen Verhaak, voorzitter van de Dorpsraad, opent de vergadering om ca. 20.00 uur. Hij heet de aanwezigen welkom. Dat zijn 7 Dorpsraadleden (Jeannet van Offenbeek, Ben Schoppert, Henk Guchelaar, Gerard Roossink, Ben ter Stal en Joost Brunink) hebben zich afgemeld) en 12 belangstellenden, waaronder Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West), Bennie Beuvink en Randy Oude Egberink van de politie (Anton Brinks, wijkagent is met vakantie). Ook Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) is afwezig vanwege vakantie.

 1. TOELICHTING PLANNEN BUSLIJN 6 DOOR ROB PLOOY VAN SYNTUS.

Vanwege het te lage gebruik van buslijn 6 (Enschede-Boekelo) zijn de kosten hoger dan de opbrengsten en ligt er een voorstel van Syntus om de huidige buslijn 6 op te heffen en te vervangen door een andere manier van openbaar vervoer. Rob spreekt over het opzetten van een buurtbus, waarbij Syntus het vervoermiddel verzorgd en vrijwilligers gaan rijden. Daarbij kan de huidige frequentie worden gehandhaafd, of worden aangepast aan de vraag. Ook is een belbus mogelijk, waarbij alleen wordt gereden op het moment dat iemand telefonisch een aanvraag heeft gedaan. Het voorstel voor opheffen van buslijn 6 is officieel door Syntus ingediend bij de provincie Overijssel. De gemeente Enschede heeft positief geadviseerd.

Door de Dorpsraad wordt aangegeven dat het jammer en onjuist is dat de Dorpsraad niet tijdig in de discussie en besluitvorming is betrokken. De Dorpsraad is het ook niet eens met de voorgenomen beslissing en zal dat schriftelijk kenbaar maken aan de provincie Overijssel. De Dorpsraad ziet nog mogelijkheden door bv. het verlagen van de frequentie van 2 x per uur naar 1 x per uur, combinatie mat andere routes en/of verlagen van het tarief. Ook wordt contact gezocht met de ondernemersverenigingen van de Marssteden en het Havengebied.

In de vergadering wordt afgesproken om zo snel mogelijk een brief met ons standpunt te sturen. Tegen de formele beslissing van de provincie zullen we bezwaar maken.

Na een korte schorsing wordt de vergadering vervolgd.

 1. VERSLAG.

Het Verslag van de vergadering van 14 juni jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Bart Stokkers gaat na of er nog een eindrapportage volgt van de aspirantagenten over o.a. parkeren in Boekelo. De evaluatie van het Freshtival is verschoven naar medio september.

 1. IN- EN UITGAANDE POST.

De in- en uitgaande post wordt behandeld, enkele brieven en mails worden aan de orde gesteld en afgehandeld.

 

 1. MEDEDELINGEN WIJKAGENT.

Anton Brinks (wijkagent) is afwezig, maar zijn beoogde opvolger Randy Oude Egberink wel. Randy stelt zich kort voor en heeft ervaring met politiewerk in kleine kernen zoals Boekelo.

 

Randy meldt dat er in juli 3 fietsen zijn gestolen en in een woning is ingebroken.

 

 

 1. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

 

Dagelijks bestuur (Jeroen Verhaak)

 • Tijdens de vergadering was niets bekend over de komst van de AMV’s in het Jarabee-complex. (N.B. Kort na de vergadering werd bekend dat vanwege de sterk verminderde instroom er geen alleenstaande minderjarige vluchtelingen hier worden opgevangen.)

 

Dorpsbudget (Jeroen Verhaak).

 • Via een schriftelijke procedure heeft een grote meerderheid ingestemd met een bijdrage aan een geluidswal bij De Zweede.

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel)

 • Geen ontwikkelingen.

 

R.O.M. (Bernd Weijers)

 • Vliegveld Twente: de plannen die nu ter inzage liggen hebben geen effect op de leefbaarheid in Boekelo. Derhalve wordt besloten om geen verder actie te ondernemen.
 • Het bestemmingsplan Boekelo 2015 ligt ter inzage. Bernd zal de plannen rondsturen, samen met een korte samenvatting van de wijzigingen ten opzicht van de vorige versie. Eventuele opmerkingen kunnen dan kenbaar worden gemaakt en aan de gemeente doorgegeven.
 • Verplaatsing van de Military:  op 7 juli is door de organisatie toelichting gegeven over de nieuwe plannen. Op dat moment was echter nog geen overeenstemming met de gemeente Enschede over de nieuwe locatie.
 • Bart Stokkers wijst op een informatieve avond hedenavond over glasvezel in het buitengebied. Hij vraagt zich of de Dorpsraad actief genoeg is in deze zaak. In principe ligt dit dossier bij Henk Abbink.
 • In september organiseert de gemeente een bijeenkomst over lekkende oliecavernes. Zo enigszins mogelijk zijn daar een of meer leden van de Dorpsraad bij aanwezig.

 

M.F.A.

 • Geen ontwikkelingen.

 

Ouderencomissie (Ben Bel)

 • Geen ontwikkelingen.

 

Publiciteit (Jeroen Verhaak)

 • De huidige redactie zorgt in ieder geval nog voor het juli/augustus en september nummer van Boeke-loos.

 

R.S.C.J. (Bart Stokkers, Gonny ten Veen, Jeanet van Offenbeek)

 • De situatie met de speeltoestellen op de Bleekerij is nogmaals met stadsdeelbeheer bekeken. In de afgelopen periode zijn al een aantal zaken veranderd (zoals meer speelzand) en verbeterd. Er resteren nog een beperkt aantal kleine aanpassingen.
 • Samen met de gemeente wordt nog bekeken of de weg naar het faunafort wel of niet door de gemeente onderhouden moet worden, of dat het eigendom toch ergens anders ligt.

 

Bookels Höltink (Ben Bel)

 • Geen ontwikkelingen.

 

 1. RONDVRAAG EN SLUITING.
 • Door diverse aanwezige bewoners wordt gewezen op onderhoudssituatie van het Bleekerijplein. Jan ten Elzen geeft aan dat dit binnenkort wordt aangepakt.

 

De voorzitter sluit om 21:40 de vergadering.

Jeroen Verhaak, vicevoorzitter                                                                Bernd Weijers, 2e secretaris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 14 juni 2016

 1. OPENING.

Kas de Vries, vicevoorzitter van de Dorpsraad, opent de vergadering om 20:00 uur. Hij heet de aanwezigen welkom. Dat zijn 10 Dorpsraadleden (Jeroen Verhaak, Ben Schoppert en Joost Brunink hebben zich afgemeld) en 5 belangstellenden, waar onder Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement West) en Rien van Faassen (Stadsdeelbeheer West).
Kas staat stil bij het overlijden van ‘onze’ huisarts Ron Smulders.

 1. VERSLAG.

Het verslag van de vergadering van 17 mei jl. wordt nagenoeg ongewijzigd vastgesteld. Bij de Klankbordgroep Grolsch wordt toegevoegd dat een en ander tijdens de brainstorm verder wordt besproken.

 1. IN- EN UITGAANDE POST.

Er is relatief weinig in- en uitgaande post, er worden geen specifieke brieven of mails aan de orde gesteld. Het merendeel is al in behandeling of reeds afgehandeld.

 1. MEDEDELINGEN WIJKAGENT.

Anton Brinks (wijkagent) is afwezig, maar heeft zijn opmerkingen aan Kas de Vries doorgegeven:

 • In de afgelopen periode zijn twee insluipingen geweest. Niet in de ‘Whatsapp’ buurten, dus dat blijkt te werken.
 • Zoals vorige vergadering al gemeld gaat Anton in november met pensioen. Waarschijnlijk komt er eerst een tijdelijke opvolger en daarna een nieuwe permanente wijkagent.
 • Jeanet van Offenbeek en Bart Stokkers melden dat het met de jeugdoverlast momenteel meevalt.
 • Met betrekking tot het parkeren is nog een gesprek geweest met de Marcellinusschool. Parkeren rond de vrijdagmarkt vraagt aandacht, met name door de busjes van de markthouders zelf. Bart Stokkers gaat na of de studenten hun eindrapportage in de juli of september vergadering kunnen toelichten.
 1. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Dagelijks bestuur (Kas de Vries)

Jarabee heeft aangegeven dat de vergunningen nu in orde zijn, dat het wachten is op het verloop van de procedure en dat in augustus de verbouwing wordt uitgevoerd, zodat in september de eerste AMV’s worden verwacht. Het aantal AMV’s is nog niet duidelijk omdat de vraag naar plekken landelijk afneemt. Jarabee verwacht ruim 30 AMV’s op te vangen in Boekelo. De Dorpsraad houdt een vinger aan de pols met betrekking tot veiligheid en eventuele calamiteiten.

Dorpsbudget (Kas de Vries)

 • De MBS heeft foto’s gestuurd van het invalidentoilet waaraan vanuit het Dorpsbudget is bijgedragen.
 • Van Teesinkbos ook een verzoek ontvangen voor een bijdrage aan borden in verband met Whatsapp buurtpreventie. De bijdrage is toegezegd en de borden zijn inmiddels geplaatst via Onderhoud BV van de gemeente. Dat is een vrij omslachtige en ook dure oplossing (in plaats van zelf doen). Nico Bolhuis is hier intern mee bezig, verwachting is dat dit in het vervolg in eigen beheer zal mogen/kunnen.

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel)

 • Afgelopen periode is de Klankbordgroep niet bij elkaar geweest. Op 30 november is de volgende bijeenkomst.
 • Op verzoek van Kas de Vries zal Ben Bel bij Grolsch navraag doen of zij tijdig op de door de gemeente genoemde punten actie heeft ondernomen. Mocht Ben daar niet verder mee komen, dan kunnen we dat via Nico Bolhuis proberen.

R.O.M. (Kas de Vries)

 • N18: de aannemer is druk bezig met voorbereidingen. Op 21 juni is van 19:30 tot 21:00 uur een informatieavond in Hotel Bad Boekelo over het tracédeel rond Usselo en Boekelo. Zaal gaat open om 19:00 uur. Op 28 juni van 19:30 tot 21:00 uur in ’t Hagen voor het deel rond Haaksbergen.
 • Ontwikkelingen vliegveld Twente en Technology Base Twente:  vorige week woensdag zijn Henk Abbink, Bart Stokkers en Kas de Vries bij de voorlichting geweest over de ontwikkelingen van de Technology Base Twente op het luchthaventerrein. Bernd Weijers gaat komende vrijdag. Bij de voorlichting wordt veel duidelijk over het toekomstig gebruik van de luchthaven. Het aantal vluchten met grote vliegtuigen is beperkt en de vliegroute gaat niet over Boekelo (maar tussen Boekelo en Beckum). Het aantal vluchten met kleinere businessjets zal wel toenemen, maar die vliegen hoger en maken minder lawaai. Al met al zullen de effecten voor Boekelo zeer beperkt of verwaarloosbaar zijn.
 • Van 24 juni tot en met 4 augustus liggen de officiële stukken (Gebiedsvisie, Luchthavenbesluit en Milieueffectrapportage) ter inzage en kunnen zienswijzen worden ingediend.
 • Verplaatsing van de Military:  op 7 juli wordt aan de Dorpsraad een toelichting gegeven over de nieuwe plannen. Jeroen Verhaak, Henk Abbink en Bernd Weijers gaan daar in ieder geval naar toe. Ben Bel vraagt of er inmiddels overeenstemming is tussen Gemeente en Military, dat wordt meegenomen in het gesprek op 7 juli.
 • Glasvezel: Henk Abbink geeft aan dat de voorbereiding in volle gang is en dat na de zomer informatieavonden worden gehouden om mensen te informeren en in te laten schrijven. Daarna kan de aanleg snel starten.
 • Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere onderwerpen, zoals gaten in grasstenen langs Welenmosweg, lichtmasten en diverse voetpaden.  Ook is onlangs op de kruising Oude Deldenerweg / Ganzenbosweg een ernstige aanrijding geweest (de derde in vier jaar). Ben Bel geeft aan dat, ondanks het feit dat er een bord ‘doodlopende weg’ staat, toch veel mensen de Jan van Elburgstraat inrijden en uiteindelijk moeten keren. De Commissie ROM zal alle punten op een lijst zetten en bespreken met de gemeente zodat de nodige acties kunnen worden ondernomen.

M.F.A.

 • Ben Schoppert is afwezig. Geen nieuws.
 • Er is geen terugkoppeling van het informeel overleg dat op 19 mei is geweest tussen de voorzitters van de belangrijkste gebruikers van het MFA.

Ouderencommissie (Ben Bel)
Wordt onder Bookels Höltink besproken.

R.S.C.J. (Bart Stokkers, Gonny ten Veen, Jeanet van Offenbeek)

 • Bart Stokkers meldt dat het met de banken goed gaat, wel zou het bankenteam met 1 persoon uitgebreid moeten worden. Bij deze de oproep!
 • De wandelpaden worden ook goed bijgehouden en frequent gemaaid.
 • De toegangsweg vanaf de Beckumerstraat naar het Faunafort valt niet onder onze verplichting. Nico Bolhuis zorgt met Jan ten Elzen dat deze toegangsweg ook wordt gemaaid.
 • In de buurt van het Faunafort heeft een particulier ook een Faunafort ingericht, dat is een positieve ontwikkeling.
 • Gonny ten Veen en Jeanet van Offenbeek melden dat bij het Natuurlijk Spelen op De Bleekerij eindelijk wit valzand onder de toestellen wordt aangebracht. Komt volgende week uit Duitsland (20 kuub).  Verder zijn de prullenbakken geplaatst.
 • Bij de laatste storm is bij de speelterreinen één boom omgewaaid en zijn diverse takken afgevallen. Twee bomen zijn in slechte staat. Met deskundigen wordt beoordeel wat er mee moet gebeuren.
 • Met betrekking de keuring van de speeltoestellen meldt Rien van Faassen dat de gemeente zelf ook een keuring heeft uitgevoerd. Uit deze keuring komen nagenoeg dezelfde punten als uit de keuring vanuit het Keurmerkinstituut. De resultaten worden nog juridisch beoordeeld en daarna gedeeld met Gonny ten Veen en Jeanet van Offenbeek.
 • Gonny ten Veen is vanaf nu primair aanspreekpunt voor Natuurlijk Spelen op de Bleekerij en Jeanet van Offenbeek gaat zich richten op de ontwikkelingsmogelijkheden op De Mans.

Bookels Höltink (Ben Bel)

 • De huisartsenpraktijk wordt overgenomen. Er worden in de komende periode mededelingen gedaan vanuit de praktijk zelf.
 • De huur van de Huiskamer van het Dorp in de Berke wordt door de Posten als huurder bij de Woonplaats opgezegd. De kosten kunnen niet meer gedragen worden. Er wordt gekeken naar een andere locatie of samenvoeging met andere voorzieningen. Landelijk stijgt het aantal indicaties voor dagopvang, maar in Boekelo neemt dit juist af. Waarschijnlijk proberen mensen het zelf op te lossen. Vanuit de Provincie is destijds 100.000 euro geïnvesteerd in deze voor Boekelo belangrijke voorziening. Ben Bel en Gonny ten Veen zullen dit kritisch volgen.
 1. RONDVRAAG EN SLUITING.
 • Gerard Roossink heeft een vraag over het maaien van bermen en paden in het buitengebied. Over het algemeen gaat het goed, ook bij de fietspaden, maar als voorbeeld geeft hij het fietspad Broekmaatweg waar tot op heden nog niet is gemaaid. Nico Bolhuis zal dit met Jan ten Elzen bespreken.
 • Vanuit de belangstellenden wordt een compliment gegeven over de mooie spandoeken over Boekelo die zijn aangebracht bij het Bleekerijplein.

De voorzitter sluit om 21:27 de vergadering.

Kas de Vries voorzitter                                                                             

Bernd Weijers, 2e secretaris

Verslag Dorpsraadvergadering 17 mei 2016

1.OPENING.

Jeroen Verhaak, voorzitter van de Dorpsraad, opent de vergadering een minuutje voor achten. Hij heet de aanwezigen welkom. Dat zijn 9 Dorpsraadleden (Gonny ten Veen, Ben Schoppert, Bernd Weijers en Henk Abbink hebben zich afgemeld) en 6 belangstellenden, waar onder Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West), Anton Brinks (wijkagent) die vlak voor de openbare vergadering is weggeroepen maar enkele minuten na achten aansluit, Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) die zich om 20:18 bij het gezelschap voegt.

 

 1. VERSLAG.

Het verslag van de vergadering van 15 maart jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Waarbij Nico van der Veen van de gelegenheid gebruikt maakt om eenieder te bedanken voor de beterschapswensen die hem middels de Boekeloos hebben bereikt. Deze wensen hebben er mogelijk voor gezorgd dat hij snel weer fris en fit te been was.

 1. IN- EN UITGAANDE POST.

Er is veel in- en uitgaande post, slechts een beperkt aantal brieven en mails wordt aan de orde gesteld. Het merendeel daarvan vraagt om beantwoording en/of actie. Het concept-bestemmingsplan Cultuurhistorische Waardenkaart wordt opnieuw opgevraagd.

 

 1. FRESHTIVAL 15 MEI A.S.

Het Freshtival in de agenda nog aangekondigd voor 15 mei a.s. is ondertussen verworden tot jl. Dit onderwerp wordt door Jeroen Verhaak ingeleid. De DR is via de klankbordgroep Grolsch geïnformeerd over het mogelijk gebruik van de poort van Grolsch aan de Boekelosestraat zodat enkele weilanden ten zuiden van deze straat als parkeerterrein gebruikt kunnen worden op 15 mei jl. Dit op verzoek van de gemeente, politie en Rijkswaterstaat vanwege het vorig jaar gesignaleerde verkeersinfarct op de A35. Gelet op de milieuvergunning mag dit echter alleen bij calamiteiten. Ben Bel en spreker hebben op 3 mei een gesprek gehad met de organisatie. Daarin is o.a. het verkeersplan beoordeeld, waarop verbeteringen zijn voorgesteld. Tevens zijn meerdere mails verzonden aan de gemeente met verschillende vragen. Afgelopen vrijdag ontvingen we om 17:33 de vergunning van de gemeente die dezelfde middag was afgegeven. Daardoor werden omwonenden ook veel te laat per brief geïnformeerd. Dat hoort volgens de afgegeven vergunning tenminste 10 dagen tevoren te geschieden. Ook met de buurmannen Schipman en Afink is gesproken. Deze zijn aanwezig om hun ervaringen toe te lichten. Over de onvoldoende tijdige communicatie en overleg is voldoende gezegd. De verwachte grote overlast is meegevallen wellicht mede doordat het verkeer gespreid vanaf drie aanvoerroutes kwam. De geluidsoverlast ’s nachts bij vertrek van bezoekers is meegevallen en om 04:00 uur is reeds gestart met het schoonmaken van de tijdelijke parkeerplaatsen. Voor ons blijft de vraag of de Rutbeek geschikt is voor een festival met een dergelijke omvang. Op deze reeds aan de gemeente gestelde vraag hebben we nog geen antwoord gekregen. Het festival is sinds 2009 gegroeid van ca 3.000 naar 30.000 bezoekers. In ieder geval moeten de Dorpsraad en de Buurtkring Usselo volgend jaar veel eerder hierbij betrokken worden. Extra punt voor volgend jaar is dan de aanleg van de N18. Er komt half juni een evaluatie met alle betrokkenen. Vervolgens bespreken we de vraag of we bezwaar aantekenen tegen de verstrekte vergunning. Omdat dit achteraf o.i. nauwelijks zinvol is volstaan we met een mail aan de gemeente waarin we nogmaals onze ontstemming over de hele gang van zaken uitspreken en het feit dat pas anderhalve dag voor het evenement de vergunning is verstrekt.

 

 1. MEDEDELINGEN WIJKAGENT.

Anton Brinks (wijkagent) informeert ons over veiligheidszaken: – Opnieuw meldt hij dat er in de afgelopen periode geen woninginbraken in Boekelo zijn geweest.; – Verder meldt hij dat hij in november met pensioen gaat. Zijn opvolger is nog niet bekend maar waarschijnlijk krijgt hij een tijdelijke opvolger. De voorzitter neemt dit op met Hans Koning ter Heege.; – Er is op twee manieren jeugdoverlast, allereerst door het dumpen van folderpartijen in beken, daarnaast door vernielingen aan de school aan de Dirk Papestraat. ´Ze gaan het in de gaten houden, waarbij `ze´ een zogenaamde buurtwacht van de `Dirk Papestraat-´buurt is.

 

 1. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Dagelijks bestuur (Jeroen Verhaak). De komst van de AMV in het Jarabee-complex op Tesinkweide wordt een eentonig verhaal. ´t Is namelijk nog altijd onduidelijk wanneer de eerste AMV’s zullen arriveren. De deelname van de heer Klaas Hessels als reserve-lid van de Kascommissie 2016 wordt unaniem goedgekeurd.

Dorpsbudget (Kas de Vries). De Stichting vrienden van de Marcellinuskerk verzoekt om een bijdrage van €8.000 in de realisatie van het mortuarium. De Stichting ontving al een subsidie van €50.000 van de Provincie en heeft ook andere partijen om een financiële bijdrage gevraagd. De aanvraag-dorpsbudget is aangevuld met een uitgebreide toelichting en een terugblik op de totstandkoming van het initiatief, van de hand van Ben Bel. De Adviescommissie adviseert de Dorpsraad positief over het voorstel, mede omdat het initiatief destijds kon rekenen op grote steun van de Boekelose bevolking. De Dorpsraad besluit €4.500 toe te kennen.

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel). Een vraag van Grolsch aan eenieder, om klachten direct door te geven. Dan kunnen deze makkelijker herleidt en mogelijk dus ook sneller verholpen worden. Henk Afink heeft n.a.v. klachten een kopie van een brief van de gemeente aan Grolsch ontvangen waaruit blijkt dat op een 7-tal punten de milieuvergunning niet wordt nageleefd. Volgens hem speelt dit al vanaf 2006. Grolsch moet voor 26 mei resp. 26 juni actie ondernemen. Een kopie van de brief heeft hij aan de Dorpsraad overhandigd.

R.O.M. (Kas de Vries)  Ontwikkelingen rond het voormalige vliegveld.  De Dorpsraad heeft een reactienota van het Ministerie van Defensie ontvangen omdat ze een zienswijze heeft ingediend. De nota  is een reactie op alle in totaal 257 ingediende zienswijzen en vragen. Kas de Vries heeft deze nota doorgenomen met onze 2 aandachtpunten in gedachten: de aanvliegroute en kans op ongewenste “interacties” tussen grote en kleine vliegtuigen. Voor de volledigheid, landingen op zicht bij de grote vliegtuigen maken dat als veiligheidsmaatregel er tijdens deze landing  geen luchtbewegingen van andere toestellen mogen plaatsvinden. Verder is er ontheffing verleent tot 20.000 start- of landingen. Een aantal dat nooit gehaald zal worden. Vandaar de opmerking van Kas de Vries: beperk dat tot een reëel aantal; mogelijk zitten er andere (toekomstige) plannen achter dit ene plan. Uiterlijk 1 november moet er een luchthavenbesluit zijn  genomen. Daaraan voorafgaand wordt een MER opgesteld. Op dit moment speelt het verlenen van ontheffingen tot 1 november. Wonderlijk is dat defensie die ontheffingen zal verlenen zonder MER.  We besluiten bezwaar aan te tekenen tegen het voorgenomen besluit.

Gerard Roossink heeft de tekeningen van de N18 bestudeerd. Zijn verwachting en daarmee vrees is dat de Stepelo – Geukerdijk afrit zal resulteren in extra sluipverkeer door Boekelo. Dat wordt namelijk een ‘open’ weg van Haaksbergen naar Boekelo, waarvan personenwagens wel maar vrachtverkeer geen gebruik kunnen maken. Wordt een aandachtpunt voor de ROM commissie.

M.F.A. (Jeroen Verhaak). Komende donderdag is er informeel overleg tussen de voorzitters van de belangrijkste gebruikers van het MFA.

R.S.C.J. (Gonny ten Veen, Jeanet van Offenbeek). Bij de werkgroep Natuurlijk Spelen op De Bleekerij is op aanvraag van de gemeente een keuring geweest van de speeltoestellen vanuit het Keurmerkinstituut en deze bevatte een groot aantal verbeterpunten. Een deel daarvan was ons inziens wel erg ver gezocht zoals bijvoorbeeld de afwezigheid van keurmerkplaatjes, gespleten houtdelen en daardoor kans op vingerbeknelling etc. Naar aanleiding van dit rapport zijn wij met de gemeente (de heren Rien van Faassen en Jan ten Elzen) om tafel en ter plaatse gegaan. Wij hebben samen ook een aantal verbeterpunten geconstateerd en van daaruit is besloten dat de inspecteur speeltoestellen van de gemeente Enschede (de heer René ter Horst) de toestellen gaat bekijken en nu zijn wij in afwachting van dat rapport. Tevens heeft de heer Van Faassen aangegeven dat het goed is dat er binnen de gemeente afspraken komen over hoe om te gaan met de veiligheidseisen en welke voorwaarden te stellen aan dit soort speelplekken. Deze ervaring en uitkomsten kunnen en zullen we dus ook meenemen tijdens het afronden van de Mans. Er komt deze of volgende week nog een lading wit valzand onder de verschillende speeltoestellen.

 1. RONDVRAAG EN SLUITING.

Jeroen Verhaak begint hierbij met een brief van Fleur ter Kuile, waarin zij aandacht vraagt voor twee zaken: een kapotte aanhanger in een kleine inrit aan de Rutbekerveldweg, én het vrije zicht op de kruising Rutbekerveld met het fietspad. Het eerste punt is een aangelegenheid waarbij de Dorpsraad geen mogelijkheden heeft. En het tweede punt wordt door ons niet als problematisch gezien. Karel Fokkink (belangstellende) vraagt de wijkagent wat te doen tegen het binnenvallen van het licht van lantaarnpalen 012 en 013 direct in de huiskamer aan de Boekelose Stoombleekerij die TV kijken verstoord. Alle door hem ondernomen acties richting de gemeente of eigen correctieve acties lopen spaak of worden door diezelfde gemeente als zijnde ongepast weer teniet gedaan. De Dorpsraad zal contact opnemen met de gemeente. Ton Taselaar geeft aan dat hij een paar Dorpsraad vergaderingen terug werd geconfronteerd met een opmerking over zijn eigen busje dat deels geparkeerd stond op het voetpad, waardoor de vrije doorgang van rollators en drieling-kinderwagens gewaarborgd werd. Op verzoek parkeerde hij het busje niet meer deels op het trottoir dat leidde tot het afrijden van de zijspiegel. Tevens wordt aandacht gevraagd voor het trottoir langs de Windmolenweg dat om reparatie vraagt!

De op de vorige vergadering door Rudy van Ulzen benoemde diverse niet actuele (gemeentelijke) informatiebordjes in het dorp zijn weer up-to-date als aangegeven wordt door Jan ten Elzen.

 

De voorzitter sluit om 21:46 de vergadering.

 

 

Jeroen Verhaak, voorzitter                                                                              Joost Brunink, notulist